मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल ऑक्टोबर 28th, 2022 at 12:40 pm

प्रभाग समिती क्रं.३

विभाग प्रमुखदूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांकपत्ताई-मेल
प्रभाकर म्हात्रे(प्र . सहाय्यक आयुक्त )९८९२८५११८० कै. मोरेश्वर नारायण पाटील, प्रभाग कार्यालय क्र.३, खारी तलाव रोड, मराठी शाळा क्र.६, दुसरा मजला, भाईंदर (प.) जि.ठाणे 401 101.ward03@mbmc.gov.in
जॉबचार्ट

.क्र.

अधिकारी/कर्मचायांचे नांव

पदनाम

कामाचे स्वरुप

1

श्री. प्रभाकर म्हात्रे

सहाय्यक आयुक्त तथा पद्निर्देशित अधिकारी

प्रभाग समिती क्र.03 कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमण यांचेवर कारवाई करणे तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलमान्वये अनधिकृत बांधकामाना नोटीसा बजावून कायदेशीर कार्यवाही करणे. मालमत्ता हस्तांतरण व इतर दैनंदिन कामकाज, केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार पत्रव्यवहार, विवाह नोंदणी दाखला, आर.टी.एस/ आर.टी.आय, पीजी पोरटल, इ-गवरर्नस, मंडप/स्टेज/समाज मंदिर हॉल, /परवानगी देणे. फेरीवाला पथकावर नियंत्रण ठेवणे.

2

श्री. प्रकाश चौधरी

वरिष्ठ लिपिक

जनगणानाची काम करणे व आलेल्या मतदान कार्ड वाटप करणे

3

श्रीम. रेखा पाटील

बालवाडी शिक्षिका

मंडप/स्टेज/समाज मंदिर/ हॉल/मैदान/चौपाटी परवानगी अर्जाची छाननी करुन परवानगी देणे किरकेाळ पावत्या फाडणे आणि किरकोळ चलन बनविणे

4

श्री. प्रविण पाटील

लिपिक

सभापती दालनाची पत्र व्यवहार कामकाज करणे,

5

श्री. प्रशांत ब. पाटील

सफाई कामगार

मंडप/स्टेज/समाज मंदिर/ हॉल/मैदान/चौपाटी परवानगी अर्जाची छाननी करणे व मतदान कार्ड वाटप करणे

6

श्री. राजेंद्र नाईक

सफाई कामगार

हॉल साफ सफाई करणे

7

श्री. हरेश्वर पाटील

सफाई कामगार

आवक-जावक विभाग

8

श्री.  गणेश आव्हाड

शिपाई

सभापती दालन दैनंदिन कामकाज व वरील कामकाजात मदत करणे.

9

श्री. प्रफुल्ल राऊत

सफाई कामगार

प्रभाग अधिकारी दैनंदिन कार्यालय, दैनंदिन शिपाई कामकाज.

10

श्री. विनोद शिंदे

सफाई कामगार

प्रभाग अधिकारी दैनंदिन कार्यालय, दैनंदिन शिपाई कामकाज.

11

श्रीम. शोभा चव्हाण

सफाई कामगार

कार्यालयीन साफसफाई व इतर कार्यालयीन कामकाज

12

सौ.  मृणाल महाडिक

ठेका संगणक चालक

प्रभाग अधिकारी कक्ष व इतर कार्यालयीन पत्रव्यवहार, विवाह नोंदणी दाखला, अतिक्रमण विभागाचे कामकाज करणे. मंडप/स्टेज/समाज मंदिर हॉल चे रिपोर्ट तयार करणे.

13

सौ. भावना पाटील

संगणक चालक

प्रभाग समिती सभापती कक्ष पत्रव्यवहार व कर विभागाची वसुली चेक  मारणे

14

कु. शिल्पा माल्या

ठेका संगणक चालक

कर विभागातील संगणकीय व कार्यालयीन कामकाज तसेच कर वसुलीचे रिपोर्ट तयार करणे व परवाना विभागाचे परवाना बनवणे

अतिक्रमण विभाग

.क्र.

अधिकारी/कर्मचायांचे नांव

पदभार

कामाचे स्वरुप

15

श्री. चंचल ठाकरे

कनिष्ठ अभियंता (ठेका)

प्रभाग समिती क्र.3 कार्यक्षेत्रातून अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे यांचेवर नियंत्रण ठेवणे तसेच पाहणी अहवाल पंचनामा सादर करणे व नेमुन दिलेली प्रशासकिय कामे करणे.

