मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

Tariffs


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) पेणकरपाडा स्मशानभुमी व काशिमिरा आंगणवाडी 02-08-2022
PWD मिरारोड (पूर्व) प्रभाग क्र.18 मधील मॅकडोनल्ड येथे बस थांबा बांधणे. 01-08-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 01 अंतर्गत मासळी मार्केटची दुरुस्ती 01-08-2022
PWD मिरा भार्इंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भार्इंदर (प.) स्टेशन येथे बॅराकेडींग करणे. 01-08-2022
PWD मिरारोड (पूर्व) प्रभाग क्र.18 मध्ये क्लारीस हॉस्पीटल समोर बस थांबा बांधणे. 01-08-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) महिला भवन येथे स्व. सावित्रीबाई फुले यांचा 01-08-2022
PWD मिरारोड (पूर्व) प्रभाग क्र.18 मधील रिध्दी सिध्दी हॉस्पीटल येथे बस थांबा बांधणे. 01-08-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.24 मधील डोंगरी व्यायामशाळा येथे पत्रा 01-08-2022
PWD भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र.2 मधील न्यू अशोका अरुणोदय इमारत समोरील फुटपाथवर स्टॅम्प काँक्रीट करणे. 01-08-2022
PWD भाईंदर (प.) प्रभाग क्र 23 मध्ये विविध ठिकाणी फुटपाथ दुरुस्ती करुन स्टॅम्प कॉक्रीट करणे.. 01-08-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.08 मधील मनपा शाळा क्र.16,17,18 येथील शौचालय 01-08-2022
PWD भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.23 मधील राई गाव येथील सदानंद महाराज उदयानमध्ये स्टॅम्प कॉक्रीटचे काम करणे. 01-08-2022
PWD भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.23 मधील मुर्धा रेवाघर येथे गटार, फुटपाथ व सी.सी.रोडचे काम करणे. 01-08-2022
PWD भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.24 मधील उत्तन कराईपाडा व पातानबंदर येथे गटाराचे काम करणे. 01-08-2022
PWD भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.08 मधील व्यकंटेश पार्क येथील आंबेडकर पुतळयासमोर सुशोभिकरण करणे. 01-08-2022
PWD मिरारोड (पूर्व) घोडबंदर मनपा शाळा क्र.09 येथे पत्राशेड बसविणे. 01-08-2022
PWD भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.24 मधील उत्तन मोठागाव येथील व्यामशाळा समोरील गटार बनविणे. 01-08-2022
PWD भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.08 मधील विविध ठिकाणी दिशादर्शक फलक बसविणे 01-08-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) काशिमिरा जनता नगर येथील अंगणवाडी मध्ये रं 01-08-2022
PWD भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.23 मधील मुर्धा स्मशानभुमी मध्ये रंगरगोटीचे काम करणे. 01-08-2022