मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

भारताचे राष्ट्रीय प्रतीक

Tariffs


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
PWD भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.24 मधील उत्तन मोठागाव येथील व्यामशाळा समोरील गटार बनविणे. 01-08-2022
PWD भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.08 मधील विविध ठिकाणी दिशादर्शक फलक बसविणे 01-08-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) काशिमिरा जनता नगर येथील अंगणवाडी मध्ये रं 01-08-2022
PWD भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.23 मधील मुर्धा स्मशानभुमी मध्ये रंगरगोटीचे काम करणे. 01-08-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील आरोग्य केंद्र आयडीयल पार्क, नवघर अग्निशमन केंद्र व इंद्र 01-08-2022
PWD भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र 10 गोल्डन नेस्ट फेस 7,8,9,10 येथील मेन समोर पाण्याचा देखावा करणे.( 01-08-2022
PWD 27.भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र 10 गोल्डन नेस्ट फेस 7,8,9,10 येथील सोनम आकांशा येथील बिल्डींग समोर जेष्ठ नाग 01-08-2022
PWD भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र 10 मधील न्यु मुकुंद पार्क ते वैशाली टॉवर पर्यंत गटारावरील स्ल्_ॅाब टाकण 01-08-2022
PWD भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र 10 मधील न्यु मुकुंद पार्क ते वैशाली टॉवर पर्यंत गटारावरील स्लॅब टाकणे. 01-08-2022
Health Department स्वातंत्रयाचा अमृत महोत्सव अंतर्गत हर घर तिरंगा उपक्रम राबविण्याबाबत 29-07-2022
Stores Department दि. 15 ऑगस्ट 2022 स्वातंत्र्य दिनाच्या कार्यक्रमाकरिता खाऊ (चॉकलेट व बिस्किटे) खरेदी करणे 29-07-2022
Computer Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका विविध विभागांकरिता Microsoft office and Microsoft 365 License खरेदी करणेबाबत (Public Tariff Notice - Mira Bhayander Municipal 29-07-2022
Department of Women and Child Welfare योगा-ऑफलाईन -फेरनिविदा दरपत्रक मागविणेबाबत 28-07-2022
PWD 11.मिरारोड (पूर्व) प्रभाग क्र.19 मधील शितल नगर गणेश मंदिर ते ममता स्वीटस पर्यंत पथपदावर रेलिंग बसविण 27-07-2022
PWD 8.मिरारोड (पूर्व) प्रभाग क्र.17 मध्ये विविध ठिकाणी पथपदावर रेलिंग बसविणे. (1) 27-07-2022
Water Supply 1) मिरा भाईंदर महानगरपालिका भाईंदर (प.) उत्तन येथील घनकचरा प्रकल्प ठिकाणी सॅनिटरी लॅंडफील तयार कर 26-07-2022
PWD 3.मिरारोड (पूर्व) प्रभाग क्र.15 मधील मिरा गावातील गौतम मोरे यांच्या घरापासुन ते दामोदर पाटील यांच्य 20-07-2022
PWD 2.मिरारोड (पूर्व) प्रभाग क्र.16 मधील मिरागावमिराधाम ते शांती गार्डन रोड वर मिराधाम आणि सेंट पॅाल शा 20-07-2022
PWD 4.मिरा रोड (पूर्व) शांती गार्डन येथे फुटपाथ दुरुस्ती करून सुसोभिकरण करणे. 20-07-2022
PWD 5.मिरारोड (पूर्व) प्रभाग क्र.16 मधील सृष्टी सेक्टर 1 आणि आत्माराम नगर येथे बस स्टॅंन्ड उभारणे. 20-07-2022