मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल ऑगस्ट 29th, 2022 at 05:13 am

बांधकाम विभाग

विभाग प्रमुख दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक ई- मेल
दिपक भास्कर खांबित   8422811340 pwd@mbmc.gov.in
प्रस्तावना व कर्तव्य :-

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे क्षेत्र 79.40 चौ. कि.मी. एवढे असून शहर दहिसर चेकनाका ते वर्सोवा व उत्तन ते चेणा पर्यत पसरलेले आहे. मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्र मुंबई महानगरपालिकेलगत असल्याने मुंबईत कामानिमित्त येणारे नागरीक या शहरात वास्तव्य करीत असल्याने शहराचे वेगाने नागरीकरण होऊन लोकसंख्या झपाटयाने वाढत आहे.

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका व तत्कालिन नगरपरिषदेची स्थापना होण्यापूर्वी या भागात एकूण नऊ (9) ग्रामपंचायती अस्तित्वात होत्या. 12 जून 1985 रोजी नऊ ग्रामपंचायती मिळून क वर्ग नगरपरिषदेची स्थापना झाली. तद्नंतर 28 फेब्रुवारी 2002 रोजी महानगरपालिकेची स्थापना झालेली आहे.

बांधकाम विभागामार्फत पार पाडण्यात येणारी कामे :-

 • विविध स्थापत्य विषयक विकासाची कामे पार पाडणे.
 • विविध विद्युत विषयक कामे पार पाडणे.
 • रस्त्यावरील दिवाबत्ती व्यवस्था करणे.
 • महानगरपालिकेच्या स्थावर मालमत्ता अद्यावत ठेवणे.
 • विविध सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता यंत्रणांना रस्ते खोदाई परवानगी देणे, रस्ते दुरुस्तीचा खर्च वसूल करणे.

शहरातील नागरी सुविधा पुरविणे कामी महानगरपालिका दर वर्षी अर्थसंकल्पात विविध लेखाशिर्षाखाली तरतूद करून कामे करीत असते. यामध्ये रस्ते, नाले, गटारे, सिमेंट काँक्रीट रस्ते, उद्याने, मैदाने, स्मशानभूमी, शाळा, समाज मंदिर, वाचनालय, विरंगुळा केंद्र, सबवे, सार्वजनिक इमारती, कम्युनिटी सेंटर, मार्केट इ. चा समावेश आहे. रस्त्यावरील दिवाबत्ती व्यवस्था, विद्युत विषयक कामे देखील या विभागामार्फत पार पाडली जातात. तसेच महानगरपालिकेच्या मालमत्ता यांची देखभाल व दुरूस्ती करण्यात येत असते. या शिवाय शासनामार्फत मंजूर झालेल्या योजनांची कामेसुद्धा करण्यात येत आहेत.

बांधकाम विभागामार्फत सुरु असलेली प्रमुख कामे व योजना

 1. भाईंदर (पश्चिम) स्टेशन लगतच्या परिसराचे सुशोभीकरण करणे.
 2. घोडबंदर किल्ला संवर्धन, नुतनीकरण करणे
 3. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (MMRDA) माध्यमातुन विविध रस्त्यांची कामे करणे.
 4. भाईंदर (पश्चिम) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्गालगत असलेल्या विद्यमान अग्निशमन केंद्र इमारतीच्या जागेत कम्युनिटी हॉलबांधणे.
 5. भाईंदर (पुर्व) आरक्षण क्र. 122 या जागेत हिंदू हद्यसम्राट स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांचे कलादालन उभारणे.
 6. मिरारोड (पुर्व) आरक्षण क्र. 300 येथे स्व. प्रमोद महाजन यांचे कलादालन उभारणे.
 7. काशिमिरा पोलिस स्टेशन लगतच्या जागेत पशुवैद्यकीय दवाखाना बांधणे.
 8. भाईंदर (पूर्व) नवघर लोकमान्य टिळक सभागृह पहिल्या मजल्याचे बांधकाम करणे.
 9. मिरागांव आरक्षण क्र.356 उर्दू शाळा इमारत बांधणे.
 10. घोडबंदर प्रवेशद्वारा समोरील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा सभोवतालच्या वाहतूक चौक परिसराचे सुशोभीकरण करणे.
 11. गृहयोजने अंतर्गत सदनिका बांधणे.
 12. भाईंदर (पूर्व) आरक्षण क्र. 108, विकास योजनेतील मार्केट विकसित करणे
 13. भाईंदर (पूर्व) आरक्षण क्र. 241 कम्युनिटी सेंटर बांधणे.
 14. राई आरक्षण क्र.56 सी कम्युनिटी हॉल बांधणे.
 15. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत (MMRDA) मेट्रो – 9 अंतर्गत दहिसर ते मिरा भाईंदर या 9 कि.मी. मार्गावर मेट्रो रेल्वे बांधण्याचे काम सुरु आहे. सदर मेट्रोच्या मार्गात एकूण आठ स्टेशन आहेत.

बांधकाम विभागामार्फत पूर्ण केलेली प्रमुख कामे

 1. भाईंदर पूर्व व पश्चिम यांना जोडणारा जेसलपार्क येथे सबवे बांधणे
 2. घोडबंदर येथे बस डेपो बांधणे.
 3. चौक, उत्तन, पाली, मोर्वा, मुर्धा, भाईंदर सेकंडरी, बंदरवाडी, नवघर, गोडदेव, खारीगांव, मिरारोड,

   मिरागांव, काशीगांव, माशाचापाडा, पेणकरपाडा, घोडबंदर, काजूपाडा येथे शाळागृह इमारती बांधणे.

 1. मिरारोड (पुर्व) आरक्षण क्र. 178 कम्युनिटी सेंटर बांधणे.
 2. मिरारोड (पुर्व) आरक्षण क्र. 241 कम्युनिटी सेंटर बांधणे.
 3. भाईंदर (पुर्व) आरक्षण क्र. 218 प्रमोद महाजन कम्युनिटी सेंटर बांधणे.
 4. भाईंदर (पश्चिम) टेंबा हॉस्पीटल बांधणे.
 5. मिरारोड (पुर्व) इंदिरा गांधी हॉस्पीटल बांधणे
 6. भाईंदर (पुर्व) आरक्षण क्र. 231 मार्केट बांधणे.
 7. भाईंदर (पश्चिम), सिल्वर पार्क येथे अग्निशमन केंद्र तसेच अग्निशमन स्थानके बांधणे.
 8. मिरा भाईंदर महानगरपालिका मुख्य कार्यालय, नगरभवन इमारत, प्रभाग कार्यालये बांधणे.
 9. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीत समाजमंदिरे, बालवाडी, शौचालये, स्मशानभूमी, दफनभूमी, दशक्रिया विधीशेड इ. विकसित करण्यात आले.
 10. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील मोर्वा तलाव, सूर्य तलाव, राई तलाव, मुर्धा तलाव, मांडली तलाव, राव तलाव, गोडदेव तलाव, खारी तलाव, नवघर तलाव, शिवार तलाव, सातकरी तलाव, सुकाळ तलाव, जरीमरी तलाव, इ., विकसित करण्यात आले.
 11. आरक्षण क्र. 100, 109, 117, 122सी, 167, 170, 216, 221, 235, 242, 255, 261, 269, 273, 299, 305, 368, इ. उद्यान व मैदाने विकसित करण्यात आले.
 12. मिरारोड स्टेशन सुशोभीकरण करणे.
 13. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी भाईंदर (प.) नगरभवन, भाईंदर (प.) उड्डाणपूल शेजारी आरक्षण क्र. 100, भाईंदर (पूर्व) खारीगांव शाळा, मिरारोड (पूर्व) इंदिरा गांधी हॉस्पीटल या ठिकाणी वातानुकूलित अभ्यासिका सुरु करण्यात आल्या.
 14. भाईंदर (प.) विनायक नगर येथे समाजमंदिर बांधणे.
 15. एकात्मिक योजने अंतर्गत नाले बांधणे.
 16. भाईंदर (प.) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रस्ता (60 फूट रोड), भाईंदर (प.) वालचंद प्लाझा ते अरिहंत दर्शन ( 90 फूट रोड), भाईंदर (पूर्व) गोल्डन नेस्ट रोडवरील गोल्डन नेस्ट पोलिस चौकी ते हनुमान मंदिर रस्ता, मिरारोड (पूर्व) दिपक हॉस्पीटल रस्ता, मिरारोड (पूर्व) हैदरी चौक ते नरेंद्र पार्क सर्कल रस्ता, मिरारोड (पूर्व) उमाकांत मिश्रा चौक ते सृष्टी जूना ब्रिज पर्यंत रस्ता, मिरारोड (पूर्व) अयप्पा मंदिर ते देना बँक पर्यंत रस्ता, भाईंदर (पूर्व) जेसलपार्क येथील ओसवाल ऑर्नेट ते ओसवाल ऑनेक्स रस्ता, काशिमिरा हॉटेल ते सनराईज नाईट मिटिंग पर्यंत रस्ता, मिरारोड (पूर्व) शांती पार्क बालाजी हॉटेल ते देनाबँक रस्ता, भाईंदर (पूर्व) जेसलपार्क कपूर टॉवर ते रेल्वे समांतर रस्ता, मिरारोड (पूर्व) पय्याडे हॉटेल ते लोढा पर्यंत रस्ता, मिरारोड (पूर्व) सिल्वर पार्क ते सृष्टी पर्यंत रस्ता, भाईंदर (पूर्व) गोल्डन नेस्ट रोडवरील स्पोर्टस् कॉम्ल्पेक्स ते सेवन इलेव्हन हॉस्पिटल पर्यंत रस्ता, मिरारोड (पूर्व) शांतीनगर सर्कल ते कुणाल शॉपिंग सेंटर पर्यंतचा रस्ता, भाईंदर (पूर्व) प्रफुल्ल पाटील चौक ते विमल डेअरी रस्ता, घोडबंदर रस्ता, भाईंदर (पुर्व) जैन उपासना भवन ते अक्षिता बिल्डींग पर्यंत सिमेंट काँक्रीट रस्ते तयार करण्यात आले.
 17. भाईंदर (पूर्व) आरक्षण क्र.119 येथे स्पोर्टस् कॉम्ल्पेक्स बांधणे.
 18. मिरारोड व भाईंदर स्टेशन दरम्यान रेल्वेखालील कल्वर्ट बांधणे.
 19. मिरारोड (पुर्व) आरक्षण क्र. 262 टाऊनपार्क बीओटी तत्वावर विकसित करण्यात आले.
 20. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीत सार्वजनिक मालमत्ता व रस्त्यांवर दिवाबत्तीची व्यवस्था करण्यात आली.
 21. महानगरपालिका हद्दीत विविध ठिकाणी रस्त्यावर सिग्नल व्यवस्था करण्यात आली.
 22. मिरारोड (पूर्व) येथे मेजर कौस्तुभ राणे यांचे स्मारक बांधणे.
 23. भाईंदर (पश्चिम) फाटक येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुर्णाकृती पुतळा उभारणे, तसेच महापालिका प्रांगणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अर्धाकृती पुतळा उभारणे.
 24. चौक येथे चिमाजी आप्पा यांचा अश्वारुढ पुतळा, भाईंदर (पूर्व) फाटक येथे महाराणा प्रताप यांचा अश्वारुढ पुतळा, भाईंदर (पूर्व) जेसलपार्क येथे भारतरत्न माजी राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांचा अर्धाकृती पुतळा बसविणे.
 25. भाईंदर (पूर्व) येथे नवघर स्वातंत्र सैनिक स्मारक बांधणे
 26. महिला व बालविकास भवन बांधणे.
 27. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात मेडीटेशन सेंटर बांधणे
 28. भाईंदर (पुर्व) नवघर शाळा क्र.13 येथे वाढीव दोन मजल्याचे बांधकाम करणे.
 29. भाईंदर (पुर्व) आरक्षण क्र.121 वाचनालय बांधणे.
 30. मिरारोड (पुर्व)‍ इंदिरा गांधी हॉस्पीटल येथे वाढीव मजला बांधणे.
 31. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील UTWT अंतर्गत रस्ते विकसित करणे.
 32. लोढा ॲमिनिटी येथे तरण तलाव बांधणे.
 33. अमृत अभियान अंर्तगत पर्जन्य जलवाहीन्या बांधण्याची कामे करणे.
 34. भाईंदर (पूर्व) स्टेशन लगतच्या परिसराचे सुशोभिकरण करणे.
 35. मिरा भाईंदर महानगरपालिका रा.म. क्र. 8 वरील काशिमिरा उड्डाणपूलाखालील जागेमध्ये उद्यान विकसीत करणे.
 बांधकाम विभागात खालीलप्रमाणे अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत.

