Skip to main content
logo
logo

विधी विभाग

विभाग प्रमुख
दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक
ई -मेल0
सई  वडके 

28042224 

law@mbmc.gov.in

प्रस्तावना : -

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेविरुध्द मा. दिवाणी न्यायालय, ठाणे, मा. औद्योगिक न्यायालय, ठाणे, ग्राहक तक्रार निवारण न्यायालय, ठाणे, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई व मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली येथे दाखल होणारे दिवाणी दावे, खटले, रिट याचिका व इत्यादी न्यायालयीन प्रकरणातील कामकाज विधी विभागामार्फत केले जाते. स्वतंत्र विधी विभागाची स्थापना साधारणत: सन 2005 मध्ये करण्यात आलेली आहे.

विधी विभागातील कामाचे स्वरूप, कर्तव्य व जबाबदाऱ्या: -

 • मिरा भाईंदर महानगरपालिकेविरुध्द दाखल झालेल्या दाव्यांची नोंद दावा रजिस्टर मध्ये घेणे.
 • सदर दाव्यात रोटेशननूसार किंवा सलग्न सर्व्हे नंबरनूसार मनपा अभियोक्ता पॅनलवरील अभियोक्त्यांची नेमणूक करून सदरचा दावा न्यायालयीन कामकाज पाहण्याकरीता अभियोक्त्यांस पाठविणे.
 • प्राप्त झालेल्या दाव्यांची माहीती संबंधित विभागास देउन दाव्यातील माहीती मागविणे.
 • संबंधित विभागातून दाव्यात प्राप्त झालेली माहीती संबंधीत अभियोक्त्यांस लेखी कथन दाखल करण्यासाठी देणे.
 • प्राप्त झालेल्या लेखी कथनाचा मसुदा तपासून संबंधित विभागास पुढील तपासणीसाठी स्वाक्षरीसाठी पाठविणे.
 • विधी विभागातील अभिलेख अदयावत करणे.
 • संबंधित दाव्यात महानगरपालिकेस प्राप्त झालेले आदेश संबंधित विभागास कारवाईस्तव कळविणे.
 • महानगरपालिकेविरुध्द/मार्फत दाखल होणाऱ्या दाव्यांचा पाठपुरावा करणे.
 • महानगरपालिकेच्या पॅनलवर असलेल्या अभियोक्त्यांची केलेल्या कामांची देयके काढणे.
 • संबंधीत विभागाने कळविल्याप्रमाणे मा. न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यास महानगरपालिका अभियोक्त्यास कळविणे.
 • विधी विभागाच्या संगणकाची आज्ञाप्रणाली अद्यावत करणे.
 • महानगरपालिकेविरुध्द पारीत झालेल्या आदेशासंबंधात अपील दाखल करणे.
 • विविध विभागांना अभिप्राय देणे.
 • महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम चे कलम 1949 अन्वये मा. आयुक्तांच्या सुचनेनूसार नियम, उपविधी स्थायी आदेश तयार करण्याची कारवाई करणे.
 • विधी सल्लागार, पीसीपीएनडीटी समिती
 • सदस्या, भ्रष्टाचार निर्मुलन समिती
 • सदस्या, निलंबन आढावा समिती
 • इतर प्रशासकिय काम

सन - 2023-2024

कलम 4(1) () (एक)

मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील विधी विभाग या कार्यालयातील कामांचा कर्तव्य यांचा तपशील : -

1

कार्यालयाचे नाव

विधी विभाग

2

पत्ता

पहिला मजला, मुख्य कार्यालय, मिरा भाईंदर महानगरपालिका, भाईंदर .
3

कार्यालय प्रमुख

विधी अधिकारी

(सौ. सई वडके)
4

कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक वेळा

022-28192828-213-223

9.45 a.m. To 6.15 p.m.
5

सप्ताहिक सुट्टी विशिष्ट सेवेसाठी ठरविलेल्या वेळा

-

6

शासकीय विभागाचे नाव

मिरा भाईंदर महानगरपालिका
7

कोणत्या मंत्रालयातील खात्याच्या अधिनिस्त

   नगरविकास विभाग, मंत्रालय

8

कार्यक्षेत्र - भौगोलिक / कार्यानुरुप

-

9

विशिष्ट कार्य

महानगरपालिकेतील विविध कामाबाबत कायदेशिर सल्ला अभिप्राय देणे. तसेच महानगरपालिका संबंधित दाखल न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांसंबंधित कामकाज पाहणे

10

विभागाचे ध्येय / धोरण

मा. न्यायालयांत मनपाविरुध्द न्यायप्रविष्ठ झालेली प्रकरणे मनपाच्याबाजुन जलदगतीने निकाली काढणे

11

धोरण

मनपाविरुध्द/मार्फत विविध मा. न्यायालयांत दाखल दाव्यांत मनपाची बाजु मांडुन जलदगतीने मनपाच्या बाजुने निर्णय प्राप्त करुन घेणेस प्रयत्न करणे.

12

सर्व संबंधित कर्मचारी

लिपिक, संगणक चालक, तसेच मनपा अभियोक्ता पॅनेलवर कार्यरत अभियोक्ते.

