मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

Tariffs


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
PWD मिरा भाईंदर महागनरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर पुर्व नवघर नाका येथील मासळी मार्केटची दुरुस्ती कर 13-07-2022
PWD रा.म.क्र.08 प्रभाग क्र.14 मधील मांडवीपाडा येथील साईधाम वेल्फेअर सोसायटी आणि जय अंबे चाळ येथे गटार बा 13-07-2022
PWD भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र.02 जेसल पार्क भागात विविध दुरुस्तीची कामे करणे. 13-07-2022
PWD .Appointment of Conultants Services for Construction of Bharat Ratna Late. Lata Dinanath Mangeshkar Sangeet Vidalaya (Gurukul)at Resrvation No. 246 (Playground) Miraroad (E) 13-07-2022
PWD .मिरा भाईंदर महागनरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) राई गाव नविन आरोग्य कार्यालय इमारत येथे नविन वि 13-07-2022
PWD मिरा भाईंदर महागनरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर E-Toilet ची दैनंदिन देखभाल व दुरुस्ती करणेबाबत. 13-07-2022
PWD मिरा भाईंदर महागनरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) जांगिढ कॉम्पलेक्स सर्कल व नॅचरल आईस्क्री 13-07-2022
PWD आरक्षण क्र.135 या जागेत विकसित झालेल्या उदयानात डेकोरेटीव लाईट पोल व पंम्प बसविणे करीता आवश्यक वि 13-07-2022
Computer Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका विविध परवान्यासाठी (License Module) कामी Cloud Hosting सेवा पूरवठा करणेकामी 13-07-2022
Computer Department जाहिर दरपत्रक प्रथम मुदतवाढ सुचना - मिरा भाईंदर महानगरपालिका घोडबंदर येथे सुरु असलेल्या RTPCR LAB मध् 12-07-2022
PWD 3. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) मुख्य कार्यालय मधील नागरी सुविधा केंद्र (CFC) येथ 07-07-2022
PWD 2.मिरा भाईंदर क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.15 मधील पांडुरंग वाडी परिसरातील मुख्य रस्त्य 07-07-2022
PWD 1.मिरारोड (पुर्व) पेणकरपाडा येथे रायकरवाडी, सिध्दीविनायक नगर व तपासे चाळ समोरील रस्त्यावर मिनी हा 07-07-2022
Health Department जाहिर कोटेशन संकेतस्थ्ळावर प्रसिध्द करणेबाबत. विषय:- मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या मिरारोड येथ 06-07-2022
Health Department मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या मिरारोड येथिल भारतरत्न इंदिरा गांधी रुग्णालयातील वैद्यकीय उपकर 06-07-2022
Transport Department मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर “जाहिर कोटेशन नोटीस” प्रसिध्द करणेबाबत. मिरा भाईंद 01-07-2022
Computer Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका घोडबंदर येथे सुरु असलेल्या RTPCR LAB मध्ये RTPCR चाचण्या करणेकरीता सॉफटवेअर स 30-06-2022
Computer Department मिरा भाईंदर महानगरपलिका Website Testing of Mira Bhaindar Municipal Corporation as per GIGW 2018 (version 2.0) Compliance व Application Security Audit करणेकामी 23-06-2022
Computer Department मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्‍या अधिकृत ई-मेल आयडी कामी अधिकृत Google Cloud Workspace Partner कडून दरपत्रके मागविण्य 23-06-2022
Health Department मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागाकरिता आवश्यक औषधे व लॅब मटेरिअल खरेदी करण 21-06-2022