मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

भारताचे राष्ट्रीय प्रतीक

शेवटचा बदल जानेवारी 2nd, 2023 at 06:46 am

नगर सचिव

विभाग प्रमुखदूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांकई- मेल
वासुदेव शिरवलकर ( नगर सचिव )८४२२८११४४४nagarsachiv@mbmc.gov.in
इतिहास

पाच ग्रामपंचायतीच्या एकत्रीत समावेशासह दि. १२ जून १९८५ रोजी मिरा भाईंदर नगरपालिकेची स्थापना झाली त्यानंतर २३ जानेवारी १९९० रोजी राईमुर्धे, डोंगरी, उत्तन व वर्सोवा या चार ग्रामपंचायतीचा समावेश झाला. या नगरपालिकेच्या सभोवताली दहिसर चेकनाक्यापासुन थेट संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाची वनराई, घोडबंदर किल्ला, वसईची खाडी, उत्तन, गोराई बिच असा एकुण ७९.४० चौ.कि.मी. एवढ्या क्षेत्रफळात निसर्ग सो॑दर्याने संपन्न असलेले शहर म्हणजे मिरा भाईंदर शहर. लोकसंख्या वाढीनुसार दि. २८ फेब्रुवारी २००२ रोजी नगरपालिकेचे महानगरपालिकेत रूपांतर झाले, मिरा भाईंदर शहराची सन २०११ च्या जनगणनेनुसार एकुण लोकसंख्या ८,०९,३७८ एवढी असुन दिवसेंदिवस जसजसा शहराचा विकास होत आहे त्याप्रमाणात लोकसंख्या वाढत आहे. ज्याप्रमाणात शहराचा विकास होत आहे त्याचे दुप्पट प्रमाणात शहराची लोकसंख्या जवळजवळ वाढत असल्याने महानगरपालिकेजवळ उपलब्ध असलेल्या नागरी सेवा सुविधांवर त्याचा ताण पडत आहे. त्यामुळे काही वेळा नागरी सुविधा पुरविणे प्रशासनास अडचणीचे होत असले तरी महानगरपालिका नागरीकांना जास्तीत जास्त सेवा देण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

दि. २८ फेब्रुवारी २००२ रोजी महानगरपालिकेच्या स्थापनेनंतर प्रथमच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीं मधुन प्रथम महापो॑र म्हणुन सौ. मायरा गिल्बर्ट मेंडोसा व उपमहापो॑र श्री. मुझफ्फर हुसैन हे निवडून आले तद्नंतर सन २००७, २०१२ व २०१७ मध्ये महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूका पार पडलेल्या आहेत. सद्यस्थितीत श्रीम. ज्योत्स्ना हसनाळे यांची अनु. जातीसाठी राखीव असलेल्या कोट्यातुन महापो॑र पदी निवड झाली आहे. तर उपमहापो॑र श्री. हसमुख गेहलोत यांची निवड झाली आहे.

तसेच महानगरपालिकेची स्थापना झाल्यापासुन महानगरपालिकेचे पहिले आयुक्त श्री. शिवमुर्ती नाईक यांनी कामकाज पाहिले असुन सद्यस्थितीत श्री. दिलीप ढोले हे आयुक्त आहेत.

प्रस्तावना

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेतील नगरसचिव विभाग हा प्रशासन व लोकप्रतिनीधी यांच्यातील महत्वाचा दुवा आहे. मिरा भाईंदर महानगरपालिकेचे सार्वत्रिक निवडणुक 2017 नुसार एकुण 24 प्रभाग आहेत. निवडणूकीद्वारे निवडुन द्यावयाची सदस्य संख्या 95 व नामनिर्देशित सदस्य संख्या 5 असे एकूण 100 सदस्य आहेत. पैकी सद्यस्थितीत निवडुन आलेले 93 सदस्य असून 02 सदस्यांचे निधन झालेले असल्याने 02 जागा रिक्त आहेत.

महानगरपालिकेने एकुण 6 प्रभाग समित्या स्थापन केलेल्या आहेत. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमचे प्रकरण ४ नियम ४८ अन्वये नगरसचिव हा महानगरपालिका व स्थायी समितीच्या अखत्यारीत कार्यरत असुन मा. महापौर व सभापती स्थायी समिती यांच्या निर्देशानुसार सभा आयोजनाबाबत कार्यवाही केली जाते.

विभागाची कामे
 • मा. महापौर व उपमहापौर पदाची निवडणुक घेणे तसेच स्थायी समिती सभा व इतर समित्यांच्या निवडणुका घेऊन समित्या स्थापन करणे व सभापती पदाची निवडणुक घेणे.
 • मा. महासभा व मा. स्थायी समिती सभा व इतर समित्यांच्या सभांचे नियमानुसार आयोजन करणे.
 • मा. महासभा व मा. स्थायी समिती सभांचे इतिवृत्तांत, गोषवारे, विषयपत्रिका व ठराव सुस्थितित जतन करुन ठेवणे.
 • विभागात प्राप्त तक्रार अर्जांवर कार्यवाही करणे.
कर्तव्य
१. नगरसचिवांची कार्ये

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील प्रकरण ४ कलम ४८ अन्वये नगरसचिव हा महानगरपालिकेचा व स्थायी समितिचाही सचिव असेल व त्याने पुढील कर्तव्ये पार पाडली पाहिजेत.

 • या अधिनियमान्वये किंवा तदनुसार पार पाडण्याविषयी त्यास निर्देश देण्यात येईल अशी कर्तव्ये आणि महानगरपालिका व स्थायी समितिकडुन त्या फर्मविण्यात येईल अशी अन्य कर्तव्ये पार पाडणे.
 • (एक) महानगरपालिकेच्या कलम ३० किंवा ३१ अन्वये महानगरपालिकेने नेमलेल्या कोण्त्याही समितिच्या (दोन) स्थायी समितिच्या व तिच्या कोणत्याही उपसमितिच्या कामकाजा संबंधिची सर्व कागदपत्रे व दस्ताएवज अभिरक्षेत ठेवणे.
 • स्थायी समिति वेळोवेळी जे निर्देश देईल त्यांच्या अधीन, प्रत्यक्ष त्यांच्या हाताखाली काम करणा~या अधिका~यांची व कर्मचा~यांची कर्तव्ये विहित करणे आणि
 • स्थायी समितीच्या आदेशांच्या अधीन, उक्त अधिका~यांच्या व कर्मचा~यांच्या कृतींवर व कामांवर पर्यवेक्षण व नियंत्रण ठेवणे आणि विनियमांच्या अधीन, उक्त अधिका~यांची सेवा, पारिश्रमिक व विशेषाधिकार या संबंधीचा सर्व प्रश्नांचा निकाल करणे. तसेच मा. आयुक्त वेळोवेळी आदेश देतील त्यानुसार कामे करणे. अपिलीय अधिकारी म्हणुन माहिती अधिकार अंतर्गत प्राप्त अपिलांचा निपटारा करणे.
२.लिपिक कर्मचा~यांचीकार्ये
 • नगरसचिव कार्यालयामध्ये प्राप्त माहिती अधिकार पत्र, शासकिय पत्र, नागरीकांची पत्र, लोकशाही दिन पत्र या सर्व पत्रांची कार्यविवरन नोंद वहीमध्ये घेऊन मा. सचिव व उपसचिव यांचे निर्देशानुसार माहिती उपलब्ध करुन देणे व अर्जांचा निपटारा करणे.
 • मा. महासभा व मा. स्थायी समितीच्या सभांच्या इतिवृत्तांतामध्ये दुरुस्ती करुन अंतिम इतिवृत्तांत मा. उपसचिवांकडे सादर करणे.
 • मा. महासभा व मा. स्थायी समितीच्या ठरावांचे मा. सचिव व मा. उपसचिव यांच्या मार्गदर्शनानुसार ठराव नोंद रजिस्टर मध्ये ठरावांची नोंद घेणे.
 • माहिती अधिकारी

  .क्र

  माहिती अधिकाऱ्याचं नाव

  अधिकारी पद

  माहिती अधिकारी म्हणुन त्याची कार्यकक्षा

  संपूर्ण पत्ता/दुरध्वनी क्रमांक

  मेल आयडी (या कायद्यापुरताच)

  अपिलीय प्राधिकारी

  1.

  श्री. कैलास दामोदर म्हात्रे

  लिपीक

  मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्र

  नगरसचिव विभाग

  मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

  मुख्यालय

  निरंक

  श्री. वासुदेव शिरवळकर, नगरसचिव

   

  अपिलीय अधिकारी

  .क्र

  अपिलीय    प्राधिकाऱ्यांचे नाव

  अधिकारी पद

  अपिलीय प्राधिकारी म्हणुन त्याची कार्यकक्षा

  अहवाल देणारे माहिती अधिकारी

  संपूर्ण पत्ता/दुरध्वनी क्रमांक

  1.

  श्री. वासुदेव शिरवळकर,

  नगरसचिव

  मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्र

  लिपीक (नगरसचिव विभाग)

  स्व.इंदिरा गांधी भवन, मुख्य कार्यालय, तिसरा मजला, भाईंदर (.)

        

.

क्र.

प्रभाग क्रमांक

जागा क्रमांक

नगरसेवकाचे नाव

पत्ता

पक्षाचे नाव

दुरध्वनी क्र.

1

1

भोईर सुनिता शशिकांत     

 

२०१, वक्रतुंड, श्री सत्यनारायण मंदिर मार्ग, खारी गाव,भाईंदर (पू.) ता.जि.-ठाणे पिन 401105

भारतीय जनता पार्टी

9987518848

2

शाह रिटा सुभाष       

ए/३०२, भारत स्मृती बिल्डिंग, मोदी पटेल रोड, भाईंदर(प.) पिन. 401101

भारतीय जनता पार्टी

9004332005

3

तिवारी अशोक सूर्यदेव       

३०२, चिरंजीव एनक्लेव ९० फीट, भाईंदर (प.) ता.जि. ठाणे पिन. 401101

भारतीय जनता पार्टी

9769120555

4

पांडेय पंकज सूर्यमणि       

बी/७, गणेश देवल नगर, जनता नगर रोड, भाईंदर (प.) ता.जि.  ठाणे 401101

भारतीय जनता पार्टी

9322223502

5

2

पाटील  रोहिदास शंकर  

१०१, नारायण स्मृती, स्टेशन रोड, भाईंदर (पूर्व) ता.जि.ठाणे पिन-401105

भारतीय जनता पार्टी

9821120220

6

गोहिल शानू जोरावर सिंह

107/अे, रिजेन्सी, जेसलपार्क, भाईंदर (पूर्व) ता.जि. ठाणे पिन-401105

भारतीय जनता पार्टी

7738297422

7

कांगणे मीना यशवंत  

अे/8, जेसल महाल को.ऑ.हौ.सो., जेसलपार्क,भाईंदर

भारतीय जनता पार्टी

9930812294

 

8

सिंह मदन उदितनारायण    

बी-101, सरजन कॉम्पलेक्स, जेसलपार्क, भाईंदर (पूर्व) ठाणे पिन-401105

भारतीय जनता पार्टी

9322598737

9

3

शेट्टी गणेश गोपाळ 

रो हाऊस नं. 18, ओल्ड गोल्डन नेस्ट, फेस 3 भाईंदर (पूर्व) ता.जि.ठाणे पिन-401105

भारतीय जनता पार्टी

9323190702

10

ढवण निलम हरीश्चंद्र  

(गटनेता – शिवसेना)    

बी-103, सरस्वती सदन नं. 03, को. ऑ. सो. भाईंदर (पू.) पिन 401105

शिवसेना

9892222433

11

कदम अर्चना अरुण        

701/702 सर्वेश अपार्ट, पद्मावती नगर, भाईंदर (पश्चिम) पिन 401101

शिवसेना

9892402020

12

नलावडे दिनेश दगडु        

डी-114, तुळशी अपार्ट., नवघर रोड, स्नेहा हॉस्पिटल जवळ, भाईंदर (पू.) ता.जि.-ठाणे पिन 401105

शिवसेना

9321199024

 

