मिरा भाईंदर महानगरपालिका
नगररचना

विभाग प्रमुख श्रीकांत देशमुख
दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक 9423776145   022-28108165/28121455 
ई- मेल mbmc.tp@gmail.com  

मिरा भाईंदर शहराचे क्षेत्र ७९.४० चौ. कि.मी. असून १९ महसुली गावांचा समावेश आहे.मिरा भाईंदर शहराची विकास योजना (वगळलेला भाग सोडून) दि.१४/०५/१९९७ रोजी मंजूर झालेली असून दि.१५/०७/१९९७ पासून अंमलात आलेले आहे. वगळलेल्या भागाची विकास योजना दि.२५/०८/२००० रोजी मंजूर झालेली असून दि.१५/१०/२००० पासून अंमलात आलेली आहे. मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीत शासन निर्णय क्र. टिपीएस-१२०८/१३४६/प्र.क्र.२६७/०८/नवि-१२, दि.२९/०८/२००९ अन्वये फेरबदल मंजूर झाले आहेत. 

नगररचना विभागामध्ये २३ कर्मचारी असून तांत्रिकपदे ०९ व अतांत्रिकपदे ०५ आहेत. सध्या कार्यरत नगररचनाकार - ०१, प्र. सहा. नगररचनाकार - ०१, कनिष्ठ अभियंता - ०४, मुख्य सर्व्हेअर , सर्व्हेअर , अनुरेखन प्रत्येकी ०१ व वरिष्ठ लिपिक / लिपिक - ०५ आहेत. 

टिप : अधिक माहितीसाठी सोबत जोडण्यात आलेली फाईल डाऊनलोड करा.

 नगररचना विभाग

काम काजाचे स्वरूप 

 • नवीन / सुधारित/ पुर्न:विकास बांधकाम प्रस्ताव छाननी
 • जोत्याचा दाखला,
 • भोगवटा दाखला छाननी
 • विकास योजनेतील आरक्षणातील जागा विकास हक्क प्रमाणपत्र देऊन ताब्यात घेणे.
 • विकास योजनेतील आरक्षणाखाली जागा, भुसंपादन करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करणे.
 • महानगरपालिका विभागातील जागेचा झोन दाखला देणे, भाग नकाशा देणे, जमीन मोजणी साठी नाहरकत प्रमाणपत्र देणे, विकास योजनेबाबत अभिप्राय देणे.
 • महानगरपालिका क्षेत्रातील जुने गाळे / निवासी इमारत, औद्योगिक गाळे इत्यादी सुस्थितीत करणेसाठी दुरुस्ती परवानगी देणे.
 • जागेवर कुंपणभिंत लावणेसाठी परवानगी देणे.
 • निवासी इमारतीवर पावसाळा कालावधीसाठी वेदरशेड परवानगी देणे.
 • शासकीय जागा मागणी प्रस्ताव तयार करणे.
 • महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 नुसार करावयाची इतर विविध कामे.
 • मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 नुसार करावयाची विविध कामे.
 • महानगरपालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामाबाबत प्रभाग अधिकारी यांना बांधकामाची माहिती / तपशील देणे व मार्गदर्शन करणे.
 • न्यायालयीन प्रकरणात विधी विभागास माहिती पुरविणे व आवश्यक असलेल्या न्यायालयीन प्रकरणात पाठपुरावा करणे.
 • मा. स्थायी समिती, मा. महासभा, इत्यादी विषय निहाय गोषवारा तयार करणे व त्या अनुषंगाने पुढील कामे करणे.
 • माहिती अधिकार, अपिलीय अधिकारातील कामे.
 • महानगरपालिकेतील इतर विभागातील आलेल्या संदर्भावर अभिप्राय देणे.
 • मा. आयुक्त सो. यांनी निर्देशीत केलेले इतर कामे.

अनधिकृत रचना नियमितकरण

मान्यताप्राप्त बांधकाम

MBMC - T.P. (2003 to feb 2018)

MBMC - T.P. (2003-2017 - OCTOBER)

MBMC - T.P. (2003-04 to August 2017)

MBMC - T.P. (2003-04 to Sept 2016 )

 

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील एकूण आरक्षणे

मिरा भाईंदर शहर च्या मंजुर विकास योजनेमध्ये फेरबदल करणेबाबत

MBMC विकास योजना

थकबाकीदार विकासकांची यादी

माहिती अधिकार अधिनियम

नगर रचना विभाग(२०१७-२०१८)माहिती अधिकार अधिनियम

मीरा भाईंदर संकेतस्थळाबाबत

प्राथमिक परवानगी


शेवटचा बदल : 26-09-2018