मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

Tariffs


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
Stores Department आपत्ती व्यवस्थापन कृती आराखडा 2022 करिता पुस्तके व पॉकेट डायरी छपाई करणेकामी 25-05-2022
Education Department बालवाडी गणवेश पुरवठा करणे कामी दरपत्रक सूचना 24-05-2022
Education Department बालवाडी गणवेश पुरवठा करणे कामी दरपत्रक सूचना 24-05-2022
Education Department बालवाडी गणवेश पुरवठा करणे कामी दरपत्रक सूचना 24-05-2022
Education Department मनपा शाळेतील मुलांनापाण्याच्या बाटल्या पुरवठा करणे कामी दरपत्रक सूचना 24-05-2022
Health Department मनपा क्षेत्रातील टाकाऊ भंगारातून (लोखंडी, वस्तु, पाईप,पडीक मोटारसायकल) विविध कलाकृती तयार करणे क 20-05-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका स्वाररस्याच्या अभिव्यक्तीव्दारे मिरा भाईंदर महानगरपालिकेसाठी सॅनि 19-05-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका स्वाररस्याच्या अभिव्यक्तीव्दारे मिरा भाईंदर महानगरपालिकेसाठी सॅनि 19-05-2022
Health Department महाराष्ट्र प्लॉस्टिक व थर्माकॉल अविघटनशिल अधिसुचना 2018 कायदयाचे उल्लखंन करणाऱ्या व्यवसायधारका 18-05-2022
Department of Women and Child Welfare जाहिर निविदा बेसिक कॉम्प्युटर, ङिटी.पी व टॅली प्रशिक्षण टेंडर 09-05-2022 09-05-2022
Computer Department Upgrade and Annual Maintenance of Open Land Tax Software कामी जाहिर दरपत्रक प्रसिध्द करणेबाबत 06-05-2022
Computer Department जाहिर दरपत्रक AMC of Budget & Geo Tracking Software including Mobile App. करणे कामी 06-05-2022
Transport Department जाहीर कोटेशन नोटीस ५-५-२०२२ परिवहन उपक्रमासाठी रेकॉर्ड ठेवणेकरिता रॅक पुरवठा करणे कामी 05-05-2022
Computer Department जाहीर दरपत्रक सुचना दि. २९-०४-२०२२ Upgrade & Annual Maintenance of Pharmacy Software कामी 29-04-2022
Health Department टाकाऊ भंगारातून (लोखंडी वस्तु, हातगाड्या, पाईप, पडीक मोटरसायकल इत्यादी) विविध कलाकृती (Artefacts) तयार क 28-04-2022
Computer Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका मुख्य कार्यालय येथे Static Ip सह इंटरनेट सेवा पुरवठा करणेकामी 25-04-2022
Health Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील टाकाऊ भंगारातून (लोखंडी वस्तु, हातगाड्या, पाईप, पडीक मोटरस 05-04-2022
Garden & Tree Department मिरारोड (पु.) शांतीनगर सेक्टर 6 ते ॲक्सिस बॅक पर्यंत गटार बांधकामातील झाडे व सेक्टर -8 जाफरी खाडी ते 25-03-2022
Health Department राष्ट्रीय शहरीआरोग्य अभियाना अंतर्गत डिजीटल वॉल पेटींग व वॉल पेटींग करणेबाबत 24-03-2022
Health Department राष्ट्रीय शहरीआरोग्य अभियाना अंतर्गत पॅम्पलेट, स्टीकर्स, फिल्पबुक, पोस्टर्स, बॅनर्स छपाई करणेब 24-03-2022