मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

Tariffs


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
PWD 596_मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.21 मधील रवी पांण्डे चौकचे सुशोभिकरण करणे (प्रभाग समिती निधी) 22-08-2022
PWD 594 मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 21 मधील जॉगर्स पार्क गेट ते पोल नं. XUA2346 पर्यत फुटपाथचे स्टॅम्प कॉक्रीट 17-08-2022
PWD 595 मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 21 मधील जॉगर्स पार्क गेट ते शुभांगण इमारती पर्यत फुटपाथचे स्टॅम्प कॉक 17-08-2022
PWD 593 मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.21 मधील शुभांगण इमारती समोरील गटाराच्या स्लॅबची पुर्नबांधणी करणे. (प् 17-08-2022
PWD 592 मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.21 मधील सेक्टर नं.09 येथील इमारत क्र.सी58 ते सी72 पर्यंत फुटपाथचे स्टॅम्प क 17-08-2022
PWD 591 मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.21 मधील सेक्टर नं.09 येथील इमारत क्र.बी10 ते डी43 पर्यंत फुटपाथचे स्टॅम्प क 17-08-2022
PWD 590 मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.21 मधील सेक्टर नं.09 येथील इमारत क्र.बी11 ते डी48 पर्यंत फुटपाथचे स्टॅम्प क 17-08-2022
PWD 588 मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) उड्डाणपुलाखाली तयार करण्यात आलेल्या सी.सी.टि 17-08-2022
PWD 587 मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) उड्डाणपुलाखाली तयार करण्यात आलेल्या सिटी सर् 17-08-2022
PWD 586 मिरारोड (पुर्व) येथील टॉऊन पार्क शिवार गार्डन येथे श्री गणेश मुर्तीचे विसर्जन करीता कृत्रिम तल 17-08-2022
PWD 585 मिरा भाईंदर क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) कनकिया येथील अग्निशमन कॉर्टरस इमारत येथे दुरुस्ती व ग 17-08-2022
PWD 584 मिरारोड (पुर्व) मिरागाव शाळा आणि पेणकरपाडा शाळा यांचे संरचनात्मक तपासणी करणे 17-08-2022
PWD 583 रा.म.क्र. 08 प्रभाग क्र. 14 मधील जय बजरंग वेल्फेअर सोसायटी येथे सी.सी. रस्ता व गटार बांधणे. 17-08-2022
PWD 582 भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.24 मधील डोंगरी टॅक्स ऑफिस येथे गळती प्रतिबंधकाचे काम करणे. 17-08-2022
PWD 581 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) घोडबंदर बस स्टॉप जवळील स्मशानभुमी मध्ये 17-08-2022
PWD 580 मिरारोड (पूर्व) प्रभाग क्र.12 मध्ये प्रेरणा हॉस्पिटल समोर सी.सी. रस्ता तयार करणे व गटार दुरूस्ती क 17-08-2022
PWD 579 मिरारोड (पूर्व) प्रभाग क्र.12 मध्ये बालाजी हॉस्पिटल समोर सी.सी. रस्ता तयार करणे व गटार दुरूस्ती कर 17-08-2022
PWD 578 मिरारोड (पूर्व) प्रभाग क्र.12 मध्ये सोनम शाँपिंग सेंटर समोर सी.सी. रस्ता तयार करणे व गटार दुरूस्ती 17-08-2022
PWD 577 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 02 मधील तलाव रोड प्रभाग समिती का 17-08-2022
PWD 576 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 03 लोकमान्य टिळक सभागृहा मधिल व 17-08-2022