अ.क्र

पदनाम

संख्या

1

शहर अभियंता

01

2

कार्यकारी अभियंता

01

3

उपअभियंता

03

4

शाखा अभियंता

05

5

कनिष्ठ अभियंता

04

6

कनिष्ठ अभियंता (कंत्राटी)

16

7

लिपिक

11

8

गवंडी

01

9

शिपाई / सफाई कामगार / रखवालदार / मजुर

27

10

संगणक चालक (अस्थायी / कंत्राटी)

07

 

एकूण

76

बांधकाम विभाग / विदयुत विभाग अधिकारी / कर्मचारी माहिती

अ.क्र.

 

अधिकारी / कर्मचाऱ्याचे नाव

पदनाम

 

कामाचा तपशिल

1.    

श्री. दिपक भास्कर खांबित

शहर / कार्यकारी अभियंता

सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत पार पाडण्यात येणा-या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे, अंदाजपत्रकांना तांत्रिक मान्यता देणे

2.   

श्री. नितिन रघुनाथ मुकणे

कार्यकारी अभियंता

सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत पार पाडण्यात येणा-या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे, अंदाजपत्रकांना तांत्रिक मान्यता देणे.

3.   

श्री. सतिश जयवंत तांडेल

प्र. उप-अभियंता

प्रभाग समिती क्र.1, 2 मधील विकास कामे करणे. वरीष्ठांनी नेमूण दिलेली कामे करणे.

4.   

श्री. राजेंद्र पांगळ

प्र. उप-अभियंता

प्रभाग समिती क्र.3 व 5 मधील विकास कामे करणे. वरीष्ठांनी नेमूण दिलेली कामे करणे.

5.   

श्री. यतिन वसंत जाधव

प्र. उप-अभियंता

प्रभाग समिती क्र.4 व 6 मधील विकास कामे करणे. वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

6.   

श्री. भुपेश काकडे

शाखा अभियंता

वॉर्ड क्र.8, 23, 24 मधील गटारे / नाल्यावरील झाकणे बसविणे तसेच रस्त्यावरील दुरुस्ती करणे, प्रभागातील विकास कामे करणे व देखरेख ठेवणे, वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

7.   

श्री. संदिप साळवे

कनिष्ठ अभियंता

वॉर्ड क्र.1, 6, 7 मधील गटारे/नाल्यावरील झाकणे बसविणे तसेच रस्त्यावरील दुरुस्ती करणे, प्रभागातील विकास कामे करणे व देखरेख ठेवणे व मुख्य कार्यालय, वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

8.   

श्री. राजेंद्र पांगळ

शाखा अभियंता

वॉर्ड क्र.2, 3, 4, 5, 10 व 11 मधील गटारे/नाल्यावरील झाकणे बसविणे तसेच रस्त्यावरील दुरुस्ती करणे, प्रभागातील विकास कामे करणे व देखरेख ठेवणे, वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

9.   

श्री. उत्तम रणदिवे

शाखा अभियंता

वॉर्ड क्र.9, 12, 13 व 18 मधील गटारे/नाल्यावरील झाकणे बसविणे तसेच रस्त्यावरील दुरुस्ती करणे, प्रभागातील विकास कामे करणे व देखरेख ठेवणे, वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

10.  

श्री. सतिश जयवंत तांडेल

शाखा अभियंता

वॉर्ड क्र.20 व 21 मधील गटारे/नाल्यावरील झाकणे बसविणे तसेच रस्त्यावरील दुरुस्ती करणे, प्रभागातील विकास कामे करणे व देखरेख ठेवणे. वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

11.   

श्री. शिरीष पवार

शाखा अभियंता

वॉर्ड क्र.22 मधील गटारे/नाल्यावरील झाकणे बसविणे तसेच रस्त्यावरील दुरुस्ती करणे, प्रभागातील विकास कामे करणे व देखरेख ठेवणे. वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

12.  

श्री. प्रफुल्ल सुरेशराव वानखेडे

कनिष्ठ अभियंता

वॉर्ड क्र.14, 15, 16, 17 व 19 मधील गटारे/नाल्यावरील झाकणे बसविणे तसेच रस्त्यावरील दुरुस्ती करणे, प्रभागातील विकास कामे करणे व देखरेख ठेवणे व गृह योजना, वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

13.  

श्री. प्रशांत जानकर

कनिष्ठ अभियंता

वार्ड क्र.1 ते 24 मधील विदयुत विषयक कामे करणे, वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

14.  

श्री. शैलेश शिंदे

कनिष्ठ अभियंता

वॉर्ड क्र.1 ते 24 मधील मिळकत विभाग संबंधित कामे करणे, वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

15.  

श्रीम. कोमल अनिल तांडेल

कनिष्ठ अभियंता (कंत्राटी)

वॉर्ड क्र.24 मधील गटारे / नाले वरील झाकणे बसविणे तसेच रस्त्यावरील खड्डे दुरुस्ती करणेबाबत प्रभागात दररोज पाहणी करण्यात यावी. गटारे / नाले वरील झाकणाची चोरी झाल्यानंतर अथवा तुटल्यानंतर त्वरीत त्याच दिवशी बसविणे, त्याचप्रमाणे रस्त्यांचे खड्डे बुजविणे व रस्ते दुरुस्ती कामे करणे व कनिष्ठ अभियंता यांना GPS फोटो पाठविण्यात यावेत. सदरील गटारावर झाकण बसविणेबाबत दिरंगाई केल्यास त्याचप्रमाणे रस्त्यावरील खड्डे न भरल्यास व अपघात झाल्यास जबाबदारी आपली राहील, सुरु असलेल्या विकास कामांची रॅबिट व माती संबंधित ठेकेदारामार्फत त्वरीत उचलून घेणे व त्याबाबत रजिस्टरमध्ये नोंदी घेणे व वरीष्ठांकडे अहवाल सादर करणे. त्याचप्रमाणे प्रभागातील विकास कामांवर देखरेख ठेवणे. कनिष्ठ अभियंता यांना सहाय्य करणे तसेच वरीष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

16.  

श्री. रमेश नरसू मडेल

कनिष्ठ अभियंता (कंत्राटी)

वॉर्ड क्र.8 व 23 मधील गटारे / नाले वरील झाकणे बसविणे तसेच रस्त्यावरील खड्डे दुरुस्ती करणेबाबत प्रभागात दररोज पाहणी करण्यात यावी. गटारे / नाले वरील झाकणाची चोरी झाल्यानंतर अथवा तुटल्यानंतर त्वरीत त्याच दिवशी बसविणे, त्याचप्रमाणे रस्त्यांचे खड्डे बुजविणे व रस्ते दुरुस्ती कामे करणे व कनिष्ठ अभियंता यांना GPS फोटो पाठविण्यात यावेत. सदरील गटारावर झाकण बसविणेबाबत दिरंगाई केल्यास त्याचप्रमाणे रस्त्यावरील खड्डे न भरल्यास व अपघात झाल्यास जबाबदारी आपली राहील, सुरु असलेल्या विकास कामांची रॅबिट व माती संबंधित ठेकेदारामार्फत त्वरीत उचलून घेणे व त्याबाबत रजिस्टरमध्ये नोंदी घेणे व वरीष्ठांकडे अहवाल सादर करणे. त्याचप्रमाणे प्रभागातील विकास कामांवर देखरेख ठेवणे. कनिष्ठ अभियंता यांना सहाय्य करणे तसेच वरीष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

17.  

श्रीम. एकता बावडेकर

कनिष्ठ अभियंता (कंत्राटी)

वॉर्ड क्र.1 व 6 मधील गटारे / नाले वरील झाकणे बसविणे तसेच रस्त्यावरील खड्डे दुरुस्ती करणेबाबत प्रभागात दररोज पाहणी करण्यात यावी. गटारे / नाले वरील झाकणाची चोरी झाल्यानंतर अथवा तुटल्यानंतर त्वरीत त्याच दिवशी बसविणे, त्याचप्रमाणे रस्त्यांचे खड्डे बुजविणे व रस्ते दुरुस्ती कामे करणे व कनिष्ठ अभियंता यांना GPS फोटो पाठविण्यात यावेत. सदरील गटारावर झाकण बसविणेबाबत दिरंगाई केल्यास त्याचप्रमाणे रस्त्यावरील खड्डे न भरल्यास व अपघात झाल्यास जबाबदारी आपली राहील, सुरु असलेल्या विकास कामांची रॅबिट व माती संबंधित ठेकेदारामार्फत त्वरीत उचलून घेणे व त्याबाबत रजिस्टरमध्ये नोंदी घेणे व वरीष्ठांकडे अहवाल सादर करणे. त्याचप्रमाणे प्रभागातील विकास कामांवर देखरेख ठेवणे. कनिष्ठ अभियंता यांना सहाय्य करणे तसेच वरीष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

18.  

श्री. रोहन साबळे

कनिष्ठ अभियंता (कंत्राटी)

वॉर्ड क्र.7 मधील गटारे / नाले वरील झाकणे बसविणे तसेच रस्त्यावरील खड्डे दुरुस्ती करणेबाबत प्रभागात दररोज पाहणी करण्यात यावी. गटारे / नाले वरील झाकणाची चोरी झाल्यानंतर अथवा तुटल्यानंतर त्वरीत त्याच दिवशी बसविणे, त्याचप्रमाणे रस्त्यांचे खड्डे बुजविणे व रस्ते दुरुस्ती कामे करणे व कनिष्ठ अभियंता यांना GPS फोटो पाठविण्यात यावेत. सदरील गटारावर झाकण बसविणेबाबत दिरंगाई केल्यास त्याचप्रमाणे रस्त्यावरील खड्डे न भरल्यास व अपघात झाल्यास जबाबदारी आपली राहील, सुरु असलेल्या विकास कामांची रॅबिट व माती संबंधित ठेकेदारामार्फत त्वरीत उचलून घेणे व त्याबाबत रजिस्टरमध्ये नोंदी घेणे व वरीष्ठांकडे अहवाल सादर करणे. त्याचप्रमाणे प्रभागातील विकास कामांवर देखरेख ठेवणे. कनिष्ठ अभियंता यांना सहाय्य करणे तसेच वरीष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

19.  

श्री. जय नंदलाल बारी

कनिष्ठ अभियंता (कंत्राटी)

वॉर्ड क्र.2, 3, 4 व 5 मधील गटारे / नाले वरील झाकणे बसविणे तसेच रस्त्यावरील खड्डे दुरुस्ती करणेबाबत प्रभागात दररोज पाहणी करण्यात यावी. गटारे / नाले वरील झाकणाची चोरी झाल्यानंतर अथवा तुटल्यानंतर त्वरीत त्याच दिवशी बसविणे, त्याचप्रमाणे रस्त्यांचे खड्डे बुजविणे व रस्ते दुरुस्ती कामे करणे व कनिष्ठ अभियंता यांना GPS फोटो पाठविण्यात यावेत. सदरील गटारावर झाकण बसविणेबाबत दिरंगाई केल्यास त्याचप्रमाणे रस्त्यावरील खड्डे न भरल्यास व अपघात झाल्यास जबाबदारी आपली राहील, सुरु असलेल्या विकास कामांची रॅबिट व माती संबंधित ठेकेदारामार्फत त्वरीत उचलून घेणे व त्याबाबत रजिस्टरमध्ये नोंदी घेणे व वरीष्ठांकडे अहवाल सादर करणे. त्याचप्रमाणे प्रभागातील विकास कामांवर देखरेख ठेवणे. कनिष्ठ अभियंता यांना सहाय्य करणे तसेच वरीष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

20.  

