मिरा भाईंदर महानगरपालिका
महापौर

श्रीमती डिंपल विनोद मेहता ( महापौर )

कार्यालयीन पत्ता :
मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, स्व. इंदिरा गांधी भवन, दुसरा माळा, छ. शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर (प.)-401 101
भ्रमणध्वनी क्रमांक :  
दूरध्वनी क्रमांक :  
फॅक्स नं. : २८१९२००५

 


शेवटचा बदल : 06-09-2017