मिरा भाईंदर महानगरपालिका
निविदा

Mahatenders.gov.in

निविदा दरपत्रक / ऑफलाईन निविदा

E-Tendering(ऑफ लाईन) निविदा खरेदी करणेबाबत.

अथेलेटिक्स क्रीडा साहित्य पुरवठा करणेबाबत

महानगरपालिकेच्या आवारात आरोग्य तपासणी शिबिराबाबत

जाहिर कोटेशन नोटीस आरोग्य केंद्राकरिता अ‍ॅल्युमिनियम पोर्टेबल फोल्डींग टेबल चार आसनी मध्यभागी छ्त्रीसह

दि. 31-12-2018 रोजी मनपा विभागाकरिता पाणीपटटी देयक बाबत

दि.21-12-2018 अनुभवात्मक शिक्षण कार्यशाळा प्रशिक्षण

भाडार विभाग

दि.12/12/2018 सार्व आरोग्य विभागामार्फत स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत.

वृक्ष प्राधीकरण फेर जाहीर सूचना (जा.क्र. म.न.पा./वृ.प्रा./५६२/२०१८-१९ )

टेंडर नोटीस

दि. 10122018 मनपा उदयान व वृक्षप्राधिकरण विभागातील वाहन क्र. MH-04 FD-7527 हायड्रोलिक शिडी, निविन टायर टयुबसह खरेदी व दुरुस्तीबाबत.

दि.१०-१२-२०१८ मनपा उदयान वृक्षप्राधिकरण विभागातील वाहन क्र. MH04AN-3102 टाटा सुमो हे वाहन दुरुस्ती करणेबाबत.

दि. ०६-१२-२०१८ रोजी विभागाअंतर्गत गोवर रुबेला लसीकरणाकरीता बालकांना लस टोचल्याची नोंद घेणेबाबत

जाहिर निविदा सुचना Offline महानगरपालिकेच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द क्ररणेबाबत

वैद्यकीय विभागांतर्गत मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात डास नाशके, अळी नाशके फवारणेकामी पीतळी स्प्रेपंप खरेदी करणेकामी

जाहीर निविदा मनपाच्या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत

दि.19122018 माहिती पुस्तिका छापाई करणेबाबत..

उदयान विभाग

उदयान विभाग जाहिर निविदा

प्लास्टीक धागेवाला पाईप

भाडार विभाग


शेवटचा बदल : 31-05-2019