13

4

भोईर गणेश गजानन

4, समर्थ सदन, नवघर गाव, भाईंदर (पूर्व), पिन:401105

भारतीय जनता पार्टी

9967836460

14

पाटील प्रभात प्रकाश        

पारिजात बंगलो, इंद्रलोक फेज 4, भाईंदर (पूर्व), पिन:401105

भारतीय जनता पार्टी

9820909323

15

गुप्ता कुसुम संतोष          

A/102, शिव पार्वती अपार्टमेंट, केबिन रोड, भाईंदर (पूर्व), पिन:401105

शिवसेना

9967318592 8369086855

16

पाटील धनेश परशुराम      

B/203, हिरा पन्ना अपार्ट, बी पी रोड, तलाव रोड, भाईंदर (पू.) ता.जि.-ठाणे पिन 401105

शिवसेना

9819224545

17

5

पाटील वंदना मंगेश       

601/701 स्पॅन डुप्लेक्स, डी मार्ट जवळ, 150 फुट रोड, भाईंदर (प.) ता.जि.ठाणे 401101

भारतीय जनता पार्टी

9224334445

18

रावल मेघना दिपक        

ए/३०४, नर्मदा स्मृती को.ऑ.हौ.सो., केबीन रोड, भाईंदर पूर्व, पिन 401105

भारतीय जनता पार्टी

9769781233

 

19

शाह राकेश रतिशचंद्र        

बी ३०४, चामुंडा पॅलेस, गिता नगर, भाईंदर प, पिन 401101

भारतीय जनता पार्टी

9870099447

20

सिंग श्रीप्रकाश जिलेदार (मुन्नासिंग)                         

बी/101, 108, ज्योती अपार्ट. भाईंदर पूर्व पिन 401105

भारतीय जनता पार्टी

9820443510

21

6

पाटील धृवकिशोर मन्साराम    

३०१, उमा निवास, ६० फीट, गणेश मंदिरा समोर, भाईंदर (प.) 401101

भारतीय जनता पार्टी

9820296597

22

जैन गीता भरत           

३ रा मजला, जैन बंगलो, १०० फीट रोड, नवीन गोल्डन नेस्ट, भाईंदर (पू.) पि.नं. 401105

भारतीय जनता पार्टी

9820502299

23

जैन सुनिता रमेश         

२०२/बी, नागेश्वर पार्क, ६० फीट रोड, भाईंदर (प.) 401101

भारतीय जनता पार्टी

9594949486

24

जैन राजेंद्र भवरलाल

बी- १०३, तारा अपार्टमेंट, नवघर फाटक रोड, भाईंदर  (पु.) 401105

भारतीय जनता पार्टी

9920678238

25

7

रॉड्रीकस मोरस जोसेफ     

२०९, रोषन अपार्टमेंट, भाईंदर (प.)

 

भारतीय जनता पार्टी

9867715167

26

भूप्ताणी रक्षा सतीश (शाह) 

गणेश भवन बंगलो, फाटक रोड, भाईंदर (प.) ता.जि. ठाणे 401101

भारतीय जनता पार्टी

8097792601

27

मोकाशी दिपाली आनंदराव

सी/७०५, विशाल अपार्टमेंट,१५० फिट रोड, मॅक्सेस मॉल जवळ, बी ए, भाईंदर  (प.) पिन. 401101

भारतीय जनता पार्टी

9930608811

28

व्यास रवि वासुदेव  

४०१, ए काव्या हाईट्स, जे. एच. पोदार हाई स्कुल रोड, भाईंदर  (प.) पिन: 401101

भारतीय जनता पार्टी

9892815054

29

8

परेरा कॅटलीन एन्थोनी     

 

६०३, वृंदावन अपार्टमेंट, टेम्बा रोड, भाईंदर (प.) ता.जि. ठाणे 401101

शिवसेना

9892140446

30

रकवी वैशाली गजेंद्र 

ए१०३/१०४ जयश्री आप्त कस्तुरी गार्डन, भाईंदर (प) 401101

भारतीय जनता पार्टी

9892978009

31

अग्रवाल सुशील गोपीकिशन 

सी /५११, बारसं, ब्रिजभूमी कॉम्प्लेक्स, भाईंदर (प.) 401101

भारतीय जनता पार्टी

9892396201

32

खंडेलवाल सुरेश जगदीश 

बी  ५०५, नंद गाव, सालासर, ब्रिज भूमी कॉम्प्लेक्स, भाईंदर (प) 401101

भारतीय जनता पार्टी

9892773388

33

9

परदेशी गिता हरीश        

डी/001, गीता स्वर्ग, मिरा-भाईंदर रोड, गीता नगर, मिरारोड पिन-401107

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

9892842719

34

पाटील नरेश तुकाराम       

लिला निवास, उत्तन रोड, राधाकृष्ण मंदिरा समोर, भाईंदर (प.), पिन-401101

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

9029057494

35

सय्यद नुरजाहॉ नाझर हुसेन

प्लाट नं.7, नुर-ई-नजर मंजील, नयानगर, मिरारोड, पिन-401107

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

9323105999

36

शेख अमजद गफार        

एल.जी.हाऊस, उत्तन नाका, नवघर रोड, भाईंदर (प.) पिन-401106

अपक्ष

9819029995

37

10

पाटील जयंतीलाल गुरूनाथ   

२०४,  राधा सदन, नवघर रोड, दत्त मंदिर, नवघर भाईंदर (पू.) पिन 401105

शिवसेना

9892399839

38

घरत तारा विनायक   

१०१, धर्मराज अपार्ट. गांवदेवी मंदिर गोडदेव गांव, भाईंदर (पू.) पिन 401105

शिवसेना

9224737097

 

39

पांडे स्नेहा शैलेश          

४०३, सोनम शक्ती को.ऑ.हौ.सो.लि., न्यु गोल्डन नेस्ट, फेस-९, बी पिन 401105

शिवसेना

9323323894

40

रिक्त प्रभाग

 

 

 

41

11

शिर्के अनंत गेणू          

४१०, साईकृपा को ऑ हौ सोसा लि. नवघर रोड, जैन नगर भाईंदर पूर्व पिन 401105

शिवसेना

9892537022

 

42

पाटील वंदना विकास       

श्री समर्थकृपा बंगलो, तिसरा मजला, नवघर नाका, भाईंदर पूर्व 401105

शिवसेना

9324499696

43

पाटील संध्या प्रफुल्ल       

ए/३०१, हरिद्वार अपार्ट. नवघर फाटक रोड, भाईंदर पूर्व पिन 401105

शिवसेना

9833717374

44

पाटील प्रविण मोरेश्वर       

(मा. विरोधी पक्षनेता)

बालयोगी, गांवदेवी मंदिराजवळ, नवघर गांव, भाईंदर पूर्व पिन 401105

शिवसेना

9867761689

45

12

डॉ. पाटील प्रिती जयप्रकाश   

छाया बंगलो, बी.पी. रॊड, सत्यनारायण मंदिराजवळ  भाईंदर (पू.) पिन 401105

 

भारतीय जनता पार्टी

9867044274

46

मेहता डिंपल विनोद

बी204, पुनम एनक्लेव, मिरा भाईंदर रोड, मिरारोड पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9867137658

47

शेट्टी अरविंद आनंद       

3/डी, सि-स्केप, विल्ला नं.3, उत्तन चौक, भाईंदर पिन 401106

भारतीय जनता पार्टी

9819343366

48

गेहलोत हसमुख मोहनलाल   

(मा. उपमहापौर)   

 (गटनेता – भारतीय जनता पार्टी)

ऑफीस नं. 5-6, सेवेन स्केयर ॲकेडमीसमोर, पी.के.रोड, मिरारोड (पूर्व), 401 107

भारतीय जनता पार्टी

9820722786

49

13

‍शिंदे रुपाली वसंत (मोदी)        

सी/201,क्रिस्टल अपार्टमेंट,समोर साई पेट्रोल पंप,मिरा भाईंदर, पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

8691985112

50

थेराडे संजय अनंत 

एच/203‍ रश्मी हेतल,एडन रोज कॉम्प्लेक्स, मिरा रोड (पुर्व) पिन-401107

भारतीय जनता पार्टी

8879456155

51

मुखर्जी अनिता बबलू       

अनमोल विला बंगलो नं-9 शांती विद्या नगरी, मीरा  पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

8879360546

52

वैती चंद्रकांत सिताराम

28, शांती निवास घोडबंदर विलेज,मिरा, पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9892799966

53

14

हसनाळे ज्योत्स्ना जालींदर (मा. महापौर)

ए/१०४, न्यू ग्रीन वूड कॉम्प्लेक्स, माशाचापाडा रोड, पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9224207531

54

पारधी सुजाता यशवंत      

पारधी निवास, नवीन गावठाण, महाजनवाडी, नित्याजवळ, पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9920052056

55

म्हात्रे सचिन केसरीनाथ  

आशीर्वाद रायकर अळी, काशीगाव, मीरा रोड (पूर्व),

पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9867969832

56

यादव मिरादेवी   रामलाल   

एफ/२०३, राज इस्टेट, जरीमरी तलाव रोड, काशिमीरा, पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9224150148

57

15

म्हात्रे मोहन गोपाळ        

येसूबाई निवास, पेणकरपाडा, दत्त मंदिर जवळ, ,मीरा रोड पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9819309424

58

सोनार सुरेखा प्रकाश       

ए/२०४, विनायक धाम कॉ.ऑप.हौ.सोसायटी, सिद्धिविनायक नगर, मीरा रोड, पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9869068195

59

भोईर विणा सुर्यकांत

भोईर वीला, जांगीड स्ट्रीट जवळ, विजय पार्क, मीरा रोड

पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9224610222

60

भोईर कमलेश यशवंत      

यशवंत भोईर, २५ हरी दर्शन, गोविंद बाबाजी पत, मिरागांव, मिरारोड (पू.) पिन 401107

शिवसेना

9819866789

61

16

पाटील अनिता जयवंत      

पाटील निवास, शंकर मंदिराच्या जवळ, पेणकरपाडा, मीरारोड पिन 401107

शिवसेना

9224425973

62

म्हात्रे परशुराम पद्माकर  

सागर स्वरूप निवास, पेणकरपाडा, पोस्ट मीरा, ठाणे  पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9833325826

63

भोईर भावना राजू         

हाऊस नं.२५, हरिदर्शन बंगलो, काशिमीरा रोड, मिरागांव, मीरा ठाणे पिन 401107

शिवसेना

9167663222

64

भोईर राजू यशवंत         

हाऊस नं. २५, हरिदर्शन बंगलो, मिरा गांव, मीरा, पिन 401107

शिवसेना

9819853505

65

17

मांजरेकर आनंद दत्ताराम

– ए००१, न्यू गोकुळ धाम सो., विजय पार्क, मीरारोड (पु) पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9920040175

66

अरोरा दीपिका पंकज  

सी/१४०२, अविरही बिल्डिंग, प्रेमनगर, नियर शांती गार्डन, पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

8108544406

67

बेलानी हेमा राजेश         

ए विंग १०२, मीरा कुटीर अपार्टमेंट, शांती पार्क, मीरारोड पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9867599664

68

दळवी प्रशांत ज्ञानदेव    (मा. सभागृह नेता)   

५/६०३, सॉलिटीर १, पूनम गार्डन, मीरा भाईंदर रोड, पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9867708777

69

18

गजरे दौलत तुकाराम 

5/005, विघ्नहर्ता कॉ.हौ.सो., सुन्दर सरोवर, मिरा भाईंदर  पिन-401107

भारतीय जनता पार्टी

9819686506

70

नाईक विविता विवेक       

एच.302 , रश्मी हेतल को.हौ.सो. एडेन रोज कॉम्पेक्स, बाव, पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9930693628

71

सोंस नीला बर्नाड   

बी-201‍ रविराज पाम्स पूनम गार्डन एस के पोलिस स्टेशन, पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9892718100

72

राय विजयकुमार सिस्थन नारायण                 

सी-402 शांती आशिष, शिवार गार्डनसमोर, मीरा रोड ईस्ट, पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9892451108

