मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल ऑगस्ट 10th, 2021 at 12:09 pm

स्थानिक संस्था कर माहिती अधिकार अधिनियम

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती
मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या नव्याने विकसित करण्यांत येत असलेल्या वेबसाईट (www.mbmc.gov.in) करीता आवश्यक असलेली माहिती सादर करणेबाबत.
मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या नव्याने विकसित करण्यांत येत असलेल्या वेबसाईट (www.mbmc.gov.in) करीता आवश्यक असलेली माहिती सादर करणेबाबत.
केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम 2005 4(1)(ख) 17 मुद्दे स्था.सं.कर (२०२०-२०२१)
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती सन २०१९-२०
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती सन २०१८-१९
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती सन २०१७-१८
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती सन २०१६-१७
माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती
 माहिती अधिकार