मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

कार्यालयीन परिपत्रके


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेका 13-01-2022
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेका 13-01-2022
General Administration and Establishment Department ओमायक्रॉन विषाणूची लागण झााल्यास 07 दिवसांची रजा मंजूरीबाबत आदेश 11-01-2022
General Administration and Establishment Department समुह वैयक्तिकअपघाती विमा परिपत्रक 07-01-2022
General Administration and Establishment Department समुह वैयक्तिकअपघाती विमा परिपत्रक 07-01-2022
General Administration and Establishment Department सुधारीत आदेश 06-01-2022
General Administration and Establishment Department सुधारीत आदेश 06-01-2022
General Administration and Establishment Department सुधारीत आदेश 06-01-2022
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) चिमाजी आप्पा चौक उदयान सुशोभिकरण करणेकामाची नि 06-01-2022
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विविध सार्वजनिक ठिकाणी, शाळा,प्रशासकीय कार्यालय येथे सुग 06-01-2022
Pay & Park Department केंद्र शासनाचा माहिती अधिकार नियम २००५ 06-01-2022
General Administration and Establishment Department टपाल स्विकारण्याबाबत परिपत्रक दि.01.01.2022 05-01-2022
General Administration and Establishment Department टपाल स्विकारण्याबाबत परिपत्रक दि.01.01.2022 04-01-2022
General Administration and Establishment Department मनपाच्या विविध विभागातील अस्थायी स्वरूपात ठोक मानधनावरील कर्मचारी भ. नि. नि. कायदा 1952 मधील व संलग 04-01-2022
General Administration and Establishment Department महापालिकेतील विविध विभागांनी ISO CERTIFICATION करणेबाबत. 04-01-2022
General Administration and Establishment Department महापालिकेतील विविध विभागांनी ISO CERTIFICATION करणेबाबत. 04-01-2022
General Administration and Establishment Department आस्थापना, सामान्य प्रशासन व अभिलेख विभागाचे ISO सर्टीफिकेशन करणेबाबत. 04-01-2022
General Administration and Establishment Department सूचना प्रसिद्धी 04-01-2022
General Administration and Establishment Department सार्वजनिक प्राधिकरणाने स्वत:हून किंवा सकारात्मक तत्वावर माहिती अधिकार अधिनियम 2005 बाबतच्या कलम 4 04-01-2022
General Administration and Establishment Department सार्वजनिक प्राधिकरणाने स्वत:हून किंवा सकारात्मक तत्वावर माहिती अधिकार अधिनियम 2005 बाबतच्या कलम 4 04-01-2022