मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

Tariffs


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
PWD मिरारोड (पूर्व) काशीगांव शाळा क्र.4 व 5 येथील आरोग्य केंद्रासाठी शेड तयार करणे. 17-10-2022
PWD मिरारोड (पूर्व) काशीगांव शाळा क्र.4 व 5 येथील पायऱ्यांची दुरूस्ती करून कोटा लादी व ग्रेनाईट बसविणे. 17-10-2022
PWD मिरारोड (पूर्व) काशीगांव शाळा क्र.4 व 5 येथील स्टेजच्यावरती गोडाऊनसाठी शेड तयार करणे. 17-10-2022
PWD मिरारोड (पूर्व) काशीगांव शाळा क्र.4 व 5 येथे प्लम्बिंग व गळती प्रतिबंधक उपाययोजना करणे तसेच विविध द 17-10-2022
PWD मिरारोड (पूर्व) काशीगांव शाळा येथे मॉर्डन आर्ट व 3D आर्ट च्या सहाय्याने रंगरंगोटी करणे. 17-10-2022
PWD रा.म.क्र.08 प्रभाग क्र.14 मधील मांडवीपाडा साईधाम वेल्फेअर सोसयाटी येथील शौचालय पुर्णबांधणी करणे 17-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) नागरी सुविधा केंद्र, मुख्य कार्यालय येथील सर्व 14-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पूर्व) घोडबंदर वेलकर नगर समाज मंदीर दुसरा मजला ये 14-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पूर्व) काशिगांव पाण्याची टाकी व काशिगांव मनपा शा 14-10-2022
PWD Appointment of Consultants for Walk Thruugh presentation for city Beautification Project in MBMC Area 11-10-2022
PWD घोडबंदर येथील स्मशानभुमीच्या बाजुला असलेल्या धक्यावर रेलींग बसविणे 10-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. 01 मुख्य कार्यालयाच्या टॉयलेट व पार्कींग मध्ये 10-10-2022
PWD मिरा भाईंदर क्षेत्रातील पेणकरपाडा मिरारोड (पूर्व) येथील स्मशानभुमी दुरूस्ती व सुशोभिकरण करणे 10-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात मिरारोड (पूर्व) स्टेशन जवळ स्टील ग्रील बसविणे 10-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. 10 गोडदेव गाव येथील खुल्या सभागृहाच्या तळ भागा 10-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. 10 गोडदेव गाव येथील सभागृहाच्या शेजारील भागात 10-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती क्र. 02 येथील शौचालयाचे रॅम्प बनविणे. 10-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती क्र. 01 येथील शौचालयाचे रॅम्प बनविणे. 10-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती क्र. 03 येथील शौचालयाचे रॅम्प बनविणे. 10-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती क्र. 04 येथील शौचालयाचे रॅम्प बनविणे. 10-10-2022