मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

भारताचे राष्ट्रीय प्रतीक

Tariffs


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
PWD 507. प्र. क्र. 11 नवघर गाव ये जर्नादन निवास येथे सिमेंट सी.सी. रोड बनविणे. 17-08-2022
PWD 505. प्र. क्र. 07 महावीर नगर , शिवसेना गल्ली येथे स्टॅम्प काँक्रीट करणे. 17-08-2022
PWD 506. प्र. क्र. 06 नारायण नगर व खाऊ गल्ली फुटपाथवर स्टॅम्प काँक्रीट करणे. 17-08-2022
PWD 504. प्र. क्र.7 जय अंबे नगर जवळील वृजमाणिक नगर स्टॅम्प कॉक्रीट करणे. 17-08-2022
PWD 501. प्र.क्र.2 मधील प्रमोद महाजन उदयानामध्ये कांरजे बनविणे. 17-08-2022
PWD 500. प्र. क्र.5 ज्योती दर्शन बिल्डींग ते रेणुका बिल्डींग पर्यंत गटार बनविणे. 17-08-2022
PWD 502. प्र. क्र.2 मधील तलाव रोड येथील सी.सी.रस्ते दुरुस्ती करणे. 17-08-2022
PWD 503. विनय नगर येथील बस स्टॉप च्या मागील नाल्यावर शेड तयार करणे. 17-08-2022
PWD 498. प्र. क्र.04 तिरुपती गल्ली येथील साईबाबा मंदिर येथे सुशोभिकरण.pdf 17-08-2022
PWD 496. रा.म.क्र.08 माशाचापाडा शाळा क्र.19 येथील विविध दुरुस्तीचे काम करणे..pdf 17-08-2022
PWD 49. प्र. क्र. 11 सदगुरु कृपा ते नारायण नगर पर्यंत सी.सी. रस्ता व गटार बनविणे. 17-08-2022
PWD 495. घोडबंदर उघाडी येथील व्यायामशाळे मध्ये विविध रिपेरींगची कामे.. 17-08-2022
PWD 497. पेणकरपाडा शाळा क्र. 14 येथील विविध दुरुस्तीचे काम करणे. 17-08-2022
PWD 494. मेडतिया नगर छत्रपती शिवाजी महाराज गार्डनमध्ये सुशोभिकरण व रंगरंगोटी.pdf 17-08-2022
Computer Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका विविध विभागांकरिता Microsoft office and Microsoft 365 License खरेदी करणेकामी 11-08-2022
PWD 436. प्र. क्र.20 से. नं.06 इमारत सी34 ते सी41 पर्यंत गटर क्रॉसिंग बांधणे 08-08-2022
PWD 434. प्र. क्र.22 सेंच्युरी पार्क बिल्डींग नविन गटार व स्लॅब टाकणे. 08-08-2022
PWD 433. प्र. क्र.09 मध्ये गटार, स्लॅब, चेकर्ड लादी, विविध कामांची दुरुस्ती. 08-08-2022
PWD 435. प्र. क्र.22 चंद्रेश अभिशेक बिल्डींग गटारावर स्टॅम्प काँक्रीट व सुशोभिकरण. 08-08-2022
PWD 437. प्र. क्र. 22 इलियाझ महल ते मिरा महल गटार व स्लॅब टाकणे. 08-08-2022