मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल ऑगस्ट 29th, 2022 at 09:00 am

परिवहन विभाग माहिती अधिकार अधिनियम

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२२-२३

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२०-२१

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१९-२०
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१८-१९
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१७-१८
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती 2016-17
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१५-१६
माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती

माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये माहिती मिळण्याबाबत- कागदपत्रे मिळण्याबाबत. (योगेश पाटील) Aalele- Prashn (1)

माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये माहिती मिळण्याबाबत. कागदपत्रे मिळण्याबाबत. (योगेश पाटील)

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत माहिती मिळण्याबाबत./ अदा करण्यात आलेल्या देयकाची प्रत मिळणेबाबत

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत माहिती मिळण्याबाबत./ मिरा भाईंदर महानगरपालिका परिवहन विभागाची संपुर्ण माहिती मिळणेबाबत.

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत माहिती मिळण्याबाबत./ मिरा भाईंदर महानगरपालिका परिवहन विभागाची संपुर्ण माहिती मिळणेबाबत.

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत माहिती मिळण्याबाबत./ अदा करण्यात आलेल्या देयकाची प्रत मिळणेबाबत.

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत माहिती मिळण्याबाबत./ अदा करण्यात आलेल्या देयकाची प्रत मिळणेबाबत.

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत माहिती मिळण्याबाबत./ परिवहन विभागाची संपुर्ण माहिती मिळणेबाबत.

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत माहिती मिळण्याबाबत./ परिवहन विभागाची संपुर्ण माहिती मिळणेबाबत.

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत माहिती मिळण्याबाबत. मे.महालक्ष्मी कृपा इन्फ्रा एल.एल.पी कंपनीस देण्यात आलेल्या ठेक्याबाबत माहिती मिळणे.

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत माहिती मिळण्याबाबत. मे.महालक्ष्मी कृपा इन्फ्रा एल.एल.पी कंपनीस देण्यात आलेल्या ठेक्याबाबत माहिती मिळणे.

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत माहिती मिळण्याबाबत./ अदा करण्यात आलेल्या देयकाची प्रत मिळणेबाबत.

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत माहिती मिळण्याबाबत./ अदा करण्यात आलेल्या देयकाची प्रत मिळणेबाबत.

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत माहिती मिळण्याबाबत./ मिरा भाईंदर महानगरपालिका परिवहन विभाग व ठेकेदार ह्यांच्या सोबत केलेला करारनामा मिळणेबाबत

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत माहिती मिळण्याबाबत./ मिरा भाईंदर महानगरपालिका परिवहन विभाग व ठेकेदार ह्यांच्या सोबत केलेला करारनामा मिळणेबाबत

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत माहिती मिळण्याबाबत. / मिरा भाईंदर महानगरपालिका परिवहन विभाग व ठेकेदार ह्यांच्या सोबत केलेला करारनामा मिळणेबाबत

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत माहिती मिळण्याबाबत./ मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या परिवहन विभागात कार्यरत बस संदर्भात माहिती मिळणेबाबत

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत माहिती मिळण्याबाबत./ मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या परिवहन विभागात कार्यरत बस संदर्भात माहिती मिळणेबाबतI

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत माहिती मिळण्याबाबत./ मिरा भाईंदर महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाच्या बसेस बाबतची माहिती मिळणेबाबत

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत माहिती मिळण्याबाबत./ मिरा भाईंदर महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाच्या बसेस बाबतची माहिती मिळणेबाबत