महत्वाची परिपत्रके अधिसूचना

13

कार्य

महानगरपालिकेविरुध्द विविध न्यायालयांमध्ये न्यायप्रविष्ठ होणारी प्रकरणे हाताळणी

14

कामाचे विस्तृत स्वरुप

मनपाविरुध्द दाखल दावे-खटल्यांमधील न्यायालयीन कामकाज पाहणे मा. न्यायालयाने वेळोवेळी पारित केलेले आदेश संबंधित विभागांस पुढील कार्यवाहीस्तव कळविणे. तसेच संबंधित कार्यालयीन कामकाज.

मनपा पॅनेलवरील अभियोक्त्यांची देयके काढणे.

कायदेशिर अभिप्राय देणे.
15

मालमत्ता तपशील इमारती जागेचा तपशील

निरंक

16

उपलब्ध सेवा

निरंक

17

संस्थेच्या संरचनात्मक तक्त्यामध्ये कार्यक्षेत्राचे प्रत्येक स्तरावरचे तपशील

निरंक

कलम 4(1) () (एक)

नमुना

मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील विधी कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी यांच्या अधिकारांची तपशील : -

.क्र

पदनाम

अधिकारी-आर्थिक

कोणत्या कायद्या/ नियम/ शासन निर्णय परिपत्रकानुसार

अभिप्राय

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

.क्र

पदनाम

अधिकारी-प्रशासकीय

कोणत्या कायद्या/ नियम/ शासन निर्णय परिपत्रकानुसार

अभिप्राय

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

.क्र

पदनाम

अधिकारी-फौजदारी

कोणत्या कायद्या/ नियम/ शासन निर्णय परिपत्रकानुसार

अभिप्राय

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

.क्र

पदनाम

अधिकारी-अर्धन्यायिक

कोणत्या कायद्या/ नियम/ शासन निर्णय परिपत्रकानुसार

अभिप्राय

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

कलम 4 (1) () (दोन)

नमुना ()

मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील विधी कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी यांच्या कर्तव्यांचा तपशील : -

.क्र

अधिकारपद

आर्थिक कर्तव्य

प्रशासकिय कर्तव्य

फौजदारी कर्तव्य

अर्धन्यायिक कर्तव्य

न्यायिक कर्तव्य

कोणत्या कायद्या/नियम / शासन निर्णय परिपत्रकानुसार

अभिप्राय

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

कलम 4(1) () (तीन)

मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील विधी या सार्वजनिक प्राधिकरणात निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण जबाबदाराचे उत्तदायित्व निश्चित करुन कार्यपध्दतीचे प्रकाशन

(कामाचा प्रकार/नाव)

कामाचे स्वरुप

:-

 

निरंक

संबंधित तरतूद

 

:-

 

निरंक

 

अधिनियमाचे नाव

 

:-

 

निरंक

 

नियम

 

:-

 

निरंक

 

शासन निर्णय

 

:-

 

निरंक

 

परिपत्रके

 

:-

 

निरंक

 

कार्यालयीन आदेश

     

:-

 

निरंक

टिप :- कलम 4(1) () (2)

            प्रत्येक कार्य, सेवा, कर्तव्य, अधिकाराची अंमलबजावणी करण्याकरिता अधिनियम,      नियम, शासन निर्णय, परिपत्रक, आदेश यांचा आधार घेवुनच कार्यपध्दती ठरते.

            प्रत्येक कार्य, सेवा, कर्तव्य, अधिकाराची अंमलबजावणी कशी होते याची पध्दती प्रकाशित करणे यासाठी लोकप्राधिकारी माहितीचे संकलन परस्परसंबंध कार्यपध्दती ठरवण्यासाठी वर अनुनिर्देशित अटीनुसार पूर्तता करावी. 

उदा.: - प्रकरणाचा निपटारा करण्याची कार्यपध्दती?..सुनावणीच्या तारखा निश्चितीची कार्यपध्दती?..कालक्रमानुसार प्रकरणांचा निपटारा केला जातो का?..काही विशेष प्रकरणांना प्राधान्य दिले जाते का?

उदा.:- अनुदानाच्या वाटपाची कार्यपध्दीत/सवलत देण्याची कार्यपध्दती/लाभार्थीच्या निवडीची कार्यपध्दतीची विस्तृत माहिती काही विशिष्ट कोटा जातो कायकोणत्या निकाषाप्रमाणे निवड केली जाते? कालक्रमानुसार निवड असते का? या सर्व बाबींसंदर्भात माहितीचे प्रकाशन करणे अनिवार्य आहे.

 उदा.: -:- पुनरावृत्ती कार्याच्या कार्यालयीन कार्यपध्दतीसंबंधी माहितीचे प्रकाशन करणे...प्रत्येक कार्यपध्दतीमध्ये विविध स्तराच्या कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असतो. प्रत्येक कर्मचाऱ्यांची कार्यपध्दतीमध्ये जी विशिष्ट भूमिका जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे ती दर्शविण्यात यावी

कलम 4 (1) () (चार)

नमुना ()

मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील विधी या सार्वजनिक प्राधिकरणामध्ये होणाऱ्या कामाचे प्रकटीकरण संघटनाचे लक्ष (वार्षिक)

.क्र

काम/कार्य

कामाचे प्रमाण

आर्थिक लक्ष

दिवस/तास पूर्ण करण्यासाठी

जबाबदार अधिकारी

तक्रार निवारण अधिकारी

अभिप्राय

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

कलम 4 (1) () (पाच)

नमुना ()

मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील विधी या सार्वजनिक प्राधिकरणामध्ये होणाऱ्या कामाशी संबंधित कार्यालयीन आदेश /धोरणात्मक परिपत्रके

.क्र

सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय

संबंधित शासकीय निर्णय/कार्यालयीन आदेश/ नियम वगैरेचा क्रमांक तारीख

अभिप्राय असल्यास

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

कलम 4 (1) () (सहा)

नमुना

विधी विभागात उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांची यादी

.क्र

विषय

दस्तऐवज उपलब्ध असलेले स्वरुप

नोंदवही क्र.

