मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

भारताचे राष्ट्रीय प्रतीक

कार्यादेश


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
Ward Office - 1 प्रभाग समिती क्र.1 कार्यालय मधील नागरी सुविधा केंद्रामध्ये नागरीकांचे सनद प्रसिध्द करण्याची मा 04-05-2022
Encroachment Department ३० वर्षावरील इमारती / घर यांच्या संचारनात्मक तपासणी अहवालाबाबत 04-05-2022
Garden & Tree Department वन महोत्सव कार्यक्रमाचे नियोजन करणे बाबत 10-03-2022
General Administration and Establishment Department श्री. स्वप्नील सावंत यांची उपायुक्त पदस्थापना रद्द करणेबाबत आदेश. 09-03-2022
General Administration and Establishment Department मि. भा. सहा.आयुक्त यांचा बदली आदेश 09-03-2022
General Administration and Establishment Department सुधारीत प्रत्यायोजन आदेश. 08-03-2022
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील कनकीया येथील आरक्षण क्र. 269 उद्यानाच्या बाजुला असलेल्या म 01-03-2022
Garden & Tree Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेका 25-02-2022
PWD भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र.4 मधील गटारे, रस्ते, स्लॅब यांची दुरुस्ती करणे. 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.12 इंद्रलोक फेस - 6 ग्लोबल शाळा ते गोल्डन नेस्ट शाळा पर्यंत गटार बांधणे व 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) हटकेश येथील न्यु सिग्नेचर इमारती समोरील गटार बांधणे. 28-01-2022
PWD भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.01 मधील जय अंबे नगर नं.1 व 2 मधील विविध ठिकाणी गटार व सी.सी. रस्ते दुरुस्ती करणे. 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.19 शितल पार्क इमारत ते शितल कुंज पर्यंत गटाराची पुर्ण बांधणी करणे. 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.19 मधील ओम वृषभ ए समोरील गटाराचे स्लॅब दुरुस्ती करणे. 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) विजयपार्क ते विनय रेसिडेन्सी इमारत पर्यंत रस्ता समांतर गटार बांधणे. 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.15 मधील सुर्वेचाळ व म्हात्रेचाळ वर्तळ आळी भिमनगर जाधव चाळ येथे सी.सी. रस 28-01-2022
PWD भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.23 डि-मार्ट परिसरात सेल्फी पॉईंट तयार करणे. 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.17 मधील ग्रीन पार्क प्रवेशव्दाराजवळ वर्टीकल गार्डन व सेल्फी पॉईंट बनवि 28-01-2022
PWD भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.01 मधील शास्त्री नगर, नेहरु नगर येथे गटार व सी.सी. रस्ते दुरुस्ती करणे. 28-01-2022
PWD भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.01 मधील शास्त्री नगर, नेहरु नगर येथे गटार व सी.सी. रस्ते करणे. 28-01-2022