मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल सप्टेंबर 28th, 2022 at 09:39 am

महिला व बाल कल्याण विभाग

विभाग प्रमुख टेलीफोन / मोबाइल क्रमांक ई-मेल
चारुशिला खरपडे 022-28192828 Ext no.-126/8422811386 mahilabalkalyan@mbmc.gov.in
प्रस्तावना
 • महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम- 30 अन्वये महिला व बालकल्याण विशेष समितीची स्थापना करण्यात येते.
 • महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम- 30 (2) अन्वये महानगरपालिकेस तिच्या सभेत उपस्थित असलेल्या व मत देणाऱ्या पालिका सदस्यांपैकी कमीत कमी दोन तृतीयांश पालिका सदस्यांनी मत देवून पारित केलेला विशिष्ट् ठरावाद्वारे महिला व बालकल्याण समितीच्या कामकाजाचे क्षेत्र, अधिकार, व कर्तव्य निश्चित करण्यात येते.
 • महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम- 30(3) अन्वये महिला व बालकल्याण समितीच्या सदस्यांपैकी दोन सदस्यांची सभापती व उपसभापती म्हणून नेमणूक करण्यात येते.
 • महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम- 30 (1)(अ) अन्वये महिला व बालकल्याण समितीवरील सदस्यापैकी  किमान 75  टक्के सदस्य हे महिला पालिका सदस्यांमधील असतील.
 • महानगरपालिकेत महिला व बालकल्याण समितीचे 15 सदस्य आहेत.
 • महिला व बालकल्याण समितीची सभा प्रत्येक महिन्याला एक होणे अपेक्षित आहे.
समितीचे अधिकार व कर्तव्य
 • शासन निर्णय क्रमांक संर्किर्ण 2005 प्र.क्र.156/05/नवि-20 दि.30/12/2006 नुसार व योजनाच्या  विविध मार्गदर्शन सुचना योजनेच्या अटीशर्तीस अधिन राहून योजना राबविणे अभिप्रेत आहे.
 • शासन निर्णय क्रमांक – एमयुएम-2021 /प्र.क्र.385/794/नवि-17 मंत्रालय, मुबई-400 032 दि.29/03/2022 नुसार व योजनाच्या  विविध मार्गदर्शन सुचना योजनेच्या अटीशर्तीस अधिन राहून योजना राबविणे अभिप्रेत आहे.
 • या विशेष समितीचे वतीने होणारे सर्व कामकाज/निर्णयास त्या समितीच्या एकूण सदस्यापैकी निदान दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठींबा अभिप्रेत आहे.
 • महिला व बालकल्याण विभागाकरीता महानगरपालिका निधिमध्ये 5 टक्के तरतुद राखीव ठेवणे आवश्यक आहे.
महिला व बालकल्याण विभागात कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी तपश
.क्र्अधिकारी/कर्मचारीपदनामदुरध्वनी क्र.
1.श्रीम.चारुशिला खरपडेमहिला व बालकल्याण अधिकारी

022-28192828

Ext no.-126

2.श्री.प्रसाद गोखलेवरिष्ठ लिपीक
3.श्री.कुणाल म्हात्रेप्र.लिपीक
4.श्रीम.विणा वामन सरोदेबालवाडी शिक्षिका
5.शैला तुबडेशिपाई
6.विकास जाधवशिपाई
अधिकारी व कर्मचारी यांचा कर्तव्यसुची तपशिल

.क्र.

अधिकारी पदनाम

अधिनयमाचे कलम, महानगरपालिका मंजुर ठराव, मा.आयुक्त यांचेकडील अधिकार प्रदान तपशिल

कर्तव्य जबाबदारी

1.

श्री.संजय शिंदे (उपायुक्त)

1.महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 30 अन्वये गठीत महिला व बालकल्याण समिती

2) शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-2005/ प्र.क्र.156/05/नवि-20 दि.30/12/2006 अंतर्गंत नमुद योजना राबविणे

 

3)       शासन निर्णय क्रमांक – एमयुएम-2021 /प्र.क्र.385/794/नवि-17 मंत्रालय, मुबई-400 032 दि.29/03/2022 नुसार व  योजनाच्या  विविध मार्गदर्शन सुचना योजनेच्या अटीशर्तीस अधिन राहून योजना राबविणे अभिप्रेत आहे.

3. महिलांच्या संर्वांगिण विकासाकरीता समितीने निर्देशित केलेल्या इतर योजनेची अमंलबजावणी करणे.