तपशिल

कालावधी

1

दावा रजिस्टर

नोंदवही

  1 (सन 1992 ते 1999 )

तसेच वर्षनिहाय 16 (सन 2000 पासुन 2023)

1. मा. न्यायालय ठाणे

1992 ते 1999(एकत्रित)

सन 2000 ते 2023 वर्षंनिहाय1

2. मा. औद्योगिक न्यायालय ठाणे

2005-2023
1

 (1992 ते 2010) तसेच वर्षनिहाय 6 (सन 2011 पासुन 2023)

3. मा. उच्च न्यायालय मुंबई

1992 ते 2010 एकत्रित

सन 2011 ते 2023 वर्षनिहाय1

4. मा. सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली

2005-2023

2

अपील नोंद

नोंदवही

1

मनपाविरुध्द न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांमध्ये दाखल अपीलांची (एम.सी../सी..) नोंदवही (मा. जिल्हा न्यायालय ठाणे)

सन 2001-2023

3

आवक-जावक पत्र नोंद

नोंदवही

             1

विधी विभागात दैनंदिन प्राप्त होणा­या तसेच विभागामार्फत बाहेर पाठविली जाणा­ऱ्या पत्रांची नोंदवही.

वर्षनिहाय

4

कॅव्हेट नोंद

नोंदवही

1 ते 6

 

 

मनपाविरुध्द दाखल दाव्यांमध्ये मनपाच्या बाजुने निर्णय लागला असता तसेच विविध विभागामार्फत वेळोवेळी दोषी व्यक्तिंवर कायदेशीर कारवाई करताना नोंटीस बजावताना मा. न्यायालयात दाखल केल्या जाणा­या कॅव्हेटची नोंद.

सन 2001-2023

5

तरतुद रजिस्टर

नोंदवही

1

 

            

विधी विभागास मंजूर करण्यात आलेल्या आर्थिक तरतुदींची सविस्तर नोंद

सन 2004-2023

6

नमुना नं 90 रजिस्टर

नोंदवही

1 ते 10

मनपा पॅनेवरील अभियोक्त्यांस अदा केलेली देयकांची सविस्तर नोंद.

सन 1995-2023

कलम 4 (1) () (सात)

    नमुना

मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील विधी कार्यालयाच्या परिणामकारक कामासाठी जनसामान्यांशी सल्लामसलत करण्याची व्यवस्था.

.क्र

सल्लामसलतीचा विषय

कार्यप्रणालीचे विस्तृत वर्णन

कोणत्या अधिनियम / नियम

/ परिपत्रकाद्वारे  

पुर्नविलोकनाचा काळ

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

टीप कलम 4(1) () (सात) अंतर्गत प्रत्येक लोकप्राधिकारी संस्थेने अधिनियम / नियम/ परिपत्रक इत्यादी अंतिम करण्यापूर्वी/राबविताना जनतेची मते/आक्षेप जाणून घेण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या कार्यपध्दीतची माहिती देणे अपेक्षित आहे.

            अनेक वेळा समितीची स्थापना करुन शिबिराद्वारे, ग्रामसभेद्वारे, जनसुनवाई अथवा कर्मचाऱ्यांच्या दरबारातून जनमताची चाचणी करण्यात येते

कलम 4 (1) () (आठ)

      नमुना ()

मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील विधी कार्यालयाच्या परिणामकारक कामासाठी जनसामान्यांशी सल्लामसलत करण्याची व्यवस्था.

.क्र

समितीचे नाव

समितीचे सदस्य

समितीचे उद्दिष्ट

किती वेळा घेण्यात येते

सभा जनसामान्यांसाठी खुली आहे किंवा नाही

सभेचा कार्यवृतांत (कोणाकडे उपलब्ध)

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

कलम 4 (1) () (आठ)

नमुना ()

मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील विधी कार्यालयाच्या अधिसभांचे यादी प्रकाशित करणे

.क्र

अधिसभेचे नाव

सभेचे सदस्य

किती वेळा घेण्यात येते

सभा जनसामान्यांसाठी खुली आहे किंवा नाही

सभेचा कार्यवृतांत (उपलब्ध)

1

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

कलम 4 (1) () (आठ)

नमुना ()

.क्र

परिषदेचे नाव

परिषदेचे सदस्य

परिषदेचे उद्दिष्ट

किती वेळा घेण्यात येते

सभा जनसामान्यांसाठी खुली आहे किंवा नाही
सभेचा कार्यवृतांत (उपलब्ध)
1

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

कलम 4 (1) () (आठ)

नमुना ()

मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील विधी कार्यालयाच्या कोणत्याही संस्थेची यादी प्रकाशित करणे 

.क्र

संस्थेचे नाव

संस्थेचे सदस्य

संस्थेचे उद्दिष्ट

किती वेळा घेण्यात येते

सभा जनसामान्यांसाठी खुली आहे किंवा नाही

सभेचा कार्यवृतांत (उपलब्ध)

1

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

कलम 4 (1) () (नऊ) 

विधी विभागातील अधिका­ऱ्यांची कर्मचा­ऱ्यांची यादी

क्र.