16

श्री. सतिश सुळे

प्र.लिपिक

अनधिकृत बांधकाम पाहणी अहवाल, पंचनामा सादर करणे व नेमुन दिलेली प्रशासकिय कामे करणे. माहिती अधिकार पत्रांना उत्तर देणे. तोडक कारवाईची बिले बजावून वसुली करणे.

17

श्री. वसंत पेंढारे

फेरीवाला पथक पथक प्रमुख

प्रभाग समिती क्र.03 कार्यक्षेत्रातील ना-फेरीवाला क्षेत्रातील फेरीवाले हटविणे व अहवाल सादर करणे.

18

श्री. विठ्ठल फरडे

सफाई कामगार

प्रभाग समिती क्र.03 कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत जाहिराती, होर्डिंग्ज, बॅनर हटविणे

19

श्री. शेखर तंगवेल

सफाई कामगार

बांधकाम तोडणे अतिक्रमण विभाग

20

श्री. प्रकाश पाटील

सफाई कामगार

ना फेरीवाला क्षेत्रातील फेरीवाले व सामान हटविणे

21

श्री. किसन तुषाम

सफाई कामगार

ना फेरीवाला क्षेत्रातील फेरीवाले व सामान हटविणे

22

श्री. बालकृष्ण वेल्यु

सफाई कामगार

बांधकाम तोडणे अतिक्रमण विभाग

23

श्री.  संतोष ठाकुर

सफाई कामगार

अतिक्रमण विभागामधील दैनंदिन कार्यालयीन कामकाज

24

श्री.  प्रशांत राऊत

सफाई कामगार

अतिक्रमण विभागामधील दैनंदिन कार्यालयीन कामकाज

मालमत्ता कर विभाग

.क्र.

अधिकारी/कर्मचायांचे नांव

पदभार

कामाचे स्वरुप

25

सौ. रुतुजा पिंपळे

कर निरीक्षक (वरिष्ठ लिपीक)

वसुली वॉर्ड जी 4 ते 8

आय 1 ते 4, एफ 1

मालमत्ता हस्तांतरण, नावात बदल करणे बाबतचे अर्ज छाननी करुन कागदपत्रे तपासणे, पत्रव्यवहार करणे, माहिती अधिकार,मिटींग, सर्व्हेक्षण वसुली, कर्मचा-यावर ,हरकती, तक्रार, आर.टी.आय नियंत्रण, नवीन कर आकारणी दाखला, मालमत्ता कर वसुली विषयक बिले वाटप करणे व कर विभागातील सर्व कामे करणे.

26

श्री. राजेंद्र राऊत

कर निरीक्षक (वरिष्ठ लिपीक)

वसुली वॉर्ड जी 1 ते 3

एच 1 ते 5

जे 1 ते 3

झेड

मालमत्ता हस्तांतरण, नावात बदल करणे बाबतचे अर्ज छाननी करुन कागदपत्रे तपासणे, पत्रव्यवहार करणे, माहिती अधिकार,मिटींग, सर्व्हेक्षण वसुली, कर्मचा-यावर ,हरकती, तक्रार, आर.टी.आय नियंत्रण, नवीन कर आकारणी दाखला, मालमत्ता कर वसुली विषयक बिले वाटप करणे व कर विभागातील सर्व कामे करणे.

27

श्री. शरद सोनावणे

लिपीक

वसुली वॉर्ड जी 4 ते 6

कर वसुली करणे, पत्रव्यवहार, नावात बदल करणे बाबतचे अर्ज छाननी करुन कागदपत्रे तपासणे, नवीन कर आकारणी, आवक-जावक, (बिट निरिक्षक- अनधिकृत व अतिक्रमण दैनंदिन अहवाल)

28

श्रीम. रंजना पाटील

बालवाडी शिक्षिका / लिपीक

वसुली वॉर्ड जी 7 व 8

कर वसुली करणे, पत्रव्यवहार, नावात बदल करणे बाबतचे अर्ज छाननी करुन कागदपत्रे तपासणे, नवीन कर आकारणी, आवक-जावक, (बिट निरिक्षक- अनधिकृत व अतिक्रमण दैनंदिन अहवाल)

29

श्री. प्रशांत पी. पाटील

शिपाई

वसुली वॉर्ड जी 7 व 8

कर वसुली, कार्यालयीन कामकाज, बिले वाटप, नोटीस देऊन कर दात्यांना प्रत्यक्ष भेटी देणे.