·         महिला व बालकल्याण विभागाच्या कामकाजाचे संनियंत्रण व नियोजन करणे

·         शासन/मंत्रालय स्तरावरील बैठकांना मा.आयुक्त यांच्या समवेत उपस्थित राहणे.

·         महिती अधिकार अधिनयम 2005 अन्वये प्रथम अपिलिय अधिकारी

·         विभागाशी संबंधित विविध योजना प्रस्ताव कार्यान्वित करण्यासाठी विभागप्रमुख यांना आदेशीत करणे.

·         शासन / महानगरपालिका स्तरावरील  महिला व बालकल्याण योजना राबविणे व फलश्रृती तपासून आढावा घेणे.

·         विधानसभा तारांकित/अंताराकित /लक्षवेधी यांची विहित मुदतीत माहिती शासनास सादर करणे

·         शासनाने वर्गवारी केलेले अभिलेख प्रतवारी अ,ब,क,ड नुसार सुस्थितीत ठेवण्याच्या कामावर नियंत्रण ठेवणे.

2.

चारुशिला खरपडे- महिला व बालकल्याण अधिकारी

वरील नमुद केलेल्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार

·         मा.महासभा व  मा.महिला बालकल्याण समितीने मंजुर केलेल्या प्रस्तावावर कार्यवाही करणेबाबत अधिकाऱ्यांना निर्देश देणे

·         विभागातील कर्मचारी यांच्या दैनंदिन कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे

·         विभागातील कर्मचाऱ्याचे गोपनिय अहवाल प्रतिवेदन करणे

·         महिला व बालकल्याण समितीच्या बैठका आयोजित करुन विविध योजनांची अंमलबजावणीसाठी प्रस्ताव सादर करणेकरिता कर्मचाऱ्यांना निर्देश देणे.

·         महिती अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये जनमाहिती अधिकारी म्हणून कामकाज पाहणे.

·         वरिष्ठांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे अन्य कर्तव्य पार पाडणे.

3.

1) प्रसाद गोखले 

(व.लिपीक) अति.पदभार

2) कुणाल म्हात्रे

(प्र.लिपीक)

टेबल क्र.01

·         विविध योजना राबविण्याकरिता प्रस्ताव वरीष्ठामार्फत महिला व बालकल्याण समिती पुढे सादर करणे

·         महिला व बालकल्याण समिती अंतर्गंत विविध प्रशिक्षण योजना अंमलबजावणी करणेसाठी प्रस्ताव तयार करणे.

·         पी.जी.पोर्टल, आपले सरकार यावर प्राप्त तक्रारी तपासणे त्यानुसार कार्यवाही करणेसाठी प्रस्ताव सादर करणे

·         महिती अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये सहा. जनमाहिती अधिकारी म्हणुन कामकाज पहाणे.

·         विभागात प्राप्त होणारी शासन / लोक प्रतिनिधी, मा.खासदार / आमदार/  नगरसेवक, विविध सामाजिक संस्था व इतर पत्रे इ. ची दखल घेउन सदर पत्रावर कार्यावाही करणेबाबत विहित वेळेत वरिष्ठांकडे प्रस्ताव सादर करणे.

·         जिल्हा स्तरावरील बैठकांना वरिष्ठा समवेत उपस्थित राहणे.

·         टेंडरींग (ऑफलाईन/ऑनलाईन) निविदा प्रसिद्ध करणे बाबत कार्यवाही करणे.

·         स्थानिक निधी, एजी लेखापरीक्षण कार्यालय यांचे मार्फत केलेल्या लेखापरीक्षण आक्षेपांचे अनुपालने तयार करणे.

·         वरिष्ठांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे कर्तव्य पार पाडणे.

 

4.

विणा सरोदे, बालवाडी शिक्षिका तथा लिपीक

टेबल क्र.02

·         सकाळी 10 ते 12 पर्यंत नेमुन दिलेल्या बालवाडीतील मुलांना शिकविणे, तद्नंतर कार्यालयीन कामकाज पहाणे.

·         विभागात प्राप्त होणारी शासन / लोक प्रतिनिधी, मा.खासदार / आमदार/  नगरसेवक, विविध सामाजिक संस्था व इतर पत्रे इ.  प्राप्त होणारे टपाल वरिष्ठांना दाखवुन त्याची नोंद दैंनंदीन नोंदवहीत घेणे.

·         आवक /जावक नोंदवही अद्यावत ठेवणे.

·         विविध योजना/प्रशिक्षण व सकस आहाराचे रजिस्टर नोंदी घेवून अद्यावत ठेवणे

·         वरिष्ठांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे कर्तव्य पार पाडणे.