श्री. ऋषिकेश चोंदे

कनिष्ठ अभियंता (कंत्राटी)

वॉर्ड क्र.10 व 11 मधील गटारे / नाले वरील झाकणे बसविणे तसेच रस्त्यावरील खड्डे दुरुस्ती करणेबाबत प्रभागात दररोज पाहणी करण्यात यावी. गटारे / नाले वरील झाकणाची चोरी झाल्यानंतर अथवा तुटल्यानंतर त्वरीत त्याच दिवशी बसविणे, त्याचप्रमाणे रस्त्यांचे खड्डे बुजविणे व रस्ते दुरुस्ती कामे करणे व कनिष्ठ अभियंता यांना GPS फोटो पाठविण्यात यावेत. सदरील गटारावर झाकण बसविणेबाबत दिरंगाई केल्यास त्याचप्रमाणे रस्त्यावरील खड्डे न भरल्यास व अपघात झाल्यास जबाबदारी आपली राहील, सुरु असलेल्या विकास कामांची रॅबिट व माती संबंधित ठेकेदारामार्फत त्वरीत उचलून घेणे व त्याबाबत रजिस्टरमध्ये नोंदी घेणे व वरीष्ठांकडे अहवाल सादर करणे. त्याचप्रमाणे प्रभागातील विकास कामांवर देखरेख ठेवणे. कनिष्ठ अभियंता यांना सहाय्य करणे तसेच वरीष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

21.  

श्री. सुरज गोडसे

कनिष्ठ अभियंता (कंत्राटी)

वॉर्ड क्र.13 व 18 मधील गटारे / नाले वरील झाकणे बसविणे तसेच रस्त्यावरील खड्डे दुरुस्ती करणेबाबत प्रभागात दररोज पाहणी करण्यात यावी. गटारे / नाले वरील झाकणाची चोरी झाल्यानंतर अथवा तुटल्यानंतर त्वरीत त्याच दिवशी बसविणे, त्याचप्रमाणे रस्त्यांचे खड्डे बुजविणे व रस्ते दुरुस्ती कामे करणे व कनिष्ठ अभियंता यांना GPS फोटो पाठविण्यात यावेत. सदरील गटारावर झाकण बसविणेबाबत दिरंगाई केल्यास त्याचप्रमाणे रस्त्यावरील खड्डे न भरल्यास व अपघात झाल्यास जबाबदारी आपली राहील, सुरु असलेल्या विकास कामांची रॅबिट व माती संबंधित ठेकेदारामार्फत त्वरीत उचलून घेणे व त्याबाबत रजिस्टरमध्ये नोंदी घेणे व वरीष्ठांकडे अहवाल सादर करणे. त्याचप्रमाणे प्रभागातील विकास कामांवर देखरेख ठेवणे. कनिष्ठ अभियंता यांना सहाय्य करणे तसेच वरीष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

22.  

श्री. हर्षद पाटील

कनिष्ठ अभियंता (कंत्राटी)

वॉर्ड क्र.9 व 12 मधील गटारे / नाले वरील झाकणे बसविणे तसेच रस्त्यावरील खड्डे दुरुस्ती करणेबाबत प्रभागात दररोज पाहणी करण्यात यावी. गटारे / नाले वरील झाकणाची चोरी झाल्यानंतर अथवा तुटल्यानंतर त्वरीत त्याच दिवशी बसविणे, त्याचप्रमाणे रस्त्यांचे खड्डे बुजविणे व रस्ते दुरुस्ती कामे करणे व कनिष्ठ अभियंता यांना GPS फोटो पाठविण्यात यावेत. सदरील गटारावर झाकण बसविणेबाबत दिरंगाई केल्यास त्याचप्रमाणे रस्त्यावरील खड्डे न भरल्यास व अपघात झाल्यास जबाबदारी आपली राहील, सुरु असलेल्या विकास कामांची रॅबिट व माती संबंधित ठेकेदारामार्फत त्वरीत उचलून घेणे व त्याबाबत रजिस्टरमध्ये नोंदी घेणे व वरीष्ठांकडे अहवाल सादर करणे. त्याचप्रमाणे प्रभागातील विकास कामांवर देखरेख ठेवणे. कनिष्ठ अभियंता यांना सहाय्य करणे तसेच वरीष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

23.  

श्री. हर्षल मोरे

कनिष्ठ अभियंता (कंत्राटी)

वॉर्ड क्र.20 व 21 मधील गटारे / नाले वरील झाकणे बसविणे तसेच रस्त्यावरील खड्डे दुरुस्ती करणेबाबत प्रभागात दररोज पाहणी करण्यात यावी. गटारे / नाले वरील झाकणाची चोरी झाल्यानंतर अथवा तुटल्यानंतर त्वरीत त्याच दिवशी बसविणे, त्याचप्रमाणे रस्त्यांचे खड्डे बुजविणे व रस्ते दुरुस्ती कामे करणे व कनिष्ठ अभियंता यांना GPS फोटो पाठविण्यात यावेत. सदरील गटारावर झाकण बसविणेबाबत दिरंगाई केल्यास त्याचप्रमाणे रस्त्यावरील खड्डे न भरल्यास व अपघात झाल्यास जबाबदारी आपली राहील, सुरु असलेल्या विकास कामांची रॅबिट व माती संबंधित ठेकेदारामार्फत त्वरीत उचलून घेणे व त्याबाबत रजिस्टरमध्ये नोंदी घेणे व वरीष्ठांकडे अहवाल सादर करणे. त्याचप्रमाणे प्रभागातील विकास कामांवर देखरेख ठेवणे. कनिष्ठ अभियंता यांना सहाय्य करणे तसेच वरीष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

24.  

श्री. निलेश रणदिवे

कनिष्ठ अभियंता (कंत्राटी)

वॉर्ड क्र.22 मधील गटारे / नाले वरील झाकणे बसविणे तसेच रस्त्यावरील खड्डे दुरुस्ती करणेबाबत प्रभागात दररोज पाहणी करण्यात यावी. गटारे / नाले वरील झाकणाची चोरी झाल्यानंतर अथवा तुटल्यानंतर त्वरीत त्याच दिवशी बसविणे, त्याचप्रमाणे रस्त्यांचे खड्डे बुजविणे व रस्ते दुरुस्ती कामे करणे व कनिष्ठ अभियंता यांना GPS फोटो पाठविण्यात यावेत. सदरील गटारावर झाकण बसविणेबाबत दिरंगाई केल्यास त्याचप्रमाणे रस्त्यावरील खड्डे न भरल्यास व अपघात झाल्यास जबाबदारी आपली राहील, सुरु असलेल्या विकास कामांची रॅबिट व माती संबंधित ठेकेदारामार्फत त्वरीत उचलून घेणे व त्याबाबत रजिस्टरमध्ये नोंदी घेणे व वरीष्ठांकडे अहवाल सादर करणे. त्याचप्रमाणे प्रभागातील विकास कामांवर देखरेख ठेवणे. कनिष्ठ अभियंता यांना सहाय्य करणे तसेच वरीष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

25.  

श्री. निहार वडे

कनिष्ठ अभियंता (कंत्राटी)

वॉर्ड क्र.14, 15, 16, 17 व 19 मधील गटारे / नाले वरील झाकणे बसविणे तसेच रस्त्यावरील खड्डे दुरुस्ती करणेबाबत प्रभागात दररोज पाहणी करण्यात यावी. गटारे / नाले वरील झाकणाची चोरी झाल्यानंतर अथवा तुटल्यानंतर त्वरीत त्याच दिवशी बसविणे, त्याचप्रमाणे रस्त्यांचे खड्डे बुजविणे व रस्ते दुरुस्ती कामे करणे व कनिष्ठ अभियंता यांना GPS फोटो पाठविण्यात यावेत. सदरील गटारावर झाकण बसविणेबाबत दिरंगाई केल्यास त्याचप्रमाणे रस्त्यावरील खड्डे न भरल्यास व अपघात झाल्यास जबाबदारी आपली राहील, सुरु असलेल्या विकास कामांची रॅबिट व माती संबंधित ठेकेदारामार्फत त्वरीत उचलून घेणे व त्याबाबत रजिस्टरमध्ये नोंदी घेणे व वरीष्ठांकडे अहवाल सादर करणे. त्याचप्रमाणे प्रभागातील विकास कामांवर देखरेख ठेवणे. कनिष्ठ अभियंता यांना सहाय्य करणे तसेच वरीष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

26.  

श्री. अक्षय बागुल

कनिष्ठ अभियंता (कंत्राटी)

(विद्युत विभाग)

वॉर्ड क्र.1, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 19, 20, 21 व 22 मधील विदयुत विषयक विकास कामे करणे, कनिष्ठ अभियंता यांना सहाय्य करणे. वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

27.  

श्री. दिपाली अहिरे

कनिष्ठ अभियंता (कंत्राटी)

(विद्युत विभाग)

वॉर्ड क्र.8, 23 व 24 मधील विदयुत विषयक विकास कामे करणे, कनिष्ठ अभियंता यांना सहाय्य करणे. वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

28.  

श्री. देवेंद्र पाटील

कनिष्ठ अभियंता (कंत्राटी)

(विद्युत विभाग)

वॉर्ड क्र.2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14 व 18 मधील विदयुत विषयक विकास कामे करणे, कनिष्ठ अभियंता यांना सहाय्य करणे. वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

29.  

श्री. ऋषिकेश शेवंते

कनिष्ठ अभियंता (कंत्राटी)

(मिळकत विभाग)

वॉर्ड क्र.1 ते 24 मधील मिळकत विभाग संबंधित कामे करणे, वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

30.  

श्री. अतिश नलावडे

कनिष्ठ अभियंता (अस्थायी)

गृह योजना मधील विकास कामे करणे. वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

31.  

श्री. तुषार हरेश्वर केणी

लिपिक

प्रभाग समिती क्र. 4 ते 6 मधील विकासकामांची देयके तयार करणे, अर्थसंकल्पीय तरतूदीनुसार संपूर्ण कार्यवाही करणे, रजिस्टर अदृयावत करणे, वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

32.  

श्री. हेमंत रामु हंबीर

लिपिक

प्रभाग समिती क्र. 1 ते 3 मधील विकासकामांची देयके तयार करणे, सार्वजनिक स्वरुपाचे अनुभव दाखले तयार करणे, रजिस्टर अदृयावत करणे व वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

33.  

श्री. राजेश भोईर

लिपिक

वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

34.  

श्री. पंढरीनाथ भासे

लिपिक

वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

35.  

श्री. धिरज भोये

लिपिक

टेंडर क्लार्क म्हणून निविदाबाबत कामे करणे व वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

36.  

श्री. उल्हास केशव आंग्रे

लिपिक

धोकादायक इमारती संबंधित कामे करणे. वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

37.  

श्री. मोहन सावंत

लिपिक

प्रभाग समिती क्र. 1 ते 6 मधील विद्युत विषयक विकासकामांची देयके तयार करणे, रजिस्टर अद्यावत ठेवणे, मे. अदानी इलेक्ट्रीसिटी, टाटा पॉवर, महावितरण इ. संस्थेकडून प्राप्त झालेल्या देयकांची तरतुद रजिस्टर मध्ये नोंद घेऊन देयके तयार करुन अग्रेसीत करणे. वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

38.  

श्री. विशाल वनमाळी

प्र. लिपिक

रिलायन्स, जीओ, एम.टी.एन.एल., वोडाफोन, भारती एअरटेल इ. मे. अदानी इलेक्ट्रिकल सर्विस रस्ता खोदाई, महानगर गॅस लि., टाटा. पावर इ. रस्ता खोदाई परवानगी तयार करणे व रस्ता खोदाई रक्कमा वसूली करणे इ. व वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

39.  

श्री. जितेश काशिनाथ मोरे

लिपिक

आवक जावक नोंदवह्या अद्यावत ठेवणे, इसारा, सुरक्षा परतावा रजिस्टर अद्यावत ठेवणे,  लोकशाही दिन व तक्रार निवारण दिन पत्रव्यवहार संचिका तयार करणे व वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

40.  

श्री. देविदास गं. पाटील

प्र. लिपीक

बांधकाम विभागातील अभिलेख कक्ष अद्यावत ठेवणे व वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

41.  