30

श्री. धनराज ठाकुर

लिपीक

वसुली वॉर्ड आय 1 व 2

कर वसुली करणे, पत्रव्यवहार, नावात बदल करणे बाबतचे अर्ज छाननी करुन कागदपत्रे तपासणे, नवीन कर आकारणी, आवक-जावक, (बिट निरिक्षक- अनधिकृत व अतिक्रमण दैनंदिन अहवाल)

31

श्री. जयप्रकाश पाटील

सफाई कामगार

वसुली वॉर्ड आय 1 व 2

कर वसुली, कार्यालयीन कामकाज, बिले वाटप, नोटीस देऊन कर दात्यांना प्रत्यक्ष भेटी देणे.

32

श्री. रॉबिन वळवी

लिपीक

वसुली वॉर्ड आय 3 व 4

(1) कर वसुली करणे, पत्रव्यवहार, नावात बदल करणे बाबतचे अर्ज छाननी करुन कागदपत्रे तपासणे, नवीन कर आकारणी, आवक-जावक, (बिट निरिक्षक- अनधिकृत व अतिक्रमण दैनंदिन अहवाल)

(2) परवाना पत्राची नोंद घेणे, नविन परवाना व नुतणकरणे परवाना, किरकेाळ पावत्या फाडणे आणि किरकोळ चलन बनविणे.

33

श्री. किशोद विंदे

शिपाई

वसुली वॉर्ड आय 3 व 4

कर वसुली, कार्यालयीन कामकाज, बिले वाटप, नोटीस देऊन कर दात्यांना प्रत्यक्ष भेटी देणे.

34

श्रीम. भारती हिंगू

बालवाडी शिक्षिका /लिपीक

वसुली वॉर्ड एफ 1

कर वसुली करणे, पत्रव्यवहार, नावात बदल करणे बाबतचे अर्ज छाननी करुन कागदपत्रे तपासणे, नवीन कर आकारणी, आवक-जावक, (बिट निरिक्षक- अनधिकृत व अतिक्रमण दैनंदिन अहवाल)

35

श्री. अनिल म्हात्रे

सफाई कामगार

वसुली वॉर्ड एफ 1

(1) कर वसुली, कार्यालयीन कामकाज, बिले वाटप, नोटीस देऊन कर दात्यांना प्रत्यक्ष भेटी देणे.

(2) किरकोळ चलान, घरपट्टी चलान मुख्य कार्यालयात जमा करणे, प्रभाग समिती संबंधीत पत्रे मुख्य कार्यालयात ने-आन करणे.

36

श्री. गणेश भालचंद्र भोईर

शिपाई

वसुली वॉर्ड जी 1 ते 3

कर वसुली, कार्यालयीन कामकाज, बिले वाटप, नोटीस देऊन कर दात्यांना प्रत्यक्ष भेटी देणे.

37

श्री. रामलिंग नारायणकर

लिपीक

वसुली वॉर्ड एच 1 व 4

कर वसुली करणे, पत्रव्यवहार, नावात बदल करणे बाबतचे अर्ज छाननी करुन कागदपत्रे तपासणे, नवीन कर आकारणी, आवक-जावक, (बिट निरिक्षक- अनधिकृत व अतिक्रमण दैनंदिन अहवाल), माजी सैनिक कर विभागाचे पावत्या बनविणे

38

श्री. नामदेव पाटील

सफाई कामगार

वसुली वॉर्ड एच 1 व 4

कर वसुली, कार्यालयीन कामकाज, बिले वाटप, नोटीस देऊन कर दात्यांना प्रत्यक्ष भेटी देणे.

39

श्री. सुजित घोणे

प्र. लिपीक

वसुली वॉर्ड एच 2

कर वसुली करणे, पत्रव्यवहार, नावात बदल करणे बाबतचे अर्ज छाननी करुन कागदपत्रे तपासणे, नवीन कर आकारणी, आवक-जावक, (बिट निरिक्षक- अनधिकृत व अतिक्रमण दैनंदिन अहवाल)

40

श्री. राजेंद्र पाटील

सफाई कामगार

वसुली वॉर्ड एच 2

कर वसुली, कार्यालयीन कामकाज, बिले वाटप, नोटीस देऊन कर दात्यांना प्रत्यक्ष भेटी देणे.