73

19

शेख रुबीना फिरोझ        

पुनम क्लस्टर-2, बिल्डींग नं-3, फ्लॅट नं.  1905, बालाजी रेस्टॉरन्ट जवळ मिरारोड    पिन- 401107

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

9819965958

74

डिसा मर्लिन मर्विन        

ए-401/101, आकाश दर्शन को.ऑ.हौ.सो.लि. शांती नगर, मिरारोड, पिन – 401107

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

9920304134

75

सावंत अनिल दिवाकर      

बी/52, पुनर्वसु सृष्टी सेक्टर-3, मिरारोड (पुर्व) ठाणे

पिन-401107

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

9323226295

76

मेहरा  राजीव ओमप्रकाश    

आलाप झंकार बंगलो-1, शितल नगर, मिरारोड,  पिन 401107

अपक्ष

9619600313

77

20

परमार हेतल रतिलाल  

बिल्डींग क्र.बी/१४, शॉप १२, सेक्टर क्र. 10, शांती नगर, मिरारोड  पिन  401107

भारतीय जनता पार्टी

8691900666

78

भट दीप्ती शेखर          

सेक्टर ५/सी/१८/४०३ जैन शांती नगर सीएचएस, मीरारोड, पिन 401107

शिवसेना

9987264875

79

कासोदारिया अश्विन शामजीभाई  

२०२, ए विंग, विद्या शांती नगर को.ऑप. हौ. सो,, से-६, शांती नगर, मीरारोड (पु), पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9930482182

80

जैन दिनेश तेजराज   

५०१,बिल्डिंग नं.२४, स्प्रिंग फिल्ड -१, सेक्टर-१, शांतीनगर पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9821246550

81

21

भावसार वंदना संजय   

१०२, गौरव ज्युपिटर सी.एच.एस. एल.टी.डी. गौरव गॅलॅक्सि फेस २

भारतीय जनता पार्टी

9321036457

82

शाह सीमाबेन कमलेश 

ए/२०२/शीतल स्वर, शीतल नगर, एम टी एन एल रोड/ मीरारोड पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9820828096

83

दुबे मनोज रामनारायण  

बी/६०७, ब्रह्म्चारिणी सीएचएस लि., जांगीड अपार्टमेंट शांती पार्क, पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9867935009

84

विराणी अनिल रावजीभाई   

बी/७०२, अविष्कार गार्डन, पूनम विहार, मीरारोड,(पु) पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9819842522

85

22

रिक्त प्रभाग

 

 

 

86

अहमद साराह अकरम     

103, एन.जी.प्लाझा बिल्डींग क्र.1 चंद्रेश महाल जवळ, मिरारोड, पिन 401107

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

9773477882 9870386001

87

इनामदार जुबेर अब्दुल्ला

(गटनेता –  भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस   

101, मिरा स्मृती को.ऑ.हौ.सि.लि. पुजा नगर रोड, मिरारोड, पिन-401107

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

9820318999

88

शेख अशरफ मोहम्मद इब्राहीम

ए-505, अस्मिता हॉरीझोन को.ऑ.हौ.सो.लि., अस्मिता क्लब च्या बाजुला, मिरारोड,

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

9819478636

 

89

23

भोईर जयेश भानुदास

कीर्ती बंगला, प्रति शिर्डी साई बाबा मंदिर, मुर्धा पिन 401101

भारतीय जनता पार्टी

9320331001

90

म्हात्रे  नयना गजानन  

उत्तन रोड, मुर्धा गाव,

भाईंदर  (प.) पिन 401101

भारतीय जनता पार्टी

9833058826

91

भानुशाली वर्षा गिरधर      

सी/६०२, जानकी हेरिटेज, १५० फीट रोड, भाईंदर पश्चिम  पिन 401101

भारतीय जनता पार्टी

9867610895

92

म्हात्रे  विनोद काशिनाथ  

राई गाव , उत्तन रोड,

भाईंदर  (प.) पिन 401101

भारतीय जनता पार्टी

9892675134

93

24

गोविंद हेलन जॉर्जी        

डोंगरी, चौक,पोस्ट्-उत्तन भाईंदर (प.) 401106

शिवसेना

9221726854

94

बगाजी शर्मिला विन्सन्ट     

उत्तन पातान बंदर, उत्तन , भाईंदर (प.) पिन 401106

शिवसेना

8369048398

95

बांड्या एलायस दुमिंग      

उत्तन पातान बंदर, भाईंदर (प.) ठाणे-401106

शिवसेना

9967220026

96

नामनिर्देशित सदस्य

श्री. शर्मा भगवती तुगनचंद

रोहाऊस नं.1, नेमिनाथ पॅराडाईस, 90 फीट रोड, भाईंदर (प.) 401101

भारतीय जनता पार्टी

9869401567

97

अॅङ शफीक अहमद सादत खान

52-G-1, नशेमन कॉ.ऑ.हौ.सो., नयानगर, मिरारोड (पूर्व) 401107

कॉग्रेस लोकशाही आघाडी

9322668845

98

श्री. भोसले अनिल बाबुराव

रुम नं.6, शिवशक्तीनगर, झेवियर्स शाळेच्या बाजूला, काशिमिरा. 401107

भारतीय जनता पार्टी

9930032763

99

श्री. अजित भगवान पाटील

यश बंगला, टेंभा रोड, भाईंदर (प.) 401101

भारतीय जनता पार्टी

9004354906

100

श्री. सिंह विक्रमप्रताप रमापती

702, A विंग, युनिक हाईट्स, पुनम गार्डन, मिरारोड (पू.) 401107

शिवसेना

9819479344

विभाग

पदनाम

एकुण कार्यरत पदे

कार्यरत पदावरील अधिकारी/कर्मचा-यांचे नाव

त्यांचेकडील कार्यभार

दुरध्वनी क्र. व बसण्याचे ठिकाण

नगरसचिव विभाग

नगरसचिव

१.       वासुदेव शिरवळकर

सर्व समित्यांचे आयोजन करणे, सर्व समित्यांच्या निवडणूकांचे आयोजन करून त्या पार पाडणे.

०२२-२८१९२८२८ (विस्तार क्र. १२३)

नगरसचिव विभाग

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

मुख्यालय

उपसचिव

सद्यस्थितीत रिक्त पद

मा. सचिव यांना सभेच्या वेळी सहकार्य करणे. सचिव विभागातील सर्व कर्मचाऱ्यांना कामाचे वाटप करून त्याची अंमलबजावणी करून घेणे.

लिपीक

श्री. कैलास दामोदर म्हात्रे

सरकारी / जनरल व नगरसेवक दैनदिन पत्रव्यवहार सांभाळणे व सभेच्या आयोजनाबाबत प्राप्त गोषवाऱ्यानुसार विषयपत्रिका तयार करणे. सहा. जनमाहिती अधिकारी म्हणून माहिती अधिकारा संबंधी काम पाहणे.

०२२-२८१९२८२८ (विस्तार क्र. १६५)

नगरसचिव विभाग

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

मुख्यालय

सफाई कामगार

१.       श्री. मधुकर मोरेश्वर भोईर

सभांचे इतिवृत्तांत व विषयपत्रिकेचे वाटप करणे. वारिष्ठांच्या आदेशाप्रमाणे काम करणे.

०२२-२८१९२८२८ (विस्तार क्र. १६५)

नगरसचिव विभाग

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

मुख्यालय

२.       श्री. हेमंत रामचंद्र किणी

सभांचे इतिवृत्तांत व विषयपत्रिकेचे वाटप करणे. वारिष्ठांच्या आदेशाप्रमाणे काम करणे.

वरीलप्रमाणे

३.       श्री. नेत्रेश्वर जनार्दन पाटील

सभांचे इतिवृत्तांत व विषयपत्रिकेचे वाटप करणे. वारिष्ठांच्या आदेशाप्रमाणे काम करणे.

वरीलप्रमाणे

मजूर – अपंग

१. श्री. राजकिरण इंगोळे

सभांचे इतिवृत्तांत व विषयपत्रिकेचे वाटप करणे. वारिष्ठांच्या आदेशाप्रमाणे काम करणे.

०२२-२८१९२८२८ (विस्तार क्र. १६५)

नगरसचिव विभाग

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

मुख्यालय

२. श्री. संदेश रघूनाथ पाटील

सभांचे इतिवृत्तांत व विषयपत्रिकेचे वाटप करणे. वारिष्ठांच्या आदेशाप्रमाणे काम करणे.

वरीलप्रमाणे

संगणक चालक तथा लिपीक

१. श्री. विरेंद्र यशवंत पाटील

मा. महासभा व मा. स्थायी समितीची विषयपत्रिका तयार करणे, वेळोवळी होणाऱ्या निवडणूकांचे कामकाज पाहणे. ऑनलाईन बजेटची एन्ट्री करणे. आवक-जावक नोंद घेणे. महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर विभागाची माहिती वेळोवेळी अद्यावत करणे. जनगणना व स्वच्छता अभियान व इतर सोपविलेली जबाबदारी पार पाडणे. तसेच वरिष्ठांनी दिलेले कामकाज करणे.

०२२-२८१९२८२८ (विस्तार क्र. १६५)

नगरसचिव विभाग

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

मुख्यालय

 

२. प्रणाली सुधाकर भोईर (सद्स्थितीत प्रसृती रजेवर)

मा. महासभा व मा. स्थायी समिती सभेचे इतिवृत्त तयार करणे. मा. नगरसेवकांचे मानधन तयार करणे, आपले सरकार पोर्टवरील तक्रारींचे ऑनलाईन निवारण करणे. माहिती अधिकारातील पत्रव्यवहार, व इतर पत्रव्यवहार पाहणे, जनगणना व स्वच्छता अभियान व इतर सोपविलेली जबाबदारी पार पाडणे. तसेच वरिष्ठांनी दिलेले कामकाज करणे.

वरीलप्रमाणे

लघुलेखक

१. सौ. डायना संजय करास

मा. स्थायी समिती, परिहवन समिती सभेचे इतिवृत्त तयार करणे, प्रभाग समिती क्र. १ व २ सभेचे इतिवृत्तांत तयार करणे. तसेच मा. आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, पदाधिकारी दालनातील सुनावणी तयार करुन संगणकावर नोंद घेणे.

०२२-२८१९२८२८ (विस्तार क्र. १६५)

नगरसचिव विभाग

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

मुख्यालय

२.) श्री. अनिल तुकाराम बहिरम

मा. महासभा, महिला व बालकल्याण समिती सभेचे इतिवृत्त तयार करणे, प्रभाग समिती क्र. ५ व ६ सभेचे इतिवृत्तांत तयार करणे. तसेच मा. आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, पदाधिकारी दालनातील सुनावणी तयार करुन संगणकावर नोंद घेणे.

वरीलप्रमाणे

३.) श्री. गुणवंत सपकाळे

मा. महासभा, वृक्ष प्राधिकरण समिती सभेचे इतिवृत्त तयार करणे, प्रभाग समिती क्र. ३ व ४ सभेचे इतिवृत्तांत तयार करणे. तसेच मा. आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, पदाधिकारी दालनातील सुनावणी तयार करुन संगणकावर नोंद घेणे.

