मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

भारताचे राष्ट्रीय प्रतीक

कार्यादेश


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.17 विजय पार्क येथील कमानीची पुर्नबांधणी करणे. (सभागृह नेता स्वेच्छा निध 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.17 जम्मु कश्मिर बँकसमोरील जागेत आय लव मिरा भाईंदर नावे सेल्फी पॉईट बनवू 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.17 अंबर प्लाझा जवळील फुटपाथवर “ आय लव मिरा भाईंदर “ नावे सेल्फी पॉईट बनव 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) पुनम सागर मुस्लिम दफनभुमी मध्ये मानवी शरीर दफन करण्यासाठी भिंतीचे बांधकाम करुन 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) पुनम सागर मुस्लिम दफनभुमी मध्ये मानवी शरीर दफन करण्यासाठी भिंतीचे बांधकाम करुन 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) पुनम सागर मुस्लिम दफनभुमी मध्ये मानवी शरीर दफन करण्यासाठी भिंतीचे बांधकाम करुन 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) पुनम सागर मुस्लिम दफनभुमी मध्ये मानवी शरीर दफन करण्यासाठी भिंतीचे बांधकाम करुन 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) पुनम सागर मुस्लिम दफनभुमी मध्ये मानवी शरीर दफन करण्यासाठी भिंतीचे बांधकाम करुन 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) गोकुळ व्हिलेज जी-2 एन मधल्या गेटवरुन शांतीनाथ दर्शन बिल्डींग पर्यत नविन गटार बनवू 28-01-2022
PWD मनीभद्र येथील रस्त्याचे डांबरीकरण करणे. 28-01-2022
PWD एस.व्ही.रोड येथील श्रीपाल इस्टेट मध्ये सी.सी. रस्ता बनवून गटार बनविणे. 28-01-2022
PWD भाईंदर (पूर्व) सुर्यकिरण बिल्डींग ते कमलकुंज पयंर्त गटार बनविणे. 28-01-2022
PWD भाईंदर (प.) येथिल डोंगरी कर कार्यालयाची पुर्नबांधणी करणे. 28-01-2022
PWD घोडबंदर Transit Camp येथे परिवहन विभागाच्या जुन्या बसेस व इतर साहित्य ठेवण्याकरीता दिलेल्या जागेस Wire Fencin 28-01-2022
PWD घोडबंदर आरक्षण क्र.326 A या जागेस पोलीस विभागाकरीता पत्र्याचे कुंपण करणे. 28-01-2022
PWD भाईंदर (पुर्व) गोल्डन नेस्ट येथे आरक्षण क्र.214 या पत्र्याचे संरक्षण कुंपण करणे. 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व), मुन्शी कम्पाऊंड कोंथीबीर गल्ली येथे गटार बांधणे. 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) येथील काशिगाव मराठी शाळा क्र. 4 व उर्दु क्र. 5 च्या दुरुस्ती आणि डागडुगी करणे. 28-01-2022
PWD भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.08 मधील सिध्दीविनायक मार्ग येथे सतिश अपार्टमेंट ते शुभम अपार्टमेंट येथे सी.स 28-01-2022
PWD भाईंदर (प.) येथील मुख्य कार्यालयातील पार्किगमध्ये भांडार विभागासाठी रुम बांधणे व जनरेटसाठी शेड 28-01-2022