महिला व बालकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या / येणा-या योजनेचा तपशिल.(2022-2023)

सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात महिला आणि बालकल्याण विभाग मार्फत राबविण्यात आलेल्या योजना.

 • कोविड-19 चे नियमावलीनुसार 08 मार्च 2022 जागतिक महिला दिन साजरा करण्यात आला.सदर कार्यक्रमांर्गंत मनपा क्षेत्रातील विशेष कामगीरी केलेल्या मान्यवर महिलांना मान्यचिन्ह व भेटवस्तु देवून सत्कार करण्यात आला. तसेच मनपा शाळेतील शिक्षिका, वैद्यकिय विभागातील महिला अधिकारी, आशा वर्कर्स, संगणक चालक, तसेच मनपा अधिकारी, कर्मचारी, सफाई कामगार महिला यांना भेटवस्तु देवुन सन्मानित करण्यात आले.  
 • मिरा भाईंदर महानगरपालिके मार्फत झोडपट्टीमध्ये “बेटी बचाओ व बेटी पढाओ” या कार्यक्रमा अंतर्गत पथनाटयद्वारे जनजागृती कार्यक्रम राबविण्यात आला तसेच विविध ठिकाणी त्यासंबंधी  पॅम्प्लेट वाटप करुन बॅनरद्वारे व सुविचाराद्वारे जनजागृती तथा प्रसार केला जातो.
 • महिला व बालकल्याण समिती मार्फत मनपा क्षेत्रातील गरीब व गरजू महिलांना स्वयंरोजगारांची संधी प्राप्त होणेकरिता विविध विषयाबाबत उदा. वारली पेंटींग, शोभिवंत/औषधी झाडाची लागवड, महत्व व उपयोग तसेच ॲडवास ब्युटीपार्लर(ब्रायडल मेकअप) इ. बाबत दिवशीय कार्यशाळा(शिबीर) आयोजित केले असता महिला/मुलींनी उस्फुर्त प्रतिसाद देवून यशस्वीरिता कार्यक्रम पूर्ण करण्यात आला.
 • मा.महापौर यांच्या निवासस्थानामध्ये नव्याने विकसीत केलेल्या महिला भवन मध्ये विविध प्रशिक्षणे बेसिक कॉम्प्युटर, ङिटी.पी, टॅली, कापडी पिशवी, योगा-जुडो-कराटे इ. प्रशिक्षण केंद्र सुरु केले आहेत. 
 • निराधार/विधवा/घटस्फोटीत महिलांच्या मुलींना विवाहाकरीता अर्थसहाय्य देणेबाबतची योजना राबविण्यात येत आहे.
 • निराधार/विधवा/घटस्फोटीत महिलांच्या मुलामुलींना शिक्षणाकरीता शैक्षणिक मदत देण्यात येते.
 • कर्करोग पिडीत महिला/पुरुष यांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येते.
 • महानगरपालिकेच्या शाळेतील मुलींना मोफत सॅनेटरी नॅपकीन पुरवठा करण्यात येते.
 • महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील गरीब व गरजु महिलांना स्वयंरोजगार करणेकरिता विविध प्रकारचे साहित्य वाटप करण्यात येते. (घरघंटी, शिलाई मशिन, मल्टीग्रेन आटा चक्की इ.)
 • महिलांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्याकरीता विविध प्रशिक्षण योजना राबविण्यात येतात. (ब्युटी पार्लर, फॅशन डिझाईनिंग, मेहंदी-नेलआर्ट, कापडी व कागदी पिशव्या, जुडो कराटे व योगा, MSCIT,  बेसिक कॅम्पुटर. डी.टी.पी, वाहन प्रशिक्षण(चार चाकी/दुचाकी) इ.)
 • मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील गलिच्छ वस्ती झोपडयामध्ये महिला व बालकांसाठी आरोग्य शिबिर आयोजित करुन त्या शिबीरामध्ये स्त्रीरोगतज्ञ व बालरोगतज्ञ असे वेगवेगळया तज्ञ डॉक्टरांना बोलावुन तपासणी करुन मोफत औषधाचा पुरवठा केला जातो.
 • महापालिका रुग्णालयात दाखल झालेल्या गरोदर माता व प्रसुतिकरिता आलेल्या मातां यांना महिला व बालकल्याण विभागामार्फत मोफत सकस आहार पुरविण्यात येतो.सदर योजना मनपाच्या भारतरत्न इंदिरा गांधी रुग्णालय, मिरारोड येथे सुरु आहे.
 • महिला व बालकल्याण समिती अंतर्गंत गरीब व गरजू महिलांकरिता मोफत कर्करोगाचे(स्तन कॅन्सर) निदाण होणेकामी महिला व बालकल्याण समिती मार्फत मनपाच्या इंदिरागांधी रुग्णालयामध्ये मेमोग्राफी मशीन पुरवठा केली असुन त्याद्वारे स्तन कॅन्सर (mammography) याची विनामुल्य तपासणी केली जाणार आहे.