वरीलप्रमाणे

महासभा विषयपत्रिका सन 2003-04महासभा विषयपत्रिका सन 2009-10
महासभा विषयपत्रिका सन 2004-05महासभा विषयपत्रिका सन 2010-11
महासभा विषयपत्रिका सन 2005-06महासभा विषयपत्रिका सन 2011-12
महासभा विषयपत्रिका सन 2006-07महासभा विषयपत्रिका सन 2012-13
महासभा विषयपत्रिका सन 2007-08महासभा विषयपत्रिका सन 2013-14
महासभा विषयपत्रिका सन 2008-09

महासभा विषयपत्रिका सन 2014-15

14) महासभा विषयपत्रिका सन 2015-16

 

 माहिती अधिकारातील अर्जावरील उत्तरे सन २०१८माहिती अधिकारातील अर्जावरील उत्तरे सन २०१९माहिती अधिकारातील अर्जावरील उत्तरे सन २०२०माहिती अधिकारातील अर्जावरील उत्तरे सन २०२1
 श्री. प्रदिप दिलीप जंगम यांचा दि. 04.01.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज राधेश्याम त्रिपाठी यांचा दि. 14.01.2019 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज. श्री. प्रदिप जंगम यांचा दि. 14.01.2020 रोजीचा आर.टी.आय. अर्जश्री. कृष्णा गुप्ता यांचा दि. 22.02.2021 रोजीचे प्रथम अपिल अर्ज.
 श्री. प्रदिप दिलीप जंगम यांचा दि. 04.01.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज ब्रिजेश शर्मा श्रीम. शारदा पाटील यांचा दि. 17.01.2019 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज,श्री. विपीन झा यांचा दि. 20.01.2020 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.जनमाहिती अधिकारी, सहा. लेखापरिक्षक यांचा दि. 06.01.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज,
किरण कराचीवाला  यांचा दि. 04.01.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज. रोलन मिरांडा यांचा दि. 28.01.2019 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज श्रीम. उषा रविंद्र झा यांचा दि. 24.01.2020 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.श्रीब्रिजेश शर्मा यांचा दि. 27.05.2021 रोजीचे प्रथम अपिल अर्ज
श्री. सजी आय. पी. यांचा दि. 04.01.2018 रोजीचा  आर.टी.आय. अर्जराजु विश्वकर्मा यांचा दि. 31.01.2019 रोजीचा आर.टी.आय. अर्जश्री.अरुणकुमार मिश्रा यांचा दि. 24.01.2020 रोजीचा आर.टी.आय. अर्जश्री. कृष्णा गुप्ता यांचा दि. 12.01.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.
श्री. नरेंद्र पांडे यांचा दि. 04.01.2018 रोजीचा  आर.टी.आय. अर्ज. शिवप्रकाश तिवारी यांचा दि. 04.02.2019 रोजीचा आर.टी.आय. अर्जश्री. दयानंद श्यामसुंदर झा यांचा दि. 21.01.2020 रोजीचा आर.टी.आय. अर्जश्री. कुणालादित्य काटकर यांचा दि. 05.01.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज
श्री. दुष्यंत भोईर यांचा दि. 28.12.2017 रोजीचा अर्ज.श्री. राधेश्याम गोयल यांचा दि. 01.02.2019 रोजीचा आर.टी.आय. अर्जश्रीम. उषा रविंद्र झा यांचा दि. 21.01.2020 रोजीचा आर.टी.आय. अर्जश्री. केतन मेहता यांचा दि. 19.01.2021 रोजीचा आर.टीआय. अर्ज
 श्री. सुशांत पाटील यांचा दि. 08.01.2018 रोजीचा  आर.टी.आय. अर्ज रमजान खत्री यांचा दि. 04.02.2019 रोजीचा आर.टी.आय. अर्जश्री. राजीव प्रियदर्शी यांचा दि. 21.01.2020 रोजीचा आर.टी.आय. अर्जश्री. सोहेल खान यांचा दि. 21.01.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज
श्री. मोहनलाल अग्रवाल यांचा दि. 15.01.2018 रोजीचा  आर.टी.आय. अर्जश्री. मोहम्मद शेख यांचा दि. 06.02.2019 रोजीचा आर.टी.आय. अर्जश्री.संजय राय यांचा दि. 21.01.2020 रोजीचा आर:टी.आय. अर्जश्री. अशोक ब. पाटील यांचा दि. 07.01.2021 रोजीचा आर:टी.आय. अर्ज;
श्री. संतोष संकेश्वरी  यांचा दि. 24.01.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.ब्रिजेश शर्मा यांचा दि. 16.02.2019 रोजीचा आर.टी.आय. अर्जश्री. अरुणकुमार मिश्रा यांचा दि. 30.01.2020 रोजीचा आर.टीआय. अर्ज श्री. रितेश गीता दिपक पाटील यांचा दि. 29.01.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज
श्री. ब्रिजेश शर्मा यांचा दि. 20.01.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज सजी आय. पी. यांचा दि. 08.03.2019 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज;श्रीम. मधुमिता बॅनर्जी यांचा दि. 13.01.2020 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज श्री. रितेश गीता दिपक पाटील यांचा दि. 29.01.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज
श्री. नॉवेल कोरीया यांचा दि. 30.01.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्जराजु विश्वकर्मा यांचा दि. 08.03.2019 रोजीचा आर.टी.आय. अर्जश्रीम. पार्वती यादद यांचा दि. 17.02.2020 रोजीचा आर.टी.आय. अर्जश्रीम. अन्न पाटील यांचा दि. 29.01.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज
 श्री. प्रमोद सामंत यांचा दि. 31.01.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्जसजी आय. पी. यांचा दि. 27.03.2019 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज;श्री. ओमप्रकाश पाल यांचा दि. 17.02.2020 रोजीचा आर:टी.आय. अर्ज श्री. विद्याधर गणपत. पाटील यांचा दि. 04.03.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.
श्री. संभाजी चिकटे यांचा दि. 31.01.2018 रोजीचा आर.टी. आय. अर्ज.दिनेश गिरधर यांचा दि..2019 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.श्रीम. बिना तिवारी यांचा दि. 21.01.2020 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.श्री. दिनेश कनावजे यांचा दि. 15.02.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.
 श्री. केतन मेहता यांचा दि. 31.01.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्जश्री. रोलन मिरांडा यांचा दि. 18.04.2019 रोजीचा आर.टी.आय. अर्जश्रीम. पूजा शिंदे यांचा दि. 04.03.2020 रोजीचा आर.टी.आय. अर्जश्री. दिनेश कनावजे यांचा दि. 15.02.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.
 सजी.आय.पी. यांचा दि. 03.02.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्जश्री.संतोषकुमार तिवारी यांचा दि. 18.04.2019 रोजीचा आर.टीआय. अर्जश्रीम. पूजा शिंदे यांचा दि. 04.03.2020 रोजीचा आर.टीआय. अर्जश्री. दिनेश कनावजे यांचा दि. 15.02.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज
श्री. चंदन मोरे यांचा दि. 06.02.2018 रोजीचा आर.टी. आय. अर्ज.सेक्रेटरी, ओमसाई इंडस्ट्रीयल यांचा दि. 13.05.2019 रोजीचा आर.टी.आय. अर्जश्री. ढी. एल. अग्रवाल यांचा दि. 12.03.2020 रोजीचा आर.टी.आय. अर्जश्री. रितेश गीता दिपक पाटील यांचा दि. 17.03.2021 रोजीचा आर:टी.आय. अर्ज
 श्री. प्रकाश अहिरे यांचा दि. 14.02.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.श्री. हरिष प्रमोद पाटील यांचा दि. 20.05.2019 रोजीचा आर.टी.आय. अर्जश्री. बी. एल. अग्रवाल यांचा दि. 07.04.2020 रोजीचा आर.टी.आय. अर्जश्री. ब्रिजेश शर्मा यांचा दि. 22.02:2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज
 श्री. प्रमोद जयराम सामंत यांचा दि. 27.02.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज. –श्री.संतोषकुमार तिवारी यांचा दि. 03.06.2019 रोजीचा आर.टीआय. अर्जश्री. विनोद शेवंते यांचा दि. 10.06.2020 रोजीचा आर.टी.आय. अर्जश्री. अमोल गणपत रकदी यांचा दि. 08.03.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज
 श्री. संपत गायकठाड यांचा दि. 27.02.2018 रोजीचा आर:टीआय. अर्ज.श्री.संतोषकुमार तिवारी यांचा दि. 03.06.2019 रोजीचा आर.टीआय. अर्जश्री. शैलेश शिंदे यांचा दि. 25.06.2020 रोजीचा आर.टीआय. अर्जश्री. ब्रिजेश शर्मा यांचा दि. 22.03.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज
 श्री. राजु गोयल यांचा दि. 27.02.2018 रोजीचा आर:टी.आय. अर्ज.श्री.विक्रात खरात यांचा दि. 21.06.2019 रोजीचा आर.टी.आय. अर्जश्री. गणेश फडके यांचा दि. 26.06.2020 रोजीचा आर.टी.आय. अर्जश्री. राजीव देशपांडे यांचा दि. 19.04.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज
श्री. राजु शेवंते यांचा दि. 17.02.2018 रोजीचा आर.टीआय. अर्ज.श्रीम. विनिशा धामणकर यांचा दि. 21.06.2019 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.श्री. ओमप्रकाश पाल यांचा दि. 20.08.2020 रोजीचा आर.टीआय. अर्जश्री. राजीव देशपांडे यांचा दि. 22.04.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज-
 श्री. भरत मोकल यांचा दि. 17.02.2018 रोजीचा आर.टीआय. अर्ज..श्री,प्रविण परमार यांचा दि. 25.06.2019 रोजीचा आर.टी.आय. अर्जश्री. सुखदेव बेनबनसी यांचा दि. 20.08.2020 रोजीचा आर.टी.आय. अर्जश्री. गणेश दिक्षित यांचा दि. 26.04.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज
 श्री. भरत केश म्हात्रे यांचा दि. 27.02.2018 रोजीचा अर्ज.विक्रम खरात यांचा दि. 15.06.2019 रोजीचा आर:टी.आय. अर्जश्री. शामराव पावले यांचा दि. 25.09.2020 रोजीचा आर.टी.आय. अर्जश्री. राजीव देशपांडे यांचा दि. 20.05.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज
श्री. भरत केशव म्हात्रे यांचा दि. 27.02.2018 रोजीचा अर्जविनिशा धामणकर यांचा दि. 21.06.2019 रोजीचा आर.टी.आय. अर्जश्री. ओमप्रकाश पाल यांचा दि. 05.10.2020 रोजीचा आर.टीआय. अर्जश्री. ब्रिजेश शर्मा यांचा दि. 25.05.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज
 जगमाता चॅरिटेबल ट्रस्ट यांचा दि. 27.02.2018 रोजीचा आर.टी.आय अर्ज.श्री. जगदिश प्रसाद अग्रवाल यांचा दि. 24.07.2019 रोजीचा आर.टी.आय. अर्जश्री. मोहम्मद सिद्दीकी यांचा दि. 06.10.2020 रोजीचा आर.टी.आय. अर्जश्री. इरफान बाबुलाल सव्यद यांचा दि. 24.05.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज
 ईमरान शेख यांचा दि. 28.02. 2018 रोजीचा आर.टी.आय अर्ज.श्री.प्रविण परमार यांचा दि. 29.08.2019 रोजीचा आर:टी.आय. अर्जश्री. संतोष तिवारी यांचा दि. 10.08.2020 रोजीचा आर.टी.आय. अर्जश्री. अश्विन पाटील यांचा दि. 16.06.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज
 श्री. भगवती शर्मा यांचा दि. 06.03.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.श्री.प्रविण परमार यांचा दि. 29.08.2019 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.श्री. विनोद जोशी यांचा दि. 19.10.2020 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज. श्री. अश्विन पाटील यांचा दि. 16.06.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.
 श्री.जितेंद्र शेनॉय यांचा दि. 12.03.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.. राहूल वाढठे यांचा दि. 29.08.2019 रोजीचा आर.टी.आय. अर्जश्री. निलेश फाफाळे यांचा दि. 13.10.2020 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.श्री. इरफान सव्यद यांचा दि. 24.06.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज
 श्री. प्रदिप जंगम यांचा दि. 12.03.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.राजु विश्वकर्मा यांचा दि. 31.08.2019 रोजीचा आर.टीआय. अर्जश्री. अश्विन पाटील यांचा दि. 21.10.2020 रोजीचा आर.टी.आय. अर्जश्री. राम हरि जाधव यांचा दि. 28.06.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज
श्री. प्रेम यादव यांचा दि. 07.03.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.रोहित सुवर्णा यांचा दि. 06.09.2019 रोजीचा आर.टी.आय. अर्जश्री. कोनापूरे इरबा यांचा दि. 27.10.2020 रोजीचा आर.टी.आय. अर्जश्री. विनोद ह. जोशी यांचा दि. 05.07.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज
 संपत गायकवाड यांचा दि. 09.03.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज..प्रविण परमार यांचा दि. 21.09.2019 रोजीचा आर:टी.आय. अर्जश्री.राजु विश्वकर्मा यांचा दि. 21.12.2020 रोजीचा आर.टी.आय. अर्जश्री. धनराज सुभाष सुरसे यांचा दि. 12.07.2021 रोजीचा आर.टीआय. अर्ज –
 श्री. प्रदिप जंगम यांचा दि. 20.03.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.रोहित सुवर्णा यांचा दि. 09.10.2019 रोजीचा आर.टी.आय. अर्जश्री.हरेश सुतार यांचा दि. 28.12.2020 रोजीचा आर:टी.आय. अर्ज;श्री. घिरज परढ यांचा दि. 08.07.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज
 श्री. भरत केशव म्हात्रे यांचा दि. 04.04.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.रोहित सुवर्णा यांचा दि. 10.10.2019 रोजीचा आर.टी.आय. अर्जश्री.ब्रिजेश शर्मा यांचे दि. 02.11.2020 रोजीचा अपिल अर्ज.श्री.शकील कोतवाल यांचा दि. 12.07.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज
 श्री. प्रकाश अहिरे यांचा दि. 11.04.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज. >राजू शेवते यांचा दि. 27.11.2019 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज श्री. तुषार गायकवाड यांचा दि. 14.07.2021 रोजीचा आर.टीआय. अर्ज
श्री. हाजी शेख यांचा दि. 13.04.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.मुकेश हिसारिया यांचा दि. 18.11.2019 रोजीचा आर.टीआय. अर्ज श्री. राजीव देशपांडे यांचा दि. 16.07.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.
श्री. प्रदिप जंगम याचा दि. 17.04.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अज.श्री. निशांत जैन यांचा दि. 27.11.2019 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज, श्री. नागेश निमकर यांचा दि. 30.07.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.
श्री.. प्रदिप जंगम यांचा दि. 27.04.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.विवेक मिश्रा यांचा दि. 02.12.2019 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज श्री. विलास महादेव सावंत यांचा दि. 05.08.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.
श्री.. प्रदिप जंगम यांचा दि. 27.04.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.केतन मेहता यांचा दि. 06.12.2019 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज संचालक, सेवन इलेव्हन हॉटेल्स यांचा दि. 30.07.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.
श्री. अमृत डोंगरे यांचा दि. 17.05.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.श्री. अशेक पाटील यांचा दि. 07.12.2019 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज संचालक, सेवन इलेव्हन हॉटेल्स यांचा दि. 30.07.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज. –
श्री. सुनिल भगत यांचा दि. 05.06.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.  श्री. नरेंद्र लालचंद मेहता यांचा दि. 30.07.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.
ब्रिजेश शर्मा यांचा दि. 05.06.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.   श्री. विनोद लालचंद मेहता यांचा दि. 30.07.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज
श्रीम. माधवी गायकवाड यांचा दि. 29.06.2018 रोजीचा आर.टी.आय अर्ज.  श्री. सुनिल भगत यांचा दि. 04.08.2021 रोजीचा आर:टी.आय. अर्ज;
ब्रिजेश शर्मा यांचा दि. 30.06.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.  श्री. अश्विन पाटील यांचा दि. 05.08.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज
श्री.. प्रदिप जंगम यांचा दि. 13.07.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.  