41

श्री. रवि चव्हाण

लिपीक

वसुली वॉर्ड एच 3 व झेड

कर वसुली करणे, पत्रव्यवहार, नावात बदल करणे बाबतचे अर्ज छाननी करुन कागदपत्रे तपासणे, नवीन कर आकारणी, आवक-जावक, (बिट निरिक्षक- अनधिकृत व अतिक्रमण दैनंदिन अहवाल)

42

श्री. विद्याधर म्हात्रे

प्र. लिपीक

वसुली वॉर्ड एच 5

कर वसुली करणे, पत्रव्यवहार, नावात बदल करणे बाबतचे अर्ज छाननी करुन कागदपत्रे तपासणे, नवीन कर आकारणी, आवक-जावक, (बिट निरिक्षक- अनधिकृत व अतिक्रमण दैनंदिन अहवाल)

43

श्री. शरद तांडेल

लिपीक

वसुली वॉर्ड जे 1,2,3

(1) कर वसुली करणे, पत्रव्यवहार, नावात बदल करणे बाबतचे अर्ज छाननी करुन कागदपत्रे तपासणे, नवीन कर आकारणी, आवक-जावक, (बिट निरिक्षक- अनधिकृत व अतिक्रमण दैनंदिन अहवाल.

(2) विवाह नोंदणी दाखला मिळणे बाबत प्राप्त झालेल्या फाईलची छाननी करणे, विवाह नोंदणी दाखला तयार करुन अंतिम स्वाक्षरी करिता प्रभाग अधिकारी तथा विवाह निबंधक यांचेकडे सादर करणे. व विवाह नोंदणी, किरकेाळ पावत्या फाडणे आणि किरकोळ चलन बनविणे

44

श्री. मिलन म्हात्रे

सफाई कामगार

वसुली वॉर्ड जे 1,2,3

कर वसुली, कार्यालयीन कामकाज, बिले वाटप, नोटीस देऊन कर दात्यांना प्रत्यक्ष भेटी देणे.

45

श्रीम. सुवर्णा महागांवकर

बालवाडी शिक्षिका

मालमत्ता आकारणी चेक रिटर्न 

46

श्रीम. रेश्मा म्हात्रे

संगणक चालक

कर विभागाची वसुली कॅश/चेक घेणे

47

श्रीम. हर्षला घरत

संगणक चालक

कर विभागाची वसुली कॅश/चेक घेणे

 

कर्मचारी माहिती

.

पद्नाम

 

अधिकारी/

कर्मचायांचे नांव

वर्ग

 

रुजू दिनांक

 

दूरध्वनी क्र./फॅक्स/ईमेल

 

एकूण वेतन

 

1

सहाय्यक आयुक्त तथा पद्निर्देशित अधिकारी

प्रभाकर म्हात्रे

9892851180

 

2

कनिष्ठ अभियंता (ठेका)

चंचल ठाकरे

8668346768

 

3

वरिष्ठ लिपिक

(कर निरीक्षक)

राजेंद्र राऊत

9082456475

 

4

वरिष्ठ लिपिक

(कर निरीक्षक)

रुतुजा पिंपळे

8433911979

 

5

वरिष्ठ लिपिक

प्रकाश चौधरी

8108222143

 

6

लिपिक

रवि चव्हाण

9022812522

 

7

लिपिेक

प्रविण पाटील

8169284751

 

8

लिपिक

रामलिंग नारायणकर

9323749669

 

9

लिपिेक

रॉबीन वळवी

9594195525

 

10

लिपिेक

धनराज ठाकूर

9892693427

 

11

लिपिेक

शरद तांडेल

9619935222

 

12

लिपिक

शरद सोनावणे

7977313445

 

13

लिपिक

वसंत पेंढारे

8369812634

 

14

प्र.लिपिक

सुजित घोणे

9987173585

 

15

प्र.लिपिक

विद्याध्रर म्हात्रे

9820342536

 

16

प्र.लिपिक

सतीश सुळे

9673228393

 

17

बालवाडी शिक्षिका

सुवर्णा महागावकर

9769566407

 

18

बालवाडी शिक्षिका

रंजना पाटील

9867402342

 

19

बालवाडी शिक्षिका

रेखा हेमराज पाटील

8850982027

 

20

बालवाडी शिक्षिका

भारती हिंगु

9967116611

 

21

वाहन चालक

संदिप म्हात्रे

 

22

शिपाई

गणेश भालचंद्र भोईर

9867298101

 

23

शिपाई

किशोर विंदे

8452080232

 

24

स.का.