      वरीलप्रमाणे विविध उपक्रम, योजना महिला व बालकल्याण समिती मार्फत राबविण्यात येतात.

महिला व बालकल्याण विभागाची योजनाची माहिती

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील महिला व मुलींना विविध प्रकारचे व्यवसायीक प्रशिक्षण देवुन त्यांना स्वंयरोजगारासाठी प्रोत्साहित करणे व त्यांच्यामध्ये स्वत:चा लहानमोठा व्यवसाय(उद्योग) सुरु करण्याची क्षमता निर्माण करणेकरिता महिला व बालकल्याण समिती अंतर्गंत खालीलप्रमाणे प्रशिक्षण देण्यात येते

 • फॅशन डिझाईन प्रशिक्षण
 • ब्युटीपार्लर प्रशिक्षण
 • मेंहदी व नेलआर्ट प्रशिक्षण
 • बेसिक कॅम्प्युटर, ङिटी.पी, टॅली प्रशिक्षण
 • एम.एस.सी.आय.टी कॉम्प्युटर प्रशिक्षण
 • वेबडिझाईन प्रशिक्षण
 • वाहनचालक प्रशिक्षण
 • जुडो, कराटे व योगा प्रशिक्षण
 • कापडी/कागदी पिशवी बनविणे

     इ. विविध प्रकारचे प्रशिक्षण देण्यात येते त्याद्वारे महिलांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो.

शासनानेनिर्देशितकेलेल्यायोजनांशिवाययाविभागाद्वारेराबविण्यातयेणाऱ्याठळकयोजना

गरजू व गरीब महिलांना साहित्य वाटप

 • मिरा भाईंदर महानगरपालिका, महिला व बालकल्याण समिती अंतर्गंत गरीब व गरजू महिलांना शिलाई मशीन व घरघंटी वाटप करण्यात येते जेणेकरुन गरीब व गरजू महिलांना रोजगार मिळण्याची संधी प्राप्त होईल.

गलिच्छ वस्ती झोपडयामध्ये आरोग्य/ स्वच्छता कार्यक्रम :-

 • मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील झोपडपट्टी परिसरातील महिला व बालकांसाठी आरोग्य शिबिर आयोजित करण्यात येते. सदर शिबिरामध्ये स्त्रीरोगतज्ञ व बालरोगतज्ञ यांच्या मार्फत तपासणी करण्यात येते. जेणेकरुन मिरा भाईंदर झोपडपट्टीतील महिला व बालकांचे आरोग्य चांगले रहाणेस मदत होते.

मा.महासभा ठरावानुसार विधवा, घटस्फोटीत महिलांच्या मुलींना विवाहाकरिता अर्थसहाय्य व बालकांना शिष्यवृती देण्याबाबत

 • मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विधवा/घटस्फोटीत महिलांच्या मुलींच्या विवाहाकरिता प्रत्येकी रु.21000/- अर्थसहाय्य देण्यात येते.  
 • तसेच मिरा भाईंदर क्षेत्रातील विधवा/घटस्फोटीत महिलांच्या बालकांना पुढील शिक्षणासाठी खालीलप्रमाणे मदत करण्यात येते.

शैक्षणिक वर्षे

वार्षिक मदत रुपये

इयत्ता 1 ते 5

रु.7000/-

इयत्ता 6 ते 8

रु.10,000/-

इयत्ता 9 ते 12

रु.12000/-

इयत्ता 13 ते पदवीधर

रु.15000/-

बेटी बचाव योजना

 • मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात 35 झोपडपट्टया आहेत. प्रत्येक झोपडपट्टीमध्ये जनजागृती कार्यक्रम राबविला जातो. त्यासाठी आवश्यक पत्रके तसेच सर्व झोपडपट्टयांमध्ये सुविचारांद्वारे जनजागृती तथा प्रसार केला जातो.

मनपा क्षेत्रातील इयत्ता 10 मध्ये 90 टक्केपेक्षा जास्त गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्याचा गुणगौरव करणे

 • प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात इयत्ता 10 मध्ये 90 टक्केपेक्षा अधिक गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्याना बक्षिसे, प्रमाणपत्र, मानचिन्ह देवून त्यांचा गुणगौरव करण्यात येतो.

