मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

कार्यालयीन परिपत्रके


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
General Administration and Establishment Department उप-मुख्य उद्यान अधीक्षक नेमणूक व पदोन्नती आदेश-श्री. हंसराज मेश्राम यांचा नेमणूक आदेश व पदोन्नत 06-07-2022
General Administration and Establishment Department उप-मुख्य उद्यान अधीक्षक नेमणूक व पदोन्नती आदेश-श्री. हंसराज मेश्राम यांचा नेमणूक आदेश व पदोन्नत 06-07-2022
General Administration and Establishment Department उप-मुख्य उद्यान अधीक्षक नेमणूक व पदोन्नती आदेश-श्री. नागेश विरकर यांचा नेमणूक आदेश व पदोन्नती 06-07-2022
Computer Department विषय :- मिरा भाईंदर महानगरपालिका विविध विभागाने Budget and Geo Tracking Online Processing System चा वापर करणेबाबत. 28-06-2022
General Administration and Establishment Department “झिरो पेन्डन्सी ॲण्ड डेली झडस्पोजल” शासकीय व झिमशासकीय कायालयाांसाठी कायालयीि कामकाजाची कायय 21-06-2022
General Administration and Establishment Department आदेश 21-06-2022
General Administration and Establishment Department स्थानिक निधी लेखापरीक्षा विभाग, नवी मुंबई व महालेखाकार, मुंबई यांचेकडील आक्षेपांचे अनुपालन पडत 17-06-2022
Town Secretary परिपत्रक – दि. 17.05.2022 रोजीची तहकुब स्थायी समिती सभा दि. 20.05.2022 रोजी आयोजित केलेबाबत. 13-06-2022
General Administration and Establishment Department दि.04/06/2022 रोजी सकाळी 10.00 वाजता नगरभवन, प्रभाग कार्यालय क्र.02 येथे प्रशिक्षणाकरीता उपस्थित राहणेबाबत. 13-06-2022
Garden & Tree Department 05 जुन "जागतिक पर्यावरण दिन" निमित्त वृक्षारोपण व पक्ष्यांकरीता खाद्य पुरवठा करण्याकरीता फिडर बस 13-06-2022
General Administration and Establishment Department परिपत्रक- कार्यालयीन कामकाजात मराठी भाषेचा वापर करणेबाबत. 31-05-2022
Computer Department परिपत्रक :-शासकीय कामकाजाचे संपूर्ण संगणकीकरण करणेबाबत 23-05-2022
Town Secretary परिपत्रक – दि. 17.05.2022 रोजीची तहकुब स्थायी समिती सभा दि. 20.05.2022 रोजी आयोजित केलेबाबत. 19-05-2022
Town Secretary परिपत्रक महासभा दि.०९-०५-२०२२ 08-05-2022
General Administration and Establishment Department मुख्य अग्निशमन अधिकारी या पदाच्या पदभाराबाबत 29-04-2022
General Administration and Establishment Department मुख्य अग्निशमन अधिकारी या पदाच्या पदभाराबाबत 29-04-2022
General Administration and Establishment Department परिपत्रक – 01 मे महाराष्ट्र दिन 2022 28-04-2022
General Administration and Establishment Department परिपत्रक-1 मे महाराष्ट्र दिन 2022(कर्मचारी/अधिकारी) 28-04-2022
General Administration and Establishment Department रविवार दि.01.05.2022 रोजीच्या सत्कार समारंभाच्या अनुषंगाने माहिती सादर करणेबाबत. 28-04-2022
General Administration and Establishment Department रविवार दि.01.05.2022 रोजीच्या सत्कार समारंभाच्या अनुषंगाने माहिती सादर करणेबाबत. 28-04-2022