अधिकार पद

अधिकारी/कर्मचारी यांचे नाव

वर्ग

वर्ग नोकरीवर रुजू झाल्याचा दिनांक
संपर्कासाठी दुरध्वनी क्रमांक

1

विधी अधिकारी

सौ. सई वडके

2

26/6/2006

28042224

2

लिपिक

कु. कविता गारे

3

05/07/2005

-

3

बालवाडी शिक्षिका/ लिपिक

सौ. शोभा सातवे

3

01/06/2007

-

4

संगणक चालक

श्री. प्रमोद जाधव

3

22/06/2006

-

5

संगणक चालक
सौ. विभुती वनमाळी

3

04/09/2006

-

6

लिपिक

कु. दक्षता केंजळे

3

19/11/2018

-

7

शिपाई

श्री. संतोष सांबर

4

01/10/2003

-

8
मजूर
श्री. राम बांबळे

4

07/10/2003

-

9

सफाई कामगार

श्री. बालमुरगन केशवन

4

11/10/2018

-

कलम 4 (1) () (नऊ)

मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील विधी कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी यांची नावेपत्ते  त्यांचे मासिक वेतन  

.क्र

संस्थेचे नाव

संस्थेचे सदस्य

संस्थेचे उद्दिष्ट

किती वेळा घेण्यात येते

सभा जनसामान्यांसाठी खुली आहे किंवा नाही
सभेचा कार्यवृतांत (उपलब्ध)
1

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

कलम 4 (1) () (दहा)

मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील विधी कार्यालयातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांची वेतनाची विस्तृत माहिती प्रकाशित करणे.

.क्र

वर्ग

वेतन रुपरेषा

इतर अनज्ञेय भत्ते


नियमित (महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, शहर भत्ता) 

विशेष (जसे प्रकल्प भत्ता, प्रशिक्षण भत्ता)

प्रसंगानुसार

(जसे प्रवास भत्ता)

1

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

कलम 4 (1) () (अकरा)

दि. 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2023 या काळासाठी मंजूर झालेल्या रक्कमेचा तपशील

नमुना चालू वर्षासाठी

.क्र.

अंदाजपत्रकीय शीर्ष

मंजूर रक्कम

नियोजित वापर

(येथे क्षेत्रानूसार कामानूसार स्वतंत्र पानांवर माहीती भरावी)

शेरा (असल्यास)

1

दावे, खटले वकीली फी

60,00,000/-

वकिली फी तसेच इतर न्यायालयीन खर्च तसेच कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींसाठी

-

नमुना मागील वर्षासाठी (सन 2022-2023)

क्र.
अंदाजपत्रकीय शीर्ष

मंजूर रक्कम

वापरलेली रक्कम
वापरल्यामुळे परत करावी लागलेली रक्कम

परिणाम

1

दावे, खटले वकीली फी

60,00,000/-

59,82,624/-

     -

-

चालु वर्षासाठी सन 2023-2024  (1 एप्रिल 2023 ते मार्च 2024)

क्र.
अंदाजपत्रकीय शीर्ष

मंजूर रक्कम

वापरलेली रक्कम
वापरल्यामुळे परत करावी लागलेली रक्कम

परिणाम

1

दावे, खटले वकीली फी

1,00,00,000/-

62,92,854/-

-

-

कलम 4 (1) () (बारा)

 नमुना ()

मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील विधी कार्यालयातील अनुदान वाटपाच्या कार्यक्रमाची कार्यपध्दती 2023-24 या वर्षासाठी प्रकाशित करणे 

v  कार्यक्रमाचे नाव                                                                        निरंक

v  लाभार्थीच्या पात्रता संबंधीच्या अटी शर्ती.                                            निरंक

v  लाभ मिळण्यासाठीच्या अटी                                                            निरंक

v  लाभ मिळण्यासाठीच्य अटी.                                                           निरंक

v  लाभ मिळण्यासाठीची कार्यपध्दती.                                                     निरंक

महत्त्वाची परिपत्रके अधिसूचना

v  पात्रता ठरविण्यासाठी आवश्यक असलेले कागदपत्रे.                                   निरंक

v  कार्यक्रमामध्ये मिळणाऱ्या लाभाची विस्तृत माहिती.                                     निरंक

v  अनुदान वाटपाची कार्यपध्दती.                                                           निरंक

v  सक्षम अधिकाऱ्याचे पदनाम.                                                              निरंक

v  विनंती अर्जासोबत लागणारे शुल्क.                                                       निरंक

v  इतर शुल्क.                                                                                निरंक

v  विनंती अर्जाचा नमुना.                                                                      निरंक

v  सोबत जोडणे आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची यादी.

