मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल मे 30th, 2022 at 06:18 am

प्रभाग समिती क्रं.३

विभाग प्रमुख दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक पत्ता ई-मेल
प्रभाकर म्हात्रे(प्र . सहाय्यक आयुक्त ) ९७६४४७८०३१ कै. मोरेश्वर नारायण पाटील, प्रभाग कार्यालय क्र.३, खारी तलाव रोड, मराठी शाळा क्र.६, दुसरा मजला, भाईंदर (प.) जि.ठाणे 401 101. ward03@mbmc.gov.in

मिरा भाईंदर महानगरपालिका शहरात चार प्रभाग वॉर्ड रचना झालेली असून चार प्रभाग समिती स्थापन करण्यांत आलेल्या आहेत. त्यात प्रभाग समिती क्र. 3 चे क्षेत्र विस्तारीत स्वरुपाची असून एकूण 14 वॉर्डची रचना झालेली आहे. त्यात गोडदेव, मिरारोड, मिरा ते चेणे काजुपाडा हद्द विस्तारीत आहे. सदर विभागात चालू असलेले अनधिकृत बांधकाम, बिट निरिक्षक यांच्या अहवालानुसार पाहणी करुन कारवाई करण्यांत येते. तसेच या विभागात कर विभागामार्फत मिरा, काशी, घोडबंदर, चेणे, व एफ-2 ते एफ-6 पर्यंत घरपट्टी टॅक्स वसुली वॉर्डनिहाय घेतली जाते तसेच स्वच्छता निरिक्षक यांच्यामार्फत प्रभाग समिती क्र. 3 अंतर्गत प्रत्येक वॉर्डाची साफ सफाई स्वच्छतेची कामे केली जातात. तसेच प्रभागा अंतर्गत नागरिकांच्या सोईकरीता रुग्णवाहीका सेवा उपलब्ध आहे.

