मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल ऑगस्ट 23rd, 2022 at 11:46 am

परिवहन विभाग

विभाग  प्रमुख दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक ई- मेल
परिवहन कार्यालय              स्वप्नील सावंत 
8422811401 transport@mbmc.gov.in
प्रस्तावना

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमानुसार “परिवहन उपक्रम” स्थापन करण्याची तरतूद आहे.त्यानुसार “मिरा भाईंदर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम” सन 2005 मध्ये स्थापन करण्यात आलेला आहे.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 25 नुसार 13 सदस्यांची परिवहन समितीची नेमणूक करण्यात येते.यामध्ये महापालिका सदस्य असतील वा नसतील अशा व्यक्तीकंडून “12 व्यक्तींची सदस्य” म्हणून मा.महासभेद्वारे नेमणूक करण्यात येते.तसेच “स्थायी समितीचा सभापती” हा परिवहन समितीचा “पदसिद्ध सदस्य” असतो.असे परिवहन समितीमध्ये एकूण 13 सदस्य असतात. मा.महासभेने नेमलेल्या सदस्यांपैकी एकाची परिवहन समिती “सभापती” पदावर निवड केली जाते.
महानगरपालिकेने नेमणूक केलेल्या परिवहन समितीच्या सदस्यांपैकी “निम्मे सदस्य” प्रत्येक दुसऱ्या वर्षी निवृत्त होतात.
मिरा भाईंदर महानगरपालिकेची “परिवहन समितीची नेमणूक” माहे सप्टेंबर 2019 मध्ये करण्यात आलेली असून सदर परिवहन समितीमध्ये एकूण 12 परिवहन समिती सदस्यांची निवड झालेली होती.
त्याअनुषंगाने परिवहन समिती सदस्य यांचा 02 वर्षे कालावधी पूर्ण झालेले असल्याने अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार निम्मे सदस्य निवृत्त करणे आवश्यक होते.त्यानुसार मा.परिवहन समिती सभा दि.24/01/2022 (दि.03/12/2021 रोजीची तहकूब सभा) मध्ये चिठ्ठया काढून 06 सदस्य निवृत्त झालेले आहेत.
तरी, निवृत्त सदस्यांच्या जागी अधिनियमातील तरतूदीनुसार 06 नविन सदस्य निवडीबाबची कार्यवाही करण्याबाबत मा.नगरसचिव, यांना कळविले असून त्यांचे मार्फत कार्यवाही सुरू आहे.

मिरा भाईंदर महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाकडील बस तपशिल

मिरा भाईंदर महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाकडे एकूण 74 बस उपलब्ध आहे.

मिरा भाईंदर महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाकडील उपलब्ध बस ताफा

अ.क्र.तपशिलबस संख्याएकूणशेरा
1

Tata Midi Buses

(प्रवासी क्षमता 34 + 9 = 43)

1010
2.

Volvo AC Buses

(प्रवासी क्षमता 32 + 19 = 51)

0505
3.

Tata Standard Buses

(प्रवासी क्षमता 40 + 19 = 59)

5959
एकूण7474 

• टिप :- प्रवर्तनासाठी आज रोजी 74 बस उपलब्ध.

मिरा भाईंदर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम पायाभूत सुविधा (Infrastructure)

परिवहन उपक्रमासाठी मौजे घोडबंदर येथे सुसज्ज व अद्यावत “बस आगार”बांधण्यात आलेले आहे.यामध्ये अद्यावत “Traffic Building” व “बस दुरुस्ती/निगा कार्यशाळा” (Workshop) उभारण्यात आलेली आहे. तसेच जागतिक बँकेकडून GEF (Global Environment Facility) Assisted Efficient and Sustainable City Bus Services (ESCBS) प्रकल्पाअंतर्गत अर्थसहाय्य / अनुदानातून कार्यशाळेसाठी लागणारे 23 प्रकारचे “Depot Equipment” खरेदी करण्यात आलेले आहेत. तसेच या प्रकल्पाअंतर्गत Intelligent Transport System (ITS) तयार केली असून घोडबंदर बस आगार येथे ITS Control Centre उभारण्यात आले आहे. ITS अंतर्गत अद्यावत अशी Electronic Ticketing सुविधा उपलब्ध झालेली आहे.

सद्यस्थितीत मे.महालक्ष्मी कृपा इन्फ्रा एलएलपी (बस ऑपरेटर) तर्फे प्रवाशांसाठी एकूण 70बसेस निरनिराळ्या 18 बसमार्गांवर चालविण्यात येत आहे.सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र

बस मार्ग क्र.

बस मार्गाचे नाव

दि.30/06/2022 पासून प्रवासी बससंख्या

सोमवार ते शुक्रवार

शनिवार

रविवार व सार्व. सुट्टीचे दिवस

1

1

भाईंदर स्थानक (प.) ते चौक

5

5

5

2

2

भाईंदर स्थानक (प.) ते उत्तन नाका

5

5

5

3

3

भाईंदर स्थानक (प.) ते मनोरी तर (मोर्वा)

1

1

0

3

4

भाईंदर स्थानक (प.) ते एक्सेल वर्ड

2

4

3

4

5

भाईंदर स्थानक (प.) मॅक्सेस मॉल

0

0

0

5

6

उत्तन नाका ते मनोरी तर

3

3

3

6

7

नविन बस मार्ग

मॅक्सेस मॉल, भाईंदर (प.) ते अंधेरी स्थानक (पू.)

