मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

भारताचे राष्ट्रीय प्रतीक

Tariffs


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
PWD 581 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) घोडबंदर बस स्टॉप जवळील स्मशानभुमी मध्ये 17-08-2022
PWD 580 मिरारोड (पूर्व) प्रभाग क्र.12 मध्ये प्रेरणा हॉस्पिटल समोर सी.सी. रस्ता तयार करणे व गटार दुरूस्ती क 17-08-2022
PWD 579 मिरारोड (पूर्व) प्रभाग क्र.12 मध्ये बालाजी हॉस्पिटल समोर सी.सी. रस्ता तयार करणे व गटार दुरूस्ती कर 17-08-2022
PWD 578 मिरारोड (पूर्व) प्रभाग क्र.12 मध्ये सोनम शाँपिंग सेंटर समोर सी.सी. रस्ता तयार करणे व गटार दुरूस्ती 17-08-2022
PWD 577 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 02 मधील तलाव रोड प्रभाग समिती का 17-08-2022
PWD 576 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 03 लोकमान्य टिळक सभागृहा मधिल व 17-08-2022
PWD 574 मिरारोड (पूर्व) रसाज चौक येथील डीव्हायडर गॅप कायमस्वरुपी बंद करणे बाबत. 17-08-2022
PWD 573 घोडबंदर बस डेपो मागील फांदयापासुन ठोकळे तयार करणे प्रकल्पास सुरक्षा कुंपण भिंतीस संरक्षक जाळ 17-08-2022
PWD 575 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 03 मधिल धर्मेश अपार्टमेंट ते ओम 17-08-2022
PWD 572 मिरारोड (पुर्व) हटकेश येथे विशाल रेसिडेन्सी समोर गटार बनविणे. 17-08-2022
PWD 571 मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 18 मध्ये लतिफ पार्क मध्ये फुटपाथचे सुशोभिकरण करणे. 17-08-2022
Sanitary 570 रा.म.क्र. 08 महाजनवाडी बाप्पा सिताराम मंदिर जवळील आणि सालासर आनंद इमारत जवळील नाल्यावरील स्लॅब त 17-08-2022
PWD 566 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 05 आरोग्य केंद्र येथे दुरुस्ती 17-08-2022
PWD 565 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पुर्व) बंदरवाडी शाळा क्र.7,15 व 36 येथे दुरुस्ती व गळत 17-08-2022
PWD 564 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 3 मधील लोकमान्य टिळक हॉल पंपरुम 17-08-2022
Sanitary 563 घोडबंदर वेलकर नगर येथील स्मशानभूमी मध्ये ग्रील व गेटचे काम करणे. 17-08-2022
PWD 562 मिरारोड (पुर्व) कनकिया येथिल प्रभाग समिती क्र. 6 च्या कार्यालयामध्ये फर्निचरची कामे करणे. 17-08-2022
PWD 561 मिरारोड (पूर्व) प्रभाग क्र.17 मधील रवि पार्क येथील शेड जवळ ग्रील बसविणे. 17-08-2022
PWD 560 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) ख्रिश्चन दफनभुमी मध्ये निशे बनविणे. 17-08-2022
PWD 559 मिरारोड (पूर्व) प्रभाग क्र.17 मधील श्रीजी केमिस्ट ते पुनम रेसीडेन्सी पर्यंत गटारावर स्टॅम्प कॉक 17-08-2022