मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

Tariffs


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
PWD 412. प्रभाग क्र. 09 पय्याडे हॉटेल समोर सेल्फी पॉइंट बांधुन सुशोभिकरण. 03-08-2022
PWD 413. प्रभाग क्र.13 मध्ये दिशा दर्शक फलक बसविणे. 03-08-2022
PWD 411. प्रभाग क्र. 09 निलम पार्क येथे वाचनालयाची दुरुस्ती करणे. 03-08-2022
PWD 416. नगरभवन इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावरील कोविड वॉर रुम येथे दुरुस्ती करणे. 03-08-2022
PWD 418. कनकिया अग्निशमन इमारतीच्या दुस-या मजल्यावर स्टोरेज रॅक बसविणे. 03-08-2022
PWD 414. प्रभाग क्र.18 मंगल नगर येथे बस थांबा बांधणे. 03-08-2022
PWD 417.प्रभाग क्र.02 भाईंदर चौपाटी गाई वासरु पुतळा येथे सुरक्ष जाली व गेट बसवणे 03-08-2022
PWD 415. प्रभाग क्र.13 मधील आरक्षण क्र.269 मध्ये प्याऊ बांधणे. 03-08-2022
PWD 420. प्रभाग क्र.20 नाना-नानी पार्क ते इमारत क्र.सी18,19 पर्यंत रेलिंग बसविणे. 03-08-2022
PWD 419 .कनकिया अग्निशमन इमारतीच्या दुस-या मजल्यावर वाढीव स्टोरेज रॅक बसविणे. 03-08-2022
PWD 424. मिरारोड (पु.) इंदिरा गांधी रुग्णालयामध्ये पत्राशेडचे काम करणे. 03-08-2022
PWD 421. प्रभाग क्र.20 सेक्टर नं.10 रस्त्याच्या दुभाजकावर रेलिंग बसविणे. 03-08-2022
PWD 422. प्रभाग क्र.20 इमारत क्र.बी27 ते सी38 फुटपाथचे स्टॅम्प कॉक्रीट व सुशोभिकरण. 03-08-2022
PWD 425. प्रभाग क्र.11 जय तिरुपती दर्शन स्टेनलेस स्टिलची रेलिंग बसविणे. 03-08-2022
PWD 432. काशिमिरा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे गार्डन लाईट बसविणे..pdf 03-08-2022
PWD 426. प्रभाग क्र.11 गावदेवी चालघर नाला स्टेनलेस स्टिलची रेलिंग बसविणे. 03-08-2022
PWD 431. बालाजी नगर वॉटर कुलर व जल शुध्दीकरण यंत्रणा यांना विदयुत पुरवठा सुरु करणे. 03-08-2022
PWD 427. प्रभाग क्र.13 मधील युनिक गार्डन मध्ये प्याऊ बांधणे. 03-08-2022
PWD 1 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) राणी लक्ष्मीबाई उद्यानाच्या बाजुला अमर डेरी ग 02-08-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील चेणा विभागीय कार्यालय येथील Inverter Battery बदलणे. 02-08-2022