 मोहम्मद अफजल यांचा दि. 19.07.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज

श्री. जावेद अहमद खान यांचा दि. 17.08.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज

श्री. के. के. ठोकल यांचा दि. 26.08.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज

श्री. प्रभाकर गायकवाड यांचा दि. 24.08.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज

श्री. अश्विन एल. पाटील यांचा दि. 12.08.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज

श्री. केतन बारीया यांचा दि. 13.09.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज

जनमाहिती अधिकारी, सा.प्र. यांचा दि. 26.10.2021 रोजीचे आर.टी.आय. पत्र.

श्री. केतन बारीया यांचा दि. 29.10.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज

श्री. किरण अे. के. यांचा दि. 29.10.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज

श्री. रमेश अनंत मानकर यांचा दि. 12.10.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज

श्री. सागर बा. पाटील यांचा दि. 10.12.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज

श्री. ॲङ दर्शित जैन यांचा दि. 21.10.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज

श्री. संतोष साळकर यांचा दि. 09.11.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज

श्री. गुलाब नबी फारुकी यांचा दि. 8.09.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज

श्री. प्रविण परमार यांचा दि. 12.05.2020 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज

श्री.इमरान शेख यांचा दि. 26.08.2020 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज

श्री.रितेश पाटील यांचा दि. 19.09.2020 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज

श्री.राजु अक्रुपे यांचा दि. 23.09.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज

श्री. ब्रिजेश शर्मा यांचा दि. 01.07.2019 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज

श्री. ब्रिजेश शर्मा यांचा दि. 01.07.2019 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज

श्री. फैसल कुरेशी यांचा दि. 28.08.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज

श्री. समाधान भारतीय यांचा दि. 25.11.2020 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज

श्री. प्रशांत धात्रक यांचा दि. 23.02.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज

श्री. अमित सिंग यांचा दि. 24.09.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज

श्री. सोहेल खान यांचा दि. 23.11.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज

श्री. साबीर शेख यांचा दि. 03.12.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज

श्री. जुबेर खत्री यांचा दि. 06.12.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज

श्री. रविंद्र जैन यांचा दि. 08.12.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज

श्री. रविंद्र जैन यांचा दि. 07.12.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज

श्री. साबीर शेख यांचा दि. 14.12.2021 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज

श्री. नागेश निमकर यांचा दि. 12.11.2021 (प्राप्त दि. 15.12.2021) रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज

श्री. प्रदिप शिवराम संसारे यांचा दि. 13.12.2021 (प्राप्त दि. 20.12.2021) रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज

श्री. विनित शाह यांचा दि. 14.12.2021) रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज

अपिल – श्री. संतोष साळकर यांचा दि. 01.12.2021 (प्राप्त दि. 0.12.2021) रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज

 

