मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

Tariffs


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
Health Department Segregation at Source मोहिमेचे जनजागृती कामाचे विविध नमुने छपाई 01-12-2022
Health Department Trolley Sound System खरेदी कामाचे दरपत्रक 25-11-2022
Water Supply Project management consultant for supervision on execution of construction of sanitary landfill for Mira Bhayander Municipal Corporation. 17-11-2022
General Administration and Establishment Department महानगरपालिकेतील परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेचे (DCPS) सभासद असलेल्या कर्मचाऱ्यांना केंद्र 11-11-2022
Election विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम २०२३ राबविण्याबाबत. 11-11-2022
Stores Department मिरा भाईंदर महानगरपालिकेस विविध प्रकारचे बोर्ड-बॅनर, होर्डिग्ज, नेमप्लेट व फलक छपाई करणे. 10-11-2022
Computer Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी (PMSVANIDHI) योजनेच्या कामकाजाकरित 09-11-2022
Computer Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका संगणक विभागासाठी Legal व A4 Size पेपर खरेदी करणेकामाची दरपत्रक सुचना प्रसिध् 07-11-2022
Stores Department मिरा भाईंदर महानगरपालिकेस विविध प्रकारचे बोर्ड-बॅनर, होर्डिग्ज, नेमप्लेट व फलक छपाई करणे. 01-11-2022
PWD मिरा भाईंदर क्षेत्रातील भाईंदर (प.) मुख्य कार्यालय येथील चौथ्या मजल्यावरील बांधकाम विभागातील दा 28-10-2022
PWD मिरा भाईंदर क्षेत्रातील भाईंदर (प.) मुख्य कार्यालय येथील पहिल्या मजल्यावरील समाज विकास विभागाती 28-10-2022
PWD भाईंदर (प.) स्टेशन येथील स्काय वॉय फुटपाथ वरील लादया बसविणे व रंगरंगोटी करणे 28-10-2022
PWD मिरा भाईंदर क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग समिती क्र.01 व 02 च्या साईट ऑफीसमध्ये कर्मचाऱ्यांना बसण् 28-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती क्र.06 अंतर्गंत FRP शौचालय बसविणे 28-10-2022
PWD भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.23 मधील मुर्धा गावदेवी मंदीर येथे पत्राशेडचे बांधकाम करणे 28-10-2022
PWD मिरा भाईंदर क्षेत्रातील भाईंदर (प.) मुख्य कार्यालय येथील चौथ्या मजल्यावरील बांधकाम विभागातील दा 28-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात मिरारोड (पूर्व) प्रमोद महाजन व मिनाताई ठाकरे कोवीड सेंटर येथ 28-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मुख्य कार्यालयाच्या आवारातील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ 28-10-2022
Education Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका शाळेती शिक्षकांना जॅकेट उपलब्ध करून देण्या बाबत 27-10-2022
Health Department Cleanup premier league स्पर्धा करिता साहित्य वस्तू खरेदी कामाचे कोटेशन 27-10-2022