प्रशांत पी पाटील

9321562658

 

25

शिपाई

मिलन म्हात्रे

9920130368

 

26

स.का

राजेंद्र हेमंत पाटील

9323638582

 

27

स.का

जयप्रकाश पाटील

7678095294

 

28

स.का

राजेंद्र नाईक

7276996941

 

29

स.का

नामदेव पाटील

9930906046

 

30

स.का

विठ्ठल फरडे

8209685057

 

31

स.का. शिपाई

प्रशांत बळवंत पाटील

9819528283

 

32

स.का.

हरेश्वर पाटील

9769685544

 

33

स.का.

शेखर तंगवेल

9920860330

 

34

स.का.

बालकृष्ण वेलू

9867831749

 

35

स.का.

प्रफुल्ल राऊत

9765830922

 

36

स.का.

प्रशांत राऊत

8983107002

 

37

स.का.

शोभा चौहाण

9819832921

 

38

स.का.

संतोष ठाकुर

9224938068

 

39

स.का.

प्रकाश पाटील

9892535469

 

40

स.का.

किसन तुषाम

9930182232

 

41

शिपाई

विनोद शिंदे

7397866629

 

42

स.का.

अनिल म्हात्रे

8369049760

 

रुग्णवाहिका / शववाहिनी सेवा

43

वाहन चालक

कमलाकर सु. पाटील

44

स.का

भानुदास घारु

45

स.का

सनमुगम रामलिंगम

46

स.का

पेरीस्वामी शिवलींगम

9833345286

47

स.का

बाबर कारा सोलंकी

अभिलेख कक्ष
48लिपीकअजिम शेख766606515
49शिपाईप्रफुल पाटील
वाचनालय

50

बालवाडी शिक्षिका

भावना सुतार

7709544080

51

स.का

जयश्री पात्रे

9689613775

52

स.का

रोहिणी शिगवन

7738657057

53

शिपाई

दमयंती भोईर

7718805100

नागरीकांची सनद
नागरीकांचा सनद विवरणपत्र
अ.क्र. अधिनस्त कार्यालयाचे नाव नागरी सनद प्रसिद्ध केल्याचा दिनांक नागरीकांची सनद अद्यात केल्याचा दिनांक नागरीकांची सनद प्रसिद्ध केली नसल्यास संबंधितांविरुद्ध करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा तपशिल
1 प्रभाग क्र.3खारीगाव, तलाव रोड, भाईंदर (पुर्व)
अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम
अ.क्र कामाचा तपशिल कालावधी संपर्क अधिकारी
1 तक्रार अर्ज/टपाल स्विकारणे व संबंधितास पोच देणे त्याच दिवशी प्रभाग अधिकारी आवक-जावक लिपीक
2 पदपथावरील/रस्त्यावरील (तक्रारीनंतर) अतिक्रमणे दूर करणे 3 दिवस प्रभाग अधिकारी कनिष्ठ अभियंता
3 अनधिकृत बांधकामाची तक्रार आल्यानंतर क्षेत्रिय  अधिका-यामार्फत निरिक्षण करणे व अहवाल सादर करणे. 7 दिवस प्रभाग अधिकारी कनिष्ठ अभियंता
4 अनधिकृत/अधिकृत बांधकामाबाबत आवश्यकता लागल्यास नगररचना विभागाकडून अभिप्राय मागविणे. 3 दिवस प्रभाग अधिकारी कनिष्ठ अभियंता
5 अनधिकृत बांधकाम करणा-यावर कायदेशीर नोटीस बजाविणे. 3 दिवस प्रभाग अधिकारी कनिष्ठ अभियंता
6. कायदेशीर नोटीस बजावून नोटीसीची मुदत संपल्यानंतर अनधिकृत बांधकाम दूर करणे (पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध्‍तेनुसार) 30 दिवस प्रभाग अधिकारी कनिष्ठ अभियंता
