मिरा भाईंदर महानगरपालिका
तक्रारी

जर तुम्हाला काही तक्रार / तक्रारी नोंदवायच्या असतील तर खालील ई - मेल वर संपर्क करा.
 
महापालिका आयुक्त,
मिरा भाईंदर महानगरपालिका ,
स्व्‍. इंदिरा गांधी भवन,छ. शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर(प.) जि.ठाणे. पिन नं. ४०११०१.
ई - मेल : mbmc.commissioner@gmail.com
मुख्यालय दिन : सोमवार, मंगळवार. सकाळी १० ते दुपारी २
मदतीसाठी संपर्क नं : + (कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत व कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी).

 


शेवटचा बदल : 29-09-2016