मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

भारताचे राष्ट्रीय प्रतीक

Tariffs


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
Health Department जाहीर कोटेशन नोटीस:Geo Mapping करणेकामी 27-12-2021
Health Department स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत इंदोर या शहराची स्वच्छतेची पाहणी करणे कामी पदाधिकरी व अधिकारी यांचा 22-12-2021
Health Department स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत स्वच्छ सर्वक्षण 2022 करीता प्रमाणपत्र छपाई 20-12-2021
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकासकामातील झाडे मुळासहित काढणेकामी जाहिर सुचना प्रसि 17-12-2021
Public Relation जाहीर दरपत्रक सुचना - Awarness Activity on Digital Platform of MBMC 16-12-2021
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकासकामातील झाडे मुळासहित काढणेकामी जाहिर सुचना प्रसि 10-12-2021
Health Department मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या भारतरत्न इंदिरा गांधी रुग्णालयातील प्रयोगशाळेकरीता मे. मेरील डा 08-12-2021
Health Department मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या भारतरत्न इंदिरा गांधी रुग्णालयातील प्रयोगशाळेकरीता मे. मेरील डा 06-12-2021
Health Department राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरन कार्यक्रमांतर्गत आयईसी साहित्य छपाई करनेसाठी वेबसाईटवर जाहिर कोटे 03-12-2021
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकासकामातील झाडे मुळासहित काढणेकामी जाहिर सुचना प्रसि 30-11-2021
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकासकामातील झाडे मुळासहित काढणेकामी जाहिर सुचना प्रसि 30-11-2021
Social Development Department ई -ऑटो रिक्षा वाटप कार्यक्रम दरपत्रक 29-11-2021
Law Department विधी विभागातील संगणकीय आज्ञाप्रणालीचे दरपत्रक मागविणेकामी जाहीर सूचना प्रसिद्ध करणेबाबत 24-11-2021
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामी जाहिर सुचना प्रसिध्दी 22-11-2021
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकासकामातील झाडे मुळासहित काढणेकामी जाहिर सुचना प्रसि 22-11-2021
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामी 22-11-2021
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामी 22-11-2021
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामी जाहिर सुचना प्रसिध्दी 19-11-2021
Computer Department मिरा-भाईंदर महानगरपालिका आस्थापना विभागातील संगणक आज्ञावली वार्षिक देखभाल दुरुस्तीकामी 17-11-2021
Computer Department मिरा-भाईंदर महानगरपालिका आस्थापना विभागातील संगणक आज्ञावली वार्षिक देखभाल दुरुस्तीकामी 17-11-2021