मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

Tariffs


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
Health Department जी.आय शीट मेटल बीन खरेदी करणे कामाचे कोटेशन नोटीस प्रसिध्द करणे 03-03-2022
Health Department झोपडपट्टी परिसरात भिंती रंगविणे कामी रंग व साहित्य वस्तू खरेदी करणे 02-03-2022
Health Department Sanitary napkin vending machine खरेदी 02-03-2022
Health Department Sanitary napkin incinerator machine खरेदी करणे 02-03-2022
Health Department घनकचरा ्यवस्थापनासाठी कचरा संकलन केंद्राचे सॉफ्टवेअर खरेदी करणे 02-03-2022
Health Department स्वच्छ सर्वेक्षण टी शर्ट करणे 02-03-2022
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेका 28-02-2022
Public Relation प्रभाग कार्यालय क्रमांक 1 ते 6 करीता ढोल पथके साहित्यासह पुरवठा करणेबाबत. 21-02-2022
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेका 18-02-2022
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेका 18-02-2022
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेका 18-02-2022
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेका 17-02-2022
Health Department RTPCR लॅब करीता आवश्यक साहित्य खरेदी करणेकरीता जाहिर कोटेशन 16-02-2022
Health Department NA Amino Salicylate Granules/Tablets (Na Pass)खरेदी करणेकरीता जाहिर कोटेशन 16-02-2022
Computer Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका आस्थापना विभागातील Salary Administrative Online Module विकसित करुन पूरवठा करणे 16-02-2022
Health Department RTPCR लॅब करीता आवश्यक उपकरणे खरेदी करणेकरीता जाहिर कोटेशन 14-02-2022
Health Department स्वच्छ सर्वेक्षण २०२२ Citizen Feedback मधील प्रश्नाचे Roll up Banner Standee 11-02-2022
Health Department ICT based Feedback Machanism खरेदी कामाचे दरपत्रक 11-02-2022
Health Department SS २०२२ करीता Swachh Technology Chalenge करीता CTZAPP Mobile app मकाचे दरपत्रक 11-02-2022
Health Department स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 करीता कंपोस्ट बिन खरेदी करणे बाबत दरपत्रक 11-02-2022