मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल सप्टेंबर 14th, 2021 at 06:16 am

निविदा

दर्शक
मिरा भाईंदर महानगरपालिकेस सन 2021-22 या वर्षाकरिता दैनिक वृत्तपत्रे, साप्ताहिके, पाक्षिके, दिवाळी अंक व मासिके इ. पुरवठा करणेकामी जाहिर फेर निविदा सुचना मनपाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत.
मिरा भाईंदर महानगरपालिकेस सन 2021-22 या वर्षाकरिता विविध प्रकारचे बोर्ड-बॅनर, होर्डिग्ज, नेमप्लेट व फलक छपाई करणे कामाची जाहीर निविदा सुचना मनपाच्या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत.
E-Tendering (ऑन-लाईन) निविदेस फायनान्शीयल बिड उघण्याबाबत
आरोग्य 3
आरोग्य 2
आरोग्य 1
20 March Garden
उदयान विभाग मिरारोड पुर्व निविदा सुचना
विधी विभाग आ.क्र1548
उदयान विभाग आ.क्र.1559
उदयान विभाग मिरारोड पुर्व निविदा सुचना
विधी विभाग आ.क्र1548
उदयान विभाग आ.क्र.1447
उदयान विभाग आ.क्र.1262
E-Tendering(ऑफ लाईन) निविदा खरेदी करणेबाबत.
अथेलेटिक्स क्रीडा साहित्य पुरवठा करणेबाबत
महानगरपालिकेच्या आवारात आरोग्य तपासणी शिबिराबाबत
जाहिर कोटेशन नोटीस आरोग्य केंद्राकरिता अ‍ॅल्युमिनियम पोर्टेबल फोल्डींग टेबल चार आसनी मध्यभागी छ्त्रीसह
दि. 31-12-2018 रोजी मनपा विभागाकरिता पाणीपटटी देयक बाबत
दि.21-12-2018 अनुभवात्मक शिक्षण कार्यशाळा प्रशिक्षण
भांडार विभाग
दि.12/12/2018 सार्व आरोग्य विभागामार्फत स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत.
वृक्ष प्राधीकरण फेर जाहीर सूचना (जा.क्र. म.न.पा./वृ.प्रा./५६२/२०१८-१९ )
टेंडर नोटीस
दि. 10122018 मनपा उदयान व वृक्षप्राधिकरण विभागातील वाहन क्र. MH-04 FD-7527 हायड्रोलिक शिडी, निविन टायर टयुबसह खरेदी व दुरुस्तीबाबत.
दि.१०-१२-२०१८ मनपा उदयान वृक्षप्राधिकरण विभागातील वाहन क्र. MH04AN-3102 टाटा सुमो हे वाहन दुरुस्ती करणेबाबत.
दि. ०६-१२-२०१८ रोजी विभागाअंतर्गत गोवर रुबेला लसीकरणाकरीता बालकांना लस टोचल्याची नोंद घेणेबाबत
जाहिर निविदा सुचना Offline महानगरपालिकेच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द क्ररणेबाबत
वैद्यकीय विभागांतर्गत मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात डास नाशके, अळी नाशके फवारणेकामी पीतळी स्प्रेपंप खरेदी करणेकामी
जाहीर निविदा मनपाच्या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत
दि.19122018 माहिती पुस्तिका छापाई करणेबाबत..
उदयान विभाग
उदयान विभाग जाहिर निविदा
प्लास्टीक धागेवाला पाईप
भांडार विभाग
दि.19072019 भांडार विभाग विविध फॅार्म नमुने रजिस्टर छापाई करणे
वैद्यकीय आरोग्य विभागाकरिता विविध प्रकारची स्टेशनरी
दि.30-05-2019
दि.29-06-2019 वृक्षप्राधिकरण विभाग
दि.27-06-2019 भांडार विभाग नमुने फॉर्म रजिस्टर छापाई
दि.27-06-2019 भांडार विभाग
दि.26-06-2019 जाहिर निविदा सुचना
दि.21-06-2019 जाहिर निविदा मनपाच्या संकेत स्थळावर प्रसिध्दा करणेबाबत.
दि.21-06-2019 ए 4 प एफ सी साईजचे झेरॉक्स पेपर खरेदी करणेकामी
दि.12-06-2019 कार्यालयाकरिता दुरदर्शन संच व खुर्च्या खरेदी करणे
दि.04-07-2019 भांडार विभाग प्लास्टिक खुर्च्या खरेदीबाबत.
दि.04-07-2019 उदयान विभाग जाहिर निविदा सुचना
दि.04-07-2019 उदयान विभाग जाहिर निविदा सुचना (2)
ए-4 व एफ.सी. झेरॉक्स
अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकाच्या प्रति ठेवणेकरिता बॅगा खरेदी करणे
Store Off-line Nivida
Store Off-line Nivida (2)
scan02
Scan01
दि.24-07-2019 उदयान विभाग
दि.30-07-2019 जाहिर निविदा सुचना उदयान विभाग
मालमत्ता कराच्या देयकात घनकचरा शुल्क देयक निविदा सुचना
Tender document
दि.07-08-2019 उदयान अधिक्षक नविन बेंचेस पुरवठा करणे
दि.07-08-2019 उदयान अधिक्षक फेर निवदा सुवना
दि.16-08-2019 जाहिर सुचना प्रसिध्दी उदयान विभाग
दि.19-08-2019 प्रथम मुदतवाढ निविदा सूचना
mbmc education
दि.29-08-2019 अग्निशम विभाग जाहिर निविदा पावसाळी हंगामात सेफटी साहित्या खरेदी करणे
दि.29-08-2019 शिक्षण विभाग (ऑफ लाईन निविदा प्रसिध्दीबाबत)
दि.11-11-2019 सार्व.बांधकाम विभाग
धोकादायक इमारती सार्व.बांधकाम विभाग दि.03122019
Udyan-461_Dt.5-12-19
उदयान विभाग आ.क्र.1071
उदयान विभाग आ.क्र.1080
स्प्रे पंप दुरु्स्ती आ.क्र.1072
भांडार विभाग आ.क्र.1150
Bhandar
उदयान विभाग आ.क्र.1261