0

0

0

7

7 AC

नविन बस मार्ग

मॅक्सेस मॉल, भाईंदर (प.)  ते अंधेरी स्थानक (पू.)

0

0

0

8

10

भाईंदर स्थानक (प.) ते ठाणे स्टेशन (पू.) (कोपरी) व्हाया W.E.Hमाजीवाडा

7

7

7

9

10 AC

भाईंदर स्थानक (प.) ते ठाणे स्टेशन (पू.) (कोपरी) व्हाया W.E.Hमाजीवाडा

2

2

1

10

12

नविन बस मार्ग

भाईंदर स्थानक (पू.) ते वेस्टर्न हॉटेल व्हाया इंद्रलोक मंगल नगर

3

3

2

11

14

भाईंदर स्थानक (पू.) ते नॅशनल पार्क व्हाया काशिमीरा, बोरीवली स्थानक (पू.)

10

7

6

12

15

मिरारोड स्थानक (पू.) ते घोडबंदर बस डेपो(व्हाया एस.के. स्टोन बेव्हर्ली पार्क, सिनेमॅक्स

4

4

3

13

16

मिरारोड स्थानक (पू.) ते तिवारी कॉलेज (व्हाया एस.के. स्टोन, बेव्हर्ली पार्क, सिनेमॅक्स)

4

4

3

14

17

नविन बस मार्ग

मिरारोड स्थानक (पू.) ते विनय नगर (व्हाया जे.पी. गार्डन सीटी ओम मनी टॉवर) प्लेझंट पार्क

3

3

2

15

18

वेस्टन पार्क ते जोगेश्वरी स्थानक (प.)

1

1

0

16

21

मिरारोड स्थानक (पू.) ते KD एम्पायर (व्हाया रसाज थिएटर भारती पार्क शिवार गार्डन

3

3

2

17

22

मिरारोड स्थानक (पू.) ते घोडबंदर गांव 

2

2

1

18

24

मिरारोड स्थानक (पू.) ते वेस्टर्न पार्क

7

7

6

19

28

नविन बस मार्ग

मिरारोड स्थानक (पू.) ते अंधेरी स्थानक (पू.)

0

0

0

20

28AC

नविन बस मार्ग

मिरारोड स्थानक (पू.) ते अंधेरी स्थानक(पू.)

0

0

0

21

29

मिरारोड स्थानक (पू.) ते कोपरी ठाणे(पू.)

7

7

7

22

29AC

मिरारोड स्थानक (पू.) ते कोपरी ठाणे(पू.)

2

2

1

एकूण

70

67

57

मा. परिवहन समिती
अ.क्र.सदस्यांचे नांवपत्ताभ्रमणध्वनी क्रमांक
1

दिलीप रुपचंद जैन

(सभापती)

ए/1305, इंद्रप्रस्थ बिल्डिंग, मिठालाल जैन बंगल्या जवळ, न्यु गोल्डन नेस्ट, भाईंदर (पू.) जि.ठाणे – 401106.9820042040
2

दिनेश जैन

सभापती  – स्थायी समिती

(पदसिद्ध सदस्य)

सेक्टर नं.03, बिल्डींग नं.A/45, दुकान नं.14, शांतीनगर, मिरारोड (पू.) ता.जि.ठाणे- 401107.9821246550
3मंगेश आत्माराम पाटील (सदस्य)601/701 स्पॅन डुप्लेक्स, डी मार्ट जवळ, 150 फुट रोड, भाईंदर (प.) ता.जि.ठाणे-401101.

9324770789

9930324441

4अन्सारी राशिद अन्वर  (सदस्य)सदनिका क्र.303, जांगिड टॉवर, शांतीपार्क, कॉ.ऑ.हौ.सो.लि., जे. अँन्ड के. बँकेसमोर, मिरारोड (पू.)9833212511
5उपाध्याय देविप्रसाद जगन्नाथ (सदस्य)रो हाऊस नं.4, सिल्व्हर पॅराडाईज, सुंदर दर्शन जवळ, मिरा भाईंदर रोड, मिरारोड (पू.)9987082385
6जागुष्टे अविनाश अरविंद (सदस्य)कृष्णकुंज के-2, सागर ज्वेलर्स समोर, जुनी पोस्ट ऑफिस बिल्डींग, मिरागांव, ठाणे-401107.9220331111
7

टॉमस अंतोन ग्रेसीयस

(सदस्य)

ग्रेसीयस व्हिला, घर नं.42, फातिमा शांतीनगर, डोंगरी, उत्तन रोड, भाईंदर (प.) ता.जि.ठाणे.9702251846
8

पाटील विशाल रघुनाथ

(सदस्य)

द्वारकाधिश, बी.पी. रोड, खारीगांव नाका, भाईंदर (पू.) ता.जि.ठाणे-401105.9833838315
9

वनिता शंकर बने

(सदस्या)

ए/6, 401, सेक्टर-7, शांतीनगर, मिरारोड (पू.) ठाणे 401107.9167671070
10

म्हात्रे राजेश हरिश्चंद्र

(सदस्य)

101, अजय धरम बिल्डिंग, नवघर फाटक रोड, भाईंदर (पू.) ता.जि.ठाणे – 401105.