Nomination Form 2002 W.N. 10C Manohar Gharat Nomination From 2002 W.N. 14B Avinash Gurav.
Nomination Form 2002 W.No. 10C Jagdish Shinvar Vaity Nomination From 2002 W.N. 14B Kishor Sharma.
Nomination Form 2002 W.No. 14B Chandrakant Vaity Nomination From 2002 W.N. 14B Rajendra Kakade.
Nomination Form 2002 W.No. 23A Maya Chaurasiya Nomination From 2002 W.N. 14B Suresh Nawade
Nomination Form 2002 W.No. 25 Paras Pandey Nomination From 2002 W.N. 14C Chandrakant Mhatre
Nomination Form 2002- W.No. 15A Atiqur Rehman Siddiki Nomination From 2002 W.N. 14C Mantoshkumar Sarkar-
Nomination Form Election 2002 Mangesh Patil Nomination From 2002 W.N. 14C Mukesh Mehta 123
Nomination Form Election 2002 Vijay Satoskar Nomination From 2002 W.N. 14C Mukesh Mehta
Nomination From 2002 Premnathh Patil Paper Nomination From 2002 W.N. 14C Naresh Natraj.
Nomination From 2002 W.N. 2A Bhanudas Bhoir Nomination From 2002 W.N. 15A Hanif Sheikh.
Nomination From 2002 W.N. 2B Prabhakar Patil Nomination From 2002 W.N. 15A Suresh Yevle
Nomination From 2002 W.N. 2C Anusaya Bhoir Nomination From 2002 W.N. 15B Pradip Samant.
Nomination From 2002 W.N. 3A Hema Tiwari Nomination From 2002 W.N. 15B Ramzan Khatri
Nomination From 2002 WAN. 3B Iqbal Sheikh . Nomination From 2002 W.N. 15C Tara Gharat
‘Nomination From 2002 W.N. 3C Suresh Patil Nomination From 2002 W.N. 16A Vaishali Kharade.
Nomination From 2002 WIN. 4A 123 Jaya Saliyan Nomination From 2002 W.N. 16B Lalit Parmar
‘Nomination From 2002 W.N. 4A Ashok Tiwari Nomination From 2002 W.N. 16C Haresh Patil
‘Nomination From 2002 WIN. 4C Shilpa Thakur Nomination From 2002 W.N. 17A Neeta Popat.
Nomination From 2002 WAN. 6A Poonam Verma Nomination From 2002 W.N. 17AGeeta Rakavi
‘Nomination From 2002 WIN. 6C Kesarinath Patil . Nomination From 2002 W.N. 17B Avinash Sendge 12.
‘Nomination From 2002 W.N. 7A Prabhat Patil Nomination From 2002 W.N. 17B Avinash Shendge.
Nomination From 2002 W.N. 7B Shantaram Patil  Nomination From 2002 W.N. 17B Balkrushna Tendulkar
‘Nomination From 2002 WIN. 7C Dhitarmal Gupta  Nomination From 2002 W.N. 17B Gilbert Fernandis
‘Nomination From 2002 W.N. 8A Rajanikant Mayekar. Nomination From 2002 W.N. 17B Gulabrao Karande
‘Nomination From 2002 W.N. 8B Vinayak Gharat Nomination From 2002 W.N. 17B Vijay Ghag
Nomination From 2002 W.N. 8C Priya Talashikar Nomination From 2002 W.N. 17B Vilas Sawant
Nomination From 2002 W.N. 9A 123 Karuna Patil Nomination From 2002 W.N. 17B Vitthal Tembulkar.
Nomination From 2002 W.N. 9A Kala Damankar  Nomination From 2002 W.N. 17C Prabhakar Thakur
Nomination From 2002 W.N. 9B 123 Vikas Patil Nomination From 2002 W.N. 17C Prakash Thakur.
Nomination From 2002 W.N. 9B Achyut Talekar Nomination From 2002 W.N. 18C Vandana Gaurya.
Nomination From 2002 W.N. 9C 12.Chintaman Patil  Nomination From 2002 W.N. 19A All candidates.
Nomination From 2002 W.N. 9C 123 Sharad Patil Nomination From 2002 W.N. 20A Ahilya Aaytode.
Nomination From 2002 WIN. 9C Sharad Patil Nomination From 2002 W.N. 20A Hemlata Kothari-
Nomination From 2002 W.N. 10A 12 Surekha Raut Nomination From 2002 W.N. 20A Rajan Kakad.
Nomination From 2002 W.N. 10A Sayabai Waghmare Nomination From 2002 W.N. 20B Hemant Parekh.
Nomination From 2002 W.N. 10A Shapathpatra Surekha Raut, Nomination From 2002 W.N. 20B Tarachand Chached.
Nomination From 2002 W.N. 1OA12 Mahananda Kamble. Nomination From 2002 W.N. 20C Radhesh Singhania
Nomination From 2002 W.N. 10B 12 Bistur Marle Nomination From 2002 W.N. 20C Satish Bhuptani
NominationFrom 2002 W.N. 10B 123 Bistur Marie Nomination From 2002 W.N. 20C Subrat Mukharjee
Nomination From 2002 W.N. 10B 1234 Anand Adge Nomination From 2002 W.N. 22A Bhagyawati Chaudhary
Nomination From 2002 W.N. 10B 12345 Anand Adge Nomination From 2002 W.N. 22B Anil Patil
Nomination From 2002 W.N. 10B Dnyaneshwar Mali Nomination From 2002 W.N. 22B Chandubhai Rawal.
Nomination From 2002 W.N. 10B Tukaram Bhoir Nomination From 2002 W.N. 22B Manubhai Rawal
Nomination From 2002 W.N. 1OC Harishchandra Malvi Nomination From 2002 W.N. 22B Vijay Satoskar
Nomination From 2002 W.N. 1OC Hemant Vaity Nomination From 2002 W.N. 22C Dhanesh Patil
Nomination From 2002 W.N. 1OC Shapathpatra Nomination From 2002 W.N. 22C Madata Devram.
Nomination From 2002 W.N. 11A 123 Narayan Katke Nomination From 2002 W.N. 23A Vaishali Kadam
Nomination From 2002 W.N. 11A Baburao Shinde Nomination From 2002 W.N. 23B Colist Kardoza.
Nomination From 2002 W.N. 11A Keshav Sonkamble Nomination From 2002 W.N. 23B Mangesh Patil.
Nomination From 2002 W.N. 11A Narayan katke 123M Nomination From 2002 W.N. 23B Manoj Patil.
Nomination From 2002 W.N. 1 IA Narayan Katke Nomination From 2002 W.N. 23B Narendra Mehta-
Nomination From 2002 W.N. 1 IA Shakuntala Shinde. Nomination From 2002 W.N. 23BShantiprasad Pandey
Nomination From 2002 W.N. 11B Bramhaji Bande Nomination From 2002 W.N. 23C Jayprakash Patil.
Nomination From 2002 W.N. 11B Dattatray Golekar Nomination From 2002 W.N. 23C Lalita Patil
Nomination From 2002 W.N. 11B Kavita Chaudhari NominationFrom 2002 W.N. 23C Manoj Koli 123
Nomination From 2002 W.N. 11B Vasanti Varatha Nomination From 2002 W.N. 23C Manoj Koli
Nomination From 2002 W.N. 1 IC Avinash Patil Nomination From 2002 W.N. 23C Mohan Patil.
Nomination From 2002 W.N. 11C Kesarinath Mhatre Nomination From 2002 W.N. 24A Priyanka Kulkarni
Nomination From 2002 W.N. 11C Savlaram Aavhad Nomination From 2002 W.N. 24A Uma Patil.
Nomination From 2002 W.N. 1 IC Vishnu Patil Nomination From 2002 W.N. 24B Mukund Yerunkar.
Nomination From 2002 W.N. 11C Yashwant Bhoir Nomination From 2002 W.N. 24B Naresh Patil (2)
Nomination From 2002 W.N. 12A Chaya Khade Nomination From 2002 W.N. 24B Naresh Patil.
Nomination From 2002 W.N. 12A Nilimadevi sharma Nomination From 2002 W.N. 24B Satendrakumar Sharma
Nomination From 2002 W.N. 12A Shaila Patil Nomination From 2002 W.N. 24C Dattaram Darekar
Nomination From 2002 W.N. 12A Snehal Kansariya Nomination From 2002 W.N. 24C Yogesh Sharma
Nomination From 2002 W.N. 12B Gopalsingh Dagi Nomination From 2002 W.N. 24CSudhir Kadam
Nomination From 2002 W.N. 12B Prabhakar Mhatre Nomination From 2002 W.N. 25A Rohini Gharat.
Nomination From 2002 W.N. 12B Rajesh Yadav Nomination From 2002 W.N. 25A Sujata Shinde.
Nomination From 2002 W.N. 12C Ajaykumar Mishra Nomination From 2002 W.N. 25A Vaishali Patil.
Nomination From 2002 W.N. 12C Balu Vaghmare Nomination From 2002 W.N. 25B Dilip Pandit
Nomination From 2002 W.N. 12C Manoj Patil Nomination From 2002 W.N. 25B Dwarkanath khajuria.
Nomination From 2002 W.N. 12C Mohan Mhatre Nomination From 2002 W.N. 25B Hiramati Sharma-
Nomination From 2002 W.N. 13 Nitin Kudalkar Nomination From 2002 W.N. 25B Jagatkumar Patil.
Nomination From 2002 W.N. 13A Imptiyaz Sheikh Nomination From 2002 W.N. 25B Kaushal Yadav.
Nomination From 2002 W.N. 13A Jyoti Gujral Nomination From 2002 W.N. 25B Laxman Jangam
Nomination From 2002 W.N. 13B Kaimuddin Chaudhari.l Nomination From 2002 W.N. 25B Methai P
Nomination From 2002 W.N. 13B Krushna Shetty Nomination From 2002 W.N. 25B Prakash Mathur (2)
Nomination From 2002 W.N. 13B Mani V. U.. Nomination From 2002 W.N. 25B Prakash Mathur.
Nomination From 2002 W.N. 13B Masood Chaudhari Nomination From 2002 W.N. 25B Rakesh Shah
Nomination From 2002 W.N. 13B Sadanand Ghosalkar. Nomination From 2002 W.N. 25B Shankar Shetty.
Nomination From 2002 W.N. 13C Jaywant Bhoir Nomination From 2002 W.N. 25B Shantiprasad Pandey.l
Nomination From 2002 W.N. 13C Mani V. U Nomination From 2002 W.N. 25B Nitin Satam.
Nomination From 2002 W.N. 13C Narendra Patil Nomination From 2002 W.N. 25C Dilip Gharat.
Nomination From 2002 W.N. 13C Raju Bhoir Nomination From 2002 W.N. 25C Rakesh Mhatre
Nomination From 2002 W.N. 13C Sarita Raut Nomination From 2002 W.N. 25C Shatrughna Kanojia
Nomination From 2002 W.N. 14A Arati Bhogale 123 Nomination From 2002 W.N. 25C Sitaram Naik
Nomination From 2002 W.N. 14A Arati Bhogale Nomination From 2002 W.N.6B Vijayprakash Dubey 123.
Nomination From 2002 W.N. 14A Sushma Parab Nomination From Ward No. 13 Imtiyaz Sheikh
Nomination From 2002 W.N. 14A Usha Jadhav Shapathpatra From 2002 W.N. 12A Nilimadevi sharma
 Election 07 Application Election 2007 – Jodra 4 WN 71 
 Election 07 patra Vyavhar Election 2007 – Jodra Ward No. 52 
 Election 2007 – Adhikari Aadesh list Election 2007 – Matdar Nond – Mahesh Bholse.
 Election 2007 – Adhikari Nemnuk Election 2007 – Matdar Nond – Mival Fulto.
 Election 2007 – Anamat Rakkam Parat milnebabat Election 2007 – Matdar Nond – Rajendra Raut 
 Election 2007 – Chapai Parvangi Election 2007 – Matdar Nond – Savita patil
 Election 2007 – Chinha Vatapababar Election 2007 – Matdar Nond – Vinod Samantt.
 Election 2007 – Jodrapatra & Gazet Election 2007 – Matdar Nond – Yogesh Mhatre.
 Election 2007 – Jodra 4 Ward No. 53, 54 Election 2007 – Matmojani Pratinidhi List  
 Election 2007 – Jodra 4 Ward No. 53 Election 2007 – Namune, Jodpatra 
 Election 2007 – Jodra 4 Ward No. 55 Election 2007 – Rajpatra
 Election 2007 – Jodpatra 4 Ward No. 56 Election 2007 – V.M.4,
 Election 2007 – Jodpatra 4 Ward No. 57 Election 2007 – Vaidh Nomination Form Yadi 
 Election 2007 – Jodpatara 4 Ward No. 58 Election 2007 – Voting Report
 Election 2007 – Jodpatara 4 Ward No. 59 Election 2007 – Yadi Bhag No. – Prabhag 2
 Election 2007 – Jodra 4 Ward No. 60 Election 2007 Detail
 Election 2007 – Jodpatara 4 Ward No. 63 Election 2007 EVM Machine Detail
 Election 2007 – Jodpatra 4 Ward No. 64 Election 2007 Machine Sealing Presenty 
 Election 2007 – Jodpatra 4 Ward No. 65 Election 2007 Mahit – Letter Rajya Nivdnuk Aayog 
 Election 2007 – Jodpatra 4 Ward No. 66 Eletion 2007 – Namuna VM4 
 Election 2007 – Jodpatra 4 Ward No. 67 Letter – Varsha Bhanushali Election 2007 Umedvar Kharch Tapshil Milanebab.
 Election 2007 – Jodpatra 4 Ward No. 68 Rit Pitition Election 2007
 Election 2007 – Jodpatra 4 Ward No. 69 Umedvar Yadi 2007
Election 2007 – Swikrut Sadsya Nomination – Mamta Morais.p‘Nomination Form 2007 W.No. 68 Manoj Malsne
Election 2007 – Swikrut Sadsya Nomination – Prakash Dubole‘Nomination Form 2007 W.No. 69 Anil Sawant 
Nomination Form 2007 WNo. 1 Divya Tiwari –‘Nomination Form 2007 W.No. 71Surekha Gaikwad.p
Nomination Form 2007 W.No. 6A Suresh Khandelwal ‘Nomination Form 2007 W.No. 72 Jayabai Bhoit 
Nomination Form 2007 W.No. 7 Hansukumar Pandey‘Nomination Form 2007 W.No. 72 Yashwant Bhoir.
Nomination Form 2007 W.No. 7 Nilam Dhawan‘Nomination Form 2007 W.No. 76 Alka Kotkar *
Nomination Form 2007 WNo. & Mohan Jadhav ‘Nomination Form 2007 W.No. 77 Pratibha il 
Nomination Form 2007 WNo. 13 Jayanti iL ‘Nomination Form 2007 W.No. 78 Parshuram Mhatre,
Nomination Form 2007 W.No. 14 Pranali Dhavade‘Nomination Form 2007 W.No. 79 Anita il 
