मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

Tariffs


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
Public Relation जाहीर दरपत्रक सुचना - Awarness Activity on Digital Platform of MBMC 16-12-2021
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकासकामातील झाडे मुळासहित काढणेकामी जाहिर सुचना प्रसि 10-12-2021
Health Department मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या भारतरत्न इंदिरा गांधी रुग्णालयातील प्रयोगशाळेकरीता मे. मेरील डा 08-12-2021
Health Department मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या भारतरत्न इंदिरा गांधी रुग्णालयातील प्रयोगशाळेकरीता मे. मेरील डा 06-12-2021
Health Department राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरन कार्यक्रमांतर्गत आयईसी साहित्य छपाई करनेसाठी वेबसाईटवर जाहिर कोटे 03-12-2021
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकासकामातील झाडे मुळासहित काढणेकामी जाहिर सुचना प्रसि 30-11-2021
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकासकामातील झाडे मुळासहित काढणेकामी जाहिर सुचना प्रसि 30-11-2021
Social Development Department ई -ऑटो रिक्षा वाटप कार्यक्रम दरपत्रक 29-11-2021
Law Department विधी विभागातील संगणकीय आज्ञाप्रणालीचे दरपत्रक मागविणेकामी जाहीर सूचना प्रसिद्ध करणेबाबत 24-11-2021
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामी जाहिर सुचना प्रसिध्दी 22-11-2021
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकासकामातील झाडे मुळासहित काढणेकामी जाहिर सुचना प्रसि 22-11-2021
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामी 22-11-2021
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामी 22-11-2021
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामी जाहिर सुचना प्रसिध्दी 19-11-2021
Computer Department मिरा-भाईंदर महानगरपालिका आस्थापना विभागातील संगणक आज्ञावली वार्षिक देखभाल दुरुस्तीकामी 17-11-2021
Computer Department मिरा-भाईंदर महानगरपालिका आस्थापना विभागातील संगणक आज्ञावली वार्षिक देखभाल दुरुस्तीकामी 17-11-2021
Garden & Tree Department श्री शनी मंदिरा समोरील धोकादायक झाड काढणे कामी. 11-11-2021
Garden & Tree Department मिरारोड (पु.) गोल्डन नेस्ट येथील विकास कामात बाधित झाडे मुळासहित काढुन पुर्न:रोपण करणे व मुळासहित 11-11-2021
Garden & Tree Department मिरारोड (पु.) गोल्डन नेस्ट येथील विकास कामात बाधित झाडे मुळासहित काढुन पुर्न:रोपण करणे व मुळासहित 11-11-2021
Health Department मीरा भाईंदर महानगरपालिका संकेतस्थळावर जाहीर कोटेशन नोटीस प्रसिद्ध करणेबाबत(lab material) 10-11-2021