मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

Tariffs


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती क्र. 06 येथील शौचालयाचे रॅम्प बनविणे. 10-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) एम.टी.एन.एल ऑफिस ते इंदिरा कॉम्पलेक्स पर्यंतच्य 10-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर भवन (नगरभवन) आरोग्य विभाग, 10-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 01 येथिल मिना बाजारच्या शेडची दुरुस् 10-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) बलदेव भवन ते सुदामा टॉवर पर्यंतच्या गटाराचे रि 10-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) मुख्य कार्यालय समाज विकास विभागातील स्टोरेजची 10-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) रेल्वे ट्रॅक जवळील फुटपाथवरील शेड दुरुस्ती करण 10-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मनपा मुख्य कार्यालय इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरील सहाय 10-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) स्व.कल्पना चावला अग्निशमन कार्यालय येथे पहिला 10-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मुख्य कार्यालयाच्या आवारातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ 10-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मौजे मिरा सर्व्हे क्र. 405 (1085) या मनपाच्या जागेतील अतिक्रमण क 10-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील रा.म.क्र.08 मधील चेना येथील समाज मंदीर आणि जरीमरी तलावाच्या 10-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील रा.म.क्र.08 मधील जनतानगर येथील वाचनालयाच्या छता मधुन होणाऱ 10-10-2022
PWD मिरारोड (पू.) प्रभाग क्र.16 हेतल पार्क ते सत्यम गुरूदेव इमारती पर्यंत गटाराची दुरूस्ती करून स्टॅम् 10-10-2022
PWD मिरारोड (पूर्व) कनकिया येथील अग्निशमन इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर वाढीव स्टोरेज रॅक बसविणे 10-10-2022
PWD मिरारोड (पू.) प्रभाग क्र.20 मध्ये फुटपाथची दुरूस्ती करणे 04-10-2022
PWD मिरारोड (पू.) प्रभाग क्र.20 मध्ये विविध ठिकाणी दिशादर्शक फलक बसविणे 04-10-2022
PWD भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र.02 व 03 मधील विविध ठिकाणी गटार दुरूस्ती व स्टॅम्प कॉक्रीटीकरण करणे 04-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील पेणकरपाडा शाळा क्र.14 (तळ+3) इमारतीचे आतील खोल्यांचे रंगकाम 04-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) उत्तन केशवसृष्टी कॉर्नर व भाईंदर (पूर्व) एस.व्ही 04-10-2022