मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

Tariffs


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
PWD 10.मिरारोड (पूर्व) प्रभाग क्र.19 मधील गोविंद नगर मानव सेवा आरोग्य केंद्र पासुन क्रिष्णा अपार्टमेंट A 20-07-2022
PWD 12.मिरारोड (पूर्व) प्रभाग क्र.15 आरक्षण क्र.357 येथे वॅाटर कुलर बसविणे. (1) 20-07-2022
PWD 14.मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) मौजे महाजनवाडीस (1) 20-07-2022
PWD 13.मिरारोड (पूर्व) प्रभाग क्र.17 मधील संघवी टॅावर ते सेंट जोसेफ हायस्कुल पर्यंत पथपदावर स्टॅम्प कॅा 20-07-2022
PWD 15.मिरारोड (पूर्व) प्रभाग क्र.17 मधील संघवी नगर संकेश इमारत ते रुषभ इमारत रस्त्यावर दुभाजक बसविणे. 20-07-2022
PWD 16.मिरारोड (पूर्व) प्रभाग क्र.19 मधील विविध ठिकाणी फॅाऊंटन बसविणे. (1) 20-07-2022
PWD 17.मिरारोड (पूर्व) प्रभाग क्र.15 मधील डायमंड टॅावर मागील गटार दुरुस्ती करणे. (1) 20-07-2022
Education Department महानगरपालिका शाळेतील इ 1 ली ते 8 वी च्या मुलांना ओळखपत्र छपाई करून मिळणे बाबत. 20-07-2022
Computer Department // जाहिर दरपत्रक सुचना // - मिरा भाईंदर महानगरपालिका महासभा व विविध विभागासाठी Video Conferencing द्वारे Meeting आय 18-07-2022
Computer Department मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्‍या Upgradation of Garden City Website and Security Audit करणेकामी 18-07-2022
Computer Department मिरा भाईंदर महानगरपलिका Website Testing of Mira Bhaindar Municipal Corporation as per GIGW 2018 (version 2.0) Compliance व Application Security Audit करणेकामी 15-07-2022
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागातील भंगार साहित्याची दरपत्रक माग 13-07-2022
PWD Appointment of Consultants Services for Development of water front at Chena River in MBMC area on the Model of Sabarmati river water front 13-07-2022
PWD Appointment of Conultants Services for Development of footpath with Decorative Railing in MBMC Area on the model of Mumbai Municipal Corpoaration 13-07-2022
PWD मिरारोड (पूर्व) प्रभाग क्र.15 प्लेझंट पार्क येथील सिल्व्हर क्राउन समोर चौक उभारणे. (प्रभाग समिती नि 13-07-2022
PWD मिरारोड (पूर्व) प्रभाग क्र.15 सह्याद्री नगर येथील रस्त्यावर दुभाजक बसविणे. (प्रभाग समिती निधी) 13-07-2022
PWD रा.म.क्र. 08 प्रभाग क्र.14 महाजनवाडी येथील जांभुळ गल्ली जवळ गटार क्रॅासिंग करणे. (प्रभाग समिती निधी) 13-07-2022
PWD रा.म.क्र. 08 प्रभाग क्र.14 महाजनवाडी मधील वसंत लिला सोसायटी c आणि D विंग येथे गटार व कोटा लादी लावणे. (प् 13-07-2022
PWD रा.म.क्र.08 प्रभाग क्र.14 मधील गगनगीरी नगर येथील हर हर महादेव वेल्फेअर सोसायटी येथे सी.सी. रस्ता व गटा 13-07-2022
PWD रा.म.क्र.08 प्रभाग क्र.14 आरक्षण क्र. 365 येथील कम्युनिटी हॅाल शेजारील मैदानात क्रिकेट टर्फ बांधणे. (भा 13-07-2022