मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

Tariffs


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
Computer Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका विविध विभागांना संगणक साहित्य पूरवठा व दुरुस्ती करणेकामी 04-02-2022
Encroachment Department जाहीर प्रथम फेर दरपत्रक सूचना 03-02-2022
Health Department vaccine carrier icepack 02-02-2022
Health Department vaccine carrier icepack 02-02-2022
Library मिरा भाईदर महानगरपालिकेच्या नगरभवन, भाईदर (प.) येथिल वाचनालयाकरीता UPSC/MPSC स्पर्धा परिक्षा व इतर पुस 28-01-2022
Library मिरा भाईदर महानगरपालिकेच्या नगरभवन, भाईदर (प.) येथिल वाचनालयाकरीता UPSC/MPSC स्पर्धा परिक्षा व इतर पुस 28-01-2022
Health Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात विविध ठिकाणी स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण क 20-01-2022
Health Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात विविध ठिकाणी स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण क 20-01-2022
Health Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका संकेतस्थळावर जाहीर कोटेशन नोटीस प्रसिद्ध करणे बाबत (गॅसपाईप लाईन ) 14-01-2022
Health Department स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 Project Implementation Unit करीता तांत्रिक सल्लागार 04 महिने करीता नियुक्ती करणे कामी कोटेशन 13-01-2022
Fire Brigade जाहीर सूचना :अग्निशमन विभागाचे ISO सर्टिफिकेशन करणेबाबत 13-01-2022
General Administration and Establishment Department मनपाच्या विविध विभागातील अस्थायी स्वरूपात ठोक मानधनावरील कर्मचारी भ. नि. नि. कायदा 1952 मधील व संलग 04-01-2022
Disaster Management Department जाहिर दरपत्रक सुचना प्रसिद्ध करणेबाबत. - मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये क्वॉरंटाईन से 03-01-2022
Computer Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका निवडणूक विभागाकरिता All in one संगणक संच खरेदी करणेकामी 30-12-2021
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकासकामातील झाडे मुळासहित काढणेकामी जाहिर सुचना प्रसि 30-12-2021
Health Department कोविड रुग्णालयाकरिता monitor Accessories व ECG cable साठी जाहीर कोटेशन नोटीस प्रसिद्ध करणेबाबत 29-12-2021
Health Department जाहीर कोटेशन नोटीस:Geo Mapping करणेकामी 27-12-2021
Health Department स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत इंदोर या शहराची स्वच्छतेची पाहणी करणे कामी पदाधिकरी व अधिकारी यांचा 22-12-2021
Health Department स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत स्वच्छ सर्वक्षण 2022 करीता प्रमाणपत्र छपाई 20-12-2021
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकासकामातील झाडे मुळासहित काढणेकामी जाहिर सुचना प्रसि 17-12-2021