श्री. दुरेश रघुनाथ भोये

गवंडी

वॉर्ड क्र.20, 21, 22 मधील गटारे / नाले वरील झाकणे बसविणे तसेच रस्त्यावरील खड्डे दुरुस्ती करणेबाबत प्रभागात दररोज पाहणी करण्यात यावी. गटारे / नाले वरील झाकणाची चोरी झाल्यानंतर अथवा तुटल्यानंतर त्वरीत त्याच दिवशी बसविणे, त्याचप्रमाणे रस्त्यांचे खड्डे बुजविणे व रस्ते दुरुस्ती कामे करणे व कनिष्ठ अभियंता यांना GPS फोटो पाठविण्यात यावेत. सदरील गटारावर झाकण बसविणेबाबत दिरंगाई केल्यास त्याचप्रमाणे रस्त्यावरील खड्डे न भरल्यास व अपघात झाल्यास जबाबदारी आपली राहील, सुरु असलेल्या विकास कामांची रॅबिट व माती संबंधित ठेकेदारामार्फत त्वरीत उचलून घेणे व त्याबाबत रजिस्टरमध्ये नोंदी घेणे व वरीष्ठांकडे अहवाल सादर करणे. त्याचप्रमाणे प्रभागातील विकास कामांवर देखरेख ठेवणे. कनिष्ठ अभियंता यांना सहाय्य करणे तसेच वरीष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

42.  

श्री. दिपक दामोदर सातवे

रखवालदार

वॉर्ड क्र. 4 व 5 मधील गटारे / नाले वरील झाकणे बसविणे तसेच रस्त्यावरील खड्डे दुरुस्ती करणेबाबत प्रभागात दररोज पाहणी करण्यात यावी. गटारे / नाले वरील झाकणाची चोरी झाल्यानंतर अथवा तुटल्यानंतर त्वरीत त्याच दिवशी बसविणे, त्याचप्रमाणे रस्त्यांचे खड्डे बुजविणे व रस्ते दुरुस्ती कामे करणे व कनिष्ठ अभियंता यांना GPS फोटो पाठविण्यात यावेत. सदरील गटारावर झाकण बसविणेबाबत दिरंगाई केल्यास त्याचप्रमाणे रस्त्यावरील खड्डे न भरल्यास व अपघात झाल्यास जबाबदारी आपली राहील, सुरु असलेल्या विकास कामांची रॅबिट व माती संबंधित ठेकेदारामार्फत त्वरीत उचलून घेणे व त्याबाबत रजिस्टरमध्ये नोंदी घेणे व वरीष्ठांकडे अहवाल सादर करणे. त्याचप्रमाणे प्रभागातील विकास कामांवर देखरेख ठेवणे. कनिष्ठ अभियंता यांना सहाय्य करणे तसेच वरीष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

43.  

श्री. बळीराम बाबू राठोड

मजूर

वॉर्ड क्र. 1, 6 व 7 मधील गटारे / नाले वरील झाकणे बसविणे तसेच रस्त्यावरील खड्डे दुरुस्ती करणेबाबत प्रभागात दररोज पाहणी करण्यात यावी. गटारे / नाले वरील झाकणाची चोरी झाल्यानंतर अथवा तुटल्यानंतर त्वरीत त्याच दिवशी बसविणे, त्याचप्रमाणे रस्त्यांचे खड्डे बुजविणे व रस्ते दुरुस्ती कामे करणे व कनिष्ठ अभियंता यांना GPS फोटो पाठविण्यात यावेत. सदरील गटारावर झाकण बसविणेबाबत दिरंगाई केल्यास त्याचप्रमाणे रस्त्यावरील खड्डे न भरल्यास व अपघात झाल्यास जबाबदारी आपली राहील, सुरु असलेल्या विकास कामांची रॅबिट व माती संबंधित ठेकेदारामार्फत त्वरीत उचलून घेणे व त्याबाबत रजिस्टरमध्ये नोंदी घेणे व वरीष्ठांकडे अहवाल सादर करणे. त्याचप्रमाणे प्रभागातील विकास कामांवर देखरेख ठेवणे. कनिष्ठ अभियंता यांना सहाय्य करणे तसेच वरीष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

44.  

श्री. संदीप दगडु यादव

शिपाई

 कार्यकारी अभियंता यांचे दालन

45.  

श्री. संजय बाबुलाल खंडवेल

शिपाई

प्रभाग क्र. 1 ते 24 मधील सार्वजनिक इमारती, उद्याने, मैदाने, समाजमंदिर, हॉल, हॉस्पीटल, शाळा, अंगणवाडी इ. मनपाच्या मालमत्ता मधील विद्युत विषयक नविन व दुरुस्ती कामांचे सर्वेक्षण करणे. विद्युत विषयक नविन व दुरुस्ती कामांची पाहणी करणे व वरिष्ठांना अहवाल देणे. तसेच वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

46.  

श्री. प्रविण जगन्नाथ म्हात्रे

सफाई कामगार

कार्यकारी अभियंता यांचे दालन

47.  

श्री. आत्माराम जयराम सोनावणे

सफाई कामगार

शहर अभियंता यांचे दालन

48.  

श्री. बालाजी शिंदे

सफाई कामगार

शहर अभियंता यांचे दालन

49.  

श्री. तंगप्रकाश काशीलिंगम

सफाई कामगार

शहर अभियंता यांचे दालन

50.  

श्री. जयेश कमळाकर म्हात्रे

सफाई कामगार

प्र. उप-अभियंता यांचे दालन

51.  

श्री. इक्बाल गुलाब शेख

सफाई कामगार

बांधकाम विभागातील कनिष्ठ अभियंता, लिपिक यांना कामास मदत करणे व वेळोवेळी नेमुण दिलेली कामे पार पाडणे

52.  

श्री. स्वप्नील  गायकवाड

सफाई कामगार

सरकारी व इतर पत्रव्यवहार, टपाल पोहच करणे,  वरीष्ठांच्या आदेशानुसार आवश्यक ती कामे करणे इ.

53.  

श्री. उज्वल यशवंत संखे

मजूर

आवक-जावक कक्ष

54.  

श्री. योगेश घरत

सफाई कामगार

वॉर्ड क्र. 2 व 3 मधील गटारे / नाले वरील झाकणे बसविणे तसेच रस्त्यावरील खड्डे दुरुस्ती करणेबाबत प्रभागात दररोज पाहणी करण्यात यावी. गटारे / नाले वरील झाकणाची चोरी झाल्यानंतर अथवा तुटल्यानंतर त्वरीत त्याच दिवशी बसविणे, त्याचप्रमाणे रस्त्यांचे खड्डे बुजविणे व रस्ते दुरुस्ती कामे करणे व कनिष्ठ अभियंता यांना GPS फोटो पाठविण्यात यावेत. सदरील गटारावर झाकण बसविणेबाबत दिरंगाई केल्यास त्याचप्रमाणे रस्त्यावरील खड्डे न भरल्यास व अपघात झाल्यास जबाबदारी आपली राहील, सुरु असलेल्या विकास कामांची रॅबिट व माती संबंधित ठेकेदारामार्फत त्वरीत उचलून घेणे व त्याबाबत रजिस्टरमध्ये नोंदी घेणे व वरीष्ठांकडे अहवाल सादर करणे. त्याचप्रमाणे प्रभागातील विकास कामांवर देखरेख ठेवणे. कनिष्ठ अभियंता यांना सहाय्य करणे तसेच वरीष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

55.  

श्री. मनोहर मा. म्हात्रे

सफाई कामगार

वॉर्ड क्र. 8 व 23 मधील गटारे / नाले वरील झाकणे बसविणे तसेच रस्त्यावरील खड्डे दुरुस्ती करणेबाबत प्रभागात दररोज पाहणी करण्यात यावी. गटारे / नाले वरील झाकणाची चोरी झाल्यानंतर अथवा तुटल्यानंतर त्वरीत त्याच दिवशी बसविणे, त्याचप्रमाणे रस्त्यांचे खड्डे बुजविणे व रस्ते दुरुस्ती कामे करणे व कनिष्ठ अभियंता यांना GPS फोटो पाठविण्यात यावेत. सदरील गटारावर झाकण बसविणेबाबत दिरंगाई केल्यास त्याचप्रमाणे रस्त्यावरील खड्डे न भरल्यास व अपघात झाल्यास जबाबदारी आपली राहील, सुरु असलेल्या विकास कामांची रॅबिट व माती संबंधित ठेकेदारामार्फत त्वरीत उचलून घेणे व त्याबाबत रजिस्टरमध्ये नोंदी घेणे व वरीष्ठांकडे अहवाल सादर करणे. त्याचप्रमाणे प्रभागातील विकास कामांवर देखरेख ठेवणे. कनिष्ठ अभियंता यांना सहाय्य करणे तसेच वरीष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

56.  

श्री. माधव नागोराव होकार्णे

प्र. लिपिक

टेंडर क्लार्क यांना सहाय्य करणे व वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

57.  

श्री. जय विजय वाघमारे

सफाई कामगार

वॉर्ड क्र. 24 मधील गटारे / नाले वरील झाकणे बसविणे तसेच रस्त्यावरील खड्डे दुरुस्ती करणेबाबत प्रभागात दररोज पाहणी करण्यात यावी. गटारे / नाले वरील झाकणाची चोरी झाल्यानंतर अथवा तुटल्यानंतर त्वरीत त्याच दिवशी बसविणे, त्याचप्रमाणे रस्त्यांचे खड्डे बुजविणे व रस्ते दुरुस्ती कामे करणे व कनिष्ठ अभियंता यांना GPS फोटो पाठविण्यात यावेत. सदरील गटारावर झाकण बसविणेबाबत दिरंगाई केल्यास त्याचप्रमाणे रस्त्यावरील खड्डे न भरल्यास व अपघात झाल्यास जबाबदारी आपली राहील, सुरु असलेल्या विकास कामांची रॅबिट व माती संबंधित ठेकेदारामार्फत त्वरीत उचलून घेणे व त्याबाबत रजिस्टरमध्ये नोंदी घेणे व वरीष्ठांकडे अहवाल सादर करणे. त्याचप्रमाणे प्रभागातील विकास कामांवर देखरेख ठेवणे. कनिष्ठ अभियंता यांना सहाय्य करणे तसेच वरीष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

58.  

श्री. देवेंद्र वसंत मोरे

सफाई कामगार

वॉर्ड क्र.9 व 12 मधील गटारे / नाले वरील झाकणे बसविणे तसेच रस्त्यावरील खड्डे दुरुस्ती करणेबाबत प्रभागात दररोज पाहणी करण्यात यावी. गटारे / नाले वरील झाकणाची चोरी झाल्यानंतर अथवा तुटल्यानंतर त्वरीत त्याच दिवशी बसविणे, त्याचप्रमाणे रस्त्यांचे खड्डे बुजविणे व रस्ते दुरुस्ती कामे करणे व कनिष्ठ अभियंता यांना GPS फोटो पाठविण्यात यावेत. सदरील गटारावर झाकण बसविणेबाबत दिरंगाई केल्यास त्याचप्रमाणे रस्त्यावरील खड्डे न भरल्यास व अपघात झाल्यास जबाबदारी आपली राहील, सुरु असलेल्या विकास कामांची रॅबिट व माती संबंधित ठेकेदारामार्फत त्वरीत उचलून घेणे व त्याबाबत रजिस्टरमध्ये नोंदी घेणे व वरीष्ठांकडे अहवाल सादर करणे. त्याचप्रमाणे प्रभागातील विकास कामांवर देखरेख ठेवणे. कनिष्ठ अभियंता यांना सहाय्य करणे तसेच वरीष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

59.  

श्री. अतुल रामदेव सिंग

सफाई कामगार

वॉर्ड क्र. 13 व 18 मधील गटारे / नाले वरील झाकणे बसविणे तसेच रस्त्यावरील खड्डे दुरुस्ती करणेबाबत प्रभागात दररोज पाहणी करण्यात यावी. गटारे / नाले वरील झाकणाची चोरी झाल्यानंतर अथवा तुटल्यानंतर त्वरीत त्याच दिवशी बसविणे, त्याचप्रमाणे रस्त्यांचे खड्डे बुजविणे व रस्ते दुरुस्ती कामे करणे व कनिष्ठ अभियंता यांना GPS फोटो पाठविण्यात यावेत. सदरील गटारावर झाकण बसविणेबाबत दिरंगाई केल्यास त्याचप्रमाणे रस्त्यावरील खड्डे न भरल्यास व अपघात झाल्यास जबाबदारी आपली राहील, सुरु असलेल्या विकास कामांची रॅबिट व माती संबंधित ठेकेदारामार्फत त्वरीत उचलून घेणे व त्याबाबत रजिस्टरमध्ये नोंदी घेणे व वरीष्ठांकडे अहवाल सादर करणे. त्याचप्रमाणे प्रभागातील विकास कामांवर देखरेख ठेवणे. कनिष्ठ अभियंता यांना सहाय्य करणे तसेच वरीष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

60.  