(दस्तऐवज/दाखले)                                                                         निरंक

v  जोड कागदपत्राचा नमुना                                                                    निरंक

v  कार्यपध्दती संदर्भात तक्रार निवारणासाठी संबंधित

अधिकाऱ्याचे पदनाम                                                                        निरंक

v  तपशिलवार प्रत्येक स्तरावर उपलब्ध निधी

(उदा.जिल्हा पातळी, तालुका पातळी, गाव पातळी)                                      निरंक

v  लाभार्थी यादी खालील नमुन्यात.                                                             निरंक

कलम 4 (1) () (बारा)

नमुना ()

मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील विधी या कार्यालयातील अनुदान कार्यक्रमा अंतर्गंत लाभार्थींचा तपशील योजना/कार्यक्रमाचे नाव

.क्र

लाभार्थींचे नाव पत्ता

अनुदान/लाभ यांची रक्कम/स्वरुप

निवड पात्रतेचे निकष

अभिप्राय

1

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

कलम 4 (1) () (तेरा)

मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील विधी या कार्यालयातून मिळालेल्या कोणत्या सवलती, परवाना किंवा अधिकारपत्र याची चालू वर्षासाठी मिळालेल्या लाभार्थींचा तपशील.

.क्र

परवाना धारकाचे नाव

परवान्याचा प्रकार

परवाना क्रमांक

दिनांका पासून

दिनांकापर्यंत

साधारण अटी

परवान्याची विस्तृत माहिती

1

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

प्रकार -उदा.जर वाहनाचा परवाना असेल तर दुचाकी/चार चाकी/जड वाहन .चा तपशील विस्तृत माहिती विषयावर परवान्याची माहिती उदा.अकृषी वापरासाठीच्या परवानगीचे असल्यास सर्वे नं.आवश्यक आहे.

कलम 4 (1) () (चौदा)

विधी कामकाज या सार्वजनिक प्राधिकरणात इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात उपलब्ध असलेली माहीती

.क्र

दस्तऐवज/धारीणी/नोंदवहीचा प्रकार

विषय

कोणत्या प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात माहीती साठवलेली आहे?

ही माहीती ताब्यात असलेल्या व्यक्तीचे नाव

1

दावा रजिस्टर

मनपाविरुध्द मान्यायालय, ठाणे येथे (सन 1998 पासुन) मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे (सन 2006 पासुन) दाखल दाव्यांची सविस्तर नोंद

स्वयंचलित संगणकीय आज्ञाप्रणाली.

(www.mbmcrti.com)

विधी विभाग

कलम 4 (1) () (पंधरा)

विधी विभागाच्या अभिलेखी अद्यावत असलेली माहिती नागरिकांना पुरविण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधा

 1.         जनतेसाठी राखून ठेवलेल्या भेटीच्या वेळेसंबंधीची माहीती.

→        सकाळी 11.00 ते दु. 1.30.

2.         परस्परसंवादी संकेतस्थळाची (इंटरॅक्टिव्ह वेबसाईट) माहीती.

→    mbmclawdept@gmail.com, law@mbmc.gov.in

4.         अभिलेख तपासणीसाठी उपलब्ध सुविधांची माहीती.

→        लेखी तसेच संगणकीय स्वरूपात.

5.         कार्यालयीन काळानंतर संपर्काची सुविधा असल्यास त्याची माहीती.

→        दूरध्वनी क्र. 28042224

कलम 4 (1) () (सोळा)

विधी विभागाच्या अखत्यारीतील माहिती संदर्भात माहीती अधिकारी, साहाय्यक माहीती अधिकारी आणि अपीलीय प्राधिकारी यांची तपशीलावर माहीती

माहीती अधिकारी

.क्र

माहीती अधिका­याचे नाव

अधिकारपद

माहीती अधिकारी म्हणून त्याची कार्यकक्षा

संपूर्ण पत्ता / दुरध्वनी क्रमांक

मेल आयडी. (या कायदयापुरताचा)

अपिलीय प्राधिकारी

1

सौ. सई वडके

विधी अधिकारी तथा माहीती अधिकारी

विधी विभाग

28042224

-

मा. उपायुक्त

सहाय्यक माहीती अधिकारी

.क्र

सहाय्यक माहीती अधिका­याचे नाव

अधिकारपद

सहाय्यक माहीती अधिकारी म्हणून त्याची कार्यकक्षा

संपूर्ण पत्ता / दुरध्वनी क्रमांक

1

श्री. प्रमोद नारायण जाधव

संगणक चालक तथा प्र. सहा. विधी अधिकारी

विधी अधिकारी यांच्या गैरहजेरीच्या काळात प्राप्त पत्रांना माहिती उपलब्ध करुन देणे

28192828-223

अपीलीय प्राधिकारी

अ .क्र

अपिलीय प्राधिका­याचे नाव

अधिकारपद

माहीती अधिकारी म्हणून त्याची कार्यकक्षा

अहवाल देणारे माहीती अधिकारी

मेल आयडी. (या कायदयापुरताचा)

1


मा. उपायुक्त

मि.भा. मनपा

मि.भा.मनपा कामकाजातील अंर्तभूत सर्व विभागातील माहीती अधिकार
dmc2@mbmc.gov.in
टिप - शासकीय माहिती अधिकारी/सहाय्यक शासकीय माहिती अधिकारी/अपीलीय प्राधिकाऱ्याचे नाव पदनाम ठळक अक्षरात दर्शनीय ठिकाणी अथवा स्वागत कक्षाजवळ कलकाद्वारे लावावी 

कलम 4 (1) () (सतरा)

मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील विधी कार्यालयातील प्रकाशित माहिती.