9833911016

9221595196

11लक्ष्मण बुधाजी कांदळगावकर (सदस्य)श्री. साई निवास, कांदळगांवकर चाळ, मराठी शाळेजवळ, पेणकरपाडा, मिरारोड (पू.) ता.जि.ठाणे – 401107.9969143100
12शिवशंकर सत्यनारायण तिवारी (सदस्य)5/101, सॉलीटेयर-1, कॉ.ऑ.हौ.सो.लि., पुनम गार्डन, मिरा भाईंदर रोड, एस.के. स्टोन, मिरारोड (पू.)9867943837
13राजकुमार देवनारायण मिश्रा (सदस्य)बी-105, 106 न्यु साई चरण काँम्पलेक्स, बिल्डींग नं.2-बी, गोडदेव गांव, भाईंदर (पू.)9002344456
अधिकारी व कर्मचारी यांचे अधिकार व कर्तव्ये:-

अ. क्र.

नाव

पदनाम

प्रशासकीय / आर्थिक अधिकार व कर्तव्ये

कोणत्या कायद्या / नियम / शासन निर्णया परिपत्रक

१)      

डॉ. संभाजी पानपट्टे

अति.आयुक्त तथा परिवहन व्यवस्थापक

१)     लोकांच्या गरजेनुसार व आवश्यकतेनुसार परिवहन सुविधा उपलब्ध करुन देणे.

२)    परिवहन सुविधा देणेसाठी बसेस चालविण्याच्या धोरणाबाबत मा. आयुक्त यांचेकडे  प्रस्ताव सादर करणे.

३)    शासन निर्णयानुसार तसेच परिपत्रकानुसार प्राप्त झालेत्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे  

४)   मा. महासभा व मा. स्थायी समिती यांनी केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करणे.

५)   परिवहन सुविधा देण्यासाठी होणा-या खर्चास मान्यता घेण्यासाठी मा. आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर करणे.

६)    देयके प्रदान करणे. 

महाराष्ट्र महानगरपालिका  अधिनियम

 

२)     

श्री. स्वप्निल सावंत

परिवहन उप-व्यवस्थापक

१)     विभागांतर्गत नेमुन दिलेली कामे पार पाडणे

२)    बस सुविधा संदर्भातील प्रस्ताव परिवहन व्यवस्थापक यांचेकडे सादर करणे.

३)    शासन नियमानुसार परिवहन सेवा देण्यासाठी  बसेस चालविण्याचे धोरण ठरविणेबाबत प्रस्ताव सादर करणे.

४)   बस चालविणेसाठी येणा-या खर्चास व त्या अनुषंगाने येणा-या इतर खर्चास   मान्यता घेणेसाठी प्रस्ताव सादर करणे.

५)   शासन निर्णय परिपत्रकाची अंमलबजावणी करणे.

महाराष्ट्र महानगरपालिका  अधिनियम

 

३)     

श्री. दिनेश कानगुडे

प्रशासकीय अधिकारी (अ.का.)

१) विभागांतर्गतनेमून दिलेली प्रशासकीय कामे करणे.

२)बस सुविधा संदर्भातील प्रस्ताव परिवहन उप-व्यवस्थापक यांचेकडे सादर करणे.

 

महाराष्ट्र महानगरपालिका  अधिनियम

४)    

श्री.उन्मेश नाईक

लिपिक

विभागांतर्गत नेमून दिलेली प्रशासकीय कामे करणे.

महाराष्ट्र महानगरपालिका  अधिनियम

५)    

श्री.योगेश तांडेल

संगणक चालक तथा लिपीक

वरिष्ठांनी नेमून दिलेली कामे करणे.

 

६)     

श्रीम.शिवानी कदम

संगणक चालक तथा लिपीक

वरिष्ठांनी नेमून दिलेली कामे करणे.

 

कर्मचाऱ्यांचे दुरध्वनी क्रमांक

अ.क्र.

नांव

पदनाम

भ्रमणध्वनी क्रमांक

1

डॉ. संभाजी पानपट्टे

अति.आयुक्त तथा परिवहन व्यवस्थापक

7738314777

2

श्री. स्वप्निल सावंत

परिवहन उप-व्यवस्थापक

8422811401

3

श्री. दिनेश कानगुडे

प्रशासकीय अधिकारी (अ.का.)

8422811359

4

श्री. उन्मेश नाईक

लिपीक

8208604957

5

श्री.योगेश तांडेल 

संगणक चालक  

9011266554

6

श्रीम.शिवानी कदम

संगणक चालक  

810804447