श्री. संदिप दत्तात्रेय मोरे

सफाई कामगार

वॉर्ड क्र.14, 15, 16, 17 व 19 मधील गटारे / नाले वरील झाकणे बसविणे तसेच रस्त्यावरील खड्डे दुरुस्ती करणेबाबत प्रभागात दररोज पाहणी करण्यात यावी. गटारे / नाले वरील झाकणाची चोरी झाल्यानंतर अथवा तुटल्यानंतर त्वरीत त्याच दिवशी बसविणे, त्याचप्रमाणे रस्त्यांचे खड्डे बुजविणे व रस्ते दुरुस्ती कामे करणे व कनिष्ठ अभियंता यांना GPS फोटो पाठविण्यात यावेत. सदरील गटारावर झाकण बसविणेबाबत दिरंगाई केल्यास त्याचप्रमाणे रस्त्यावरील खड्डे न भरल्यास व अपघात झाल्यास जबाबदारी आपली राहील, सुरु असलेल्या विकास कामांची रॅबिट व माती संबंधित ठेकेदारामार्फत त्वरीत उचलून घेणे व त्याबाबत रजिस्टरमध्ये नोंदी घेणे व वरीष्ठांकडे अहवाल सादर करणे. त्याचप्रमाणे प्रभागातील विकास कामांवर देखरेख ठेवणे. कनिष्ठ अभियंता यांना सहाय्य करणे तसेच वरीष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

61.  

श्री. चिंतामणी माने

सफाई कामगार

वॉर्ड क्र. 10 व 11 मधील गटारे / नाले वरील झाकणे बसविणे तसेच रस्त्यावरील खड्डे दुरुस्ती करणेबाबत प्रभागात दररोज पाहणी करण्यात यावी. गटारे / नाले वरील झाकणाची चोरी झाल्यानंतर अथवा तुटल्यानंतर त्वरीत त्याच दिवशी बसविणे, त्याचप्रमाणे रस्त्यांचे खड्डे बुजविणे व रस्ते दुरुस्ती कामे करणे व कनिष्ठ अभियंता यांना GPS फोटो पाठविण्यात यावेत. सदरील गटारावर झाकण बसविणेबाबत दिरंगाई केल्यास त्याचप्रमाणे रस्त्यावरील खड्डे न भरल्यास व अपघात झाल्यास जबाबदारी आपली राहील, सुरु असलेल्या विकास कामांची रॅबिट व माती संबंधित ठेकेदारामार्फत त्वरीत उचलून घेणे व त्याबाबत रजिस्टरमध्ये नोंदी घेणे व वरीष्ठांकडे अहवाल सादर करणे. त्याचप्रमाणे प्रभागातील विकास कामांवर देखरेख ठेवणे. कनिष्ठ अभियंता यांना सहाय्य करणे तसेच वरीष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

62.  

श्री. कोढंडपाणी नडेसन

सफाई कामगार

प्रभाग क्र. 1, 6, 7, 8 (भाईंदर पश्चिम विभाग – भाईंदर (प.) जय अंबे नगर 1 व 2, गणेश देवल नगर, क्रांती नगर, गणेश आनंद नगर, जनता नगर, नारायण नगर, मोदी पटेल, विनायक नगर, बालाजी नगर, 60 फीट रोड, 90 फीट रोड, 150 फीट रोड, अमृतवाणी सत्संग रोड, ठाकूर गल्ली, बेकरी गल्ली, नगरभवन, भाईंदर गांव, नेहरु नगर, शास्त्री नगर, मुबारक कॉम्पलेक्स रोड, मोती नगर, अण्णा नगर, मॅक्सेस मॉल परिसर, डी-मार्ट परिसर) दैनंदिन स्ट्रीट लाईट पाहणी करणे, बंद असलेले स्ट्रीटलाईट संबंधित विभागाकडून दुरुस्ती करुन सुरु करणे. तसेच वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

63.  

श्री. सुब्रमणी कर्मण

सफाई कामगार

प्रभाग क्र. 5 व 6 मधील रस्ते खोदाई पाहणी करुन दैनंदिन अहवाल देणे व वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

64.  

श्री. चेनप्पा नाईक

सफाई कामगार

प्रभाग क्र. 24 (चौक, पाली, उत्तन, उत्तन शिरेरोडे, वेलंकनी, भाटेबंदर, मोठा गाव, अलीबाग रोड, धावगी परिसर, रॉयल कॉलेज रोड, मोह तलाव, देव तलाव, चवळी, केशवसृष्टी रोड, पालखाडी, आनंद नगर, डोंगरी, तारोडी विभाग) दैनंदिन स्ट्रीट लाईट पाहणी करणे, बंद असलेले स्ट्रीटलाईट संबंधित विभागाकडून दुरुस्ती करुन सुरु करणे. तसेच वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

65.  

श्री. हरीश चनाल

सफाई कामगार

प्रभाग क्र. 23 (मोर्वा, डोंगरी, कुंभार्डा, राईगांव, राई शिवनेरी, सदानंद नगर, मुर्धागांव, मुर्धा सदानंद नगर, रेवआगर, मुर्धाखाडी, सुभाषचंद्र बोस मैदान, भोला नगर, आंबेडकर नगर, राधास्वामी सत्संग रोड विभाग) दैनंदिन स्ट्रीट लाईट पाहणी करणे, बंद असलेले स्ट्रीटलाईट संबंधित विभागाकडून दुरुस्ती करुन सुरु करणे. तसेच वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

66.  

श्री. राजू भवर आदिवाल

सफाई कामगार

प्रभाग क्र. 2, 3, 4, 5, 10, 11 (भाईंदर पूर्व केबीन रोड, फाटक रोड, बी.पी.रोड, नवघर रोड, गोडदेव गांव, नवघर गांव, जेसल पार्क, आर.एन.पी. पार्क, साईबाबा नगर, तलाव रोड, खारीगांव, विमल डेअरी रोड, काशीनगर विभाग) दैनंदिन स्ट्रीट लाईट पाहणी करणे, बंद असलेले स्ट्रीटलाईट संबंधित विभागाकडून दुरुस्ती करुन सुरु करणे. तसेच वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

67.  

श्री. विजय तुपसुंदर

सफाई कामगार

प्रभाग क्र. 14, 15, 16 (पेणकरपाडा, सृष्टी रोड, शांती गार्डन, रामनगर, रॉयल कॉलेज, मिरागांव, मुन्शी कम्पाऊंड, काशी गांव, जनता नगर, माशाचा पाडा रोड, मांडवी पाडा, डाचकुल पाडा, महाजनवाडी, मिरागांवठण, घोडबंदर गांव, मॉर्डन झोपडपट्टी, रा.म.क्र.8 दहिसर चेकनाका ते फाऊंटन हॉटेल, चेना, काजूपाडा, विभाग) दैनंदिन स्ट्रीट लाईट पाहणी करणे, बंद असलेले स्ट्रीटलाईट संबंधित विभागाकडून दुरुस्ती करुन सुरु करणे. तसेच वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

68.  

श्री. चंद्रशेखर आरसन

सफाई कामगार

प्रभाग क्र. 9, 17, 19, 20, 21, 22 (मिरारोड पूर्व नयानगर, रेल्वे समांतर रस्ता, शम्स मस्जिद, पूजा नगर, हैदरी चौक, एन.एच.स्कूल रोड, शितल नगर, शांती नगर, पूनमसागर रोड, पूनम नगर रोड, आर.एन.ए. कोर्टयार्ड, जांगीड, बालाजी हॉटेल, सृष्टी सूर्या शॉपिंग सेंटर, सृष्टी जूना ब्रिज रोड, मिरारोड स्टेशन परिसर विभाग) दैनंदिन स्ट्रीट लाईट पाहणी करणे, बंद असलेले स्ट्रीटलाईट संबंधित विभागाकडून दुरुस्ती करुन सुरु करणे. तसेच वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

69.  

श्री. एकनाथ देसले

सफाई कामगार

प्रभाग क्र. 12, 13, 18 (गोल्डन नेस्ट, इंद्रलोक, ऑरेंज हॉस्पीटल रोड, दिपक हॉस्पीटल रोड, सेवन इलेव्हन, कनकिया रोड, लक्ष्मी पार्क रोड, रामदेव पार्क, हटकेश, मंगल नगर, 15 नं. बस स्टॉप, 22 नं. बसस्टॉप, जी.सी.सी. क्लब रोड,  पूनम गार्डन रोड, शिवार गार्डन विभाग ) दैनंदिन स्ट्रीट लाईट पाहणी करणे, बंद असलेले स्ट्रीटलाईट संबंधित विभागाकडून दुरुस्ती करुन सुरु करणे. तसेच वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

70.  

श्रीम. चैताली मानकर

संगणक चालक (अस्थायी)

संगणक चालक

71.  

श्रीम. सुप्रिया पाटील

संगणक चालक (अस्थायी)

संगणक चालक

72.  

श्री. प्रकाश गायकवाड

संगणक चालक (कंत्राटी)

संगणक चालक

73.  

श्रीम. ज्योती प्रेमनाथ पाटील

संगणक चालक (कंत्राटी)

संगणक चालक

74.  

श्री. विकी मालू

संगणक चालक (कंत्राटी)

संगणक चालक

75.  

श्रीम. जुईली किणी

संगणक चालक (कंत्राटी)

संगणक चालक

76.  

श्री. चिन्मय पाटील

संगणक चालक (कंत्राटी)

संगणक चालक

कामाचे स्वरुप

अ.क्र.

अधिकारी / कर्मचा-याचे पद

कामाचे स्वरुप

1

 

शहर अभियंता

 

सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत पार पाडण्यात येणा-या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे, अंदाजपत्रकांना तांत्रिक मान्यता देणे

2

 

कार्यकारी अभियंता

 

सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत पार पाडण्यात येणा-या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे, अंदाजपत्रकांना तांत्रिक मान्यता देणे.

3

 

उप-अभियंता

 

शहर अभियंता, कार्यकारी अभियंता यांच्या नियंत्रणाखाली नेमुन दिलेली विविध विकास कामावर देखरेख, नियंत्रण ठेवणे, तपासणी करणे, विहित पध्दतीत कार्यवाही करणे, इ.

4

 

कनिष्ठ अभियंता

 

प्रभागामधील विविध विकास कामांची पाहणी करणे, अहवाल देणे, अंदाजपत्रके तयार करणे, कामावर देखरेख ठेवणे व वरीष्ठांच्या सुचना व मार्गदर्शनानुसार विहित पध्दतीत कार्यवाही करणे. विकास कामांचे तसेच सार्वजनिक रस्त्यांचे दाखले तयार करणे, इ.

5

 

कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)

 

मिरा-भाईदर महानगरपालिका क्षेत्रात विविध विद्युतविषयक कामे करणे, अहवाल देणे, अंदाजपत्रके तयार करणे, कामावर देखरेख ठेवणे व वरीष्ठांच्या सुचना व मार्गदर्शनानुसार विहित पध्दतीत कार्यवाही करणे, इ.

6

 

लिपिक

प्रभाग मधील विकास कामांची देयके तयार करणे, अग्रेसीत करणे, विकास कामांबाबत माहिती अदयावत ठेवणे, देयक रजिस्टर अदयावत ठेवणे, प्रभागातील देयके वेळोवेळी लेखा विभागातुन Certify करणे, तसेच अभिलेख कक्ष कनिष्ठ अभियंता यांच्या देखरेखेखाली अदयावत ठेवणे. सार्वजनिक स्वरूपाचे दाखले, गोपनीय अहवाल, अनुभव दाखले, रजिस्टर्स अद्ययावत ठेवणे.  टेंडर क्लार्क म्हणून निविदा बाबत टेंडर फॉर्म तयार करणे, विक्री करण, निविदा उघडणेबाबत कार्यवाही करणे, तुलनात्मक तक्ते, ठरावाचे नमुने, कार्योदश देण्याबाबतची कार्यवाही, करारनामे, सुरक्षा अनामत व इसारा रक्कमेबाबत विहित कार्यवाही करणे, जिल्हा मजूर सोसायटींना पत्रव्यवहार करणे, बी-1 फॉर्म अद्ययावत ठेवणे, कामांचे कार्यादेश दिल्यानंतर संबंधित कनिष्ठ अभियंत्याकडे संचिका वर्ग करणे, निविदा सुचना देयके तयार करणे, निविदा सुचना प्रसिध्दी रजिस्टर अद्ययावत ठेवणे व धोकादायक इमारतीबाबत रेकॉर्ड अद्ययावत ठेवणे व वरीष्ठांच्या सुचनेप्रमाणे कामे करणे, पत्रव्यवहार अद्ययावत ठेवणे, शासकिय विमा कपात संबंधित विभागाशी वेळोवेळी पत्रव्यवहार करणे, रजा नोंद रजिस्टर अद्ययावत ठेवणे. आवक जावक नोंदवही अद्यावत ठेवणे. रिलायन्स एनर्जी, एम.टी.एन.एल रस्ता खोदाई परवानगी तयार करणे. वरीष्ठांच्या सुचनेनुसार काम करणे.

