मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

Tariffs


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
Health Department मनपा घनकचरा वाहतूक वाहनावर साउंड सिस्टीम खरेदी कामाचे दरपत्रक. 27-10-2022
Health Department भारतरत्न इंदिरा गांधी रुग्णालयातील Dialysis Ward मधील R O Plant चे नादुरुस्त भाग बदली करुन वार्षिक देखभाल करा 19-10-2022
Health Department भारतरत्न इंदिरा गांधी रुग्णालयातील रुग्णालयातील मेडिकल गॅस पाईपलाईनचे वार्षिक देखभाल करार (AMC) 19-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) जैसल पार्क परीसरात मॉर्डन आर्ट व 3D आर्ट च्या 17-10-2022
PWD भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र.04 मधील मेहता इंडस्ट्री येथे मुतारी बांधणे 17-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील घोडबंदर गांव व फाऊंटन हॉटेल जवळ मॉर्डन आर्ट व 3D आर्ट च्या स 17-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील पेणकरपाडा ग्राऊंड येथे मॉर्डन आर्ट व 3D आर्ट च्या सहाय्यान 17-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र.12 व 18 मध्ये मॉर्डन आर्ट व 3D आर्ट च्या सहाय्याने र 17-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र.13 मध्ये मॉर्डन आर्ट व 3D आर्ट च्या सहाय्याने रंग 17-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) परीसरात मॉर्डन आर्ट व 3D आर्ट च्या सहाय्याने रंग 17-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र.14 मधील जनतानगर सेंट झेविअर्स शाळा येथे मॉर्डन 17-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) मुर्धा, राई, मोर्वा, डोंगरी व उत्तन येथे मॉर्डन आ 17-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) नवघर परीसरात मॉर्डन आर्ट व 3D आर्ट च्या सहाय् 17-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर पूर्व पश्चिम जोडणाऱ्या सब-वे मध्ये मॉर्डन आर्ट व 3D 17-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पूर्व) नयानगर व शांती नगर येथे मॉर्डन आर्ट व 3D आर् 17-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर फाटक महाराणा प्रताप चौक येथे मॉर्डन आर्ट व 3D आर्ट च 17-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पूर्व) रॉयल कॉलेज येथे मॉर्डन आर्ट व 3D आर्ट च्या स 17-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पूर्व) शहीद कौस्तुभ राणे जॉगर्स पार्क मध्ये मॉर् 17-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड स्टेशन ते सृष्टी कॉम्पलेक्स मॉर्डन आर्ट व 3D आर्ट 17-10-2022
PWD मिरारोड (पूर्व) काशीगांव शाळा क्र.4 व 5 येथील टेरेसवर संगणक कक्ष तयार करणे. 17-10-2022