जॉबचार्ट
अ.क्र.अधिकारी/कर्मचा-यांचे नांवपद्भारकामाचे स्वरुप
1दामोदर संखेसहाय्यक आयुक्त तथा पद्निर्देशित अधिकारीप्रभाग समिती क्र.03 कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमण यांचेवर कारवाई करणे तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलमान्वये अनधिकृत बांधकामाना नोटीसा बजावून कायदेशीर कार्यवाही करणे. मालमत्ता हस्तांतरण व इतर दैनंदिन कामकाज, केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार पत्रव्यवहार, विवाह नोंदणी दाखला, आर.टी.एस ,पीजी पोरटल ,इ-गवरर्नस मंडप/स्टेज/समाज मंदिर हॉल, /परवानगी देणे. फेरीवाला पथकावर नियंत्रण ठेवणे.
2राजेश भोईरलिपीकविवाह नोंदणी दाखला मिळणे बाबत प्राप्त झालेल्या फाईलची छाननी करणे, विवाह नोंदणी दाखला तयार करुन अंतिम स्वाक्षरी करिता प्रभाग अधिकारी तथा विवाह निबंधक यांचेकडे सादर करणे. व विवाह नोंदणी, किरकेाळ पावत्या फाडणे आणि किरकोळ चलन बनविणे
3रॉबीन वळवीलिपिकपरवाना पत्राची नोंद घेणे, नविन परवाना व नुतणकरणे परवाना, किरकेाळ पावत्या फाडणे आणि किरकोळ चलन बनविणे
4.रेखा पाटीलबालवाडी शिक्षिका / लिपिकमंडप/स्टेज/समाज मंदिर हॉल /परवानगी अर्जाची छाननी करुन परवानगी देणे किरकेाळ पावत्या फाडणे आणि किरकोळ चलन बनविणे
5.बंदु घोडविंदेशिपाईकिरकोळ चलान, घरपट्टी चलान मुख्य कार्यालयात जमा करणे, प्रभाग समिती संबंधीत पत्रे मुख्य कार्यालयात ने-आन करणे.
6.हरेश्वर पाटीलसफाई कामगारमंडप/स्टेज/समाज मंदिर हॉल /परवानगी, आवक-जावक
7.प्रकाश चौधरीलिपीकआवक-जावक  पत्राची नोंद घेणे आलेल्या पत्राची त्या- त्या विभागत वर्ग करणे. जनगणाची काम करणे व आलेल्या मतदान कार्ड वाटप करणे
8प्रविण पाटीललिपिकसभापती दालनाची पत्र व्यवहार कामकाज करणे,
9साहेबराव बाविसकरशिपाईसभापती दालन दैनंदिन कामकाज व वरील कामकाजात मदत करणे.
10प्रफुल्ल राऊतसफाई कामगारप्रभाग अधिकारी दैनंदिन कार्यालय, दैनंदिन शिपाई कामकाज.
11विनोद शिंदेसफाई कामगारप्रभाग अधिकारी दैनंदिन कार्यालय, दैनंदिन शिपाई कामकाज.
12मुणाल महाडीकठेका संगणक चालकप्रभाग अधिकारी कक्ष व इतर कार्यालयीन पत्रव्यवहार, विवाह नोंदणी दाखला, अतिक्रमण विभागाचे कामकाज करणे. परवाना विभागाचे परवाना बदवणे
13भावना पाटीलसंगणक चालकप्रभाग समिती सभापती कक्ष पत्रव्यवहार
14शिल्पा माल्याठेका संगणक चालककर विभागातील संगणकीय कामकाज तसेच कर वसुलीचे रिपोर्ट तयार करणे. व मंडप/स्टेज/समाज मंदिर हॉल चे रिपोर्ट तयार करणे.
अतिक्रमण विभाग
अ.क्र.अधिकारी/कर्मचा-यांचे नांवपद्भारकामाचे स्वरुप
15संजय सोनीकनिष्ठ अभियंता (ठेका)प्रभाग समिती क्र.3 कार्यक्षेत्रातून अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे यांचेवर नियंत्रण ठेवणे तसेच पाहणी अहवाल पंचनामा सादर करणे व नेमुन दिलेली प्रशासकिय कामे करणे.
16सतिश सुळेमजुरअनधिकृत बांधकाम पाहणी अहवाल, पंचनामा सादर करणे व नेमुन दिलेली प्रशासकिय कामे करणे. माहिती अधिकार पत्राना उत्तर देणे. तोडक कारवाईची बिले बजावून वसुली करणे.
17मुरलीधर पाटीलफेरीवाला पथक पथक प्रमुखप्रभाग समिती क्र.03 कार्यक्षेत्रातील ना-फेरीवाला क्षेत्रातील फेरीवाले हटविणे व अहवाल सादर करणे.
18शेखर तंगवेलसफाई कामगारबांधकाम तोडणे अतिक्रमण विभाग
19बालकृष्ण वेल्युसफाई कामगारबांधकाम तोडणे अतिक्रमण विभाग
20संतोष ठाकुनसफाई कामगारअतिक्रमण विभागामधील दैनंदिन कार्यालयीन कामकाज
21प्रशांत राऊतसफाई कामगारअतिक्रमण विभागामधील दैनंदिन कार्यालयीन कामकाज
मालमत्ता कर विभाग
अ.क्र. अधिकारी/कर्मचा-यांचे नांव पद्भार कामाचे स्वरुप
22 रुतुजा पिंपळे

कर निरीक्षक (वरिष्ठ लिपीक)

वसुली वॉर्ड जी 4 ते 8

आय 1 ते 4, एफ 1

मालमत्ता हस्तांतरण, नावात बदल करणे बाबतचे अर्ज छाननी करुन कागदपत्रे तपासणे, पत्रव्यवहार करणे, माहिती अधिकार,मिटींग, सर्व्हेक्षण वसुली, कर्मचा-यावर ,हरकती, तक्रार, आर.टी.आय नियंत्रण, नवीन कर आकारणी दाखला, मालमत्ता कर वसुली विषयक बिले वाटप करणे व कर विभागातील सर्व कामे करणे.
23 राजेंद्र राऊत

प्र. कर निरीक्षक (लिपीक)