  टिप कोणतीही माहिती नमुन्यात दिली गेली नाही 

कलम 4 (1) ()

सर्वसामान्य लोकांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय धोरणे यांची यादी प्रकाशाकरिता तयार करणे वितरित करणे

कलम 4 (1) ()

सर्वसाधारणपणे आपल्या कार्यालयात होणाऱ्या प्रशासकीय/अर्धन्यायिक कामकाजाच्या प्रकाराची यादी तयार करणे. घेतलेल्या निर्णयाबाबत कार्य करण्याची मीमांस यापुढे देण्यात येईल असे जाहिर करणे.

टिप - लोक प्राधिकारी/शासकीय माहिती अधिकारी हे सूचनाफलक/वर्तमानपत्रक सार्वजनिक सूचना, प्रसारमाध्यमे, सूचना प्रसारण, इंटरनेट . चा उपयोग माहितीच्या प्रसारासाठी करते

तरतुद : -

 • सन 2023-24 मध्ये  मंजूर रक्कम रू. 1,00,00,000/-
 • सन 2023-24 मध्ये  वापरलेली रक्कम रू. 62,92,854/-
 • सन 2022-23 मध्ये  मंजूर रक्कम रू. 60,00,000/-
 • सन 2022-23 मध्ये  वापरलेली रक्कम रू. 32,16,182/-

माहीतीचा अधिकार :- 

विधी विभागाच्या अभिलेखी अद्यावत असलेली न्यायालयीन माहिती नागरिकांना पुरविण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात www.mbmcrti.com च्या संकेतस्थळावर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.


मिरा भाईंदर महानगरपालिकापॅनलवरील अभियोक्तो

        मा. उच्च न्यायालय, मुंबई


.क्र

वकीलाचे नाव

न्यायालय

1.

श्री. नारायण बुबना

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई

2.

श्री. मयुरेश लागू

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई

    3श्री. सनी पुनमिया

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई

मा. न्यायालय, ठाणे


.क्र

वकीलाचे नाव

न्यायालय

1

श्रीम. विणा धोंडे

मा. न्यायालय, ठाणे

2

श्रीम. कुंदा सावंत

मा. न्यायालय, ठाणे

3

श्रीम. सुजाता कांबळे

मा. न्यायालय, ठाणे

4

श्री. आशिष गोगटे

मा. न्यायालय, ठाणे

5

श्रीम. सविता पेठे

मा. न्यायालय, ठाणे

6

श्री. प्रशांत कोरगावकर

मा. न्यायालय, ठाणे

7

श्रीम. राजश्री बनसोड

मा. न्यायालय, ठाणे

        8श्रीम. अनिता नाईक
मा. न्यायालय, ठाणे
9
श्रीम. मेघा बांगर
मा. न्यायालय, ठाणे
10
श्री. वैभव पाटणकर
मा. न्यायालय, ठाणे

मा. औद्योगिक न्यायालय, ठाणे


.क्र

वकीलाचे नाव

न्यायालय

    1

श्री. सतिश हेगडे

मा. औद्योगिक न्यायालय, ठाणे

          मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली


.क्र

वकीलाचे नाव

न्यायालय

1.

श्री. विनय नवरे
मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली
         2.श्री.सुहास कदम मासर्वोच्च न्यायालयदिल्ली

मिरा भाईंदर महानगरपालिकापॅनलवरील अभियोक्त्यांचे देयकांचे निश्चित दर

मा. दिवाणी न्यायालय, ठाणे
)

मनपाविरूद्ध दाखल दाव्यामध्ये वकीलपत्र/ वकालतनामा दाखल झाल्यानंतर 20 % रक्कम

मनपाविरूद्ध दाखल दाव्यामध्ये लेखी कथन दाखल झाल्यानंतर 40% रक्कम

मनपाविरूद्ध दाखल दाव्यामध्ये अंतिम निर्णयानंतर 40% रक्कम


रू.4,000/-


रू.8,000/-

रू.8,000/-

 

 एकूण रक्कम रू. 20,000/-

 

)

मनपाच्यावतीने दावा दाखल केल्यानंतर 40% रक्कम [सदर दावा दाखल करणेकरीता (Processing fees) भरावी लागणारी कोर्ट फ़ी ची रक्कम मनपाने भरणा करावी]

मनपाच्यावतीने दाखल दाव्यामध्ये अंतिम निर्णयानंतर 60% रक्कम

रू.10,000/-


रू15,000/-


 

एकूण रक्कम रू.25,000/-

मा. जिल्हा न्यायालय, ठाणे

 

 

 )

मनपाच्यावतीने अपील दाखल झाल्यानंतर 40% रक्कम [(सदर अपील दाखल करणेकरीता (Processing fees) भरावी लागणारी कोर्ट फ़ी ची रक्कम मनपाने भरणा करावी]

मनपाच्यावतीने दाखल अपिलातील अंतिम निर्णयानंतर 60% रक्कम

रू. 10,000/-


रू. 15,000/-

 

 

एकूण रक्कम रू. 25,000/-

 

 

 )

मनपाविरूद्ध दाख़ल अपीलामध्ये (M.C.A./Civil Appeal) वकीलपत्र दाखल झाल्यानंतर  

मनपाविरूद्ध दाखल अपीलामध्ये महानगरपालिकेच्यावतीने लेखी कथन दाखल झाल्यानंतर / मनपाविरूद्ध दाखल अपीलामध्ये अंतिम निर्णय झाल्यानंतर

