मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल मार्च 17th, 2022 at 07:15 am

भांडार विभाग

सहा.आयुक्त (भांडार) दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक ई- मेल
                                  जगदीश भोपतराव 
8422811226 EXT 142 mbmcstore@gmail.com / store@mbmc.gov.in
प्रस्तावना
मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या विविध विभागास स्टेशनरी खरेदी, विविध प्रकारची नमुने, फॉर्म, रजिस्टर छपाई करणे, फर्निचर खरेदी, दुरुस्ती, बोर्ड-बॅनर पुरविणे, वृत्तपत्रे खरेदी, आस्थापनेवरील चतुर्थ श्रेणी कर्मचा-यांना पावसाळी साहित्य (छत्र्या, रेनकोट, गमबूट) तसेच गणवेश पुरवठा करणे व इतर कामकाज भांडार विभागामार्फत करण्यात येते.
कर्तव्ये व कामकाज :-
अ.क्र. पदनाम                      कर्तव्ये व कामकाज
1. उप-आयुक्त (भांडार) 1.   मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या भांडार विभागाचे नियंत्रण अधिकारी म्हणून सर्व जबाबदा-या पार पाडणे. 2.   भांडार विभागाच्या दैनंदिन कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे. 3.   रक्कम रु. 2 लाखापेक्षा कमी रक्कमेच्या कामास प्रशासकीय व आर्थिक मंजुरी देणे व नि 4.   विदा मागविणे, निविदा मंजुर करणे, मुदतवाढ देणे. 5.   मंजुर निविदाधारकांसोबत करारनामा करणे, कार्यादेश देणे. 6.   माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये भांडार विभागाचे प्रथम अपिलीय अधिकारी म्हणून कामकाज करणे.
2. भांडार अधिकारी 1.   महानगरपालिकेच्या विविध विभागास लागणारे स्टेशनरी साहित्य, विविध प्रकारचे नमुने, बोर्ड बनविणे, फर्निचर खरेदी करणे, कर्मचा-यांना दर 2 वर्षानी छत्र्या, रेनकोट, गणवेश पुरवठा करणे कामी निविदा प्रक्रिया करणेसाठी प्रस्ताव सादर करणे. मंजुर निविदाधारकांस मागणीनुसार कामाचे कार्यादेश देण्याची कार्यवाही करणे. 2.   महानगरपालिकेचे पदाधिकारी, जनसंपर्क विभाग, पत्रकार कक्ष, जेष्ठ नागरिक विरंगुळा केंद्र येथे वृत्तपत्रे पुरवठा करणे. 3.   माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये भांडार विभागाचे जनमाहिती अधिकारी म्हणून कामकाज करणे.
वरिष्ठ लिपीक 1.   आवक-जावक पत्रव्यवहारची नोंद घेणे. 2.   निविदा प्रक्रिया राबविणेबाबत कार्यवाही करणे. 3.   कंत्राटदाराने पुरवठा केलेल्या साहित्यांची नोंद स्टॉक रजिस्टरला घेणे व सदरचे साहित्य संबधीत विभागास वितरीत करुन त्याची नोंद घेणे. 4.   पुरवठा केलेल्या मालाचे देयक तयार करणे. 5.   माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये भांडार विभागाचे सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी म्हणून कामकाज करणे.
विभागातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची माहिती :-
 1. मारुती गायकवाड, उप-आयुक्त (भांडार)
 2. सुनिल यादव, भांडार अधिकारी
 3. माधुरी घेगडमल, वरिष्ठ लिपीक
 4. सुनिल रॉड्रीक्स, मजुर (अपंग)
 5. राजूवेल मोटीयन, स.का.
 6. सुनिल राठोड, रखवालदार
कर्मचाऱ्यांचे दुरध्वनी क्रमांक
अ.क्र. कर्मचाऱ्यांचे नाव दुरध्वनी क्रमांक
1. मारुती गायकवाड, उप-आयुक्त (भांडार) 9767442424
2. सुनिल यादव, भांडार अधिकारी 8422811507
3. माधुरी घेगडमल, वरिष्ठ लिपीक 8355990594
4. सुनिल रॉड्रीक्स, मजुर (अपंग) 9819567871
5. राजूवेल मोटीयन, स.का. 7021341018
6. सुनिल राठोड, रखवालदार 9930191997
शासन निर्णय :-
 • सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सीएलजी-1083/2514/24 दिनांक 19 सप्टेंबर 1990 अन्वये शासकीय चुतर्थश्रेणी कर्मचा-यांना टेरिकॉट कापडाचा गणवेश देणेबाबत शासन निर्णय आहे.