वसुली वॉर्ड जी 1 ते 3

एच 1 ते 5

जे 1 ते 3

झेड

मालमत्ता हस्तांतरण, नावात बदल करणे बाबतचे अर्ज छाननी करुन कागदपत्रे तपासणे, पत्रव्यवहार करणे, माहिती अधिकार,मिटींग, सर्व्हेक्षण वसुली, कर्मचा-यावर ,हरकती, तक्रार, आर.टी.आय नियंत्रण, नवीन कर आकारणी दाखला, मालमत्ता कर वसुली विषयक बिले वाटप करणे व कर विभागातील सर्व कामे करणे.
24 धिरज भोये

लिपीक

वसुली वॉर्ड जी 4 ते 6

कर वसुली करणे, पत्रव्यवहार, नावात बदल करणे बाबतचे अर्ज छाननी करुन कागदपत्रे तपासणे, नवीन कर आकारणी, आवक-जावक, (बिट निरिक्षक- अनधिकृत व अतिक्रमण दैनंदिन अहवाल)
25 रंजना पाटील

बालवाडी शिक्षिका / लिपीक

वसुली वॉर्ड जी 7 व 8

कर वसुली करणे, पत्रव्यवहार, नावात बदल करणे बाबतचे अर्ज छाननी करुन कागदपत्रे तपासणे, नवीन कर आकारणी, आवक-जावक, (बिट निरिक्षक- अनधिकृत व अतिक्रमण दैनंदिन अहवाल)
26 प्रशांत पी. पाटील

शिपाई

वसुली वॉर्ड जी 7 व 8

कर वसुली, कार्यालयीन कामकाज, बिले वाटप, नोटीस देऊन कर दात्यांना प्रत्यक्ष भेटी देणे.
27 धनराज ठाकुर

लिपीक

वसुली वॉर्ड आय 1 व 2

कर वसुली करणे, पत्रव्यवहार, नावात बदल करणे बाबतचे अर्ज छाननी करुन कागदपत्रे तपासणे, नवीन कर आकारणी, आवक-जावक, (बिट निरिक्षक- अनधिकृत व अतिक्रमण दैनंदिन अहवाल)
28 जयप्रकाश पाटील

सफाई कामगार

वसुली वॉर्ड आय 1 व 2

कर वसुली, कार्यालयीन कामकाज, बिले वाटप, नोटीस देऊन कर दात्यांना प्रत्यक्ष भेटी देणे.
29 रॉबिन वळवी

लिपीक

वसुली वॉर्ड आय 3 व 4

कर वसुली करणे, पत्रव्यवहार, नावात बदल करणे बाबतचे अर्ज छाननी करुन कागदपत्रे तपासणे, नवीन कर आकारणी, आवक-जावक, (बिट निरिक्षक- अनधिकृत व अतिक्रमण दैनंदिन अहवाल)
30 किशोद विदे

शिपाई

वसुली वॉर्ड आय 3 व 4

कर वसुली, कार्यालयीन कामकाज, बिले वाटप, नोटीस देऊन कर दात्यांना प्रत्यक्ष भेटी देणे.

 

31

भारती हिंगू

बालवाडी शिक्षिका /लिपीक

वसुली वॉर्ड एफ 1

कर वसुली करणे, पत्रव्यवहार, नावात बदल करणे बाबतचे अर्ज छाननी करुन कागदपत्रे तपासणे, नवीन कर आकारणी, आवक-जावक, (बिट निरिक्षक- अनधिकृत व अतिक्रमण दैनंदिन अहवाल)
32 अनिल म्हात्रे

सफाई कामगार

वसुली वॉर्ड एफ 1

कर वसुली, कार्यालयीन कामकाज, बिले वाटप, नोटीस देऊन कर दात्यांना प्रत्यक्ष भेटी देणे.
33 गणेश भालचंद्र भोईर

शिपाई

वसुली वॉर्ड जी 1 ते 3

कर वसुली, कार्यालयीन कामकाज, बिले वाटप, नोटीस देऊन कर दात्यांना प्रत्यक्ष भेटी देणे.
34 रामलिंग नारायणकर

लिपीक

वसुली वॉर्ड एच 1 व 4

कर वसुली करणे, पत्रव्यवहार, नावात बदल करणे बाबतचे अर्ज छाननी करुन कागदपत्रे तपासणे, नवीन कर आकारणी, आवक-जावक, (बिट निरिक्षक- अनधिकृत व अतिक्रमण दैनंदिन अहवाल), माजी सैनिक कर विभागाचे पावत्या बनविणे
35 नामदेव पाटील

