मिरा भाईंदर महानगरपालिका

३१ जुलै २०२२ पर्यंत मालमत्ता कराचा संपूर्ण भरणा करा आणि मालमत्ता करावर ५%सूट मिळवा .(शासकीय कर वगळून )
मिरा भाईंदर महानगरपालिका

कार्यालयीन परिपत्रके


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
Computer Department परिपत्रक :-शासकीय कामकाजाचे संपूर्ण संगणकीकरण करणेबाबत 23-05-2022
Town Secretary परिपत्रक – दि. 17.05.2022 रोजीची तहकुब स्थायी समिती सभा दि. 20.05.2022 रोजी आयोजित केलेबाबत. 19-05-2022
Town Secretary परिपत्रक महासभा दि.०९-०५-२०२२ 08-05-2022
General Administration and Establishment Department मुख्य अग्निशमन अधिकारी या पदाच्या पदभाराबाबत 29-04-2022
General Administration and Establishment Department मुख्य अग्निशमन अधिकारी या पदाच्या पदभाराबाबत 29-04-2022
General Administration and Establishment Department परिपत्रक – 01 मे महाराष्ट्र दिन 2022 28-04-2022
General Administration and Establishment Department परिपत्रक-1 मे महाराष्ट्र दिन 2022(कर्मचारी/अधिकारी) 28-04-2022
General Administration and Establishment Department रविवार दि.01.05.2022 रोजीच्या सत्कार समारंभाच्या अनुषंगाने माहिती सादर करणेबाबत. 28-04-2022
General Administration and Establishment Department रविवार दि.01.05.2022 रोजीच्या सत्कार समारंभाच्या अनुषंगाने माहिती सादर करणेबाबत. 28-04-2022
General Administration and Establishment Department गुरूवार दि. 14 एप्रिल 2022 परमपुज्य भारतरन्न डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर जयंती 12-04-2022
General Administration and Establishment Department परिपत्रक- गुरूवार दि. 14 एप्रिल 2022 परमपुज्य भारतरन्न डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर जयंती 08-04-2022
Stores Department आदेश :अ.ब .क .ड जतन करणेसाठी अभिलेख कक्ष असणे आवश्यक 31-03-2022
Stores Department ड वर्ग रद्दी पेपर, प्लास्टिक, फाईल पुठ्ठे. जीर्ण पाने रद्दी खरेदी करणेबाबत 31-03-2022
Stores Department ड वर्ग रद्दी पेपर, प्लास्टिक, फाईल पुठ्ठे. जीर्ण पाने रद्दी खरेदी करणेबाबत 31-03-2022
Majhi Vasundhara Abhiyan आदेश : स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 - प्रभागातील स्वच्छतेबाबत. 25-03-2022
Majhi Vasundhara Abhiyan शहर स्वच्छतेच्या कामात सातत्य राखले जावे याकरिता सुधारित आदेश 24-03-2022
General Administration and Establishment Department परिपत्रक- होळी, धुलिवंदन व रंगपंचमी -2022 मार्गदर्शन सूचना. 17-03-2022
General Administration and Establishment Department परिपत्रक-जाहिराती, निवेदा, नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सुचना इंग्रजी भाषेसह मराठी भाषेतुन देण 16-03-2022
General Administration and Establishment Department परिपत्रक-“आझादी का अमृत महोत्सव” लोगोचा वापर करावा याबाबत. 16-03-2022
Town Secretary परिपत्रक :लाल बहाद्दूर शास्त्री सभागृहात स्थायी समिती सभा सूचना क्रमांक १५ मधील प्रकरणावर विचा 11-03-2022