मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

भारताचे राष्ट्रीय प्रतीक

कार्यादेश


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
PWD WO.201 भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र.5 मध्ये सिध्दी कृपा ते नर्मदा आशिष येथे गटार रस्त्याच्या समांतर बनवि 28-01-2022
PWD प्रभाग क्र. 13 मधील घोडबंदर गाव व रेतीबंदर येथे व्यायाम शाळेमध्ये व्यायामाचे साहित्य उपलब्ध करुन 28-01-2022
PWD भाईंदर (प.) मोर्वा ब्राम्हणदेव नगर येाीलि धोकादायक शौचालय तोडुन मटेरियल उचलणे. 28-01-2022
PWD भाईंदर (पुर्व) नवघर येथील एस.एन. कॉलेज समोरील आनंद दिघे मैदान मध्ये श्री गणेश मुर्तीचे विर्सजन कर 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) येथील टाऊन पार्क शिवार गार्डन येथे श्री गणेश मुर्तीचे विर्सजन करीता कृ्त्रिम तल 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) येथील जॉगर्स पार्क येथे श्री गणेश मुर्तीचे विर्सजन करीता कृ्त्रिम तलाव तयार करण 28-01-2022
PWD भाईंदर (प.) सुभाषचंद्र बोस मैदानामध्ये करीता¨कृ्त्रिमÊतलावxतयारiकरणे.j(सर्वे±धर्मियªउत्सवमंडप,ºल 28-01-2022
PWD भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 11 मध्ये विविध ठिकाणी दिशादर्शक बोर्ड लावणे. (प्रभाग समिती निधी) 28-01-2022
PWD भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 04 तलाव येथील प्रभाग कार्यालय क्र. 03 येथे सुंदरीकरण करणे. (नगरसेवक निधी) 28-01-2022
PWD भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 04 येथे दिपक अपार्टमेंट ते मच्छी मार्केट येथे गटाराची पुर्नबांधणी करणे. 28-01-2022
PWD भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 11 मधील बादशाह मैदान(आरक्षण क्र. 117) येथे नविन गेट बनविणे. (नगरसेवक निधी) 28-01-2022
PWD भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र.11 मध्ये नवघर येथे श्री. समर्थ कृपा बंगला ते सोलंकी अपार्टमेंट पर्यंत सी. 28-01-2022
PWD मौजे उत्तन येथील घनकचरा प्रक्रिया Carbophenyl Powder, DP, Imidacloprid 0.5 % R.B. (Quick bite) (Fly Control) पुरवठा करणे. 28-01-2022
PWD भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 2 मधील प्रशांत हॉटेल ते बंदरवाडी नाक्यापर्यंत फुटपाथचे नुतनीकरण करणे. 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) येथील ओल्ड गोल्डन नेस्ट संकुल येथील रो हाऊस 18 ते 22 येथे नविन गटार बनविणे व क्विन्स 28-01-2022
PWD भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 7 मधील महानगरपालिकेच्या शेडचे सिलिंगचे काम करणे. (प्रभाग समिती निधी) 28-01-2022
PWD भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 7 मधील जनता नगर येथील महानगरपालिका शेडचे अंतर्गत काम करणे. (प्रभाग समिती निध 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 17 मध्ये चार ठिकाणी दिशादर्शक फलक बसविणे. 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 16 मधील शांतीगार्डन येथे दिशादर्शक फलक बसविणे. (प्रभाग समिती निधी) 28-01-2022
PWD रा.म.क्र. 08 वरील काशिगांव येथील रस्त्यावर माता रमाबाई आंबेडकर प्रवेशद्वार बांधणे. (नविन रस्ते डी.प 28-01-2022