मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल नोव्हेंबर 23rd, 2022 at 06:03 am

स्थानिक संस्था कर माहिती अधिकार अधिनियम

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती
 
 केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 मधील 4.1.ख 17 मुद्यांची स्था.सं.कर विभाग माहिती2021.22
केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 मधील 4.1.ख 17 मुद्यांची स्था.सं.कर विभाग2020-21
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती सन २०१९-२०
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती सन २०१८-१९
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती सन २०१७-१८

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती सन २०१६-१७

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१५-१६

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 मधील 60 अ
माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती