मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल नोव्हेंबर 18th, 2022 at 09:10 am

मध्यवर्ती भांडार विभाग माहिती अधिकार अधिनियम

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ख) अंतर्गत माहिती २०२२-२३

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ख) अंतर्गत माहिती २०२१-२२

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२०-२१

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१९-२०
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१८-१९
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती २०२०-२१
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती २०१९-२०
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती २०१८-१९
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती २०१७-१८

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती २०१६-१७

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१५-१६

भांडार विभाग सार्वजनिक प्राधिकरणाची खातेनिहाय यादी
 माहिती अधिकार(युनिकोड)मराठी