मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

भारताचे राष्ट्रीय प्रतीक

कार्यालयीन परिपत्रके


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
General Administration and Establishment Department गणेश विसर्जन सुस्थितीत व चांगल्या रितीने पार पाडण्यासाठी अधिकारी/कर्मचायांच्या नेमणुका करणेब 23-08-2022
Town Secretary Vishesh Mahasabha Agenda Dt. 26.08.2022 22-08-2022
Town Secretary Mahasabha Paripatrak Dt. 26.08.2022 22-08-2022
General Administration and Establishment Department शासन निर्णय – “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” निमित्त “स्वराज्य सप्ताह” अंतर्गत समूह राष्ट्रगी 17-08-2022
General Administration and Establishment Department राष्ट्रीय पोशाख परिधान करून उपस्थित राहणेबाबत. 12-08-2022
Disaster Management Department स्वा. सैनिक माहिती दालन 11-08-2022
General Administration and Establishment Department स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत “घरोघरी तिरंगा” उपक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीबाबत. 10-08-2022
General Administration and Establishment Department घरोघरी तिरंगा उपक्रम राबविणेबाबत. 10-08-2022
General Administration and Establishment Department सोमवार 15 ऑगस्ट 2022 रोजी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त “ध्वजारोहणाचा” कार्यक्रमाबाबत. 10-08-2022
General Administration and Establishment Department आदेश - रु.10 लाख (रु.10,00,000/-) पर्यंतच्या कामांबाबत 05-08-2022
General Administration and Establishment Department दशामाँ सुधारित परिपत्रक 05-08-2022
General Administration and Establishment Department दशमाँ सणाचे अनुषंगाने दशमाँ मुर्ती विसर्जनाचे आवश्यकत्या उपाय योजना होणेबाबत. 04-08-2022
Election Department प्रभाग आरक्षण व सोडत कार्यक्रमकरीता प्रोजेक्टर व प्रोजेक्टर तज्ञ उपलब्ध करून देणेबाबत. 29-07-2022
Disaster Management Department परिपत्रक आपत्ती व्यवस्थापन कर्मचारी नेमणुक आदेश 14-07-2022
Disaster Management Department सुधारित आदेश आपत्ती व्यवस्थापन कर्मचारी नेमणुक आदेश 14-07-2022
General Administration and Establishment Department स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत हर घर तिरंगा उपक्रम राबविण्याबाबत 13-07-2022
General Administration and Establishment Department उप-मुख्य उद्यान अधीक्षक नेमणूक व पदोन्नती आदेश-श्री. हंसराज मेश्राम यांचा नेमणूक आदेश व पदोन्नत 06-07-2022
General Administration and Establishment Department उप-मुख्य उद्यान अधीक्षक नेमणूक व पदोन्नती आदेश-श्री. नागेश विरकर यांचा नेमणूक आदेश व पदोन्नती 06-07-2022
Computer Department विषय :- मिरा भाईंदर महानगरपालिका विविध विभागाने Budget and Geo Tracking Online Processing System चा वापर करणेबाबत. 28-06-2022
General Administration and Establishment Department “झिरो पेन्डन्सी ॲण्ड डेली झडस्पोजल” शासकीय व झिमशासकीय कायालयाांसाठी कायालयीि कामकाजाची कायय 21-06-2022