सफाई कामगार

वसुली वॉर्ड एच 1 व 4

कर वसुली, कार्यालयीन कामकाज, बिले वाटप, नोटीस देऊन कर दात्यांना प्रत्यक्ष भेटी देणे.
36 सुजित घोणे

प्र. लिपीक

वसुली वॉर्ड एच 2

कर वसुली करणे, पत्रव्यवहार, नावात बदल करणे बाबतचे अर्ज छाननी करुन कागदपत्रे तपासणे, नवीन कर आकारणी, आवक-जावक, (बिट निरिक्षक- अनधिकृत व अतिक्रमण दैनंदिन अहवाल), माजी सैनिक कर विभागाचे पावत्या बनविणे
37 राजेंद्र पाटील

सफाई कामगार

वसुली वॉर्ड एच 2

कर वसुली, कार्यालयीन कामकाज, बिले वाटप, नोटीस देऊन कर दात्यांना प्रत्यक्ष भेटी देणे.
38 रवि चव्हाण

लिपीक

वसुली वॉर्ड एच 3 व झेड

कर वसुली करणे, पत्रव्यवहार, नावात बदल करणे बाबतचे अर्ज छाननी करुन कागदपत्रे तपासणे, नवीन कर आकारणी, आवक-जावक, (बिट निरिक्षक- अनधिकृत व अतिक्रमण दैनंदिन अहवाल), माजी सैनिक कर विभागाचे पावत्या बनविणे
39 प्रशांत ब. पाटील

सफाई कामगार

वसुली वॉर्ड एच 3 व झेड

कर वसुली, कार्यालयीन कामकाज, बिले वाटप, नोटीस देऊन कर दात्यांना प्रत्यक्ष भेटी देणे.
40 विद्याधर म्हात्रे

प्र. लिपीक

वसुली वॉर्ड एच 5

कर वसुली करणे, पत्रव्यवहार, नावात बदल करणे बाबतचे अर्ज छाननी करुन कागदपत्रे तपासणे, नवीन कर आकारणी, आवक-जावक, (बिट निरिक्षक- अनधिकृत व अतिक्रमण दैनंदिन अहवाल), माजी सैनिक कर विभागाचे पावत्या बनविणे
41 क्लिफी घर्शी

