मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

Tariffs


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
PWD 444. प्रभाग क्र.13 मध्ये विविध ठिकाणी बँचेस बसविणे. 08-08-2022
PWD 445. प्रभाग समिती क्र.4 मध्ये विविध ठिकाणी बँचेस बसविणे. 08-08-2022
PWD 446. प्र. क्र.13 शांती विद्यानगरी डिवायडर मध्ये सुशोभिकरणाची कामे. 08-08-2022
PWD 447. प्र. क्र.18 इंडीयन ऑईल पेट्रोल पंप सुंदर नगर सुशोभिकरण करणे. 08-08-2022
PWD 448. प्र. क्र.12 मधील आरक्षण क्र.235 मध्ये प्याऊ बांधणे. 08-08-2022
PWD 449. प्र. क्र.12 मध्ये हायमास्ट शेजारी एल.ई.डी. बोर्ड बसविणे. 08-08-2022
PWD 450. प्र. क्र.12 आरक्षण क्र.235 मध्ये विविध स्थापत्य कामे करणे. 08-08-2022
PWD 451. प्र. क्र.13 मध्ये जे. पी. नॉर्थ येथे बस थांबा बांधणे. 08-08-2022
PWD 452. प्र. क्र.13 मध्ये विविध ठिकाणी दिशा दर्शक फलक बसविणे. 08-08-2022
PWD 453. प्र. क्र.13 आंबेडकर, शाहू, फुले शेडच्या समोर डिवायडर मध्ये सुशोभिकरण. 08-08-2022
PWD 454. प्र. क्र.12 अरविंद पेंडसे उद्यानामध्ये शौचालयाची दुरूस्ती करणे. 08-08-2022
PWD 455. प्र. क्र.12 मधील अरविंद पेंडसे उद्यानामध्ये स्थापत्य कामे करणे. 08-08-2022
PWD 456. आरक्षण क्र.305 मध्ये लहान मुलांसाठी सेल्फी पॉईंट तयार करणे. 08-08-2022
PWD 457. प्र. क्र.23 मधील हिन्दु स्मशानभुमी मध्ये दुरुस्तीची कामे करणे. 08-08-2022
PWD 458. प्र. क्र.02 प्रभाग अधिकारी दालन, व स्टोरेज येथे दुरुस्ती करणे. 08-08-2022
PWD 459. भाईंदर उड्डाणपुला जवळील आरक्षण क्र. 100 वाचनायतील शेडची दुरुस्ती. 08-08-2022
PWD 460. नेहरू नगर येथील अंतर्गत सी.सी. रस्ते दुरूस्ती करणे. 08-08-2022
PWD 461. प्र. क्र.06 नाकोडा अपार्टमेंट ते पालिताना दर्शन गटार दुरुस्ती. 08-08-2022
PWD 462. प्र. क्र.01 नारायण भुवन हॉटेल गटार व स्टॅम्प कॉक्रीट करणे. 08-08-2022
PWD 463. जय अंबे नगर 1 व 2 येथील अंगणवाडी क्र. 18 मध्ये दुरस्ती कामे करणे. 08-08-2022