रू.2,000/-


रू.16,000/-

 

 एकूण रक्कम रू.18,000/-

 

 )

महानगरपालिकेच्यावतीने दाखल Miscellaneous Application for Condonation of Delay दाखल झाल्यानंतर 50% रक्कम

महानगरपालिकेच्यावतीने दाखल Miscellaneous Application for Condonation of Delay (filed by the Corporation) मध्ये अंतिम निर्णयानंतर 50% रक्कम

रू.7,500/-


रू.7,500/-


 

 एकूण रक्कम रू.15000/-

 

 )

महानगरपालिकेविरूद्ध दाखल झालेल्या  Miscellaneous Application for Condonation of Delay मध्ये दाखल झाल्यानंतर 50% रक्कम

महानगरपालिकेविरूद्ध दाखल झालेल्या  Miscellaneous Application for Condonation of Delay मध्ये अंतिम निर्णयानंतर 50% रक्कम

रू.6,000/-रू.6,000/-

 

 एकूण रक्कम रू.12,000/-

)
इतर Miscellaneous Application साठी

रू.5000/-

रू.5,000/-
)
OMA (जन्म मृत्यू दाखल्याचे दावे ) करीता अंतिम निर्णयानंतर

रू.1000/-

रू.1,000/-
फ़)
कॅव्हेट दाखल करणेकरीता

रू.1000/-

रू.1,000/- 

मा. फ़ौजदारी न्यायालय, ठाणे.

)

महानगरपालिकेच्यावतीने दाखल क्रिमिनल केसेसमध्ये लेखी कथन दाखल झाल्यानंतर 40% रक्कम [सदर अपिल दाखल करणेकरीता (Processing fees) भरावी लागणारी कोर्ट फ़ी ची रक्कम मनपाने भरणा करावी

महानगरपालिकेच्यावतीने दाखल क्रिमिनल केसेस मध्ये अंतिम निकाल लागल्यानंतर 60% रक्कम  

 

रू.10,000/-


 

रू.15,000/-

 

 

एकूण देय रक्कम रू.25,000/-

 

 

 

)

महानगरपालिकेविरूद्ध क्रिमिनल केस दाखल झाल्यास वकालतनामा/वकीलपत्र दाखल झाल्यानंतर   (20 % रक्कम)

महानगरपालिकेविरूद्ध दाखल क्रिमिनल केस मध्ये लेखी कथन दाखल झाल्यानंतर (40 % रक्कम

महानगरपालिकेविरूद्ध दाखल क्रिमिनल केस मध्ये अंतिम निर्णय झाल्यानंतर (40 % रक्कम

रू.4,000/-


रू.8,000/-


रू.8,000/-


 

 

 

एकूण देय रक्कम रू.20,000/-

     मा. उच्च न्यायालय, मुंबई

 

1

 

महानगरपालिकेविरूद्ध याचिका/अपील/जनहित याचिका मध्ये शपथपत्र दाखल झाल्यास 60% रक्कम

महानगरपालिकेविरूद्ध याचिका/अपील/जनहित याचिका मध्ये अंतिम निर्णयानंतर 40% रक्कम

 20,000/-

 

 15,000/-एकूण रक्कम  

   रू.35,000/- 

2
महानगरपालिकेविरूद्ध दाखल जनहित याचिकेमध्ये/रिट याचिकेमध्ये सिव्हील ॲप्लिकेशन (CA) किंवा अंतरिम ॲप्लिकेशन (Interim Appln) दाखल झाल्यास अंतिम निर्णयानंतर (Applicable after 2 hearings dates)

 

 10,000/-

 

 

एकूण रक्कम रू.10,000/-
3

महानगरपालिकेमार्फ़त याचिका/अपील/जनहित याचिका दाखल झाल्यास


अपीलातील अंतिम निर्णयानंतर उर्वरित रक्कम देय होईल. [सदर अपील दाखल करणेकरिता Processing fee भरावी लागणारी कोर्ट फ़ी ची रक्कम महानगरपालिकेने भरणा करावी.]

 30,000/-


 20,000/- 


 

 

 

 

एकूण रक्कम रू.50,000/-

टिप :- महानगरपालिकेमार्फ़त दाखल याचिकेमध्ये सिव्हील ॲप्लिकेशन Interim Appln दाखल झाल्यास वकिली फ़ी रू.50,000/- व्यतिरिक्त वकिली फ़ी अदा होणार नाही.

4
कॅव्हेट दाखल करणेकरिता
रू.2,000/- 

एकूण रक्कम

रू.2000/-
5
लिगल नोटीस तयार करून बजाविण्याकरीता
रू.3,000/-

एकूण रक्कम

रू.3000/-
6
नोटीसला उत्तर देणेकरिता (Reply) 
रू.2,000/-

एकूण रक्कम

रू.2000/-
7
अभिप्राय देणेकरिता (सिनियर ॲड. यांनी अभिप्राय दिल्यास त्यांनी अपेक्षिल्याप्रमाणे Professional fee अदा करण्यात येईल.)
रू.5,000/- (सन 2015 मधील मंजूर दरानुसार)

एकूण रक्कम

रू.5000/-
8
करारनामा तयार करून देणेकरिता (ठेक्याच्या किंमतीनुसार)
रू.50 लाख पर्यंतच्या करारनाम्यातील रू.10,000/-
रू.50 लाख पेक्षा जास्त रक्कमेच्या करारनाम्याकरीता रू.15000/-
9
याचिका/अपील यांच्या अंतिम निर्णयानंतर सदर प्रकरणात civil application दाखल झाल्यास किंवा दाखल करणेकरिता