सफाई कामगार

वसुली वॉर्ड एच 5

कर वसुली, कार्यालयीन कामकाज, बिले वाटप, नोटीस देऊन कर दात्यांना प्रत्यक्ष भेटी देणे.
42 देवराम खंडवी शिपाई 146 ओवळा माजिवडा मतदार संघ येथे कार्यरत.
43 रेश्मा म्हात्रे संगणक चालक कर विभागाची वसुली कॅश/चेक घेणे
44. हर्षला घरत संगणक चालक कर विभागाची वसुली कॅश/चेक घेणे
कर्मचारी माहिती
अ. पद्नाम   अधिकारी/ कर्मचा-यांचे नांव वर्ग   रुजू दिनांक   दूरध्वनी क्र./फॅक्स/ईमेल   एकूण वेतन  
1. प्रभाग अधिकारी दामोदर संखे 8422811438  
2. कनिष्ठ अभियंता (ठेका) संजय सोनी 9921158807  
3. लिपिक (प्र. कर निरीक्षक) राजेंद्र राऊत 9082456475  
4. वरिष्ठ लिपिक (कर निरीक्षक) रुतुजा पिंपळे 8433911979  
5. लिपिक राजेश भोईर 9167726517  
6. लिपिक रवि चव्हाण 9022812522  
7. लिपिेक प्रविण पाटील 8169284751  
8. लिपिक रामलिंग नारायणकर 9323749669  
9. लिपिेक धिरज भोये 9049524522  
10. लिपिेक रॉबीन वळवी 9594195525  
11. लिपिेक प्रकाश चौधरी 8108222143  
12. लिपिेक धनराज ठाकूर 9892693427  
13. लिपिेक शरद तांडेल 9619935222  
14.  प्र.लिपिक सुजित घोणे 9987173585  
15.  प्र.लिपिक विद्याध्रर म्हात्रे 9820342536  
16. बालवाडी शिक्षिका सुवर्णा महागावकर 9769566407  
17. बालवाडी शिक्षिका रंजना पाटील 9867402342  
18. बालवाडी शिक्षिका रेखा हेमराज पाटील 8850982027  
19. बालवाडी शिक्षिका भारती हिंगु 9967116611  
20. वाहन चालक संदिप म्हात्रे    
21. शिपाई गणेश भालचंद्र भोईर 9867298101  
22. शिपाई देवराम खंडवी 9270411691  
23. शिपाई किशोर विंदे 8452080232  
24. स.का. प्रशांत पी पाटील 9321562658  
25. शिपाई मिलन म्हात्रे 9920130368  
26. स.का राजेंद्र हेमंत पाटील 9323638582  
27. स.का जयप्रकाश पाटील 7678095294  
28. स.का बंडु घोडविदे 9833897695  
29. स.का नामदेव पाटील 9930906046  
30. स.का. शिपाई प्रशांत बळवंत पाटील 9819528283  
31. स.का. हरेश्वर पाटील 9769685544  
32. स.का. क्लिफी घर्शी 8268955452  
33. मजुर सतीश सुळे 932368582  
34. स.का. शेखर तंगवेल 9920860330  
35. स.का. बालकृष्ण वेलू 9867831749  
36. स.का. प्रफुल्ल राऊत 9765830922  
37. स.का. प्रशांत राऊत 8983107002  
38. स.का. शोभा चौहाण 9819832921  
39. स.का. पुंगोदया अर्जुन  
40. स.का. सरोजा सुंदर वडीवेल 9892412697  
41. स.का. संतोष ठाकुर 9224938068  
42. शिपाई विनोद शिंदे 7397866629  
43. स.का. साहेबराव बाविस्कर 9867359268  
44. स.का. रामलिंगम कदरवेल 8523977044  
45 स.का. अनिल म्हात्रे 8369049760  
रुग्णवाहिका / शववाहिनी सेवा
46 वाहन चालक कमलाकर सु. पाटील
47 स.का राजामुर्ती 7304824411  
48 स.का भानुलाल घारु
49 स.का सनमुगम रामलिंगम
50 स.का पेरीस्वामी शिवलींगम 9833345286
51 स.का बाबर कारा सोलंकी
अभिलेख कक्ष
52 लिपीक अजिम शेख 766606515
53 शिपाई प्रफुल पाटील
वाचनालय
54 मुकादम मोरेश्वर मेहेर 8551098843
55 स.का रोहिणी शिगवन
56 स.का कृष्णा पिल्ले
57. बालवाडी शिक्षिका भावना सुतार 7709544080
अधिकारी व कर्मचारी यांची कर्तव्यसूची
. क्र. अधिकारी कर्मचायाचे नाव पदनाम अधिनियमातील तरतुदी सोपविलेले काम शेरा
