मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

भारताचे राष्ट्रीय प्रतीक

कार्यादेश


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
PWD रा.म.क्र. 8 मिनाक्षी नगर गोपाल सिंग कम्पाऊंड ते सुर्यकोत हारवते यांच्या घरापर्यंत ते पवार कीड्स श 28-01-2022
PWD रा.म.क्र. 8 रफिक पटेल कॉलेज मांडवी पाडा ते जाधव निवास मागील नाल्यालगत डी.पी. रस्ता लगत गटार बांधणे. ( 28-01-2022
PWD भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 05 मधील विविध ठिकाणी गटारावरील स्लॅब, गटार, सी.सी. रस्ता, फुटपाथ ची दुरुस् 28-01-2022
PWD मुख्य कार्यालय तिसरा मजला सामान्य प्रशासन विभागासाठी फर्निचर करणे. 28-01-2022
PWD मुख्य कार्यालय तिसरा मजला आस्थापना विभागासाठी पार्टीशन करणे. 28-01-2022
PWD भाईंदर (प.) आरक्षण क्र. 134 मधील इमारतीमध्ये तळ मजल्यावर आरोग्य विभागामध्ये नविन विद्युत कामे करणे. 28-01-2022
PWD भाईंदर (प.) आरक्षण क्र. 134 मधील इमारतीमध्ये पहिल्या मजल्यावर आरोग्य विभागामध्ये नविन विद्युत कामे 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.17 मधील रवी पार्क येथील मैदानात सभा मंडप बांधणे. (सभागृह नेता निधी) 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग समिती क्र. 04 मध्ये विविध रस्त्यावर नामफलक बसविणे. (प्रभाग समिती निधी) 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) मिरागांव पाण्याच्या टाकी शेजारील महानगरपालिकेचे कार्यालयास रंगरंगोटी व दुरुस् 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) कनकिया येथी मा. आयुक्त यांच्या निवास स्थानात (पारीजात) पेस्ट कंट्रोल, रोडन्ट कंट् 28-01-2022
PWD भाइ्रंदर (पुर्व) प्रभाग क्र.2 जैसल पार्क चौपाटी येथील ओपन जिम लगत भिंत वर ग्रील बसविणे. (प्रभाग समि 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) आर.बी.के. स्कुल समोर स्टॅम्प काँक्रीट करणे. 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.9 नयानगर मधील लोढा रस्ता ते आशिष पार्क इमारती पर्यंतच्या गटाराची पुर्न 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.9 नयानगर मधील आशिष पार्क इमारत ते उमर मस्जिद पर्यंतच्या गटाराची पुनबां 28-01-2022
PWD प्रभाग क्र.3 मधील सचिन तेंडुलकर मैदान आरक्षण क्र.122 सी सामाजिक सभागृह टप्पा क्र.2 चे वाढीव बांधकाम क 28-01-2022
PWD प्रभाग क्र.13 मधील वेलकर नगर वरसावे येथे समाजमंदिर टप्पा क्र.2 चे वाढीव बांधकाम करणे. (आमदार निधी) 28-01-2022
PWD मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील पर्जन्य जलवाहिनी योजना टप्पा -2 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.17 मधील रवी पार्क येथील रस्त्याची दुरुस्ती व डांबरीकरण करणे. (सभागृह नेत 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.17 बालाजी हॉटेल जवळील जागेत, “+ÉªÉ लव मिरा ¦ÉÉÈnù®ú” नावे सेल्फी पाईअ बनवून स 28-01-2022