 

रू.20,000/-
एकूण रक्कम रू.20,000/-
10
सिनियर ॲड. /कौन्सिल यांची Professional fee 
मा. आयुक्त यांच्या मंजुरीने निश्चित केलेनुसार

11
NGT (National Green Tribunal) येथे दाखल तक्रारीमध्ये मनपा अभियोक्ता यांची वकिली फ़ी

प्रथम देयक रू.25,000/- 

अंतिम देयक रू.50,000/-

 

एकूण रक्कम रू.75000/-
12
लोकआयुक्त येथे दाखल तक्रारीमध्ये, तक्रार निकाली काढल्यानंतर
15000/-
एकूण रक्कम रू.15000/-
13
आर्बिट्रेशन
15000/- (per hearing for effective dates)
15000/-  (per hearing for effective dates)
14
महाराष्ट्र मानवी हक्क आयोग येथे दाखल तक्रारीमध्ये (अंतिम निकालानंतर
25000/- 
एकूण रक्कम रू.25000/-
15

महसूल न्यायालयीन प्राधिकरण (Revenue Court)(a)
Tahsildar & Agriculture Land Tribunal, Thane Disputed cases register cases 
40000/-
एकूण रक्कम रू.40000/-
(b)
70b/32G Cases
55000/-
एकूण रक्कम रू.55000/-
(c)
Any matters to be Argued or Conducted outside Thane, (to be added to the original fees) 
20000/-
एकूण रक्कम रू.20000/-
(d)
Sub-Divisional Officer Thane appeal/Revisions 
45000/-
एकूण रक्कम रू.45000/-
(e)
Additional Collector, Thane Appeal/Revision
60000/-
एकूण रक्कम रू.60000/-
(f)
Additional Commissioner Kokan Division, Mumbai Appeal/Revisions
75000/-
एकूण रक्कम रू.75000/-
(g)
Maharashtra Revenue Tribunal, Mumbai Appeal/Revisions 
75000/-
एकूण रक्कम रू.75000/-
(h)
Revenue Minister Maharashtra, Appeal/Revisions 
75000/-
एकूण रक्कम रू.75000/-
16
Consumer Dispute Redresssal Forum (ग्राहक तक्रार निवारण केंद्र)
25000/- (अंतिम निर्णयानंतर)
एकूण रक्कम रू.25000/-
17
RERA महाराष्ट्र स्थावर मालमत्ता प्राधिकरण येथे दाखल होणा-या तक्रारीमध्ये
50000/- (अंतिम निर्णयानंतर)
एकूण रक्कम रू.50000/-
18
मा. औदयोगिक न्यायालय, ठाणे
30,000/- (per matter)
एकूण रक्कम रू.30000/-

मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली

Sr. No.

Particulars

Amount

1.

Fees towards drafting and filing Special Leave Petition or any other petition (exclusive of expenses)

20,000/-

2.

Fees towards appearance for admission in SLP or any other proceedings.

35,000/-

3.

Fees towards hearing of petition at finally Stage/final disposal stage

50,000/-

4.

Fees and expenses for filing caveat.

15,000/-

5.

Fees towards Drafting and filing counter /application for vacating (Exclusive of expenses)

20,000/-

6.

Fees towards Drafting and filing rejoinder (exclusive of expenses)

20,000/-

विधी विभागातील अधिकारी परंपरा :-

मा. आयुक्त

  ↓

 

 मा. उपायुक्त (विधी)

 

   ↓

विधी अधिकारी

 

   ↓

   लिपिक / संगणक चालक

 

  ↓

     शिपाई/मजूर/सफाई कामगार

अधिकारी / कर्मचारी पदनिहाय संख्या :- 

. क्र.

कर्मचा­यांची पदनिहाय

संख्या

   1.
विधी अधिकारी
1
   2.
लिपिक
3
   3.
संगणक चालक
2
   4.
शिपाई
1
   5.
मजुर
1
   6.
सफाई कामगार
1
अधिकारी/कर्मचारी यांची जबाबदारी व कर्तव्ये : -
.क्र.
पदनाम
कामाचे स्वरूप
1.
लिपिक -1

1.  शासनाकडील पत्रांना उत्तरे देणे.

2.  महसूल विभागाकडील दाखल प्रकरणांमध्ये विधी अधिकारी यांच्या निर्देशानूसार सर्व काम पाहणे.

3.  -ऑफीस प्रणालीवरील पत्रव्यवहार करणे.

4.  मानवी हक्क आयोगाकडील दाखल प्रकरणामध्ये विधी अधिकारी यांच्या निर्देशानूसार सर्व काम पाहाणे.

5.  विधी अधिकारी यांनी वेळोवेळी नेमुन दिलेली कामे करणे पत्रव्यवहारावर मुदतीत कारवाई करणे.

6.  मा. न्यायालयाने वेळोवेळी पारीत केलेले आदेश संबंधित विभागास कार्यवाहीस्तव कळविणे.

7.  महानगरपालिकेच्यावतीने अपील दाखल करणेकरीता सादर करणे.

8.  सोपवून दिलेल्या अभियोक्त्यांच्या दाव्यात/याचिकेत संबंधित