१. श्री. दामोदर संखे सहाय्यक आयुक्त ९७६४४७८०३१ १. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम २५४,२६०,२६७,२३१ नुसार १. सर्व प्रशासकिय कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.प्रभाग समिती क्र.02 कार्यालय क्षेत्रामध्ये होणारी अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे यांचेवर नियंत्रण ठेवणे व कायदेशिर कारवाई करणे.
२. महाराष्ट्र विवाह मंडळाचे वि नियम विवाह नोंदणी अधिनियम १९८० (१९९९/२०) २. विवाह नोंदणी करणे, विवाह नोंदणीचा दाखला देणे.
३. म.न.पा. महासभा ठराव दि.२३/०३/२०१६ ठराव क्र.८० नुसार ३. मैदाने समाज मंदिर, मनपा शाळा, हॉल/वर्ग, मंडप, स्टेज यांची परवानगी देउन मनपा ठरावा नुसार फी वसुल करणे.
४. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम प्रकरण ८ मधील कलम – १२९ नुसार ४. मालमत्ता कर वसुली, मालमत्ता हस्तांतरण करून नियमानुसार हस्तांतरण फी वसुल करणे, किरकोळ नावात दुरुस्ती.
५. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मधील कलम -२९ नुसार ५. प्रभाग समिती सभा आयोजित करणे. इ, इतिवृतांतची नोंद ठेवणे पारित केलेले ठराव मा. आयुक्त सो. यांच्या कार्यालयात पाठवणे
६. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम – २३१ नुसार ६. अनाधिकृतपणे बसणा-या फेरीवाल्यां विरुद्ध कारवाई करणे बाबत, कच्ची पक्की अतिक्रमणे निष्कषित करणे.
७. महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विद्रुपणास प्रतिबंध करिण्याकरिता अधिनियम १९९५ (३) नुसार ७. अनाधिकृतणे लावण्यात आलेले बोर्ड बनर हटविणे व त्यांच्या विरुद्ध गुन्हे दाखल करणे
८. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम – २६० नुसार ८. नियमांच्या किंवा उपविधीच्या विरुद्ध सुरु केलेल्या बांधकामाच्या किंवा कामाच्या बाबतीत करावयाची कार्यवाही.
९. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम – २६४ नुसार ९. मोडकळीस आलेली किंवा पडण्याचा संभव असलेली बांधकामे इ. काढून टाकणे.
१०. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम – २६७ नुसार १०. बेकायदेशिरित्या काम करवून घेणा-या व्यक्तीस काढून टाकण्याविषयी निर्देश देण्याचे अधिकार
११. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम – २६८ नुसार ११. विवक्षीत परिस्थिती मध्ये कोणतीही इमारत सोडावयास लावण्याचा आयुक्ताचा अधिकार.
१२. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम – ४७८ नुसार १२. पदनिर्देशित अधिका-यांच्या लेखी परवानगीशिवाय केलेले बांधकाम किंवा गोष्ट अनधिकृत मानणे.
नागरीकांची सनद
नागरीकांचा सनद विवरणपत्र
अ.क्र. अधिनस्त कार्यालयाचे नाव नागरी सनद प्रसिद्ध केल्याचा दिनांक नागरीकांची सनद अद्यात केल्याचा दिनांक नागरीकांची सनद प्रसिद्ध केली नसल्यास संबंधितांविरुद्ध करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा तपशिल
1 प्रभाग क्र.3खारीगाव, तलाव रोड, भाईंदर (पुर्व)
अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम
अ.क्र कामाचा तपशिल कालावधी संपर्क अधिकारी
1 तक्रार अर्ज/टपाल स्विकारणे व संबंधितास पोच देणे त्याच दिवशी प्रभाग अधिकारी आवक-जावक लिपीक
2 पदपथावरील/रस्त्यावरील (तक्रारीनंतर) अतिक्रमणे दूर करणे 3 दिवस प्रभाग अधिकारी कनिष्ठ अभियंता
3 अनधिकृत बांधकामाची तक्रार आल्यानंतर क्षेत्रिय  अधिका-यामार्फत निरिक्षण करणे व अहवाल सादर करणे. 7 दिवस प्रभाग अधिकारी कनिष्ठ अभियंता