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत माहिती मिळण्याबाबत. /मे. भागिरथी एमबीएमटी प्रा.लि. यांनी भरणा केलेल्या प्रवासी कर व बालपोशन अधिभारच्या चलन व पावत्या मिळणेबाबत
माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत माहिती मिळण्याबाबत. /मे. भागिरथी एमबीएमटी प्रा.लि. यांनी भरणा केलेल्या प्रवासी कर व बालपोशन अधिभारच्या चलन व पावत्या मिळणेबाबत.
माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत माहिती मिळण्याबाबत. / मे. महालक्ष्मी कृपा इन्फ्रास्ट्रक्चर एलएलपी यांनी माहे जूलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर व ऑक्टोबर या महिन्यातील भरणा केलेल्या प्रवासी कर व बालपोशन अधिभारच्या चलन व पावत्या मिळणेबाबत
माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत माहिती मिळण्याबाबत. / मे. महालक्ष्मी कृपा इन्फ्रास्ट्रक्चर एलएलपी यांनी माहे जूलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर व ऑक्टोबर या महिन्यातील भरणा केलेल्या प्रवासी कर व बालपोशन अधिभारच्या चलन व पावत्या मिळणेबाबत.
केंद्र शासनाचा माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत माहिती मिळण्याबाबत. दैनिक महाराष्ट्र टाईम्स दि.03/04/2021 पुणे आवृत्तीमध्ये छापून आलेली बातमी “ छोटया कंत्राटदारांचे अडकले आठ हजार कोटी” या मथळयामध्ये छापून आलेली बातमी माहिती मिळणेबाबत.
केंद्र शासनाचा माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत माहिती मिळण्याबाबत. माहिती अधिकार अर्जान्वये दैनिक महाराष्ट्र टाईम्स या वर्तमानपत्रात दि.03/04/2021 रोजी छापलेल्या कंत्राटदाराच्या थकीत देयकाबाबत वस्तुनिष्ठ माहिती मिळणेबाबत.
केंद्र शासन माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत मेसर्स दिल्ली इंटिग्रेटेड मल्टी – मॉडेल ट्रान्झिट सिस्टीम लि. ला जारी केलेल्या कामाबाबत माहिती मिळणेबाबत
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत मिरा भाईंदर महानगरपालिका परिवहन विभाग आणि जागतिक वर्ल्ड बँक यांच्यातील करारनाम्या बद्दल माहिती मिळणेबाबत 
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत मिरा भाईंदर महानगरपालिका परिवहन विभाग JnNURM – I , II अंतर्गत बसेसची माहिती मिळणेबाबत 
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत मिरा भाईंदर महानगरपालिका परिवहन विभागासाठी ठेका पद्धतीने HPMV बस बॅचधारक, वाहनचालक , बसवाहक, तिकीट तपासनीस, व प्रवर्तक पुरवठा करणे माहिती मिळणेबाबत
केंद्र शासन माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत बसस्टॉप वरील जाहिरातींबाबत 
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत मिरा भाईंदर महानगरपालिकेतील एकूण बसेसची तपशील माहिती मिळणेबाबत 
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत मिरा भाईंदर महानगरपालिका परिवहन विभागासाठी ठेका पद्धतीने बसेस संचलनासाठी लागणारे कर्मचारी त्या बाबतची प्रत मिळणेबाबत
केंद्र शासन माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत मा. आयुक्त यांनी दिलेले आदेश देण्यात येत आहेत त्याबद्दल माहिती 
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत बसेस तक्ता
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत बसेस तक्ता ची माहिती दिली आहे त्याबद्दल माहिती देणेबाबत उत्तर
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत टाटा मोटर्सचे बीजक (इन्व्हॉईस)
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत टाटा मोटर्सचे बीजक (इन्व्हॉईस) माहिती दिली आहे त्याबद्दल माहिती देणेबाबत उत्तर
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना बोनस ठेकेदारामार्फत अदा केला जातो माहिती देणेबाबत उत्तर
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत रमाशंकर यांना माहिती देणेबाबत उत्तर
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत डेनिस पाटील यांना माहिती देणेबाबत उत्तर
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत एकूण बसेसची माहिती देणेबाबत उत्तर
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत संतोष गुप्ता यांना माहिती देणेबाबत उत्तर
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत कर्मचारी पुरवण्याचा ठेका माहिती देणेबाबत उत्तर
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत २३/०८०२०१५ च्या महासभा बद्दल माहिती देणेबाबत उत्तर