Skip to main content
logo
logo

रुग्णवाहिका व शववाहिनी


सार्वजनिक आरोग्य विभाग

 

अत्यावशक सेवेतील प्रभाग निहाय रुग्णवाहिका व शववाहिनी यांचे वाहन क्रमांक व संपर्क क्रमांक

 

अ.

क्र.

कार्यक्षेत्र

वाहनाचा प्रकार

फोन नंबर

1.     

प्रभाग समिती क्र. 1,

(राई, मुर्धा, मोर्वा, उत्तन चौक, भाईंदर (प.))

प्रभाग समिती क्र. 2,

(भाईंदर (प.))

(भारतरत्न पं. भिमसेन जोशी रुग्णालय येथुन रुग्णवाहिका/शववाहिनी/ शववाहिनी(मोक्षरथ) उपलब्ध राहिल)

रुग्‍णवाहिका – MH-04-JU-7190

रुग्‍णवाहिका – MH-04-EP-159

रुग्‍णवाहिका – MH-04-EP-710

रुग्‍णवाहिका – MH-43-BX-2730

शववाहिनी –MH-04-EP-0512

शववाहिनी (मोक्षरथ) –MH-04-KU-4441

022-28170196

8657004084

2.     

प्रभाग समिती क्र.3, तलाव रोड

 (भाईंदर (पुर्व))

रुग्‍णवाहिका – MH-04-KF-9802

शववाहिनी –MH-04-JU-5965

022-28170197

8657004081

3.     

प्रभाग क्र.4, स्व. विलासराव देशमुख भवन

(इंद्रलोक, कनकिया, रामदेव पार्क, GCC Club परिसर, घोडबंदर)

रुग्‍णवाहिका – MH-04-JU-7189

9920057697

4.     

प्रभाग क्र.6, काशिमिरा पोलिस स्टेशन मागे

(मिरागावठण, पेणकरपाडा, माश्याचापाडा, काशिगाव, चेना परिसर) 

रुग्‍णवाहिका – MH-04-JU-7183

8657004082

5.     

स्व. भारतरत्न इंदिरा गांधी रुग्णालय (शांती नगर, नया नगर, सृष्टी, मिरारोड (पुर्व) परिसर) 

रुग्‍णवाहिका – MH-03-CV-7846

शववाहिनी –MH-04-JU-5964

रक्तवाहन–MH-04-KU-3502

022-28110198

8657004083

6.     

फिरता दवाखाना

फिरता दवाखाना –MH-04-JU-5969

8291480344

7.     

औषध वाहन

MH-04-EP-0513

7420859478