7

गवंडी

 

प्रभाग मधील विकास कामावर देखरेख ठेवणे, कनिष्ठ अभियंता यांना सहाय्य करणे व त्यांचे आदेशानुसार आवश्यक ती कामे करणे

8

शिपाई

सार्वजनिक बांधकाम विभागात विभागवार नेमण्यात आलेल्या विभागप्रमुखांनी सांगितलेली कामे करणे.

9

सफाई कामगार

 

प्रभागातील स्ट्रीट लाईट पाहणी, रस्ते खोदाई पहाणी, आणि प्रभागातील कनिष्ठ अभियंता यांना सहाय्य करणे व त्यांचे आदेशानुसार आवश्यक ती कामे करणे.

अभियांत्रिकी विभागातील अभियंत्याची कर्तव्ये व जबाबदारी

.क्र.

 

अधिकारी

 

अधिनियम व तरतुद

 

शहर अभियंता यांची कर्तव्ये/ जबाबदारी

 

1

 

शहर अभियंता

 

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (चा अधिनियम क्रमांक 59) अन्वये कलम 46,153,154,155,156, 158,159,167,168,169, 174,175,202,203,205, 206,207,208,210,235, 236,237,238,239,243, 265,328 महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावली/ National Building Code/ MORTH/IRC CPHEEO Manual

1)  शहराचे नियोजन व शहर विकास संबधीत विभाग प्रमुख म्हणून काम पहाणे.

2)  महानगरपालिकेतील अभियांत्रिकी/ बांधकाम, पाणीपूरवठा, मलनिस्सारण व विद्युत व्यवस्था विभागाचे धोरणात्मक निर्णयाविषयी कार्यवाही करणे.

3)  प्रशासकीय विभाग प्रमुखाच्या विहीत केलेल्या सर्व जबाबदाऱ्या, कार्यालय व विभागीय कार्यालयांचे नियंत्रण अधिकारी व नियुक्ती प्राधिकारी म्हणून काम पहाणे.

4)  महानगरपालिकेच्या मालमत्तांचे परिक्षण करणे किंवा नव्याने बनविणे. नागरिकांच्या व शहराच्या विकासाठी आवश्यक ते अंदाजपत्रकीय तरतुदीसाठी कार्यवाही करणे. अभियांत्रिकी विभागाचा अर्थसंकल्प बनविणे व महानगरपालिकेने मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीनूसार कार्यवाही करणे. अतिरिक्त

, सह शहर अभियंता, कार्यकारी अभियंते, उप अभियंते, शाखा अभियंते व कनिष्ठ अभियंते यांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.

5)  अभियांत्रिकी विभागाशी संबधीत शासन व इतर अशासकीय संस्थांशी समन्वय ठेवून कामाचा पाठपूरावा करणे.

6)  मूळ व सुधारीत अंदाजपत्रकांना तांत्रिक मान्यता देणे (रु.25.00 लक्षावरील सर्व कामे)

7)  रु. 25.00 लक्षावरील सर्व कामांच्या निविदांच्या अटी शर्ती व इतर अत्यावश्यक तांत्रिक बाबी निविदेपूर्वी मंजूर करणे.

8)  सार्वजनिक बांधकाम विभागाची दरसूची/ महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण दरसूची व्यतिरीक्त असलेल्या कामांच्या बाबींना (Rate Analysis) ला मंजूरी देणे.

9)  रु. 1.00 कोटी रकमेच्या कामांना आवश्यकतेनूसार मुदतवाढी देणे.

10)  मंजूर प्रशासकीय रकमेच्या अधिन राहून जादा व वाढीव कामास मान्यता देणे.

11) रु. 5.00 लक्षापर्यंतच्या सर्व कामांच्या अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय, आर्थिक मंजूरी देणे व निविदांना मंजूरी देणे.

.क्र.

 

अधिकारी

 

अधिनियम व तरतुद

 

कार्यकारी अभियंता यांची कर्तव्ये/ जबाबदारी

 

1

 

कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य/ विद्युत)

 

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (चा अधिनियम क्रमांक 59) अन्वये कलम 46,153,154,155,156, 158,159,167,168,169, 174,175,202,203,205, 206,207,208,210,235, 236,237,238,239,243, 265,328 महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावली/ National Building Code/ MORTH/IRC CPHEEO Manual

1.    महानगरपालिकेच्या विविध मालमत्ता, इमारती, रस्ते, पदपथ, गटारे, उद्याने, मैदान, स्मशानभूमी, वाहनतळे व इतर मालमत्ता विकसीत करणे व देखभाल व परिरक्षण करणे, सुस्थितीत ठेवणे. विविध योजना तयार करणे.

2.    महानगरपालिका क्षेत्रातंर्गत प्रस्तावित करावयाच्या मालमत्ता, इमारती, रस्ते, पदपथ, गटारे, उद्याने, मैदान, स्मशानभूमि, वाहनतळे व इतर मालमत्ता विकसीत करणे इत्यादी आवश्यक कामांची निकड ठरविणे व त्याबाबत अंदाजपत्रके बनवून अर्थसंकल्पीय तरतुद करणे.

3.    कामाचे निविदा, कामाचे आदेश, प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता याबाबत कार्यवाही करणे.

4.    कामावर पर्यवेक्षण करणे, उप अभियंता, शाखा अभियंता व कनिष्ठ अभियंता यांचे कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.

5.    कामांच्या प्रशासकीय तसेच तांत्रिक नोंदी ठेवणे.

6.    विकास कामे निर्धारीत कालमर्यादेत पूर्ण होतील आणि कामाच्या योग्य दर्जाबाबत दक्षता घेणे.

7.    पूर्ण झालेल्या मालमत्तांचे संबधीत विभागास हस्तांतरण करणे.

8.    25.00 लक्षापर्यंतच्या कामांना तांत्रिक मंजूरी देणे.

9.    सर्व 25.00 लक्षापर्यंतच्या कामांची निविदा तयार करून प्रसिद्ध करणे व रू.25.00 लक्षावरील कामांच्या निविदा शहर अभियंता यांच्या मंजूरीने प्रसिद्ध करणे, सर्व कामांच्या निविदा उघडणे, कार्यादेश देणे.

10.  कनिष्ठ अभियंता, शाखा अभियंता व उप अभियंता यांनी तयार केलेल्या कामांचे 5% मोजमाप तपासणे.

11.   कंत्राटदाराची देयक, सुरक्षा रक्कम अनामत रक्कम निविदा अटी शर्तीनूसार वेळोवेळी देणे.

12.  अपिलीय अधिकारी म्हणून काम पहाणे.

13.  नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करणे.

14.  कंत्राटांच्या संबंधित बाबी विषयी पत्र व्यवहार करणे.

15.  लेखा परिक्षण विषयक कामे करणे.

16.  अभिलेख जतन करणे.

17.  विधानसभा/ विधानपरिषद तारांकित/ अतारांकित प्रश्न लक्षवेधींची उत्तरे तयार करणे.

18.  कामांचे तांत्रिक लेखापरीक्षण करणे.

19.  महासभा प्रश्नांची उत्तरे तयार करणे.

20.  खासदार/ आमदार/ महापौर/ पदाधिकारी/ नगरसेवक यांच्या पत्रांवर कार्यवाही करणे.

21.  वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.

22.  रु. 25.00 लक्ष वरील कामे तपासून शहर अभियंताकडे तांत्रिक मान्यतेकरीता अग्रेषीत करणे.

23.  रु. 2.00 लक्ष पर्यंतची कामे करण्यासाठी खर्चास प्रशासकीय व आर्थिक मंजूरी देणे व कोटेशन्स मागविणे व त्यास मंजूरी देणे. कोटेशन नोटीस काढणे, कोटेशन उघडणे.

24.  प्रत्येक काम पूर्ण झाल्यावर (Completion Certificate)  देणे, ठेकेदाराचे अनुभव दाखले, गोपनीय अहवाल देणे.

25.  रिलायन्स एनर्जीकडे स्ट्रीट लाईट प्रस्ताव पाठविणे.

26.  विविध समित्यांच्या बैठकांना हजर रहाणे.

27.  रू.5.00 लक्षावरील सर्व कामांच्या निविदांचे तुलनात्मक तक्ते मुख्यलेखापरीक्षक, शहर अभियंत्यामार्फत          मा. आयुक्तांकडे सादर करणे.

28.  सर्व कामांची रनिंग / अंतिम देयके मुख्य लेखापरिक्षक व शहर अभियंतामार्फत सादर करणे.

29.  सार्वजनिक बांधकाम, नियम पुस्तिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम लेखामधील तरतूदीनूसार सर्व कामांच्या विहीत नमुन्यात नोंदी ठेवणे.

30.  बांधकाम विभागातील कर्मचारी / अधिकारी यांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे, नियमित बैठका घेऊन कामाबाबत आढावा घेणे. वर्ग – 4, वर्ग -3, कर्मचारी, कनिष्ठ अभियंता यांचे उपअभियंता यांनी प्रतिवेदित केलेले गोपनीय अहवाल पुर्नविलोकीत करणे, उपअभियंता यांचे गोपनीय अहवाल प्रतिवेदित करुन पुर्नविलोकीत करण्याकरीता शहर अभियंता यांच्याकडे पाठविणे.

31.  रिलायन्स एनर्जी लि. एम.टी.एन.एल. व इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील एजन्सीना सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता रस्ता दुरुस्ती चार्जेस वसूल करुन रस्ता खोदाई परवानग्या देणे, चार्जेस वसूल करणे.

32.  विविध न्यायालयातील बांधकाम विभागा संदर्भात प्रकरणे हाताळणे, पाठपुरावा करणे, पत्रव्यवहार करणे, वकालतनामा सहया करणे.

33.  विविध विकास कामांबाबत अडथळा निर्माण झाल्यास संबधित खात्याशी पत्रव्यवहार करणे, पोलिस स्टेशनशी पत्रव्यवहार करणे, बंदोबस्त घेणे, पाठपुरावा करणे.

34.  सार्वजनिक / वहिवाटीचे व विकास आराखडयातील रस्त्याबाबत मागणीनुसार खात्रीकरुन महानगरपालिकेने ठरविलेली फी घेऊन दाखले देणे.

35.  सुलभ शौचालये बांधणे कामी आवश्यकतेनुसार पाहणी करुन आलेल्या प्रस्तावाची / अर्जाची छाननी करणे, मा.आयुक्त यांच्या मान्यतेने कार्यादेश देणे, करारनामे करणे.

36.  शहरात विविध चौकात वाहतुक बेट / ट्राफिक आयलंड बांधणे कामी आलेल्या प्रस्तावांची छाननी करुन मा. आयुक्त यांच्या मान्यतेने कार्यादेश देणे, करारनामे करणे.

37.  रस्ते खोदाई कामी केबल टाकण्याकरीता इमारत अधिकृत असल्याची नगररचना विभागाकडून खात्री करुन परवानगी देणे.

38.  सोलर हिटींग सिस्टीम बसविण्याबाबत, वृक्षारोपण केल्याचा दाखला, नाहरकत दाखला नगररचना विभागाकडे देणे, मुदतवाढी देणे.

39.  विकासकास स्वखर्चाने गटारे / नाले कल्वर्ट बांधण्यास लांबी, रुंदी, खोली, उतार सह नकाशे देणे, परवानग्या देणे.