मनपा शाळेतील मुलींसाठी सॅनिटरी नॅपकीन पुरवठा करणे

 • मिरा भाईंदर महानगरपालिका, महिला व बालकल्याण विभागा मार्फत सर्व मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या शाळेतील इयत्ता 6 वी ते 7 वी पर्यंतच्या सर्व मुलींना महानगरपालिकेच्या वतीने विनामुल्य सॅनिटरी नॅपकीनचा पुरवठा केला जातो.

गरोदर व स्तनदा मातांना सकस आहार पुरवठा :-

 • महिला व बालकल्याण समिती व जननी शिशु सुरक्षा अंतर्गंत गरोदर महिला व प्रसुतिकरिता दाखल झालेल्या महिलांना मोफत सकस आहार पुरविण्यात येतो. सदर योजनेची अंमलबजावणी ही मनपाच्या भारतरत्न इंदिरा गांधी रुग्णालयात सुरु आहे.

 

 • मुली व महिलांसाठी कॅन्सर उपचारासाठी आर्थिक सहाय्य :-

मुली व महिलांना कर्करोग उपचारासाठी महिला व बालकल्याण समिती अंतर्गंत आर्थिक मदत देण्यात येते. सन 2021-22 या आर्थिक वर्षीत मा.महासभेच्या मंजुरी नुसार धोरण निश्चित करुन महिला व बालकल्याण समिती अंतर्गंत कर्करोग पिडीत रुग्णांना प्रत्येकी रु.25,000/- रक्कम देवून त्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यांत येते.

 • पुरुष कॅन्सर रुग्णाकरिता आर्थिक सहाय्य :- सन 2021-22 या आर्थिक वर्षात पुरुष वर्गास कॅन्सर झाल्यास त्याचा परिणाम सर्व परिवारावर तसेच महिलांवर होत असल्याने महिला व बालकल्याण समितीने पुरुषाकरिता हि कॅन्सर उपचारासाठी आर्थिक मदत देण्याचे निश्चित केले आहे.
 • निराधार/विधवा/घटस्फोटीत महिलांना आर्थिक मदत (माय-माउुली) योजना :- मिरा भाईंदर महानगरपालिका, महिला व बालकल्याण समिती अंतर्गंत प्रथमच निराधार/विधवा/घटस्फोटीत वय 50 वर्षावरील महिलांकरिता माय-माउुली नावाने सदर योजना राबविण्यात आली. या योजने अंतर्गंत सदर महिलांना प्रति वार्षिक रक्कम रु.5000/- इतके आर्थिक सहाय्य देण्यात आलेले आहे.

स्तन(कन्सर) तपासणीसाठी (mammography) मशीन  :-

 • महिला व बालकल्याण समिती अंतर्गंत गरीब व गरजू महिलांकरिता मोफत कर्करोगाचे(स्तन कॅन्सर) निदाण होणेकामी महिला व बालकल्याण समिती मार्फत मनपाच्या इंदिरागांधी रुग्णालयामध्ये मेमोग्राफी मशीन पुरवठा केली असुन त्याद्वारे स्तन कॅन्सर (mammography) याची विनामुल्य तपासणी केली जाणार आहे.

महिला भवन येथे विविध प्रशिक्षण सुरु करण्यात आले आहे :-

 • महिलांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्याकरीता विविध प्रशिक्षण योजना राबविण्यात येतात. (ब्युटी पार्लर, फॅशन डिझाईनिंग, मेहंदी-नेलआर्ट, कापडी व कागदी पिशव्या, जुडो कराटे व योगा, MSCIT,  बेसिक कॅम्पुटर. डी.टी.पी, वाहन प्रशिक्षण(चार चाकी/दुचाकी) इ.)

महिला व बालकल्याण समिती मार्फत मनपा क्षेत्रातील गरीब व गरजू महिलांना स्वयंरोजगारांची संधी प्राप्त होणेकरिता विविध विषयाबाबत उदा. वारली पेंटींग, शोभिवंत/औषधी झाडाची लागवड, महत्व व उपयोग तसेच ॲडवास ब्युटीपार्लर(ब्रायडल मेकअप) इ. बाबत दिवशीय कार्यशाळा(शिबीर) आयोजित केले असता महिला/मुलींनी उस्फुर्त प्रतिसाद देवून यशस्वीरिता कार्यक्रम पूर्ण करण्यात आला.

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 कलम 4(1) ख अन्वये 17 मुद्दयांची माहिती​