4 अनधिकृत/अधिकृत बांधकामाबाबत आवश्यकता लागल्यास नगररचना विभागाकडून अभिप्राय मागविणे. 3 दिवस प्रभाग अधिकारी कनिष्ठ अभियंता
5 अनधिकृत बांधकाम करणा-यावर कायदेशीर नोटीस बजाविणे. 3 दिवस प्रभाग अधिकारी कनिष्ठ अभियंता
6. कायदेशीर नोटीस बजावून नोटीसीची मुदत संपल्यानंतर अनधिकृत बांधकाम दूर करणे (पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध्‍तेनुसार) 30 दिवस प्रभाग अधिकारी कनिष्ठ अभियंता
7. रस्त्यावरील ना-फेरीवाला क्षेत्रातील फेरीवाल्यावर कारवाई करणे नियमित प्रभाग अधिकारी कनिष्ठ अभियंता फेरीवाला पथक प्रमुख
8. अनधिकृत व मुदतबाहय बोर्ड/बॅनरवर कारवाई करणे 24 तासात प्रभाग अधिकारी कनिष्ठ अभियंता पथक प्रमुख
9. बोर्ड/बॅनर/मंडप/स्टेज यांना परवानगी देणे (समाज मंदिर/शाळा/मैदान भाडयाने देणे) 7 दिवस प्रभाग अधिकारी कनिष्ठ अभियंता लिपीक
10. पावसाळयात तात्पुरती ताडपत्री शेड/पत्राशेड टाकणेस परवानगी 7 दिवस प्रभाग अधिकारी कनिष्ठ अभियंता लिपीक
कर विभाग प्रभाग क्र.3
अ.क्र. कामाचा तपशिल कालावधी संपर्क अधिकारी
1 लोक प्रतिनिधी/नागरिकांच्या पत्रव्यवहारावर कारवाई करणे/उत्तर देणे 7 दिवस प्रभाग अधिकारी कर निरीक्षक लिपीक
2 नविन कर आकारणी करणे 15 दिवस प्रभाग अधिकारी कर निरीक्षक लिपीक
3 पुन: कर आकारणी करणे (15 दिवस) प्रभाग अधिकारी कर निरीक्षक लिपीक
4 सदनिकेमध्ये चटई क्षेत्रफळामध्ये दुरुस्ती 3 दिवस प्रभाग अधिकारी कर निरीक्षक लिपीक
5 मालमत्ता कर (असेसमेंट) उतारा देणे 3 दिवस प्रभाग अधिकारी कर निरीक्षक लिपीक
6 मालमत्तेच्या वापरात बदल केल्यास दस्तऐवजाचे आधारे कर निर्धारणामध्ये बदल करणे 15 दिवस प्रभाग अधिकारी कर निरीक्षक लिपीक
7 वारसाने मालमत्ता हस्तांतरण नोंद करणे 20 दिवस प्रभाग अधिकारी कर निरीक्षक लिपीक
8 दस्तऐवजाचे आधारे मालमत्ता हस्तांतरण करुन नावात बदल करणे/खरेदी विक्रीचे हस्तांतरण  करणे 15 दिवस प्रभाग अधिकारी कर निरीक्षक लिपीक
9 कर आकारणी बाबत प्राप्त तक्रार 30 दिवस प्रभाग अधिकारी कर निरीक्षक लिपीक
10 मालमत्ता कराच्या बिलाची नक्कल 1 दिवस प्रभाग अधिकारी कर निरीक्षक लिपीक
11 मालमत्ता कराच्या पावतीची नक्कल 3 दिवस प्रभाग अधिकारी कर निरीक्षक लिपीक
12 कराची मागणी पत्रे तयार करणे 3 दिवस प्रभाग अधिकारी कर निरीक्षक लिपीक
13 मालमत्ता कर भरल्याचा दाखला किंवा थकबाकी नसल्याचा दाखला 3 दिवस प्रभाग अधिकारी कर निरीक्षक लिपीक
14 कर आकारणी नावात दुरुस्ती 7 दिवस प्रभाग अधिकारी कर निरीक्षक लिपीक
15 थकबाकी नसल्याचा (ना-हरकत) दाखला 3 दिवस प्रभाग अधिकारी कर निरीक्षक लिपीक
16 कर आकारणी बाबत आक्षेप नोंदविणे 21 दिवस प्रभाग अधिकारी कर निरीक्षक लिपीक
17 स्वयंमुल्य कर निर्धारण करणे (Self Assessment) 15 दिवस प्रभाग अधिकारी कर निरीक्षक लिपीक
परवाना विभाग प्रभाग क्र.3
अ.क्र कामाचा तपशिल कालावधी संपर्क अधिकारी
1 नवीन परवाना देणे 15 दिवस प्रभाग अधिकारी लिपीक
2 परवाना नुतनीकरण करणे/हस्तांतरण/ परवाना दुय्यम प्रत देणे/व्यवसायाचे नांव बदलणे/व्यवसाय बदलणे/परवाना रद्द करणे/कालबाहय परवानासाठी नुतनीकरण सुचना देणे. 15 दिवस प्रभाग अधिकारी लिपीक
विवाह नोंदणी प्रभाग क्र.3
अ.क्र. कामाचा तपशिल कालावधी संपर्क अधिकारी
1 विवाह नोंदणी 3 दिवस प्रभाग अधिकारी लिपीक