40.  खाजगी शाळा इमारतींमध्ये वर्ग खोल्या हवेशीर व प्रकाशमय असणे, संरक्षक भिंत, खेळाची मैदाने व आवश्यक सुविधा, अग्निशमन दलाची गाडी फिरण्यास रस्ता आहे किंवा कसे याबाबत पहाणी करुन प्रमाणपत्र देणे.

41.  मौजे डोंगरी, उत्तन, पाली, तारोडी, चौक परिसरात एम.एम.आर.डी.. विकास प्राधिकरण असल्याने सदर भागातील इमारत प्रस्तावाबाबत विद्यूत पुरवठा Storm Water Drain रस्त्याबाबत पहाणी करुन नाहरकरत दाखला देणे.

42.  मनपाच्या स्थावर मालमत्तांना विद्युत पुरवठा करणे कामी अर्ज करणे, रस्ता तुटफुट देयके तयार करुन देयकाची मागणी करणे, पाठपुरावा इ. कार्यवाही करणे.

43.  धोकादायक इमारती तपासणी फी मंजूर करणे.

44.  मनपा मालमत्तांना नविन विद्युत जोडणी करीता आवश्यक देयक प्रदान करणे, संरचनात्मक तपासणी करून दुरूस्ती परवानगी देणे.

45.  धोकादायक इमारती रिकामी करुन तोडण्याबाबत प्रभाग अधिकारी यांना आदेशित करणे, धोकादायक इमारती खाली करण्याबाबत अधिनियमानुसार नोटीसा देणे.

46.  शहरी गरीबांना मुलभूत सुविधा पुरविणे (बी.एस.यु.पी योजना) कामी पात्र लाभार्थ्यांसोबत करारनामा नोंदणीकृत करणे.

47.  कार्यादेशाची व अंदाजपत्राकची प्रत  संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणे तसेच पी.एफ. संबंधी कार्यवाही करणेसाठी पी.एफ. संकेत स्थळावर ठेकेदाराची नोंदणी करणे.

48.  इसारा रक्कम, सुरक्षा अनामत, अतिरिक्त सुरक्षा अनामत रक्कमा परत करण्यासाठी लेखा विभागाकडे पत्राद्वारे कळविणे.

49.  मिराभाईंदर महानगरपालिका हद्दीत महानगर गॅस लिमिटेड यांना डी.आर.एस. बसविण्याकरीता जागा भाडयाने देणे, भाडे वसुली करणे, तीन वर्ष मुदतीचा करारनामा करणे.

50.  मनपाच्या मालमत्ता पाच वर्ष मुदतीसाठी भाडयाने देण्याकरीता संबंधितांशी करारनामा करणे, जागेचा ताबा देणे.

51.  मनपाच्या पाणपोई खाजगी संस्थाना 5 वर्ष मुदतीसाठी चालविण्यास भाडयाने देण्याकरीता मा. आयुक्त यांच्या मान्यतेने करारनामा करणे, परवानगी पत्र व ताबा देणे.

52.  धोकादायक इमारती संरचनात्मक तपासणी करून घेणे व अधिनियमानूसार नोटीस देणे व दुरूस्ती परवानगी देणे.

53.  भाडेतत्वावरील घरे, सदनिका ताब्यात घेणे.

54.  विकास कामांच्या संनियंत्रणासाठी Online Monitoring System विकसीत करणे.

.क्र.

 

अधिकारी

 

अधिनियम व तरतुद

 

उप अभियंता यांची कर्तव्ये/ जबाबदारी

 

1

 

उप अभियंता (स्थापत्य / विद्युत)

 

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (चा अधिनियम क्रमांक 59) अन्वये कलम 46,153,154,155,156, 158,159,167,168,169, 174,175,202,203,205, 206,207,208,210,235, 236,237,238,239,243, 265,328 महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावली/ National Building Code/ MORTH/IRC CPHEEO Manual

1.    महानगरपालिकेच्या विविध मालमत्ता, इमारती, रस्ते, पदपथ, गटारे, उद्याने, मैदान, स्मशानभूमी,  वाहनतळ व विविध विकासकामे विकसीत करणे व देखभाल व परिरक्षण करणे, सुस्थितीत ठेवणेची कार्यवाही करणे.

2.    महानगरपालिका क्षेत्रातंर्गत प्रस्तावित करावयाच्या मालमत्ता, इमारती, रस्ते, पदपथ, गटारे, उद्यसनेद्व मैदान, वाहनतळ व विविध विकासकामे विकसीत करणे इत्यादी आवश्यक कामांची निकड ठरविणे व त्याबाबत अंदाजपत्रके बनवून अर्थसंकल्पीय तरतुद करणेसाठी सादर करणे.

3.    कामाचे निविदा, प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता याबाबत कार्यवाही करणे.

4.    कामावर पर्यवेक्षण करणे, कनिष्ठ अभियंता यांचे कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.

5.    कामांच्या प्रशासकीय तसेच तांत्रिक नोंदी ठेवणे.

6.    विकास कामे निर्धारीत कालमर्यादेत पूर्ण होतील आणि कामाचा योग्य दर्जाबाबत दक्षता घेणे.

7.    पूर्ण झालेल्या मालमत्तांचे संबधीत विभागास हस्तांतरण करणे.

8.    कनिष्ठ अभियंता यांनी तयार केलेल्या कामांचे 100% मोजमाप तपासणे.

9.    कंत्राटदाराची देयक, सुरक्षा रक्कम अनामत रक्कम निविदा अटी शर्तीनूसार वेळोवेळी देणे.

10.  जन माहिती अधिकारी म्हणून काम पहाणे.

11.   सर्व अभिलेख/ दफ्तर सुस्थितीत ठेवणे, तांत्रिक मान्यता, निविदेसंबंधीत कागदपत्रे व इतर आवश्यक सर्व अभिलेखांचे जतन करणे

12.  प्रभाग निधी व नगरसेवक निधीची अंदाजपत्रके तयार करून निविदा विषयक सर्व कामे पार पाडणे.

13.  नागरीकांच्या तक्रारींचे निवारण करणे.

14.  कंत्राटांच्या संबंधित बाबी विषयी पत्र व्यवहार करणे.

15.  विकास कामांच्या संनियंत्रणासाठी Online Monitoring System द्वारे प्राप्त्‍ झालेल्या तक्रारींचे निराकारण करणे व Mobile tracking system अद्यावत ठेवणे.

.क्र.

 

अधिकारी

 

अधिनियम व तरतुद

 

शाखा / कनिष्ठ अभियंता यांची कर्तव्ये / जबाबदारी

1

 

शाखा अभियंता

/

 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य / विद्युत)

 

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (चा अधिनियम क्रमांक 59) अन्वये कलम 46,153,154,155,156, 158,159,167,168,169, 174,175,202,203,205, 206,207,208,210,235, 236,237,238,239,243, 265,328 महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावली/ National Building Code/ MORTH/IRC CPHEEO Manual

1.    अर्थसंकल्पात मंजूर झालेल्या कामांची अंदाजपत्रके बनविणे.

2.    प्रभाग निधी व नगरसेवक निधी अंतर्गत व अर्थसंकल्पातील इतर लेखाशिर्षांतर्गत सुचविलेल्या कामांचे अंदाजपत्रक तयार करणे व ती कामे करून घेणे.

3.    प्रभाग समिती, नगरसेवक निधीच्या कामांच्या व इतर कामाच्या निविदा काढणेसाठी आवश्यक प्रारुप निविदा बनविणे.

4.    भांडवली व महसूली अशा सर्व कामांवर पर्यवेक्षण करणे व नियंत्रण ठेवणे.

5.    कार्यकारी अभियंता व उप अभियंता यांच्या अधिपत्याखाली कामे पार पाडणे.

6.    कामांची 100% मोजमापे घेऊन मोजमाप पुस्तिकेत नोंद घेणे व कामाचे देयक तयार करणे.

7.    बांधकाम विभागाशी संबधित आवश्यक सर्व रेकॉर्ड तयार करणे व जतन करणे.

8.    वरिष्ठ अधिकारी यांनी नेमून दिलेली इतर कामे करणे.

9.    नागरीकांच्या तक्रारींचे निवारण करणे.

10.    सुरू असलेल्या कामांचे अभिलेख जतन करणे, विविध नोंदवह्यात नोंदी घेणे.

11.     विद्यूत विषयक स्ट्रीट लाईट कामांचे प्रस्ताव तयार करून वरिष्ठांकडे सादर करणे.

12.     वरीष्ठांनी अग्रेषीत  केलेल्या सर्व पत्रबाबत स्थळ निरीक्षण करून अहवाल पुढील आदेशासाठी सादर करणे.

13.   वरीष्ठांच्या आदेश व सुचनेनूसार संबधितांना देण्यासाठी उत्तरे तयार करणे.

 

14.   विकास कामांच्या संनियंत्रणासाठी Online Monitoring System द्वारे प्राप्त्‍ झालेल्या तक्रारींचे निराकारण करणे व Mobile tracking system अद्यावत ठेवणे.

 

अधिकारी / कर्मचारी भ्रमणध्वनी क्रमांक

अ.क्र.

 

अधिकारी / कर्मचाऱ्याचे नाव

पदनाम

 

भ्रमणध्वनी क्र.

1.    

श्री. दिपक भास्कर खांबित

शहर अभियंता

8422811340

2.   

श्री. नितिन रघुनाथ मुकणे

कार्यकारी अभियंता

8422811350

3.   

श्री. यतिन वसंत जाधव

प्र. उप-अभियंता

8422811360

4.   

श्री. राजेंद्र पांगळ

प्र. उप-अभियंता / शाखा अभियंता

8422811455

5.   

श्री. सतिश जयवंत तांडेल

प्र. उप-अभियंता / शाखा अभियंता

8433911180

6.   

श्री. भुपेश काकडे

शाखा अभियंता

8422811324

7.   

श्री. उत्तम रणदिवे

शाखा अभियंता

8422811390

8.   

श्री. शिरीष पवार

शाखा अभियंता

8422811228

9.   

श्री. संदिप साळवे

कनिष्ठ अभियंता

8422811320

10.  

श्री. प्रफुल्ल सुरेशराव वानखेडे

कनिष्ठ अभियंता

8422811308

11.   

श्री. प्रशांत जानकर

कनिष्ठ अभियंता

8422811224

12.  

श्री. शैलेश शिंदे

कनिष्ठ अभियंता

9152078533

13.  

श्री. तुषार हरेश्वर केणी

लिपिक

9967052630

14.  

श्री. हेमंत रामु हंबीर

लिपिक

9867503669

15.  

श्री. राजेश भोईर

लिपिक

9167726517

16.  

श्री. पंढरीनाथ भासे

लिपिक

8422811217

17.  

श्री. धिरज भोये

लिपिक

9049524522

18.  

श्री. उल्हास केशव आंग्रे

लिपिक

9967412355

19.  

श्री. मोहन सावंत

लिपिक

9967956255

20.  

श्री. जितेश काशिनाथ मोरे

लिपिक

9987173594

21.  

श्री. देविदास गं. पाटील

प्र. लिपीक

9820728796

22.  

श्री. विशाल वनमाळी

प्र. लिपिक

9096129160

23.  

श्री. माधव नागोराव होकार्णे

प्र. लिपिक

8422811454

24.  

श्री. दुरेश रघुनाथ भोये

गवंडी

8422811227

25.  

श्री. दिपक दामोदर सातवे

रखवालदार

8422811384

26.  

श्री. बळीराम बाबू राठोड

मजूर

8422811442

27.  

श्री. संदीप दगडु यादव

शिपाई

9869670244

28.  

श्री. संजय बाबुलाल खंडवेल

शिपाई

8422811392

29.  

श्री. स्वप्नील  गायकवाड

सफाई कामगार

9967434069

30.  

श्री. कोढंडपाणी नडेसन

सफाई कामगार

9833285440

31.  

श्री. आत्माराम जयराम सोनावणे

सफाई कामगार

9967231239

32.  

श्री. सुब्रमणी कर्मण

सफाई कामगार

9344753876

33.  

श्री. चेनप्पा नाईक

सफाई कामगार

9167727494

34.  

श्री. प्रविण जगन्नाथ म्हात्रे

सफाई कामगार

9967231250

35.  