 • राज्य शासकिय व जिल्हा परिषद कार्यालयातील वाहनचालक यांना टेरिकॉट (सफेद रंगाचा) गणवेश पुरविण्याबाबत शासन निर्णय क्र. सामान्य प्रशासन विभाग-गणवेश-3493/प्र.क्र.45/95/29 मुंबई दि. 07 जुन 1996 अन्वये प्रत्येक वाहनचालकास दर 2 वर्षातुन एकदा रु. 1000/- एवढया रक्कमेची गणवेश खरेदी करणेकरिता मंजुरी प्राप्त असुन उक्त रक्कमेची खरेदी पावत्या सादर करणे बंधनकारक राहिल.
 • सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : गणवेश-3406/प्र.क्र.126/2004/29 दिनांक 26 मार्च 2008 अन्वये राज्य शासकिय चुतर्थश्रेणी संवर्गातील शिपाई कर्मचाऱ्यांच्या (पुरुष) गणवेशाच्या शिलाई दर रु. 250/- व स्त्रियांसाठी ब्लाऊज शिलाई रु. 50/- प्रती एक जोड इतके दर शासन निर्णयाप्रमाणे आहेत.
 • महाराष्ट्र शासन, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक : भांखस-2014/प्र.क्र. 82/उद्योग-4 दि. 30 ऑक्टोंबर 2015 अन्वये “शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची नियमपुस्तिका” प्रसिध्द झालेली आहे.
 • महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र. 054/31/2016/39 दि. 11 मे 2019 अन्वये रक्कम रु. 10.00 लाखापेक्षा अधिक खर्चाची साहित्य खरेदी करणेकामी ई-निविदा कार्यप्रणाली लागू करण्यात येते.
परिपत्रक :-
 • सन 2020-21 या वित्तीय वर्षात महानगरपालिका कर्मचारी वर्ग – 4 करिता छत्र्या, रेनकोट व गमबूट वस्तुरुपात मिळणा-या लाभाचे हस्तांतर, रोख स्वरुपात थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करणेबाबत.
कार्यादेश :-
 1. महानगरपालिकेस विविध प्रकारची स्टेशनरी साहित्य पुरवठा करणेकामी मे. वसंत ट्रेडर्स, मे. अनिरुध्द इम्प्रेशन यांच्या निविदा मा. आयुक्त साो. यांनी दि. 28/08/2019 रोजी मंजुर केलेल्या आहेत.
 2. महानगरपालिकेस विविध प्रकारचे नमुने, फॉर्म, रजिस्टर छपाई करणेकामी मे. वसंत ट्रेडर्स, मे. गजानन इमेजिंग प्रिंट सोल्युशन, मे. अनिरुध्द इम्प्रेशन्स व लोकशाही महिला गृहउदयोग सहकारी सोसायटी लिमिटेड यांच्या निविदा मा. आयुक्त साो. यांनी दि.13/04/2021 रोजी मंजुर केलेल्या आहेत.
 3. महानगरपालिकेस विविध प्रकारचे बोर्ड, बॅनर छपाई करणेबाबतची निविदा Online प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे.
अंदाजपत्रक
.क्र. लेखाशिर्षक कोड नंबर सन 2021-22 करिता लागणारी तरतुद (लाखात)
1. सामान्य प्रशासन – स्टेशनरी / छपाई खर्च 2214 75.00
2. स्थानिक संस्था कर – स्टेशनरी / छपाई खर्च 2214 1.00
3. कर विभाग – स्टेशनरी / छपाई खर्च 2214 7.00
4. रुग्णालये – स्टेशनरी / छपाई खर्च 2214 7.00
5. जन्म-मृत्यू – स्टेशनरी / छपाई खर्च 2214 2.00
6. ग्रंथालये – स्टेशनरी / छपाई खर्च 2214 3.00
7. नियतकालिके पुरवठा 2243 7.00
8. कर्मचारी गणवेश व पावसाळी साहित्य 2145 25.00
9. फर्निचर देखभाल दुरुस्ती इ. 2480 2.00
10. 26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट, 1 मे खाऊ वाटप 2742 1.00
11. साहित्य/फर्निचर /मशीन खरेदी 4180 20.00
देयके :-
 1. विविध प्रकारची स्टेशनरी
 2. विविध प्रकारची छपाई
 3. विविध प्रकारची बोर्ड-बॅनर, होर्डिग्ज, फलक