मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

भारताचे राष्ट्रीय प्रतीक

Tariffs


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) मुर्धा, राई, मोर्वा, डोंगरी व उत्तन येथे मॉर्डन आ 17-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) नवघर परीसरात मॉर्डन आर्ट व 3D आर्ट च्या सहाय् 17-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर पूर्व पश्चिम जोडणाऱ्या सब-वे मध्ये मॉर्डन आर्ट व 3D 17-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पूर्व) नयानगर व शांती नगर येथे मॉर्डन आर्ट व 3D आर् 17-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर फाटक महाराणा प्रताप चौक येथे मॉर्डन आर्ट व 3D आर्ट च 17-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पूर्व) रॉयल कॉलेज येथे मॉर्डन आर्ट व 3D आर्ट च्या स 17-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पूर्व) शहीद कौस्तुभ राणे जॉगर्स पार्क मध्ये मॉर् 17-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड स्टेशन ते सृष्टी कॉम्पलेक्स मॉर्डन आर्ट व 3D आर्ट 17-10-2022
PWD मिरारोड (पूर्व) काशीगांव शाळा क्र.4 व 5 येथील टेरेसवर संगणक कक्ष तयार करणे. 17-10-2022
PWD मिरारोड (पूर्व) काशीगांव शाळा क्र.4 व 5 येथील आरोग्य केंद्रासाठी शेड तयार करणे. 17-10-2022
PWD मिरारोड (पूर्व) काशीगांव शाळा क्र.4 व 5 येथील पायऱ्यांची दुरूस्ती करून कोटा लादी व ग्रेनाईट बसविणे. 17-10-2022
PWD मिरारोड (पूर्व) काशीगांव शाळा क्र.4 व 5 येथील स्टेजच्यावरती गोडाऊनसाठी शेड तयार करणे. 17-10-2022
PWD मिरारोड (पूर्व) काशीगांव शाळा क्र.4 व 5 येथे प्लम्बिंग व गळती प्रतिबंधक उपाययोजना करणे तसेच विविध द 17-10-2022
PWD मिरारोड (पूर्व) काशीगांव शाळा येथे मॉर्डन आर्ट व 3D आर्ट च्या सहाय्याने रंगरंगोटी करणे. 17-10-2022
PWD रा.म.क्र.08 प्रभाग क्र.14 मधील मांडवीपाडा साईधाम वेल्फेअर सोसयाटी येथील शौचालय पुर्णबांधणी करणे 17-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) नागरी सुविधा केंद्र, मुख्य कार्यालय येथील सर्व 14-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पूर्व) घोडबंदर वेलकर नगर समाज मंदीर दुसरा मजला ये 14-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पूर्व) काशिगांव पाण्याची टाकी व काशिगांव मनपा शा 14-10-2022
PWD Appointment of Consultants for Walk Thruugh presentation for city Beautification Project in MBMC Area 11-10-2022
PWD घोडबंदर येथील स्मशानभुमीच्या बाजुला असलेल्या धक्यावर रेलींग बसविणे 10-10-2022