मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

Tariffs


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
Health Department वैद्यकीय विभागाकरिता आवश्यक "Fire Extinguisher"खरेदी करणे बाबतचे जाहीर कोटेशन नोटीस बाबत शुध्दीपत्रक 23-03-2022
Stores Department मिरा भाईंदर महानगर¬पालिकेच्या मा. नगरसेवक/पदाधिकारी /अधिकारी यांचेकरिता मंजूर अर्थसंकल्पीय प् 22-03-2022
Health Department मीरा भाईंदर महानगरपालिका वैद्यकीय आरोग्य विभाग ,राष्ट्रीय शहर आरोग्य अभियान, कायाकल्प कार्यक् 17-03-2022
Computer Department जाहीर दरपत्रक सुचना -मिरा भाईंदर महानगरपालिका आस्थापना विभागातील Salary Administrative Online Module विकसित करुन पूर 17-03-2022
Health Department राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत कायाकल्प आरोग्य संस्थाकरीता 3 बकेट संच खरेदी करणेबाबत 16-03-2022
Health Department राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत कायाकल्प आरोग्य संस्थामध्ये पेस्ट कंट्रोल करणेबाबत 16-03-2022
Health Department राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत आरोग्यवर्धिनी प्रकल्पाकरीता टेलिकन्सल्टेशन सेवा सुरु क 16-03-2022
Social Development Department शहर बेघर निवारा करीता भाडेतत्त्वावर जागा मिळणेबाबत जाहिर सुचना प्रसिध्द करणेबाबत 10-03-2022
Education Department शुद्धीपत्रक मि .भा मनपा शाळांची रंग रंगोटी साठी दरपत्रके बाबत कोटेशन सूचना - दि. १०/०३/२०२२ 10-03-2022
Education Department मि .भा मनपा शाळांची रंग रंगोटी साठी दरपत्रके बाबत 09-03-2022
Health Department राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत ठोक मानधनावरील रिक्त पदे भरतीसाठी ची जाहिरात वेबस 08-03-2022
General Administration and Establishment Department सुधारीत प्रत्यायोजन आदेश. 08-03-2022
Health Department राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत थेट मुलाखती ची जाहिरात प्रसिद्ध करणेबाबत 08-03-2022
Health Department राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत ठोक मानधनावरील रिक्त पदे भरतीसाठी ची जाहिरात वेबस 08-03-2022
Garden & Tree Department मिरारोड (पु.) आरक्षण क्र. 269 मधील आवारात कौस्तुभ राणे स्मारक बनविणे कामाचा लाईनआऊट मध्ये 22 झाडे बाध 07-03-2022
Education Department जाहीर कोटेशन नोटीस दिल्ली अभ्यास दौरा 07-03-2022
Garden & Tree Department मिरारोड (पु.) आरक्षण क्र. 269 मधील आवारात कौस्तुभ राणे स्मारक बनविणे कामाचा लाईनआऊट मध्ये 22 झाडे बाध 04-03-2022
Education Department जाहीर कोटेशन नोटीस दिल्ली अभ्यास दौरा 04-03-2022
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेका 03-03-2022
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेका 03-03-2022