मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

भारताचे राष्ट्रीय प्रतीक

Tariffs


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
Environment Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये पर्यावरण विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विवि 25-08-2022
Disaster Management Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये भाईंदर पश्चिम खाडी, उत्तन विसर्जन घाट, भाईंदर पूर्व जेस 23-08-2022
PWD 617_भाईंदर (प.) प्रभाग समिती क्र. 01 मधील जैन समुदायासाठी उड्डाणपुलाखाली शौचालय बांधणे. 23-08-2022
PWD 616_भाईंदर (प.) प्रभाग समिती क्र. 01 मधील जैन समुदायासाठी उड्डाणपुलाखाली बांधण्यात आलेल्या शौचालयाच 23-08-2022
PWD 618_मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) नगरभवन येथे तळमजल्यावरील आरोग्य विभागाकरीता 23-08-2022
PWD 613_मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) काशिगांव येथिल मनपा शाळा क्र. 4 व 5 समोर संर 23-08-2022
PWD 612_मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात मिरारोड (पुर्व) ख्रिश्चन दफनभुमी येथे दुरुस्तीची कामे करण 23-08-2022
PWD 615_भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 10 मधील गोडदेव गावामधील गावदेवी मंदिराच्या बाजुच्या समाजमंदिर येथे श 23-08-2022
PWD 614_मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग समिती क्र. 01 व 02 च्या साईट ऑफिसमध्ये कर्म 23-08-2022
PWD 611_मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात मिरारोड (पु) कब्रस्तान व स्मशानभुमी मधील लोखंडी गेट बसविणे 23-08-2022
PWD 610_मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात मिरारोड (पु) इंदिरा गांधी हॉस्पीटल येथे लॉक बसविणे, नळ बसवि 23-08-2022
PWD 608_मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 19 मधील ओम साई अपार्टमेंट ते गुलशन बुरहानी अपार्टमेंट पर्यंत फुटपाथ स 23-08-2022
PWD 607_मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 16 पेणकरपाडा मधील चिमाजी नगर जवळील श्रध्दा सबुरी चाळीच्या बाहेरील गट 23-08-2022
PWD 609_मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 18 मधील लोढा इमारती समोर गटार तयार करणे 23-08-2022
PWD 606_मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत प्रभाग समिती क्र. 01, 02 23-08-2022
Computer Department द्वितीय मुदतवाढ सुचना -मिरा भाईंदर महानगरपालिका विविध विभागांकरिता Microsoft office and Microsoft 365 License खरेदी करणे 23-08-2022
Stores Department विविध प्कारची स्टेशनरी खरेदी करणे 22-08-2022
PWD 602_मिरारोड (पूर्व) मेडतिया नगर येथील अंबिका कॉम्पलेक्स एन.जी. वेलेन्सीया ते ओम साई अपार्टमेंट पर्य 22-08-2022
PWD 605_मिरारोड (पुर्व) न्यु प्रिन्स एजन्सी ते मार्केट पर्यंत फुटपाथ सुशोभिकरण करणे. 22-08-2022
PWD 604_मिरारोड (पुर्व) महाराष्ट्र बँक ते पोलिस स्टेशन पर्यंत फुटपाथ सुशोभिकरण करणे. 22-08-2022