Nomination Form 2007 W.No. 15 Purushottam Sharma ‘Nomination Form 2007 W.No.17 Shree More
Nomination Form 2007 W.No. 18 Rajni Gharat‘Nomination Form 2007 W.No.19 Vijay Satoskar 
‘Nomination Form 2007 W.No. 20 Rita Shah ‘Nomination Form 2007 W.No.21 Dhruvkishor il.
Nomination Form 2007 W.No. 22 Milan il ‘Nomination Form 2007 W.No.25 Nitin Rathod “
‘Nomination Form 2007 W.No. 23 Sudha Vyas. ‘Nomination Form 2007 W.No.61 Chetna Mahakal
‘Nomination Form 2007 W.No. 26Amuniddin Sheikh.p‘Nomination Form 2007 W.No.75 ANIL Bhosle
‘Nomination Form 2007 W.No. 27 Ashok Balwant Nomination From 2007 W.N. 2 Milan Mhatre 
‘Nomination Form 2007 W.No. 27 Balkrushna Mhatre.Nomination From 2007 W.N. 3 Rohidas il 
‘Nomination Form 2007 W.No. 29 Sinthiya Nunis. –Nomination From 2007 W.N. 4 Uma il  
‘Nomination Form 2007 W.No. 40 Geetanjal DattaNomination From 2007 W.N. Narmada Vaity
‘Nomination Form 2007 W.No. 41 Shashikat il Nomination From 2007 W.N. 10 Rajesh Vetoskar
‘Nomination Form 2007 W.No. 42 Ahmad Shah Nomination From 2007 W.N. 10A Premnath il.
Nomination Form 2007 W.No. 42 Premnath iLNomination From 2007 W.N. 30 Jojeph Ghonsalvis
Nomination Form 2007 W.No. 42 Priyanka Kukar.Nomination From 2007 W.N. 31 Mayra Mendonca,
Nomination Form 2007 W.No. 42 Priyanka Kukar.Nomination From 2007 W.N. 32 lio Kolaso 
Nomination Form 2007 W.No. 45 Gunwant il Nomination From 2007 W.N. 33 Vaishali Ughade.
Nomination Form 2007 W.No. 46 Vilas Chaughule –Nomination From 2007 W.N. 34 Gilbert Mendonca
‘Nomination Form 2007 W.No. 47 Shubhangi Naik  Nomination From 2007 WN. 36 Sumita Mangalpalli 
‘Nomination Form 2007 W.No. 48 Mohan il Nomination From 2007 WN. 37 Ramchandra Vaishnav
‘Nomination Form 2007 W.No. 50 Mamta Bhadoriya.Nomination From 2007 WN. 38 Rajendra Jain. 
‘Nomination Form 2007 W.No. 51 Narendra Mehta Nomination From 2007 W.N. 39 Bhagwati Sharma. 
‘Nomination Form 2007 W.No. 51 Prashant KeluskarNomination From 2007 W.N.2 Dinesh Nalawade. 
‘Nomination Form 2007 W.No. 52 Uma Sapar Nomination From 2007 W.N.11 Sunita il  
Nomination Form 2007 W.No. 53 Nasim Sheikh Nomination From 2007 W.N.16 Madhusudan Purohit,
‘Nomination Form 2007 W.No. 53 Shahabuddin MestriNomination From 2007 W.N. 35 Catlin Paraira  
‘Nomination Form 2007 W.No. 55 Raijiv Mehra Nomination From 2007 WN. 36 Sumita Mangalpalli 
Nomination Form 2007 W.No. 57 Qmar Ahmad Qureshi.Nomination From 2007 WN. 37 Ramchandra Vaishnav
‘Nomination Form 2007 W.No. 64 Jaywant Machi.Nomination From 2007 WN. 38 Rajendra Jain. 
‘Nomination Form 2007 W.No. 65 Marlyn Disa ~Nomination From 2007 W.N. 39 Bhagwati Sharma
‘Nomination Form 2007 W.No. 65 Vaman Prabhu. Nomination From 2007 W.N.2 Dinesh Nalawade. 
‘Nomination Form 2007 W.No. 66 Ramesh Jadhav.Nomination From 2007 W.N.11 Sunita il  
‘Nomination Form 2007 W.No. 67 Avinash Gurav.Nomination From 2007 W.N.16 Madhusudan Purohit,
Election 2012 – Acharsanhita Amalbajavani  Election 2012 – Matdan Detail. .
Election 2012 – Acharsanhita Bhang takrar File  Election 2012 – Matdan Takta .
Election 2012- Acharsanhitebabat  Election 2012 – Matpatrika Chapai Detail.  
Election 2012 – Adhisuchana Prabhag Rachana Election 2012 – Namuna-2 Namnirdeshan patrachi Suchana,
Election 2012 – Adhisuchana Prasiddhi  Election 2012 – Nomination Form Vatap Tapshil, 
Election 2012 Anarha Umedvar Yadi Election 2012 – Notice Prasiddhi
Election 2012 – Ballet Unit Detail Election 2012 – Observer Visit 
Election 2012- Chinha Takta Election 2012 – patra Vyavhar (2) 
Election 2012 – Coping Fee File . Election 2012 – patra wyavhar 
Election 2012 – Daily Ahaval R.O. No. 1  Election 2012 – ra Vyavharr 
Election 2012 – Daily Ahaval R.O. No. 2  Election 2012 – Police Station patravyavhar  .
Election 2012 – Daily Ahaval R.O. No. 3 Election 2012 – Prabhag Rachana Harkti & Namune,
Election 2012 – Dally Ahaval R.0. No. 4  Election 2012 – Pury Tayari Patravyavhar  
Election 2012 – Daily Ahaval R.0. No. S Election 2012 – Rita Shah patravyavhar 
Election 2012 – Daily Ahaval R.O. No. 6 Election 2012 – RO Office saman pohoch
Election 2012 – Daily Ahaval R.O. No. 7 Election 2012 – Shetriy Adhikari Babat
Election 2012 – Daily Ahaval R.O. No. 9  Election 2012 – Swikrut Sadsya
Election 2012 – Daily Ahaval R.0. No. 10 Election 2012 – Umedvar Daindin Kharch. 
Election 2012 – Dianamic Map File. Election 2012 – Umedvar Yadi 
Election 2012 – Election Form Vikri  Election 2012 – Umedvar, Kendra Yadi 
Election 2012 – Helpline Suru Kamebabat  Election 2012 – Umedvari Mage Ward No.12 
Election 2012 – Jahirat Parvangi Kharchababat Election 2012 – Umedvari Mage Yadi. 
Election 2012 – Jodpatra 4 (2)  Election 2012 – Vivaranra Ward No.31A. 
Election 2012 – Jodpatra 4 Election 2012 – Vivaranra Ward No.43._ 
Election 2012 – Jodpatra 4 . Election 2012 – Vivranra (2)
Election 2012 – Jodpatra File.  Election 2012 – Vivranra “
Election 2012 – Jodra, Matmojni Ahaval +-  Election 2012 – Writ Pitition Gunwant Mahadev patil
Election 2012 – Karmchari Aadesh File.  Election 2012 – Writ Pitition Rakesh Shrivastav. 
Election 2012 – Karmchari Nemnuk Aadesh Election 2012 – Yadi 
Election 2012 – Letter Matdan Suru Zalebabat Election 2012 Election Ladhavinaryanchi Yadi
Election 12 W.N I A form – Sandra Rodricks Nomination Form Election 2012 -Ward No. 46A Jyotsna Hasnale
Election 2012 – Swikrut Sadsya Nomination – Anil Sawant Nomination Form Ward No.3 Suman Kothari
Election 2012 Swikrut Sadsya Nomination – Dinesh Nalawade Nomination From 2012 W.N. 1B Ashok Tiwari
Election 2012 – Swikrut Sadsya Nomination – Dr. Sushil Agarwal Nomination From 2012 W.N. 1B Saheblal Yadav
Election 2012 Swikrut Sadsya Nomination – Hemant Mhatre Nomination From 2012 W.N. 2A Asenla Mendonca
Election 2012 – Swikrut Sadsya Nomination -Laxman Jangam Nomination From 2012 W.N. 2A Kalpna Salvi
Election 2012 – Swikrut Sadsya Nomination – Shafiq Khan Nomination From 2012 W.N. 3A RanJltkaur Randhava
Election 2012 – Swikrut Sadsya Nomination – Shanu Gohil Nomination From 2012 W.N. 3B Yashwant Kangane
Election 2012 – Swikrut Sadsya Nomination – Vasudeo Munj Nomination From 2012 W.N. 4A Sarswati Mayekar
Nomination Form 2012 Sandhya Patil Nomination From 2012 W.N. 48 Dayanand Shirke
Nomination Form 2012 Varsha BhanushaIi Nomination From 2012 W.N 4B Madan Singh
Nomination Form 2012 W.No.2 Ravi Vyas (B) Nomination From 2012 W.N. 5A Anil 8aIapure
Nomination Form 2012 W.No. 2 Ravi Vyas Nomination From 2012 W.N 5A Rohidas Patil
Nomination Form 2012 W.No. 6 Manisha Pisal Nomination From 2012 W.N. 5B Kalpna Mhatre
Nomination Form 2012 W.No. 68 Hansukumar Pandey Nomination From 2012 W.N 6A Kshitija Khade
Nomination Form 2012 W.No. 7 Nilam Dhawan Nomination From 2012 W.N 7A Lalita Bist
Nomination Form 2012 W.No. 7B Mohan Jadhav Nomination From 2012  W.N. 8A Archana Kadam
Nomination Form 2012 W.No. 11A Jayanti Patil Nomination From 2012 W.N 9A Prakash Patil
Nomination Form 2012 W.No.12 Pravin Patil 123 Nomination From 2012 W.N. 9B Prabhat Patil
Nomination Form 2012 W.No. 12 Pravin Patil Nomination From 2012 W.N. IOA Pravin Hande
Nomination Form 2012 W.No. 12A Vandana Vikas Patil Nomination From 2012 W.N 108 Sunila Sharma
Nomination Form 2012 W.No. 13A Tara Gharat Nomination From 2012 W.N. 1OC Dimple Mehta
Nomination Form 2012 W.No.14A Prashant Keluskar Nomination From 2012 W.N 11A Rajesh Mhatre
Nomination Form 2012 W.No. 15A Sudha Goynka Nomination From 2012 W.N. 12A Swapnali Salvi
Nomination Form 2012 W.No. 18A Rita Shah Nomination From 2012 W.N. 13B Manoj Rane
Nomination Form 2012 W.No. 188 Dhruvkishor Patil Nomination From 2012 W.N 14A Dilip Gharat
Nomination Form 2012 W.No. 20A Shubhangi Kotiyan Nomination From 2012 W.N. 158 Pradip Jangam
Nomination Form 2012 W.No. 21 Venchar Mendonca Nomination From 2012 W.N. 16A Sunita Bhoir
Nomination Form 2012 W.No. 21A Asenla Mendonca Nomination From 2012 W.N 17A Vishal Patil
Nomination Form 2012 W.No. 21A Babra Rodrigs Nomination From 2012 W.N. 18A Vatsala Patil
Nomination Form 2012 W.No. 21Steven Mendonca Nomination From 2012 W.N 19A Pramila Shah
Nomination Form 2012 W.No. 22A Patibha Tangde-PatiI Nomination From 2012 W.N. 20B Bhagwati Sharma
Nomination Form 2012 W.No. 228 Morress Rodriges Nomination From 2012 W.N. 21A Uma Sapar
Nomination Form 2012 W.No. 23 Greeta Farro Nomination From 2012 W.N 22B Kalpesh Jain
Nomination Form 2012 W.No.23B Asif Sheikh Nomination From 2012 W.N. 23B Bhagwat Salunkhe
Nomination Form 2012 W.No. 24A Jaymala Patil Nomination From 2012 W.N. 23B Jayesh bhoir
Nomination Form 2012 W.No. 24B Sandip Patil Nomination From 2012 W.N. 24A Sangeeta Mhatre
Nomination Form 2012 W.No. 26A Sharmila 8agaji Nomination From 2012 W.N. 25A James bandya
Nomination Form 2012 W.No. 26B Liyaqat Sheikh Nomination From 2012 W.N. 26A Velentina Bechary
Nomination Form 2012 W.No. 27A Anita Parmar Nomination From 2012 W.N. 27B Nayna Mhatre
Nomination Form 2012 W.No.278 Pranali Patil Nomination From 2012 W.N. 28A Prakash Thakur
Nomination Form 2012 W.No. 28A Suhas Rakvi Nomination From 2012 W.N. 29 A Catlin Pareira
Nomination Form 2012 W .No. 288 Zinat Quereshi Nomination From 2012 W.N. 29A Catlin Pareira
Nomination Form 2012 W.No. 38B Prashant Dalvi Other Doc. Nomination From 2012 W.N. 298 Suresh Khandelwal
Nomination Form 2012 W.No. 38B Prashant Dalvi Nomination From 2012 W.N. 30A Diip 8hoir
Nomination Form 2012 W.No.40A Anita J. Patil Nomination From 2012 W.N. 30A Naresh Patil
Nomination Form 2012 W.No. 41A Bhavna Raju Bhoir Nomination From 2012W.N. 30B Shabnam Sheikh
Nomination Form 2012 W.No.41B Raju Bhoir Nomination From 2012 W.N. 31A Sujata Shinde
Nomination Form 2012 W.No. 42B Dipika Arora Nomination From 2012 W.N. 31B Narendra Mehta
Nomination Form 2012 W.No. 43A Shilpa Bhavsar Nomination From 2012 W.N. 32A Suresh Yevle
Nomination Form 2012 W.No. 43B Vandana Chakre Nomination From 2012 W.N. 32A Farid Quereshi
Nomination Form 2012 W.No.44A Kamlesh Bhoir Nomination From 2012 W.N. 32B Kanchana Poojari
Nomination Form 2012 W.No. 46AMiradevi Yadav Nomination From 2012 W.N. 33A Ruksana Khan
Nomination Form 2012 W.No. 46B Anil BhosIe Nomination From 2012 W.N. 338 Jubair Inamdar
Nomination Form 2012 W.No.47A Ravindra Mali Nomination From 2012 W.N. 33B Jubair Inamdarr
Nomination Form 2012 W.No. 47B Dakshta Thakur Nomination From 2012 W.N. 34A Ashraf Sheikh
Nomination Form 2012 W.No.17A Sharad Patil Nomination From 2012 W.N. 34A Shamsuddin Ansari
Nomination Form 2012 W.No.178 Meghana Rawal Nomination From 2012 W.N. 34B Noorjahan Nazar Hussain
Nomination Form 2012 W.No.20B Rajendra Jain Nomination From 2012 W.N. 35A Suryakant Mhatre
Nomination Form 2012 W.No.25A Helen Govind Nomination From 2012 W.N. 35B Marlyn D_sa
Nomination Form 2012 W.No.25B Bernard Dmelo Nomination From 2012 W.N. 35B Ranjana Kathwade