7. रस्त्यावरील ना-फेरीवाला क्षेत्रातील फेरीवाल्यावर कारवाई करणे नियमित प्रभाग अधिकारी कनिष्ठ अभियंता फेरीवाला पथक प्रमुख
8. अनधिकृत व मुदतबाहय बोर्ड/बॅनरवर कारवाई करणे 24 तासात प्रभाग अधिकारी कनिष्ठ अभियंता पथक प्रमुख
9. बोर्ड/बॅनर/मंडप/स्टेज यांना परवानगी देणे (समाज मंदिर/शाळा/मैदान भाडयाने देणे) 7 दिवस प्रभाग अधिकारी कनिष्ठ अभियंता लिपीक
10. पावसाळयात तात्पुरती ताडपत्री शेड/पत्राशेड टाकणेस परवानगी 7 दिवस प्रभाग अधिकारी कनिष्ठ अभियंता लिपीक
कर विभाग प्रभाग क्र.3
अ.क्र. कामाचा तपशिल कालावधी संपर्क अधिकारी
1 लोक प्रतिनिधी/नागरिकांच्या पत्रव्यवहारावर कारवाई करणे/उत्तर देणे 7 दिवस प्रभाग अधिकारी कर निरीक्षक लिपीक
2 नविन कर आकारणी करणे 15 दिवस प्रभाग अधिकारी कर निरीक्षक लिपीक
3 पुन: कर आकारणी करणे (15 दिवस) प्रभाग अधिकारी कर निरीक्षक लिपीक
4 सदनिकेमध्ये चटई क्षेत्रफळामध्ये दुरुस्ती 3 दिवस प्रभाग अधिकारी कर निरीक्षक लिपीक
5 मालमत्ता कर (असेसमेंट) उतारा देणे 3 दिवस प्रभाग अधिकारी कर निरीक्षक लिपीक
6 मालमत्तेच्या वापरात बदल केल्यास दस्तऐवजाचे आधारे कर निर्धारणामध्ये बदल करणे 15 दिवस प्रभाग अधिकारी कर निरीक्षक लिपीक
7 वारसाने मालमत्ता हस्तांतरण नोंद करणे 20 दिवस प्रभाग अधिकारी कर निरीक्षक लिपीक
8 दस्तऐवजाचे आधारे मालमत्ता हस्तांतरण करुन नावात बदल करणे/खरेदी विक्रीचे हस्तांतरण  करणे 15 दिवस प्रभाग अधिकारी कर निरीक्षक लिपीक
9 कर आकारणी बाबत प्राप्त तक्रार 30 दिवस प्रभाग अधिकारी कर निरीक्षक लिपीक
10 मालमत्ता कराच्या बिलाची नक्कल 1 दिवस प्रभाग अधिकारी कर निरीक्षक लिपीक
11 मालमत्ता कराच्या पावतीची नक्कल 3 दिवस प्रभाग अधिकारी कर निरीक्षक लिपीक
12 कराची मागणी पत्रे तयार करणे 3 दिवस प्रभाग अधिकारी कर निरीक्षक लिपीक
13 मालमत्ता कर भरल्याचा दाखला किंवा थकबाकी नसल्याचा दाखला 3 दिवस प्रभाग अधिकारी कर निरीक्षक लिपीक
14 कर आकारणी नावात दुरुस्ती 7 दिवस प्रभाग अधिकारी कर निरीक्षक लिपीक
15 थकबाकी नसल्याचा (ना-हरकत) दाखला 3 दिवस प्रभाग अधिकारी कर निरीक्षक लिपीक
16 कर आकारणी बाबत आक्षेप नोंदविणे 21 दिवस प्रभाग अधिकारी कर निरीक्षक लिपीक
17 स्वयंमुल्य कर निर्धारण करणे (Self Assessment) 15 दिवस प्रभाग अधिकारी कर निरीक्षक लिपीक
परवाना विभाग प्रभाग क्र.3
अ.क्र कामाचा तपशिल कालावधी संपर्क अधिकारी
1 नवीन परवाना देणे 15 दिवस प्रभाग अधिकारी लिपीक
2 परवाना नुतनीकरण करणे/हस्तांतरण/ परवाना दुय्यम प्रत देणे/व्यवसायाचे नांव बदलणे/व्यवसाय बदलणे/परवाना रद्द करणे/कालबाहय परवानासाठी नुतनीकरण सुचना देणे. 15 दिवस प्रभाग अधिकारी लिपीक
विवाह नोंदणी प्रभाग क्र.3
अ.क्र. कामाचा तपशिल कालावधी संपर्क अधिकारी
1 विवाह नोंदणी 3 दिवस प्रभाग अधिकारी लिपीक