मिरा भाईंदर महानगरपालिका
पोलिस स्थानक

पोलिस स्टेशन दुरध्वनी क्र. व भ्रमणध्वनी क्र.

पोलीस कार्यालय कार्यालय दुरध्वनी क्र कार्यालय प्रमुख भ्रमणध्वनी क्र
ठाणे, पोलीस अधिक्षक 022 - 25343027 श्री. राजेश प्रधान 9823469902
ठाणे, अतिरिक्त पोलीस अधिक्षक 022 - 25343150 श्री. अविनाश अंबुरे 9823448907
मा. पोलीस अधिक्षक कार्यालय ठाणे ग्रामीण 022 - 25343027 ---- -----
पोलिस कंट्रोल रूम ठाणे ग्रामीण 022 - 25343027 ----- 022-25342784
पोलिस उप-अधिक्षक ------ श्री. सुहास बावचे 9822876100
उत्तन सागरी पोलीस ठाणे 022 - 28451001 श्रीप्रविण्‍ सालुंखे 9870210121
भाईंदर (पूर्व), नवघर, पोलिस स्टेशन 022 - 28044573 श्रीश्रीकांत पडुले 8888336677
भाईंदर (पश्चिम), पोलिस स्टेशन 022 - 28192257 श्री राजेंद् कांबळे 9870178438
मिरारोड, नया नगर 022 - 28151299 श्रीबालाजी पांढारे 9823055369
काशीमिरा पोलिस स्टेशन 022-28456118 श्री.वैभव शुंगारे 8689807776
मिरा रोड पोलिस स्टेशन 022 - 28457301 श्री. वसंत लाबडे 9821211929
पोलीस निरिक्षक, वाहतुक ------- श्री. चौगुले 8108377887

 


शेवटचा बदल : 02-04-2018