मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

Tariffs


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
PWD 551.भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.08 मधील मनपा शाळा क्र.16,17,18 इमारतीचे Non-Destructive Test करणेबाबत. 17-08-2022
PWD 539. भाईंदर (प.) उत्तन डॉन शेल्टर येथे नविन विद्युत विषयक कामे करणे. 17-08-2022
PWD 540. उत्तन डॉन शेल्टर येथे वातानुकुलित यंत्रणा व वॉटर कुलर जलशुध्दीकरण यंत्रणा बसविणे. 17-08-2022
PWD 538. प्रभाग समिती क्र. 05 कार्यालय मालकीच्या इमारतीवर “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” लोगो लावणे. 17-08-2022
PWD 537. शुभम आर्चिंड इत्यादी मनपा मालकीच्या इमारतीवर “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” लोगो लावणे. 17-08-2022
PWD 536. प्र. क्र. 14 माशाचा पाडा धारावी देवी रस्त्यावरील शौचालय लगत नवीन कल्वर्ट करणे 17-08-2022
PWD 535. रा.म.क्र. 8 प्रभाग क्र. 14 मध्ये विविध ठिकाणी दिशादर्शक फलक लावणे. 17-08-2022
PWD 534. प्रभाग क्र.16, पेणकरपाडा येथील गटार दुरुस्ती करणे. 17-08-2022
PWD 531. प्र. क्र.11 समृध्दी बिल्डींग ते साई संकल्प पर्यंत गटार बनविणे. 17-08-2022
PWD 532. प्र. क्र.11 नवघर गाव डी. एन. अपार्टमेंट समोर सी. सी. रस्ता बनविणे. 17-08-2022
PWD 530. प्र. क्र.02 जैसल पार्क संगीता ते अग्निशामन केंद्र पर्यंत गटर तयार करणे. 17-08-2022
PWD 533. रा.म.क्र.08 चेना शाळा क्र.10 येथील विविध दुरुस्तीचे कामे करणे. 17-08-2022
PWD 529. प्र. क्र.5 मधील नर्मदा कृपा ते महादेव नगर पर्यंत रस्ता सी.सी. करणे. 17-08-2022
PWD 527. प्र. क्र.11 नवघर गाव येथे जिवदानी कृपा, लक्ष्मी निवास येथे सिमेंट रोड बनविणे. 17-08-2022
PWD 528. प्र. क्र.02 भाईदया A,B,C,D, गंगाछाया व नवकिर्ती येथे पी.सी.सी.करणे. 17-08-2022
PWD 526. प्र. क्र.15, प्लेझंन्ट पार्क येथील गटार दुरुस्ती करणे. 17-08-2022
PWD 525. प्र. क्र. 06 इंदिरा कॉम्पलेक्स रोड, पंजाब केसरी आचार्य चौक येथे दिशादर्शक बोर्ड लावणे. 17-08-2022
PWD 524. प्र. क्र.11 जय आनंद स्मृती, कमलाकर सदन येथे सिमेंट सी.सी. रोड बनविणे. 17-08-2022
PWD 522. नेहरू नगर व शास्त्री नगर अंतर्गत सी.सी. रस्ता दुरूस्ती करणे. 17-08-2022
PWD 523. प्र. क्र. 07 अण्णा नगर ते शिवसेना गल्ली ग्रीलची दुरूस्ती व शेडचे काम करणे. 17-08-2022