मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

Tariffs


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
Health Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका संकेतस्थळावर जाहीर कोटेशन नोटीस प्रसिद्ध करणे बाबत(LAB MATERIAL) 10-11-2021
Health Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका संकेतस्थळावर जाहीर कोटेशन नोटीस प्रसिद्ध करणे बाबत(printing material) 10-11-2021
Health Department मीरा भाईंदर महानगरपालिका संकेतस्थळावर जाहीर कोटेशन नोटीस प्रसिद्ध करणेबाबत(IEC MATERIAL) 10-11-2021
Health Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका संकेतस्थळावर जाहीर कोटेशन नोटीस प्रसिद्ध करणे बाबत(PRINTING MATERIAL) 10-11-2021
Health Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका संकेतस्थळावर जाहीर कोटेशन नोटीस प्रसिद्ध करणे बाबत(IEC MATERIAL) 10-11-2021
Garden & Tree Department मौजे गोडदेव सर्वे क्र. हिस्सा क्र. जुना 79/1 नविन 3/1 सदर इमारत बांधकामातील बाधित झाडे मुळासहित काढणे 26-10-2021
Health Department मीरा भाईंदर महानगरपालिका संकेतस्थळावर जाहीर कोटेशन नोटीस प्रसिद्ध करणेबाबत:सुक्ष्मदर्षकचि AMC 22-10-2021
Health Department राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत मिरा भाईंदर येथे Specimen management EPTB Adult & Pediatric नुसार TB Extra Pulmonary रुग 18-10-2021
Computer Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका विविध विभागातील संगणक आज्ञावलीस SMS सेवा पूरवठा करुन Integration करणेकामी प्र 15-10-2021
Health Department शहर क्षयरोग अधिकारी जाहीर कोटेशन Amikacin 500mg इंजेक्शन खरेदी करणेबाबत 14-10-2021
Health Department शहर क्षयरोग अधिकारी जाहीर कोटेशन प्रसिद्ध करणेबाबत 14-10-2021
Computer Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका विभागीय कार्यालय व विविध विभाग कार्यालयासाठी Static Ip सह इंटरनेट सेवा पुर 14-10-2021
Health Department जाहिर कोटेशन प्रसिद्ध करणेबाबत: 3 Part Hematology Analyser आणि Fully Atumatic Biochemistry Analyser मशीन खरेदी करणेकामी 14-10-2021
Computer Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका विविध विभागातील संगणक आज्ञावलीस SMS सेवा Integration कामी IP Address share करणेबाबत. 14-10-2021
Health Department Vortex mixer खरेदी करण्या बाबतचे जाहिर कोटेशन नोटीस प्रसिद्ध करणे बाबत 14-10-2021
Accounts घोडबंदर येथे तयार करण्यात आलेल्या RT-PCR लॅब साठी साहित्य खरेदी करण्याकरिता जाहीर कोटेशन 21-09-2021
Accounts घोडबंदर येथे तयार करण्यात आलेल्या RT-PCR लॅब साठी FULLY AUTOMATED RNA EXTRACTION KITS साहित्य खरेदी करण्याकरिता जाहीर को 21-09-2021
Accounts घोडबंदर येथे तयार करण्यात आलेल्या RT-PCR लॅब साठी साहित्य खरेदी करण्याकरिता जाहीर कोटेशन 21-09-2021
Accounts घोडबंदर येथे तयार करण्यात आलेल्या RT-PCR लॅब साठी साहित्य खरेदी करण्याकरिता जाहीर कोटेशन 21-09-2021
Health Department कोरोना विषाणु ( कोविड १९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय विभाग 14-09-2021