श्री. राजू भवर आदिवाल

सफाई कामगार

9987948699

36.  

श्री. मनोहर मा. म्हात्रे

सफाई कामगार

8433911181

37.  

श्री. योगेश घरत

सफाई कामगार

8422811379

38.  

श्री. बालाजी शिंदे

सफाई कामगार

9892819559

39.  

श्री. जय विजय वाघमारे

सफाई कामगार

8422811473

40.  

श्री. देवेंद्र वसंत मोरे

सफाई कामगार

8422811346

41.  

श्री. अतुल रामदेव सिंग

सफाई कामगार

8422811343

42.  

श्री. संदिप दत्तात्रेय मोरे

सफाई कामगार

8422811397

43.  

श्री. जयेश कमळाकर म्हात्रे

सफाई कामगार

9321467246

44.  

श्री. इक्बाल गुलाब शेख

सफाई कामगार

9867283141

45.  

श्री. चिंतामणी माने

सफाई कामगार

8422811385

46.  

श्री. विजय तुपसुंदर

सफाई कामगार

9321124924

47.  

श्री. चंद्रशेखर आरसन

सफाई कामगार

9930508096

48.  

श्री. एकनाथ देसले

सफाई कामगार

9869523612

49.  

श्री. हरीश चनाल

सफाई कामगार

8369993228

50.  

श्री. उज्वल यशवंत संखे

मजूर

8355972068

51.  

श्री. तंगप्रकाश काशीलिंगम

सफाई कामगार

9987109489

52.  

श्रीम. कोमल तांडेल

कनिष्ठ अभियंता (कंत्राटी)

7767049152

53.  

श्री. रमेश नरसू मडेल

कनिष्ठ अभियंता (कंत्राटी)

7738504025

54.  

श्रीम. एकता बावडेकर

कनिष्ठ अभियंता (कंत्राटी)

9765295849

55.  

श्री. रोहन साबळे

कनिष्ठ अभियंता (कंत्राटी)

7709887788

56.  

श्री. जय नंदलाल बारी

कनिष्ठ अभियंता (कंत्राटी)

9890417416

57.  

श्री. ऋषिकेश चोंदे

कनिष्ठ अभियंता (कंत्राटी)

8453871010

58.  

श्री. सुरज गोडसे

कनिष्ठ अभियंता (कंत्राटी)

9167152382

59.  

श्री. हर्षद पाटील

कनिष्ठ अभियंता (कंत्राटी)

8799994905

60.  

श्री. हर्षल मोरे

कनिष्ठ अभियंता (कंत्राटी)

7875303401

61.  

श्री. निलेश रणदिवे

कनिष्ठ अभियंता (कंत्राटी)

9224506070

62.  

श्री. निहार वडे

कनिष्ठ अभियंता (कंत्राटी)

7798539554

63.  

श्री. अक्षय बागुल

कनिष्ठ अभियंता (कंत्राटी)

8692067332

64.  

श्रीम. दिपाली अहिरे

कनिष्ठ अभियंता (कंत्राटी)

8097244014

65.  

श्री. देवेंद्र पाटील

कनिष्ठ अभियंता (कंत्राटी)

9822756765

66.  

श्री. ऋषिकेश शेवंते

कनिष्ठ अभियंता (कंत्राटी)

7738798718

67.  

श्री. अतिश नलावडे

कनिष्ठ अभियंता (कंत्राटी)

8879251629

68.  

श्रीम. चैताली मानकर

संगणक चालक (अस्थायी)

9561609143

69.  

श्रीम. सुप्रिया पाटील

संगणक चालक (अस्थायी)

8692052829

70.  

श्री. प्रकाश गायकवाड

संगणक चालक (कंत्राटी)

9004480840 

71.  

श्रीम. ज्योती प्रेमनाथ पाटील

संगणक चालक (कंत्राटी)

7756877758

72.  

श्री. विकी मालू

संगणक चालक (कंत्राटी)

9920677036 

73.  

श्रीम. जुईली किणी

संगणक चालक (कंत्राटी)

9766713127 

74.  

श्री. चिन्मय पाटील

संगणक चालक (कंत्राटी)

9819176146 

सनद

बांधकाम विभाग / विद्युत विभाग

.

क्र.

सेवांचा तपशिल

 

सेवा पुरवारे अधिकारी/कर्मचारी यांचे नाव व हुद्दा

 

सेवा पुरविण्याची

विहीत मुदत

सेवा मुदतीत न पुरवल्यास तक्रार करावयाच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्याचे नाव हुद्दा

 1

पथदिव्यांची व्यवस्था

 

कनिष्ठ अभियंता

45 दिवस

शहर अभियंता

उप-अभियंता

07 दिवस

कार्यकारी अभियंता

05 दिवस

2.    

पथदिवे बंद असणे

 

कनिष्ठ अभियंता

03 दिवस

शहर अभियंता

उप-अभियंता

02 दिवस

कार्यकारी अभियंता

01 दिवस

3.    

सोडियम दिवे व टयूब लाईट लावणे

 

कनिष्ठ अभियंता

45 दिवस

शहर अभियंता

उप-अभियंता

07 दिवस

कार्यकारी अभियंता

05 दिवस

4.    

वेळापत्रका प्रमाणे दिव्यांची व्यवस्था नसणे.

 

कनिष्ठ अभियंता

45 दिवस

शहर अभियंता

उप-अभियंता

07 दिवस

कार्यकारी अभियंता

05 दिवस

5.    

नवीन पथदिवे लावणे

 

कनिष्ठ अभियंता

03 दिवस

शहर अभियंता

उप-अभियंता

02 दिवस

कार्यकारी अभियंता

01 दिवस

6.    

पथदिव्यांची दुरुस्ती करणे

 

कनिष्ठ अभियंता

45 दिवस

शहर अभियंता

उप-अभियंता

07 दिवस

कार्यकारी अभियंता

05 दिवस

7.    

विद्युत पोल उभारणे

 

कनिष्ठ अभियंता

45 दिवस

शहर अभियंता

उप-अभियंता

07 दिवस

कार्यकारी अभियंता

05 दिवस

8.    

सार्वजनिक जागेवर विद्युत व्यवस्था करणे

 

कनिष्ठ अभियंता

45 दिवस

शहर अभियंता

उप-अभियंता

07 दिवस

कार्यकारी अभियंता

05 दिवस

9.    

नविन सिग्नल बसविणे

कनिष्ठ अभियंता

45 दिवस

शहर अभियंता

उप-अभियंता

07 दिवस

कार्यकारी अभियंता

05 दिवस

10.   

केबलसाठी खोदलेले चर दुरुस्ती करणे.

 

कनिष्ठ अभियंता

03 दिवस

शहर अभियंता

उप-अभियंता

02 दिवस

कार्यकारी अभियंता

01 दिवस

11.   

सिग्नल यंत्रणा बंद असणे

 

कनिष्ठ अभियंता

03 दिवस

शहर अभियंता

उप-अभियंता

02 दिवस

कार्यकारी अभियंता

01 दिवस

12.   

अनधिकृतरित्या रस्ता खोदणे

 

कनिष्ठ अभियंता

03 दिवस

शहर अभियंता

उप-अभियंता

02 दिवस

कार्यकारी अभियंता

01 दिवस

13.   

धोकादायक इमारती

 

कनिष्ठ अभियंता

45 दिवस

शहर अभियंता

उप-अभियंता

07 दिवस

कार्यकारी अभियंता

05 दिवस

.

क्र.

सेवांचा तपशिल

 

सेवा पुरवारे अधिकारी/कर्मचारी यांचे नाव व हुद्दा

 

सेवा पुरविण्याची

विहीत मुदत

सेवा मुदतीत न पुरवल्यास तक्रार करावयाच्या वरीष्ठ अधिकार्‍याचे नाव हुद्दा

 

14

महानगरपालिकेच्या स्थावर मालमत्तेची देखभाल दुरूस्ती

कनिष्ठ अभियंता

45 दिवस

शहर अभियंता

उप-अभियंता

07 दिवस

कार्यकारी अभियंता

05 दिवस

15

मैदाने व बगीचे यांची देखभाल दुरुस्ती

 

कनिष्ठ अभियंता

45 दिवस

शहर अभियंता

उप-अभियंता

07 दिवस

कार्यकारी अभियंता

05 दिवस

16 

महानगरपालिका इमारतींची देखभाल दुरुस्ती

 

कनिष्ठ अभियंता

45 दिवस

शहर अभियंता

उप-अभियंता

07 दिवस

कार्यकारी अभियंता

05 दिवस

17 

रस्त्यांवरील खड्डे

 

कनिष्ठ अभियंता

07 दिवस

शहर अभियंता

उप-अभियंता

03 दिवस

कार्यकारी अभियंता

02 दिवस

18 

लेन पेंटींग अस्पष्ट दिसणे

 

कनिष्ठ अभियंता

15 दिवस

शहर अभियंता

उप-अभियंता

04 दिवस

कार्यकारी अभियंता

02 दिवस

19    

रस्त्यांना नामकरण फलक लावणे

 

कनिष्ठ अभियंता

45 दिवस

शहर अभियंता

उप-अभियंता

07 दिवस

कार्यकारी अभियंता

05 दिवस

20    

रस्ते व पदपथाची दुरुस्ती

 

कनिष्ठ अभियंता

45 दिवस

शहर अभियंता

उप-अभियंता

07 दिवस

कार्यकारी अभियंता

05 दिवस

21   

गतिरोधकाची ऊंची जास्त असणे

 

कनिष्ठ अभियंता

45 दिवस

शहर अभियंता

उप-अभियंता

07 दिवस

कार्यकारी अभियंता

05 दिवस

22   

गतिरोधकाची आवश्यकता असणे / नसणे

 

कनिष्ठ अभियंता

07 दिवस

शहर अभियंता

उप-अभियंता

03 दिवस

कार्यकारी अभियंता

01 दिवस

23 

रस्ते अथवा पदपथावरील गटाराच्या चेंबरवरील कव्हर नसणे / तुटलेले / खराब कव्हर बदलणे.

कनिष्ठ अभियंता

03 दिवस

शहर अभियंता

उप-अभियंता

02 दिवस

कार्यकारी अभियंता

01 दिवस

24   

रस्ते अथवा पदपथावर अनधिकृत बांधकाम असणे.

 

कनिष्ठ अभियंता

03 दिवस

शहर अभियंता

उप-अभियंता

02 दिवस

कार्यकारी अभियंता

01 दिवस

25  

झेब्रा क्रॉसिंग नसणे.

 

कनिष्ठ अभियंता

03 दिवस

शहर अभियंता

उप-अभियंता

02 दिवस

कार्यकारी अभियंता

01 दिवस

26   

सार्वजनिक शौचालय दुरुस्ती.

कनिष्ठ अभियंता

15 दिवस

शहर अभियंता

उप-अभियंता

04 दिवस

कार्यकारी अभियंता

02 दिवस

.

क्र.

सेवांचा तपशिल

 

सेवा पुरवारे अधिकारी/कर्मचारी यांचे नाव व हुद्दा

सेवा पुरविण्याची

विहीत मुदत

सेवा मुदतीत न पुरवल्यास तक्रार करावयाच्या वरीष्ठ अधिकार्‍याचे नाव हुद्दा

27    

बंद गटाराकरीताची मलवाहिनी दुरुस्ती

कनिष्ठ अभियंता

45 दिवस

शहर अभियंता

उप-अभियंता

07 दिवस

कार्यकारी अभियंता

05 दिवस

28

तुटलेल्या / खराब नाल्याची दुरुस्ती

कनिष्ठ अभियंता

45 दिवस

शहर अभियंता

उप-अभियंता

07 दिवस

कार्यकारी अभियंता

05 दिवस

29

खुल्या गटाराची दुरुस्ती

 

कनिष्ठ अभियंता

45 दिवस

शहर अभियंता

उप-अभियंता

07 दिवस

कार्यकारी अभियंता

05 दिवस

30

इतर महत्वाचे नाले.

 

कनिष्ठ अभियंता

45 दिवस

शहर अभियंता

उप-अभियंता

07 दिवस

कार्यकारी अभियंता

05 दिवस

31 

नविन रस्ते तयार करणे

कनिष्ठ अभियंता

45 दिवस

शहर अभियंता

उप-अभियंता

07 दिवस

कार्यकारी अभियंता

05 दिवस

महिती अधिकार