मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

भारताचे राष्ट्रीय प्रतीक

शेवटचा बदल डिसेंबर 27th, 2022 at 07:19 am

उपक्रम / योजना

  • स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत मिरा भाईंदर महानगरपालिकेने नाविन्यपुर्ण उपक्रम हाती घेऊन शहरातील सोसायटी/गृहनिर्माण संस्था, शाळा/महाविद्यालये, हॉटेल्स यांना “तारांकित मानांकन” (*******) देण्याचे ठरविले आहे.
  • ओला कचरा व सुका कचरा वेगवगेळया डब्ब्यात जमा करून महानगरपालिकेस देणे