मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

Tariffs


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
PWD 464. प्र. क्र.08 मनपा शाळा इमारतीच्या तळ मजल्यावरील फ्लोरिंगची उंची वाढवणे. 08-08-2022
PWD 465. प्र. क्र.10 गणेश अपार्टमेंट ते गोविंद राव पर्यंत सी.सी.रस्ता बनविणे. 08-08-2022
PWD 466. प्र.क्र. 09 ख्वाजा गरीब नवाज उद्यानात पत्राशेड उभारणे. 08-08-2022
PWD 467. प्र. क्र.09 बानेकर शाळे समोर फुटपाथवर स्टॅम्प कॉक्रीट करणे. 08-08-2022
PWD 468. प्र. क्र.22 फातिमा दलखनिया मेमोरिअल ग्राऊंड स्टॅम्प कॉक्रीट सुशोभिकरण करणे. 08-08-2022
PWD 469. प्र. क्र.22 अझीझिया मस्जीदच्या मागच्या बाजुस RCC गटार बांधणे. 08-08-2022
PWD 470. प्र. क्र.22 संत ॲन्थोनी शाळे समोरील फुटपाथवर स्टॅम्प कॉक्रीट करणे. 08-08-2022
PWD 471. प्र. क्र.09 रिझर्वेशन नं.178 फुटपाथवर स्टॅम्प कॉक्रीट करणे. 08-08-2022
PWD 474. प्र. क्र.09 कानुगो इस्टेट फुटपाथवर स्टॅम्प कॉक्रीट करणे. 08-08-2022
PWD 475. Construction of a park on the lines of Mughal Udyan. 08-08-2022
PWD 476. मिरारोड (पुर्व) इडन रोझ बि-8 समोरील फुटपाथ सुशोभिकरण करणे. 08-08-2022
PWD 477. प्र.क्र. 3 निर्मल पार्क जिमचे साहित्य पुरविणे. 08-08-2022
PWD 472. प्र. क्र.2 बंदरवाडी स्मशानभुमी भागात आरोग्य केंद्राची दुरुस्ती कामे करणे. 08-08-2022
PWD 473. प्र. क्र.4 श्रीपाल नगर ते जैन मंदिर पर्यंत सी.सी. रस्ता बनविणे. 08-08-2022
PWD 478. प्र.क्र. 4 सिता पार्क बालाजी दर्शन रस्त्यावर स्टॅम्प कॉक्रीट करणे. 08-08-2022
PWD 479. प्र.क्र. 20 सेक्टर नं. 6 फुटपाथचे स्टॅम्प काँक्रीट करुण सुशोभिकरण. 08-08-2022
PWD 480. वॉर्ड नं. 1 गणेश देवल नगर अंगणवाडी दुरुस्ती करणे. 08-08-2022
PWD 481. प्र.क्र. 3 कस्तुरी पार्क परिसरातील गटारावर स्टॅम्प क्राँक्रीट करणे. 08-08-2022
PWD 482. प्र.क्र. 5 खारी गाव श्रीनाथ भवन नाल्याची पुर्नबांधणी करणे. 08-08-2022
PWD 483. प्र.क्र. 11 गावदेवी चालघर नाल्यावर स्टेनलेस स्टीलची रेलिंग बसविणे. 08-08-2022