मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

Tariffs


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
PWD 484. प्र.क्र. 10 सोनम मधुबन ते सोनम ज्योज रस्ता डांबरीकरण. 08-08-2022
PWD 485. प्र.क्र. 10 सोनम सागर ते सोनम शक्ती रस्ता डांबरीकरण करणे. 08-08-2022
PWD 486. प्र. क्र. 2 परशुराम नगर गटार बांधणे. 08-08-2022
PWD 487. प्र.क्र. 2 राहुल पार्क फुटपाथवर स्टॅम्प काँक्रीट करणे. 08-08-2022
PWD 488. मिरारोड श्री गणेश मुर्तीचे विसर्जन करीता कृत्रिम तलाव तयार करणे. 08-08-2022
PWD 489. भाईंदर (प.) श्री गणेश मुर्तीचे विसर्जन करीता कृत्रिम तलाव तयार करणे. 08-08-2022
PWD 490. मनपा कार्यालयाकरीता नविन विद्युत विषयक कामे करणे. 08-08-2022
PWD 492. मिरा एम.आय.डी.सी. पाण्याची टाकी नविन विद्युत विषयक कामे करणे. 08-08-2022
PWD 491. भाईदर (प.) स्मशानभुमी येथे Air Turbine बसविणे. 08-08-2022
PWD 493. पेणकरपाडा येथे समाजमंदिर नविन विद्युत विषयक कामे करणे. 08-08-2022
Health Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे ISO 9001:2015 सर्टीफिकेशन कामाकरीता खाजगी एजन्सीक 05-08-2022
Department of Women and Child Welfare दरपत्रक मागविणे - इयत्ता 8 वी मुलींना सायकल वाटप 04-08-2022
Department of Women and Child Welfare दरपत्रक मागविणे - इयत्ता 10 वी च्या मुला-मुलींचा गुणगौरव करणे 04-08-2022
Public Relation मिरा भाईंदर महानगरपालिका जनसंपर्क विभागाच्या स्वराज्स महोत्सव निमित्त घरोघरी तिरंगा सायकल रॅ 04-08-2022
PWD 404. प्रभाग क्र. 09 मधील बानेकर शाळेसमोर रस्ता दुरुस्ती करणे. 03-08-2022
PWD 406. प्रभाग क्र. 09 संघवी कॉम्पलेक्स रस्ता दुरुस्ती करणे. 03-08-2022
PWD 407. प्रभाग क्र. 09 राम रहिम गार्डन गटारावर नविन स्लॅब टाकणे. 03-08-2022
PWD 405. प्रभाग क्र.18 पुनम गार्डन टी.जी.एस. बँक बस थांबा बांधणे. 03-08-2022
PWD 409. प्रभाग क्र. 09 वर्षा इंटरप्रायझेस पर्यंत नविन गटार बांधणे. 03-08-2022
PWD 410. प्रभाग क्र. 09 वर्षा इंटरप्रायझेस पर्यंत नविन गटार बांधणे. 03-08-2022