मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

Tariffs


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
PWD भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र.04 व 05 मधील विविध ठिकाणी गटार दुरूस्ती व स्टॅम्प कॉक्रीटीकरण करणे 04-10-2022
PWD मिरा भाईंदर क्षेत्रातील भाईंदर (प.) नारायण नगर येथील महाराणा प्रताप उद्यानातील वॉचमन केबिनची दु 04-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) उत्तन डोंगरी बालेशाह पिर दरगाह, डोंगरी चौक जेट् 04-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) उत्तन नाका बस स्टॉप, पोलीस चौकी व उत्तन ज्युडीशल 04-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पूर्व) प्रभाग क्र.09 मधील अंजनी रेसीडेन्सी समोरील 04-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) मोर्वा पोलीस चौकी व उत्तन डोंगरी रोड येथे सी.सी. 04-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पूर्व) शांतीनगर सेक्टर 07 आर.जी उद्याने व राधा कृष् 04-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील रा.म.क्र.08 काजुपाडा शाळा क्र.03 येथील विविध दुरूस्तीचे कामे 04-10-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील रा.म.क्र.08 चेना शाळा क्र.10 येथे खिडक्यांची दुरूस्ती करणे 04-10-2022
PWD मिरारोड (पू.) प्रभाग क्र.20 मध्ये फुटपाथची दुरूस्ती करणे (2) 04-10-2022
PWD मिरारोड (पू.) प्रभाग क्र.20 मध्ये सेक्टर नं.10 समोरील रस्याोाच्या दुभाजकावर रेलींग बसविणे. 04-10-2022
PWD 672_मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर भवन (नगरभवन) येथे साऊन्ड 27-09-2022
PWD 671_मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील चेना शाळा क्र.10 येथे यु.पी.एस. सिस्टीम बसविण्याबाबत 27-09-2022
PWD 658_मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पू.) डाचकुलपाडा स्मशानभुमी येथे विद्युत विषयक क 27-09-2022
PWD 657_मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पू.) गोडदेव तलाव उदयान येथे गार्डन लाईट दुरुस्ती 27-09-2022
PWD 656_मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पू.) रसाझ आरोग्य केंद्र येथे विविध विदयुत विषयक 27-09-2022
PWD 655_मिरा भाईंदर क्षेत्रातील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र.05 मधील वासुदेव इस्टेट येथे सी.सी. रस्ता बनविणे 27-09-2022
PWD 654_भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.23 मधील राई व मोर्वा स्मशानभुमीमध्ये शेगडी दुरूस्ती करून पाण्याची टाकी बसव 27-09-2022
PWD 653_मिरा भाईंदर क्षेत्रातील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र.05 मधील एम.आय. उद्योग येथे गटार बनविणे 27-09-2022
PWD 652_मिरा भाईंदर क्षेत्रातील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र.05 मधील सरस्वती शाळा ते सर्वोदय येथील रस्ता दु 27-09-2022