मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

भारताचे राष्ट्रीय प्रतीक

कार्यादेश


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
PWD भाईंदर (प.) येथील मुख्य कार्यालयात पहिल्या मजल्यावरील विरोधी पक्षनेता दालनातील पार्टीशनचे काम क 28-01-2022
PWD भाईंदर (प.) येथील मुख्य कार्यालयात पहिल्या मजल्यावरील विरोधी पक्षनेता दालनातील अंतर्गत बदल करणे 28-01-2022
PWD भाईंदर (प.) येथील मुख्य कार्यालयात पहिल्या मजल्यावरील विरोधी पक्षनेता दालनातील फर्निचरचे काम कर 28-01-2022
PWD भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 1 मधील विविध ठिकाणी सी.सी. रस्ते व गटार दुरुस्ती करणे व गणेश देवल नगर येथील सम 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.16 मधील शांतीधाम येथील गटार बांधणे. (प्रभाग समिती निधी) 28-01-2022
PWD भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 03 मधील निर्मळ चाळ नं. 5 ते राजा रामदेव पार्क सोनम पार्क ते शिवशक्ती इमारत 28-01-2022
PWD भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 3 मधील कस्तुरी पार्क येथील टॉनी टॉईझच्या शाळे समोर सुंदरीकरण करणे व ओशि 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.19 पार्श्व नगर येथ्ंील सिफनी टॉवर समोरील गटार बांधणे. (प्रभाग समिती निधी 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 22 नयानगर मिरा नर्सिंग होम गल्ली मधील स्ट्रलिंग अपार्टमेंट ते स्वरुपी 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.18 मध्ये विविध रस्त्यावर नामफलक बसविणे. (नगरसेवक निधी) 28-01-2022
PWD भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.6 मधील शेरॉन अपार्टमेंट ते वृजविहार पर्यंत सी.सी. रस्ता करणे. (प्रभाग समिती नि 28-01-2022
PWD भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 06 मधील सम्राट अशोक ते जय सोना अपार्टमेंट 01 पर्यंत सी.सी. रस्ता करणे. (प्रभाग सम 28-01-2022
PWD भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 6 मधील नाकोडा अपार्टमेंट ते शेरॉन अपार्टमेंट पर्यंत सी.सी. रस्ता करणे. (प्रभा 28-01-2022
PWD भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 08 पंडीत भिमसेन जोशी रुग्णालयामधील टेरॅस स्लॅबचे गळती प्रतिबंधक उपाययोजना 28-01-2022
PWD भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 08 पंडीत भिमसेन जोशी रुग्णालयामधील आय.सी.यु वॉर्ड वरील स्लॅबचे गळती प्रतिबं 28-01-2022
PWD भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 08 पंडीत भिमसेन जोशी रुग्णालयामधील चौथ्या मजल्यावरील छज्जा व भिंतीचे गळती प 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 21 मध्ंील 6 सी एस.टी.पी. जॉगर्स पार्क आणि बाप्पा सिताराम मंदिर नाल्याच्या 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.21 पुनमसागर येथील रिगल आर्केड ते हिंदू स्मशानभुमी आणि शुभांगण 1 ते साईदर 28-01-2022
General Administration and Establishment Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका आस्थापनेवरील उप-अभियंता, मुख्य लिपीक, कनिष्ठ अभियंता, लिडींग फायरमन, व 13-01-2022
Accounts तातडीचे (परिपत्रक):प्र.मुख्यलेखाधिकारी यांचेकडील परिपत्रक. 17-12-2021