मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

Tariffs


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
Education Department मि.भा.मनपा शाळेतील मुलांना पाण्याच्या बाटल्या पुरवठा बाबत दरपत्रक सुचना प्रसिद्धी. 21-06-2022
Education Department मि. भा. महानगरपालिका बालवाडी शाळेतील मुलांना गणवेश पुरवठा बाबत चे दरपत्रक सूचना प्रसिद्धी. 21-06-2022
Water Supply मिरा भाईंदर महानगरपालिका भाईंदर (प.) उत्तन येथील घनकचरा प्रकल्प ठिकाणी लिचेटवर प्रक्रिया करणेका 21-06-2022
Water Supply मिरा भाईंदर महानगरपालिका भाईंदर (प.) उत्तन येथील घनकचरा प्रकल्प ठिकाणी लिचेटवर प्रक्रिया करणेका 21-06-2022
Water Supply उत्तन येथील घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प ठिकाणी जमा असलेल्या जून्या घनकचऱ्यावर फवारणी करणे कामी Enzym 21-06-2022
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या पर्यावरण विभागांतर्गत 15 व्या वित्त आयोगातील कामाकरीता तांत्रिक 20-06-2022
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या पर्यावरण विभागांतर्गत 15 व्या वित्त आयोगातील कामाकरीता तांत्रिक 20-06-2022
Water Supply उत्तन येथील घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प ठिकाणी जमा असलेल्या जून्या घनकचऱ्यावर फवारणी करणे कामी Enzym 17-06-2022
Water Supply मिरा भाईंदर महानगरपालिका भाईंदर (प.) उत्तन येथील घनकचरा प्रकल्प ठिकाणी लिचेटवर प्रक्रिया करणेका 17-06-2022
Computer Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका विविध परवान्यासाठी (License Module) कामी Cloud Hosting सेवा पूरवठा करणेकामी 15-06-2022
Transport Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका परिवहन उपक्रमासाठी विविध प्रकारची स्टेशनरी खरेदी करणेकामी. 10-06-2022
Transport Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका परिवहन उपक्रमासाठी विविध प्रकारची स्टेशनरी खरेदी करणेकामी. 10-06-2022
Computer Department मिरा भाईंदर महानगरपलिका Website Testing of Mira Bhaindar Municipal Corporation as per GIGW 2018 (version 2.0) Compliance व Application Security Audit करणेकामी 10-06-2022
Computer Department मिरा भाईंदर महानगरपलिका Website Testing of Mira Bhaindar Municipal Corporation as per GIGW 2018 (version 2.0) Compliance व Application Security Audit करणेकामी 02-06-2022
Stores Department मा. उप-सभापती, महिला व बालकल्याण यांच्या दालनामध्ये विविध फोटो व वुत्तपत्रामधील बातम्यांचे कात् 01-06-2022
Computer Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका शाळांमधील डिजिटल क्लासरुम साहित्य वार्षिक मुदतीने देखभाल दुरुस्त कर 31-05-2022
Computer Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका शाळांमधील डिजिटल क्लासरुम साहित्य वार्षिक मुदतीने देखभाल दुरुस्त कर 31-05-2022
Department of Women and Child Welfare “जाहिर सुचना -“वारली पेटींग” 30-05-2022
Department of Women and Child Welfare “जाहिर सुचना “-“ शोभिवंत झाडांची लागवड, महत्व व उपयोग व त्यापासून व्यवसाय निमिर्ती” इ. करिता 30-05-2022
Department of Women and Child Welfare जाहिर सुचना -“ॲडवास ब्युटीपार्लर 30-05-2022