Nomination Form 2012 W.No.42B Sumband Meharunnisa Nomination From 2012 W.N. 36A Seema Jain
Nomination Form 2012 W.No.45A Mandakini Gawand Nomination From 2012 W.N. 36B Ashwin kasodariya
Nomination Form 2012 W.No.458 Prabhakar Mhatre Nomination From 2012W .N. 37A Nayana Vasani
Nomination Form 2012 W.No.47B Dakshta Thakur (8) Nomination From 2012 W.N. 37A Sumitra Shetty
Nomination Form Election 2012 – Ward No. 36A Bhavna Parekh Nomination From 2012 W.N. 37B Dinesh Jain
Nomination Form Election 2012 -Ward No. 1B Usha Gupta Nomination From 2012 W.N.38A Dipti Bhatt
Nomination Form Election 2012 -Ward No. 3B Rathin Datta Nomination From 2012 W.N. 38A Dipti Bhatt
Nomination Form Election 2012 -Ward No. IOA Dhanesh Patil Nomination From 2012 W.N. 38A Dipti Bhatt
Nomination Form Election 2012 -Ward No. 12A Mayuri Patil Nomination From 2012 W.N. 468 Avinash Patil
Nomination Form Election 2012 -Ward No. 24A Rajni Bhoir Nomination From 2012 W.N. 47A Rajaram Dongarkar
Nomination Form Election 2012 -Ward No. 31A Sujata Shinde Nomination From 2012 W.N.8A Sunita Patil
Nomination Form Election 2012 -Ward No. 40A Geeta Patil Nomination From 2012 W .N.8C Rajesh Vetoskar
Nomination Form Election 2012 -Ward No. 41 8 Anil Sawant Nomination From 2012 W.N.9A Arvind Thakur
Nomination Form Election 2012 -Ward No. 42A Shreeniwas Sapar Nomination From 2012 W.N.15A Vandana Mangesh Patil
Nomination Form Election 2012 -Ward No. 43A Shweta Pingle Nomination From 2012 W.N.168 Rakesh Sonar
Nomination Form Election 2012 -Ward No.44A Hanshchandra Mhatre Nomination From 2012W.N.19A Geeta Jain
Nomination Form Election 2012 -Ward No. 45A Jayabhai bhoir Nomination From 2012 W.N.19B Ramesh Jain
 स्थायी समिती सभा दि. 09.04.2013 रोजीचा अजेंडा
  स्थायी समिती सभा दि. 26.04.2013 रोजीचा अजेंडा. –
  स्थायी समिती सभा दि. 14.05.2013 रोजीचा अजेंडा.
  स्थायी समिती सभा दि. 17.05.2013 रोजीचा अजेंडा
  स्थायी समिती सभा दि. 24.05.2013 रोजीचा अजेंडा.
  स्थायी समिती सभा दि. 12.06.2013 रोजीचा अजेंडा
  स्थायी समिती सभा दि. 20.06.2013 रोजीचा अजेंडा
  स्थायी समिती सभा दि. 28.06.2013 रोजीचा अजेंडा.
  स्थायी समिती सभा दि. 15.07.2013 रोजीचा अजेंडा
  स्थायी समिती सभा दि. 26.07.2013 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 14.08.2013 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 28.08.2013 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 07.09.2013 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 26.09.2013 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 07.10.2013 रोजीचा अजेंडा. 
स्थायी समिती सभा दि. 23.10.2013 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 29.10.2013 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 27.11.2013 रोजीचा अजेंडा
स्थायी समिती सभा दि. 04.12.2013 रोजीचा अजेंडा
स्थायी समिती सभा दि. 13.12.2013 रोजीचा अजेंडा
स्थायी समिती सभा दि. 20.12.2013 रोजीचा अजेंडा
स्थायी समिती सभा दि. 17.01.2014 रोजीचा अजेंडा
स्थायी समिती सभा दि. 31.01.2014 रोजीचा अजेंडा
स्थायी समिती सभा दि. 17.02.2014 रोजीचा अजेंडा
स्थायी समिती सभा दि. 26.02.2014 रोजीचा अजेंडा
स्थायी समिती सभा दि. 07.05.2014 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 30.05.2014 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 13.06.2014 रोजीचा अजेंडा. 
स्थायी समिती सभा दि. 24.06.2014 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 11.07.2014 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 18.07.2014 रोजीचा अजेंडा. 
स्थायी समिती सभा दि. 02.08.2014 रोजीचा अजेंडा. 
स्थायी समिती सभा दि. 14.08.2014 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 21.08.2014 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 28.08.2014 रोजीचा अ्जेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 04.09.2014 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 09.092014 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 31.10.2014 रोजीचा अजेंडा
स्थायी समिती सभा दि. 29.12.2014 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 09.01.2015 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 28.01.2015 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 11.02.2015रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 04.03.2015 रोजीचा अजेंडा
स्थायी समिती सभा दि. 11.03.2015 रोजीचा अजेंडा
स्थायी समिती सभा दि. 27.03.2015 रोजीचा अजेंडा
स्थायी समिती सभा दि. 20.04.2015 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 08.05.2015 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 15.05.2015 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 09.06.2015 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि.17.06.2015 रोजीचा अजेंडा
स्थायी समिती सभा दि. 10.07.2015 रोजीचा अजेंडा
स्थायी समिती सभा दि. 27.07.2015 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 14.08.2015 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 05.09.2015 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 30.09.2015 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 14.10.2015 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 16.12.2015 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 21.12.2015 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 08.01.2016 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 29.01.2016 रोजीचा अजेंडा
स्थायी समिती सभा दि. 18.02.2016 रोजीचा अजेंडा
स्थायी समिती सभा दि. 25.02.2016 रोजीचा अजेंडा
स्थायी समिती सभा दि. 04.03.2016 रोजीचा अजेंडा
स्थायी समिती सभा दि. 10.04.2017 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 25.04.2017 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 09.05.2017 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 08.06.2017 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 20.06.2017 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 29.06.2017 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 20.11.2017 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 05.12.2017 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 16.12.2017 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 30.12.2017 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 15.01.2018 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 03.02.2018 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 14.02.2018 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 03.03.2018 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 16.03.2018 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 23.03.2018 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 05.04.2018 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 27.04.2018 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 11.05.2018 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 24.052018 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 07.07.2018 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 16.08.2018 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 24.08.2018 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 07.09.2018 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 29.09.2018 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 29.09.2018 रोजीचा अजेंडा
स्थायी समिती सभा दि. 29.10-2018 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 03.11.2018 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 27.11.2018 लेखा आक्षेप.
स्थायी समिती सभा दि. 27.11.2018 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 29.12.2018 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 16,01.2019 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 04.02.2019 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 21.02.2019 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 01.03.2019 रोजीचा अजेंडा.
 स्थायी समिती सभा दि. 04.05.2019 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 07.05.2019 रोजीचा अजेंडा.
 स्थायी समिती सभा दि. 11.06.2019 रोजीचा अजेंडा.
 स्थायी समिती सभा दि. 03.07.2019 रोजीचा अजेंडा.
स्थायी समिती सभा दि. 06.06.2019 रोजीचा अजेंडा
Standing Agenda Dt. 06.06.2019
Stand. Gosh. Dt. 06.06.2019 P.N. 19
 स्थायी समिती सभा दि. 24.06.2019 रोजीचा अजेंडा
साप्ताहिक
त्रैमासीक अहवाल सन 2016-17
Standinng Agenda Dt. 24.07.2018 P.N. 51 Covering
Standing Dt. 24.07.2019 Gosh No. 52
Standing Agenda Dt. 24.07.2019
 स्थायी समिती सभा दि. 28.08.2019 रोजीचा अजेंडा
Standing update Agenda Dt. 28.08.2019
Standing  Agenda Dt. 28.08.2019
‘Stand Gosh Dt. 28.08.2019 PNo. 85 Sudharit
‘Stand Gosh Dt. 28.08.2019 PNo. 83
Stand Gosh Dt. 28.08.2019 PNo. 69
sign 68
Prakaran No. 68 goshwara medicine
Gosh Stand. Dt. 28.08.2019 P.N. 66, 67
 स्थायी समिती सभा दि. 06.09.2019 रोजीचा अजेंडा
Standing Agenda Dt. 6.9.2019
94
94. 101
93
 स्थायी समिती सभा दि. 17.09.2019 रोजीचा अजेंडा
Sudharit Vishaypatrika
Standing Agenda Dt. 17.09.2019
 स्थायी समिती सभा दि. 19.09.2019 रोजीचा अजेंडा
Standing Agenda Dt. 19.09.2019
119
118
116
 स्थायी समिती सभा दि. 16.03.2020 रोजीचा अजेंडा
Audit Account
audit report 2015-16 final  APR-19 TO JUN-19
7th sapthahik 134 Varshik Jama-Kharch-2018-19
Standing Agenda Dt. 16.03.2020
 स्थायी समिती सभा दि. 20.03.2020 रोजीचा अजेंडा
Standing Budget Program 2020
Standing Agenda Dt. 20.03.2020
Last 11 Pages of Audit Report
Audit Report
मा. महासभा दि. 07.06.2019 रोजीचा अजेंडामा. महासभा दि.  09.08.2019 रोजीचा अजेंडा
Gosh. Dt. 07.06.2019 Gosh No. 14Maha. Gosh Dt. 09.08.2019 RN. 43, 44
Maha Gosh 07.06.2019 PN. 31Maha. Gosh Dt. 09.08.2019 PNp. 47, 48,
Maha. Dt. 07.06.2019 Gosh No 12 & 24Maha. Gosh Dt. 09.08.2019 PNp. 49, 50,
Maha. Dt. 07.06.2019 Gosh.Mahasabha Agenda Dt. 09.08.2019
Maha. Gosh. Dt. 07.06.2019 PN.26Prashna-Uttar Dt. 09.08.2019 *
Maha. Gosh. Dt. 07.06.2019Prasna-Uttar Dt. 09.08.2019 (16)
Mahasabha Agenda Dt. 07.06.2019Purak Ghoshna Dt. 09.08.2019
Prashna-Uttar Dt. 07.06.2019 
Prashna-Uttar123 Dt. 07.06.2019. 
मा. महासभा दि. 20.12.2019  रोजीचा अजेंडामा. महासभा दि. 20.02.2020 रोजीचा अजेंडा
Mahasabha Agenda Dt. 20.12.201989
Prakran No. 57 goshwara 20.12.2019Maha Agenda Dt. 20.02.2020
Purak Ghoshna Dt. 20.12.2019 
मा. महासभा दि.26.02.2020 रोजीचा अजेंडा
Vishesh Mahasabha Agenda Dt. 26.02.2020
मा. महासभा दि. 16.06.2020 रोजीचा अजेंडा
Mahasabha Agenda Dt. 16.06.2020
Purak Ghoshna Dt. 16.06.2020 Covering
Purak Ghoshna Dt. 16.06.2020
मा. महासभा दि. 13-08-2020 रोजीचा अजेंडा  मा. महासभा दि. 15.09.2020 रोजीचा अजेंडा
13.08.2020  मा. महासभा दि. 15.09.2020रोजीचा अजेंडा
Purak Ghoshna 13.08.2020
मा. महासभा दि. 11.11.2020 रोजीचा अजेंडा मा. महासभा दि. 11.11.2020 रोजीचा अजेंडा
11.11.2020 Mahasabha Agenda Mahasabha Agenda Dt.04.12.2020
Gosh Maha. 11.11.2020 Prak. No.19
Gosh Maha. 11.11.2020 Prak. No.27, 30
मा. महासभा दि. 15.01.2021 रोजीचा अजेंडा  मा. महासभा दि. 30.03.2021 रोजीचा अजेंडा
Maha. Purak Ghoshna – Dt. 15.01.2021 Purak Ghoshna Dt. 30.03.2021
Mahasabha Dt. 15.01.2021 Lakshvedhi Vishesh Mahasabha Agenda Dt. 30.03.2021
Prashna-Uttar Maha. Dt. 15.01.2021
मा. महासभा दि. १५.०१.२०२०, सभा सुचना क्र. ०६ सभासुचना, विषयपत्रिका व गोषवारे

सार्वत्रिक निवडणूक उमेदवार यादी

स्थायी समिती सभा इतिवृत्तांत